Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)"

Átírás

1 Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 5932 Gádoros, Nagy u. 63., cégjegyzékszám: , nyilvántartó cégbíróság: Gyulai Törvényszék, adószám: , statisztikai számjel: , képviseletében eljár: (név, beosztás)/..(kirendeltség) (cím) mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Takarékszövetkezet) másrészt Név (születési név is): Születési hely: Születési idő: Anyja születési neve: Lakcím: Szem.ig. szám: Lakcímet ig.hatósági ig.szám:. Adószám:... mint adós (továbbiakban: Adós) és Név (születési név is): Születési hely: Születési idő: Anyja születési neve: Lakcím: Szem.ig. szám: Lakcímet ig.hatósági ig.szám:. Adószám:... mint adóstárs (továbbiakban: Adóstárs), továbbiakban együtt adós és adóstárs, mint Adósok, valamint Név (születési név is): Születési hely: Születési idő: Anyja születési neve: Lakcím: Szem.ig. szám: Lakcímet ig.hatósági ig.szám: Adószám:... 1

2 mint kézfizető kezes (továbbiakban: Kézfizető kezes), 1 továbbiakban együtt, mint szerződő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezésű dokumentum. 1. A szerződés tárgya, a kölcsön típusa, összege, futamideje, folyósításának feltételei 1.1. A Takarékszövetkezet Ft, azaz....,- forint összegű felhasználási és igazolási célhoz nem kötött kölcsönt nyújt az Adós(ok) rendelkezésére A kölcsön futamideje: A kölcsön folyósításának feltétele: a kölcsön fedezeteire vonatkozó fő- és mellékkötelezettségeket rögzítő szerződések megkötésre kerüljenek A kölcsön folyósítása és törlesztése az Adós(ok) számú fizetési / hitel elszámolási számláján (továbbiakban: Számla) keresztül történik A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az Adós(ok) körülményeiben, vagy a biztosíték értékében, vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós(ok) felszólítás ellenére nem adnak megfelelő biztosítékot. 2. A kölcsön törlesztése 2.1. A kölcsönt és járulékait az Adós(ok) az alábbi részletekben köteles(ek) visszafizetni: 2 a. Az Adós(ok) a kölcsönt törlesztő részlet(ek) megfizetésével köteles(ek) törleszteni. Az első törlesztő részlet megfizetése: év... hónap. napjáig, majd azt követően minden hónap.. napjáig esedékes. A törlesztő részletek száma:... Az induló hiteldíj alapján az induló havi törlesztő részlet összege:. forint. A további törlesztő részletek összege:. forint Az Ügyleti kamat a folyósítási hónapot követő hónaptól esedékes, és az aktuális törlesztő részlettel együtt annak részeként fizetendő. b. Az Adós(ok) a hitel tőke részét a negyedévente,...,..,... hónap. napján, Ft-os egyenlő részletekben köteles(ek) megfizetni. Első tőkefizetési kötelezettség Utolsó tőkefizetési kötelezettség:... év hónap nap.... év hónap nap Az Adós(ok) a kölcsönhöz kapcsolódó ügyleti kamatot havonta köteles(ek) a Takarékszövetkezetnek megfizetni. c. Az Adós(ok) a hitel tőke részét a félévente,... és.., hónap. napján, Ft-os egyenlő részletekben köteles(ek) megfizetni. 1 Értelemszerűen bővítendő további kezesekkel. 2 A törlesztésnek megfelelően a nem kívánt részek törlendők. 2

3 Első tőkefizetési kötelezettség Utolsó tőkefizetési kötelezettség:... év hónap nap.... év hónap nap A kölcsön végső lejárata: év hónap.. nap. Az Adós(ok) a kölcsönhöz kapcsolódó ügyleti kamatot havonta köteles(ek) a Takarékszövetkezetnek megfizetni Az Adós(ok) által a szerződés lejáratáig fizetendő teljes összeg a szerződéskötés időpontjában figyelembe vett díjtételek alapján: Ft 2.3. A Takarékszövetkezet a kölcsön folyósításakor, valamint a hitel futamideje alatt az Adós(ok) kérésére bármikor, térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a kölcsönszerződés törlesztési tervét. A törlesztési táblázat a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét ideértve a díjat, jutalékot, költséget elkülönítetten tartalmazza. Ha az Ügyleti kamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a jelen szerződésben, illetve az 1. számú függelékét képező ÁSZF-ben meghatározottak szerint változhat, a Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. A Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatot értesítő levélben küldi meg az Adós(ok) részére A 2.3. pont szerinti törlesztési táblázat kiállításától függetlenül, amennyiben a Kölcsön futamideje a 12 (tizenkét) hónapot meghaladja, a Takarékszövetkezet évente, a tárgyév lezárását követően írásban tájékoztatja az Adós(oka)t a lezárt tárgyévben felszámított Kamatok összegéről, a jóváírások összegéről és elszámolásáról, továbbá a fennálló kölcsöntartozás, az érvényes kamat mértékek valamint a Kölcsön lejáratáig hátralévő futamidő alapján kiszámított, a következő évtől esedékes havi törlesztő részlet összegéről Az első ügyleti év a Kölcsön folyósításával kezdődik és a folyósítás évének utolsó naptári napján ér véget. Az ezt követő ügyleti év a folyósítást követő naptári év első napján kezdődik és annak utolsó naptári napján ér véget. Az utolsó ügyleti év a Kölcsön lejárata naptári évének első napján kezdődik és a lejárat napján ér véget. 3. Az Adós által fizetendő kamatok, díjak, költségek 3.1. Ügyleti kamat A Takarékszövetkezet ügyleti kamatot számít fel az igénybe vett kölcsön tőke összegére Az ügyleti kamat: az adott naptári hónapra vonatkozó referencia kamat és a kamatfelár összege. A hitel éves ügyleti kamata változó, a szerződéskötéskor: mindenkori jegybanki alapkamat +.% kamatfelár, a szerződéskötés időpontjában: évi.% A jelen szerződés referencia-kamatlábhoz kötött, ezért a kamatváltozásról a Takarékszövetkezet az Adós(ok)at rendszeresen honlapján (www.gadorostakarek.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról Kamatfelár: a Hirdetményben feltűntetett kamatfelár mérték A 3 évet meghaladó futamidejű hitelek esetében a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a hitel futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyra Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: [Kamatfelár-változtatási mutató] A kamatfelár módosítására a Hitelező a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. 3

4 Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Takarékszövetkezet az Adós(ok) javára minden alkalommal érvényesíti Kamat és kamatfelár változás: A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. Ezen hitelek utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet Az igénybe vett hitel kamatának számítása a következő képlet szerint történik: Kamatösszeg = igénybe vett hitel összege x kamatnapok száma x kamatláb (%) 360 X THM - teljes hiteldíj mutató A teljes hiteldíj mutató (továbbiakban: THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. Jelen szerződésben foglalt követelés THM értéke:..% A THM-be beszámított hiteldíjak: Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy az 1. pont szerinti hitelt a Takarékszövetkezet az alábbiakból összetevődő teljes induló hiteldíj mellett bocsátja rendelkezésre: éves ügyleti kamata: referencia kamat + kamatfelár referencia kamat: mindenkori jegybanki alapkamat (jelenleg évi %) kamatfelár: évi :.. % egyszeri kezelési költség összege:..ft rendelkezésre tartási jutalék mértéke:..% folyósítási díj összege: Ft hitelbírálati díj összege:..ft ügyintézési díj összege: Ft KHR lekérdezési díj összege:.ft A hitel teljes díja:. A hitelügylet alapösszegének %-ában meghatározott egyszeri díj, jutalék számítása a következő képlet szerint történik: 3.3. Egyéb díjak, költségek Egyszeri díj, jutalék = kölcsön összege x díj, jutalék %-os mértéke A Takarékszövetkezet a kölcsönnel összefüggésben az alábbi díjat, költséget számítja fel: - Szerződésmódosítási díj: hatályos Hirdetmény szerint - Előtörlesztési díj: hatályos hirdetmény szerint - Rendkívüli Ügyintézési Díj: hatályos Hirdetmény szerint - Rendkívüli Levelezési Díj: hatályos Hirdetmény szerint 4

5 - az Adós(ok) kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor az Adós(ok) a hitelügylettel kapcsolatosan kimutatásokat, elszámolásokat kér(nek) pl.: egyenleg közlés fennálló tartozásról), ide nem értve a törlesztési táblázatot, melyet a Takarékszövetkezet az Adós(ok) kérésére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen bocsát rendelkezésre A kamatok, díjak, költségek alkalmazási körére, mértékére és esedékességére amennyiben a jelen szerződés másként nem rendelkezik jelen Szerződés mellékletét képező a Hirdetményekben (2., 3., számú függelék), valamint az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadók Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával felhatalmaz(za/zák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékes kamat-, díj- és költségtartozásokkal a Számlát az esedékesség napján megterhelje Késedelmi kamat A Takarékszövetkezet jogosult a késedelmes tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás után a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghatározott késedelmi kamatra. A kölcsön késedelmi kamatának számítása a következő képlet szerint történik: A késedelmi kamat összege = lejárt tartozás összege x késedelmi kamatnapok száma x késedelmi kamatláb (%) 360 x Az Adós(ok) és/vagy Készfizető Kezes(ek) felhatalmaz(za/zák) a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben fizetési kötelezettség(ét/üket) a jelen szerződés szerinti határidőben nem teljesíti(k), illetve a Takarékszövetkezet az 3.5. pontban foglaltak szerinti felhatalmazás alapján a Számla megterhelésével a jelen kölcsönszerződés szerinti követelését fedezethiány miatt érvényesíteni nem tudja, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény értelmében az előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a tartozás összegével és járulékaival a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájáról, beszámítási jogával élve a tartozás késedelmi kamattal növelt összegét beszedje Az Adós(ok) és/vagy Készfizető Kezes(ek) a jelen szerződés 4. mellékletét képező felhatalmazó levélben felhatalmaz(za/zák) a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettség(e/ük) esedékességi napján a Számlán nincs elegendő fedezet, az alább megjelölt hitelintézetnél vezetett fizetési számláját a késedelmes tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás összegével megterhelje: Hitelintézet neve Fizetési számla száma Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a kölcsön után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került Ügyleti kamat egy összegben válik esedékessé, amelynek mértékéről a Takarékszövetkezet az Adós(oka)t az esedékesség időpontját megelőzően írásban értesíti Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben - előreláthatólag - az esedékesség hónapjában nem tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni, a futamidő alatt egy alkalommal, legfeljebb három hónap időtartamra fizetési halasztást kérhet. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós(ok) kérelmét indokolás nélkül elutasítani. A halasztás iránti kérelem - a Hirdetményben közzétett mértékű Rendkívüli Ügyintézési Díj egyidejű befizetése mellett - az esedékesség előtti 10. naptári napig nyújtható be. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet a Rendkívüli Ügyintézési Díjat a kérelem elutasítása esetén sem téríti vissza A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adós(sal/okkal), és a Készfizető Kezes(sel/ekkel) szemben bírósági úton behajtani. 4. A jelen szerződés Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. 5

6 5. Az Adós(ok) által befizetésre került összegek elszámolásának sorrendje tartozásai kiegyenlítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezése alapján történik: elsődlegesen a költség, a kamat és ezt követően a tőke összege kerül kiegyenlítésre, amennyiben erre a befizetett törlesztő összeg fedezetet nyújt. 6. Jelen kölcsönszerződés alapján folyósított kölcsön biztosítékául szolgálnak az alábbiak: 3 a. Készfizető kezesség: Készfizető kezes: Neve Lakcíme. Alulírott Kezes(ek) kijelentik, hogy visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal(nak) az Adós(ok) jelen szerződés 1. pontjában megjelölt tartozásának megfizetéséért. A készfizető kezességre tekintettel Kezest sortartási kifogás nem illeti meg. A Kezes(ek) tudomásul veszi(k) és elfogad(ja/ják), hogy amennyiben Adós(ok)nak az 1. pontban megjelölt tartozása bármely okból lejárttá, esedékessé válik ideértve a Kölcsön felmondás vagy felszámolási eljárás alapján történő lejárttá válását is -, azzal egyidejűleg a Kezes fizetési kötelezettsége is esedékessé válik a Takarékszövetkezettel szemben. A Kezes(ek) tudomásul veszi(k), hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettség(e/ük) az Adós(ok) 1. pontban írt Kölcsönszerződésben foglalt fizetési kötelezettségéhez igazodik, és kiterjed az Adós(ok) szerződésszegésének jogkövetkezményeire, továbbá a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is. A Takarékszövetkezet késedelem nélkül tájékoztatja a Kezes(eke)t az Adós(ok) teljesítésének elmaradásáról, az Adós(ok) tartozásának a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékéről. b. Életbiztosítás: Amennyiben a kölcsön folyósításának feltétele az Adós(ok), mint biztosított nevére szóló hitelfedezeti életbiztosítási szerződés megkötése, a hitel folyósítására azt követően kerül sor, hogy az Adós(ok) a Takarékszövetkezetnek benyújt(ja/ják) a hitelfedezeti életbiztosítási szerződés megkötését, fennálltát, és egyben Takarékszövetkezetet a biztosítás kedvezményezettjeként történt megjelölését igazoló megfelelő okiratot. A hitelfedezeti életbiztosítás díja:. Ft egyszeri / Ft havi megfizetésű díj, mely. napján esedékes/hitel folyósítással egy időben, vagy.. Ft időszakosan fizetendő díj, mely naptári negyedévente/naptári évente a törlesztő részlettel egyidejűleg esedékes Előtörlesztés Az Adós(ok) a hitel futamideje során bármikor élhet(nek) a hiteltartozás részleges vagy teljes előtörlesztési jogával, amelyért a Takarékszövetkezet a mindenkori hatályos hirdetményében rögzített díjat jogosult felszámítani. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és a hitelkamaton kívüli mindegy egyéb ellenszolgáltatással. Az előtörlesztési jog gyakorlásának módját, az előtörlesztés esetleges költségeinek fennállását és számításának módját a kölcsönre vonatkozó Hirdetmény és az ÁSZF tartalmazza. 8. A szerződés megszüntetése, felmondás, elállás A jelen szerződés megszüntetésére, a felmondására, az elállási jog gyakorlására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. 3 A nem kívánt rész törlendő. 4 A nem kívánt rész törlendő. 6

7 Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával felhatalmaz(za/zák) a Takarékszövetkezetet, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozás(ának/uknak) összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. 9. Egyéb rendelkezések 9.1. A kölcsön és járulékai erejéig, valamint mindezek beszedésével kapcsolatos esetlegesen felmerülő költségek az Adós(oka)t egyetemleges fizetési kötelezettség terheli. Ennek megfelelően a Takarékszövetkezet az esedékessé vált követelésének megfizetését bármelyik Adóstól igényelheti. A Takarékszövetkezet a vonatkozó jogszabályok alapján jogosult kiválasztani a biztosítékok sorrendjét Szerződő Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF-ben foglaltak szerint kötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni Az Adós(ok) kijelenti(k), hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1/d. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismer(te/ték) és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (1/a. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláír(ta/ták) A jelen szerződés aláírásával az Adós(ok) megerősíti(k), hogy a személyes adatait érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a személy(ét/üket) érintő adatokban történt változásról 5 napon belül köteles(ek) a Takarékszövetkezetet értesíteni Az Adós(ok) bármelyikét pénzfelvételre, jognyilatkozat tételére, illetve elfogadására feljogosítottnak kell tekinteni. A kölcsönnel kapcsolatos írásbeli értesítések az Adós(ok) bármelyikének joghatályosan kézbesíthető Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogviták eldöntésére az ügyletkötés helye szerinti illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki Az Adós(ok) a Takarékszövetkezet hitel és pénzkölcsön nyújtási tevékenységére vonatkozó észrevételei(ke)t a Takarékszövetkezet (5932 Gádoros, Nagy u. 63.), valamint a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.) felé teheti(k) meg A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) Az Adós(ok) és/vagy Készfizető Kezes(ek) kijelentik, hogy az ügyleti kamat, a kezelési költség és az egyéb költségek mértékének, valamint a kölcsön összegére és feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése a jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően sor került A jelen szerződésben - ideértve az annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteket és függelékeket is (ÁSZF és hirdetmény) - nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet szerződés szerinti kölcsönre vonatkozó Hirdetménye, a hatályos Általános Üzletszabályzatának, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvénynek (Hpt.) a bankhitelre és a bankkölcsönre vonatkozó általános előírásai, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (Fhtv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók A jelen szerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, valamint a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata alatt a jelen szerződés aláírásakor hatályos szerződés, ÁSZF, Hirdetmény, valamint a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, illetve a Hpt.-nek és az Fhtv.-nek megfelelő, a 7

8 Takarékszövetkezet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő. A Számlaszerződés alatt annak mindenkor hatályos szövege értendő A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Magatartási Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Magatartási Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a és a internet oldalakon, illetve a fiókokban az Adós(ok) kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen hozzáférhető A jelen szerződést a Felek magán/közjegyzői 5 okiratba foglalják. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az Adós(ok) viseli(k) és közvetlenül fizeti(k) meg a közjegyzőnek Jelen kölcsönszerződés szerves és elválaszthatatlan részét képezik az alábbiakban felsorolt mellékletek 7 : 1/a. számú melléklet: Nyilatkozat az 1/d. számú mellékletben szereplő, KHR-re vonatkozó Tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásulvételéről 1/b. számú melléklet: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről 1/c. számú melléklet: Központi Hitelinformációs Rendszerben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról 1/d. számú melléklet: Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerre irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról 2. számú melléket: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatok tartalmáról és azok értékeléséről kapott tájékoztatásról (természetes személy esetén) 3. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 4. számú melléklet: Felhatalmazó levél (Adós, Kezes) 5. számú melléklet: Hitelkérelem 6. számú melléklet: Kezesi szerződés 1. számú függelék: Általános Szerződési Feltételek 2. számú függelék: Hirdetmény (Kölcsön) 3. számú függelék: Hirdetmény (Díjak) Adós(ok) és/vagy Készfizető Kezes(ek) kijelenti(k) továbbá, hogy a pontban felsorolt szerződés szerinti mellékleteket a kölcsönszerződés megkötése előtt, továbbá jelen szerződést elolvas(ta/ták) és értelmez(te/ték), az abban foglaltakat tudomásul vett(e/ék), és mint akaratukkal mindenben egyezőt két tanú előtt 8 jóváhagyólag aláírták és azok egy eredeti példányát átvett(e/ék). Kelt: beosztás beosztás Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Adós..(szem.ig.szám). Adóstárs.,,,,,,,,,,,,,,,,,,(szem.ig.szám) A nem kívánt rész törlendő. 6 Értelemszerűen alkalmazandó. 7 A szerződéshez kapcsolódó mellékletek hiánytalan felsorolása. 8 8 Értelemszerűen alkalmazandó. 8

9 Kézfizető kezes.,,,,,,,,,,,,,,,,,,(szem.ig.szám) Előttünk, mint tanuk előtt: 1. Név:.. 2. Név: Lakcím:. Aláírás:... Lakcím:.. Aláírás:.. 9

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forintban nyújtott jelzáloghitel szerződésekhez A fenti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben