Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz. A szerződő felek, egyrészről:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz. A szerződő felek, egyrészről:"

Átírás

1 Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 5932 Gádoros Nagy u. 63. Cégjegyzék száma: Cg Nyilvántartó cégbíróság: Gyulai Törvényszék Adószám: Statisztikai számjele: Képviseletében eljár: (név, beosztás) 2 Kirendeltség:.(név, cím) mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Takarékszövetkezet) másrészről: Név: Születési név: Szül. helye, ideje:... Anyja neve:.. Lakcíme:.. Levelezési címe:. Személy azonosító okmány típusa, száma:.. Adóazonosító jele:.. Állampolgársága: mint kölcsönfelvevő (továbbiakban: Adós), és Név: Születési név: Szül. helye, ideje:... Anyja neve:.. Lakcíme:.. Levelezési címe:. Személy azonosító okmány típusa, száma:.. Adóazonosító jele:.. Állampolgársága: mint kölcsönfelvevő (továbbiakban: Adóstárs), továbbá 3 Név: Születési név: Szül. helye, ideje:... Anyja neve:.. Lakcíme:.. Levelezési címe:. Személy azonosító okmány típusa, száma:.. 1 Értelem szerint kitöltendő. 2 Értelem szerint kitöltendő. 3 Értelemszerűen alkalmazandó (kezes hiányában, több kezes esetén). 1/12

2 Adóazonosító jele:.. Állampolgársága: mint kölcsöntartozásért készfizető kezességet vállaló (továbbiakban: Készfizető kezes), 4 / továbbiakban együtt, mint készfizető kezesek (továbbiakban: Készfizető kezesek) továbbiakban együtt, mint szerződő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) között alulírott napon, helyen az alábbi tartalommal: 1. A Kölcsön kondíciói 1.1. A Takarékszövetkezet lakáscélú kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt az Adós(ok) részére a jelen szerződésben és a szerződés 1. számú függelékében foglalt Általános Szerződés Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Szerződés). A Kölcsön e szerződés szerinti visszafizetésére Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) A Kölcsön célja: az... év... hó napján kelt *adásvételi szerződés szerint megvásárolt,. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben.. cím alatt található *új lakás építés / *új családi ház építés / *használt lakás vásárlás / *használt családi ház vásárlás /* használt lakás vagy ház bővítése / *használt lakás vagy ház felújítása / *használt lakás vagy ház korszerűsítése / *korábbi lakáscélú kölcsön kiváltása. 5 A Kölcsön típusa: lakáscélú kölcsön, *annuitásos (egyenlő havi törlesztésű)/*nem annuitásos forintkölcsön. 6 A Kölcsön összege:..,- Ft, azaz. forint. A Kölcsön futamideje:. hónap 2. Az Adós(ok) által fizetendő kamatok, díjak, költségek 2.1. Az Adós(ok) a Kölcsön ellenszolgáltatásaként a Kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartoz(ik/nak) megfizetni: a) Ügyleti kamatot, melynek évi mértéke mindenkori jegybanki alapkamat referencia kamatláb és a kamatfelár összege. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan változó. Referencia kamatláb mértéke: mindenkor érvényes jegybanki alapkamat A jegybanki alapkamat szerződéskötéskor évi:..% Kamatfelár, melynek évi mértéke:..% A jelen szerződés referencia-kamatlábhoz kötött, ezért a kamatváltozásról a Takarékszövetkezet az Adós(ok)at rendszeresen honlapján (www.gadorostakarek.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. Kamatfelár: a Hirdetményben feltűntetett kamatfelár mérték 7 A 3 évet meghaladó futamidejű hitelek esetében a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a hitel futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: [Kamatfelár-változtatási mutató] 4 Több kezes esetén alkalmazandó. 5 A nem kívánt részek törlendők. 6 A nem kívánt rész törlendő. 7 A kölcsön futamidejének függvényében a kamatfelárra vonatkozó rendelkezés értelemszerűen alkalmazandó. 2/12

3 A kamatfelár módosítására a Hitelező a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Hitelintézet az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. 8 Kamat és kamatfelár változás: A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. Ezen hitelek utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. b) egyszeri folyósítási jutalék a Kölcsön.. %-a, azaz..,- Ft. c) egyszeri kezelési költség összege:..ft d) rendelkezésre tartási díj mértéke:..% e) hitelbírálati díj összege:..ft f) KHR lekérdezési díj összege:.ft A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója a szerződéskötéskor (THM):..%. A folyósításkor érvényes referenciakamat alapján számított THM a szerződéskötéskor számított THMtől eltérő lehet Az Adós(oka)t a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjak az alábbiak: a./ Szerződésmódosítási díj: a mindenkor aktuális Hirdetményben rögzített mértékű, melyet a Takarékszövetkezet az előtörlesztés kivételével az Adós(ok) által kezdeményezett, a Szerződés vagy a kapcsolódó biztosítéki szerződések bármely feltételének megváltozását eredményező módosítása esetén számít fel. A szerződésmódosítási díjat a szerződésmódosítás aláírásának napján kell az Adós(ok)nak megfizetnie. b./ Előtörlesztési díj: a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint c./ Rendkívüli Ügyintézési Díj: d./ Rendkívüli Levelezési Díj: a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint e./ az Adós(ok) kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor az Adós(ok) a hitelügylettel kapcsolatosan kimutatásokat, elszámolásokat kér(nek) pl.: egyenleg közlés fennálló tartozásról), ide nem értve a törlesztési táblázatot, melyet a Takarékszövetkezet az Adós(ok) kérésére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen bocsát rendelkezésre Az Adós(oka)t a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, az Adós(ok) által harmadik személy részére közvetlenül megfizetendő költségek az alábbiak: 9 a./ Közokiratba foglalásért fizetendő költség és díj, amelynek mértéke várhatóan,- Ft. 8 A kölcsön futamidejének függvényében a kamat, kamatfelár változásra vonatkozó rendelkezés értelemszerűen alkalmazandó. 9 Értelemszerűen alkalmazandó. A közjegyző tájékoztatása alapján a közokiratba foglaláskor töltendő ki! 3/12

4 2.4. A kamatok, díjak, költségek alkalmazási körére, mértékére és esedékességére amennyiben a jelen szerződés másként nem rendelkezik jelen Szerződés mellékletét képező Hirdetményekben (2., 3., számú függelék), valamint az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadók Az Adós(ok) által a szerződés lejáratáig fizetendő teljes összeg a szerződéskötés időpontjában figyelembe vett díjtételek alapján: Ft 2.6. A Takarékszövetkezet a kölcsön folyósításakor, valamint a hitel futamideje alatt az Adós(ok) kérésére bármikor, térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a kölcsönszerződés törlesztési tervét. A törlesztési táblázat a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét ideértve a díjat, jutalékot, költséget elkülönítetten tartalmazza. Ha az Ügyleti kamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a jelen szerződésben, illetve az 1. számú függelékét képező ÁSZF-ben meghatározottak szerint változhat, a Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. A Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatot értesítő levélben küldi meg az Adós(ok) részére A 2.3. pont szerinti törlesztési táblázat kiállításától függetlenül, amennyiben a Kölcsön futamideje a 12 (tizenkét) hónapot meghaladja, a Takarékszövetkezet évente, a tárgyév lezárását követően írásban tájékoztatja az Adós(oka)t a lezárt tárgyévben felszámított Kamatok összegéről, a jóváírások összegéről és elszámolásáról, továbbá a fennálló kölcsöntartozás, az érvényes kamat mértékek valamint a Kölcsön lejáratáig hátralévő futamidő alapján kiszámított, a következő évtől esedékes havi törlesztő részlet összegéről Az első ügyleti év a Kölcsön folyósításával kezdődik és a folyósítás évének utolsó naptári napján ér véget. Az ezt követő ügyleti év a folyósítást követő naptári év első napján kezdődik és annak utolsó naptári napján ér véget. Az utolsó ügyleti év a Kölcsön lejárata naptári évének első napján kezdődik és a lejárat napján ér véget. 3. A kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása A jelen szerződésben rögzített kamat, díj, költség Takarékszövetkezet általi egyoldalú, Adós(ok) számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. 4. A Kölcsön folyósítása 4.1. A Takarékszövetkezet a Kölcsönt az alábbi folyósítási feltételek együttes teljesülését az azokat igazoló dokumentumok Takarékszövetkezethez történő teljes körű, dokumentált beérkezését követően folyósítja: az Adós(ok) Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számlájának*/technikai* 10 számlájának (továbbiakban: Törlesztési számla) megléte; a Szerződés megkötése magánokiratba*/ közjegyzői* 11 okiratba foglalása; a kölcsön fedezeteire vonatkozó fő- és mellékkötelezettségeket rögzítő szerződések megkötése; ingatlanvásárlás esetén érvényes adásvételi szerződés megléte; ingatlanépítés esetén érvényes építési engedély megléte; más banknál ( Bank számla száma) vezetett fizetési számlák esetében beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél rendelkezésre állása; folyósítási jutalék megfizetése a Takarékszövetkezetnél az Adós nevén megnyitott.. számú technikai számlára; a finanszírozott lakás adásvételi szerződés szerinti vételárának - az utolsó vételár-részen kívüli - részletei megfizetését igazoló, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott dokumentum rendelkezésre állása A nem kívánt rész törlendő. 11 A nem kívánt rész törlendő. 12 Értelemszerűen alkalmazandó 4/12

5 az Adós(ok) vállal(ja/ják), hogy a jelen Szerződés biztosítékaként csoportos életbiztosítást köt(nek) és kizárólagos kedvezményezettként a Takarékszövetkezetet jelöli(k) meg. A kölcsön fennállása alatt az életbiztosítás díja a Takarékszövetkezetet terheli. A Takarékszövetkezet a Kölcsönt építési engedély köteles építés, felújítás, bővítés esetén szakaszosan bocsátja az Adós(ok) rendelkezésére. A Takarékszövetkezet a Kölcsönt ingatlanvásárlás esetén az adásvételi szerződésben foglalt ütemezés szerint folyósítja A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az Adós(ok) körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós(ok) felszólítás ellenére nem ad(nak) megfelelő biztosítékot Felhasználási cél igazolása: Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a kölcsönt csak a jelen szerződés 1. pontjában rögzített célra használhatják fel és azt a Takarékszövetkezet a helyszínen is jogosult ellenőrizni, illetőleg annak bizonyítását az Adós(ok)tól bármilyen vonatkozó dokumentum bekérésével igényelni. Amennyiben a kölcsönt az Adós(ok) ingatlan vásárlásra veszik igénybe, úgy kötelesek a Takarékszövetkezetnek bemutatni az aláírt ingatlan adásvételi szerződést, de legalább adásvételi előszerződést legkésőbb a Kölcsön folyósítását megelőző hitelbírálat időpontjáig. Amennyiben az Adós(ok) a kölcsönt építési engedély köteles munkák elvégzésére veszik igénybe, úgy köteles(ek) az építkezést vagy hatósági engedély köteles munkát befejezni. év.. hónapig, melynek igazolására a használatbavételi engedélyt* / üzembe helyezési okmányt* 13 az illetékes hatóság/szervezet általi kibocsátást követő 30 napon belül a Takarékszövetkezetnek köteles(ek) bemutatni. A felhasználási cél igazolásának elmulasztása, vagy a Kölcsön nem szerződés szerint történő felhasználása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Takarékszövetkezet jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 5. Törlesztés A Kölcsönt és járulékait az Adós(ok) az alábbiak szerint köteles(ek) törleszteni: 5.1. a) *Az Adós(ok) a kölcsönt törlesztő részlet(ek) megfizetésével köteles(ek) törleszteni. Az első törlesztő részlet megfizetése: év... hónap napjáig, majd azt követően minden hónap.. napjáig esedékes. A törlesztő részletek száma:... Az induló hiteldíj alapján az induló havi törlesztő részlet összege:. forint. A további törlesztő részletek összege:. forint Az ügyleti kamat a folyósítási hónapot követő hónaptól esedékes, és az aktuális törlesztő részlettel együtt annak részeként fizetendő. b) *Az Adós(ok) a kölcsönhöz kapcsolódó ügyleti kamatot havonta köteles(ek) a Takarékszövetkezetnek megfizetni. Az Adós(ok) a hitel tőke részét a negyedévente,...,..,... hónap. napján, Ft-os egyenlő részletekben köteles(ek) megfizetni. 13 A nem kívánt rész törlendő. 5/12

6 Első tőkefizetési kötelezettség Utolsó tőkefizetési kötelezettség:... év hónap nap.... év hónap nap c) *Az Adós(ok) a kölcsönhöz kapcsolódó ügyleti kamatot havonta köteles(ek) a Takarékszövetkezetnek megfizetni. Az Adós(ok) a hitel tőke részét a félévente,... és.., hónap. napján, Ft-os egyenlő részletekben köteles(ek) megfizetni. Első tőkefizetési kötelezettség Utolsó tőkefizetési kötelezettség:... év hónap nap.... év hónap nap A kölcsön végső lejárata: év.. hónap.. nap. Az Adós(ok) által a szerződés lejáratáig fizetendő teljes összeg a szerződéskötés időpontjában figyelembe vett díjtételek alapján: Ft A Kölcsön kamatának számítása a következő képlet szerint történik: A kamat összege = kölcsön összege x kamatnapok száma x kamatláb (%) 360 x 100 A hitelügylet alapösszegének %-ában meghatározott egyszeri díj, jutalék számítása a következő képlet szerint történik: Egyszeri díj, jutalék = kölcsön összege x díj, jutalék %-os mértéke 5.3. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy az által(a/uk) fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós(ok) által felmerült igény teljesítésekor esedékesek A törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetése az Adós(ok) nevén hiteltörlesztés céljára megnyitott.-.. számú Lakossági fizetési számláról/ technikai számláról történik. 14 Az Adós(ok) köteles(ek) az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet és egyéb díj összegének fedezetét a Törlesztési számlán biztosítani. Az Adós(ok) felhatalmaz(za/zák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat a Törlesztési számláról az esedékessé válás időpontjában beszedje. Amennyiben a törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek esedékességének napja munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon vál(ik/nak) esedékessé Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára a törlesztéshez szükséges fedezetet nem biztosít(ja/ják), úgy a Takarékszövetkezet a lejárt tartozás után késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke az ügyleti kamat és a Hirdetményben közzétett kamat (jelenleg évi..%) összege. A kölcsön késedelmi kamatának számítása a következő képlet szerint történik: A késedelmi kamat összege = lejárt tartozás összege x késedelmi kamatnapok száma x késedelmi kamatláb (%) A nem kívánt rész törlendő. 6/12

7 A Takarékszövetkezet a lakáscélú kölcsönszerződés felmondását követő 90. napot követően az Adós(ok) nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. A Takarékszövetkezet az Adós(oka)t fizetési felhívásban értesíti a késedelmes tartozás összegéről és a késedelem esetleges jogkövetkezményeiről Az Adós(ok) és/vagy Készfizető Kezes(ek) felhatalmaz(za/zák) a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben fizetési kötelezettség(ét/üket) a jelen szerződés szerinti határidőben nem teljesíti(k), illetve a Takarékszövetkezet az 5.5. pontban foglaltak szerinti felhatalmazás alapján a Törlesztési Számla megterhelésével a jelen kölcsönszerződés szerinti követelését fedezethiány miatt érvényesíteni nem tudja, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény értelmében az előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a tartozás összegével és járulékaival a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájáról, beszámítási jogával élve a tartozás késedelmi kamattal növelt összegét beszedje. Az Adós(ok) és/vagy Készfizető Kezes(ek) a jelen szerződés 4. mellékletét képező felhatalmazó levélben felhatalmaz(za/zák) a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettség(e/ük) esedékességi napján a Számlán nincs elegendő fedezet, az alább megjelölt hitelintézetnél vezetett fizetési számláját a késedelmes tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás összegével megterhelje: Hitelintézet neve Fizetési számla száma Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a kölcsön után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került ügyleti kamat egy összegben válik esedékessé, amelynek mértékéről a Takarékszövetkezet az Adós(oka)t az esedékesség időpontját megelőzően írásban értesíti. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben - előreláthatólag - az esedékesség hónapjában nem tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni, a futamidő alatt egy alkalommal, legfeljebb három hónap időtartamra fizetési halasztást kérhet. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós(ok) kérelmét indokolás nélkül elutasítani. A halasztás iránti kérelem - a Hirdetményben közzétett mértékű Rendkívüli Ügyintézési Díj egyidejű befizetése mellett - az esedékesség előtti 10. naptári napig nyújtható be. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet a Rendkívüli Ügyintézési Díjat a kérelem elutasítása esetén sem téríti vissza. A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adós(sal/okkal), és a Készfizető Kezes(sel/ekkel) szemben bírósági úton behajtani. 6. Előtörlesztés 6.1. Az Adós(ok) a Kölcsönt és járulékait az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult(ak) részben vagy egészben előtörleszteni. Elő-, végtörlesztésre az Adós(ok) bármikor jogosult(ak). Az előtörlesztési szándékot az Adós(ok)nak írásban kell eljuttatnia a Takarékszövetkezethez a pontos összeg, és az előtörlesztés kért értéknapja megjelölésével (a továbbiakban: Előtörlesztési értesítő). Az elő-, végtörlesztés kért időpontja nem lehet korábbi, mint az Előtörlesztési értesítőnek a Takarékszövetkezetbe megérkezését követő 3. munkanap. Az Adós(ok) tudomásul vesz(i)k, hogy amennyiben korábbi időpont szerepel az Előtörlesztési értesítőben, mint az előzőekben meghatározott időpont, úgy legkésőbb az Előtörlesztési értesítő beérkezésétől számított 3. munkanap lesz a teljesítés napja. Az Előtörlesztési értesítőben az Adós(ok)nak arról is nyilatkoznia kell, hogy az előtörlesztésre figyelemmel a havi törlesztő részletek összegének csökkentését, a következő részletek megfizetését vagy a kölcsön futamidejének lerövidítését kéri(k). 7/12

8 7. Biztosítékok Jelen hitelszerződés alapján biztosított kölcsön és mindenkori esedékes hiteldíja (ügyleti kamat, fizetési késedelem esetén a hiteldíjra évi.. % késedelmi kamat, a tőketartozásra az ügyleti kamaton felül további évi. % késedelmi kamat, valamint a követelés érvényesítése során felmerült költségek) teljes visszafizetéséig biztosítékául szolgálnak az alábbiak: 7.1. Készfizető kezesség: Neve Lakcíme Készfizető kezes:. Készfizető kezes:. Alulírott Kezes(ek) kijelentik, hogy visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal(nak) az Adós(ok) jelen szerződés 1. pontjában megjelölt tartozásának megfizetéséért. A készfizető kezességre tekintettel Kezest sortartási kifogás nem illeti meg. A Kezes(ek) tudomásul veszi(k) és elfogad(ja/ják), hogy amennyiben Adós(ok)nak az 1. pontban megjelölt tartozása bármely okból lejárttá, esedékessé válik ideértve a Kölcsön felmondás vagy felszámolási eljárás alapján történő lejárttá válását is -, azzal egyidejűleg a Kezes fizetési kötelezettsége is esedékessé válik a Takarékszövetkezettel szemben. A Kezes(ek) tudomásul veszi(k), hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettség(e/ük) az Adós(ok) 1. pontban írt Kölcsönszerződésben foglalt fizetési kötelezettségéhez igazodik, és kiterjed az Adós(ok) szerződésszegésének jogkövetkezményeire, továbbá a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is. A Takarékszövetkezet késedelem nélkül tájékoztatja a Kezes(eke)t az Adós(ok) teljesítésének elmaradásáról, az Adós(ok) tartozásának a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékéről Egyéb biztosíték: A jelen Szerződés 4.1 pontja szerinti csoportos életbiztosítás megkötése, melynek kizárólagos kedvezményezettje a Takarékszövetkezetet. A kölcsön fennállása alatt az életbiztosítás díja a Takarékszövetkezetet terheli A fizetési biztosítékokra vonatkozó szerződések, jognyilatkozatok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. A Takarékszövetkezet a vonatkozó jogszabályok alapján jogosult kiválasztani a biztosítékok sorrendjét. 8. A jelen szerződés megszüntetése 8.1 A jelen szerződés megszüntetésére, a felmondására, az elállási jog gyakorlására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók A Takarékszövetkezet jogosult felmondani a szerződést, ha: a.) az Adós(ok) körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós(ok) felszólítás ellenére nem ad(nak) megfelelő biztosítékot; b.) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az Adós(ok) a kölcsönösszeget nem erre a célra használ(ja/ják) fel; c) az Adós(ok) vagy a biztosítékot nyújtó személy(ek) jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adós(ok) vagy a biztosítékot nyújtó személy(ek) azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesít(se/sék); 8/12

9 d.) az Adós(ok) a Takarékszövetkezetet megtévesztett(e/ék), és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásol(ta/ták); e) az Adós(ok)nak valamely Szerződésben tett nyilatkozata(i), vagy az által(a/uk) a Takarékszövetkezetnek adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Adós(ok) a Takarékszövetkezetet bármely egyéb módon megtéveszti(k); f.) az Adós(ok) a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályoz(za/zák); g.) az Adós(ok) fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; h.) A kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Adós(ok) a hitelező felszólítására nem egészíti(k) ki; h) az Adós(ok) a Szerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendő összeget esedékességkor elmulaszt(ja/ják) megfizetni, és azt a Takarékszövetkezet által az Adós(ok)nak megküldött felszólításra sem teljesíti(k); i) az Adós(ok) a Szerződésben vállalt, és az Adós(ok) szerződésszerű teljesítése szempontjából lényeges kötelezettség(ét/üket) nem vagy nem szerződésszerűen teljesít(k)i, kivéve, ha a Takarékszövetkezet egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az Adós(oka)t írásban értesíti; j) az Adós(ok) olyan fizetési kötelezettséget vállal(nak), mely a Takarékszövetkezet kockázati megítélése szerint veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettsége(k)i teljesítését. k) az Adós(ok), vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy(ek) ellen végrehajtási-, vagy - gazdálkodó szervezet biztosítéknyújtó esetén - csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik; l) az Adós(ok), az Adós(sal/okkal) egy csoportba tartozó vállalkozás, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a Takarékszövetkezettel, a Takarékszövetkezet érdekeltségi körébe tartozó, illetve a Takarékszövetkezet által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal, vagy bármely hitelintézettel/ gazdálkodó szervezettel kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi(k), és ezzel a Szerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét veszélyezteti(k) (cross default - közvetett mulasztás); m) az Adós(ok) a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül elidegeníti(k), átruház(za/zák), vagy megterheli(k) vagyon(ának/uknak) (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, eszközeinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak) egészét vagy annak egy részét, ide nem értve a mindennapi szokásos tevékenysége körében történő elidegenítést, átruházást, illetve a jogszabály által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik a Szerződés alapján az Adós(oka)t terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését; n) a Biztosítéki Szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik; o) az Adós(ok) más súlyos szerződésszegést követ(tek) el. p) a Takarékszövetkezet továbbá jogosult a kölcsönszerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával felhatalmaz(za/zák) a Takarékszövetkezetet, hogy a jelen Szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül nem kerül sor a folyósításra, úgy a Takarékszövetkezetnek joga van az adott ügylet felülvizsgálatára. Amennyiben a felülvizsgálatkor az Adós(ok) minősítése, a felajánlott fedezetek kölcsönösszeghez viszonyított értéke romlott vagy az Adós(ok)nak felróható ok miatt a kölcsön nem nyújtható, úgy az előterjesztő előterjesztése és az illetékes döntéshozó szerv döntése alapján az Adós(sal/okkal) kötött kölcsönszerződés és jelzálogszerződés felmondható. 9/12

10 9. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Alulírott Adós(ok) jelen szerződés aláírásával egyidejűleg igazol(om/juk), hogy a vonatkozó tájékoztató természetes személy részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről című dokumentum tartalmát megismer(tem/tük), az abban foglaltakat tudomásul vett(em/ük) és annak egy példányát átvettük. 10. Egyéb rendelkezések A kölcsön és járulékai erejéig, valamint mindezek beszedésével kapcsolatos esetlegesen felmerülő költségek az Adós(oka)t egyetemleges fizetési kötelezettség terheli. Ennek megfelelően a Takarékszövetkezet az esedékessé vált követelésének megfizetését bármelyik Adóstól igényelheti. A Takarékszövetkezet a vonatkozó jogszabályok alapján jogosult kiválasztani a biztosítékok sorrendjét Szerződő Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF-ben foglaltak szerint kötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni A jelen szerződés aláírásával az Adós(ok) megerősíti(k), hogy a személyes adatai(ka)t érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismer(te/ték) és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláír(ta/ták) Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a személy(ét/üket) érintő adatokban történt változásról 5 napon belül köteles(ek) a Takarékszövetkezetet értesíteni Az Adós(ok) bármelyikét pénzfelvételre, jognyilatkozat tételére, illetve elfogadására feljogosítottnak kell tekinteni. A kölcsönnel kapcsolatos írásbeli értesítések az Adós(ok) bármelyikének joghatályosan kézbesíthető Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogviták eldöntésére az ügyletkötés helye szerinti illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki Az Adós(ok) a Takarékszövetkezet hitel és pénzkölcsön nyújtási tevékenységére vonatkozó észrevételei(ke)t a Takarékszövetkezet (5932 Gádoros, Nagy u. 63.), valamint a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.) felé teheti(k) meg A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) Az Adós(ok) és/vagy Készfizető Kezes(ek) kijelentik, hogy az ügyleti kamat, a kezelési költség és az egyéb költségek mértékének, valamint a kölcsön összegére és feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése a jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően sor került A jelen szerződésben - ideértve az annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteket és függelékeket is (ÁSZF és hirdetmény) - nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet szerződés szerinti kölcsönre vonatkozó Hirdetménye, a hatályos Általános Üzletszabályzatának, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvénynek (Hpt.) a bankhitelre és a bankkölcsönre vonatkozó általános előírásai, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (Fhtv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók A jelen szerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, valamint a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata alatt a jelen szerződés aláírásakor hatályos szerződés, ÁSZF, Hirdetmény, valamint a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, illetve a Hpt.-nek és az Fhtv.-nek megfelelő, a Takarékszövetkezet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő. 10/12

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Rónasági Takarékszövetkezet székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégjegyzék száma: 03-02-000278 Cégbíróság:

Részletesebben

Hiteliktatószám: 727-..- -

Hiteliktatószám: 727-..- - Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi utca 5. Adószáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Somogy Takarék Szövetkezet Hitelintézet, mint

Részletesebben

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző:

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú felhasználási célhoz nem kötött kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú felhasználási célhoz nem kötött kölcsönhöz Hiteliktatószám: Ügyintéző: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú felhasználási célhoz nem kötött kölcsönhöz továbbiakban: Szerződés, amely létrejött, egyrészről: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel)

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) Hiteliktatószám:. Engedélyszám: Kölcsönszerződés Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, mint

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt nyújtó (a

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től)

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Hiteliktatószám: A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Főnix Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

[Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző

<adós neve> <adós neve> [Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége Kölcsönszám: iktatószám Ügyintéző: Cenzúraszám: FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: 14. sz. melléklet Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsön száma:... 6.sz.melléklet Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben