FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)"

Átírás

1 Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cím: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: mint Kölcsönnyújtó (továbbiakban: Takarékszövetkezet), másrészről a/az: családi és utóneve... születési neve.. állandó lakcíme:... Levelezési (kézbesítési) cím:... Anyja neve:... Állampolgársága... Születési hely:... Személyi azonosító adóazonosító jel:... mint Adós (továbbiakban: Adós) családi és utóneve... születési neve.. állandó lakcíme:... Levelezési (kézbesítési) cím:... Anyja neve:... Állampolgársága... Születési hely, idő... Személyi azonosító. adóazonosító jel:... mint Adós (továbbiakban: Adóstárs) továbbiakban Adós és Adóstárs együttesen Adós és családi és utóneve... születési neve.. állandó lakcíme:... Levelezési (kézbesítési) cím:... Anyja neve:... Állampolgársága... Születési hely, idő... Személyi azonosító. adóazonosító jel:...mint készfizető kezes (továbbiakban: Készfizető Kezes). együttesen Felek között Fogyasztási (személyi) kölcsön nyújtása tárgyában, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A kölcsön összege, futamideje, folyósítása 1. A Takarékszövetkezet az Adósnak fogyasztási kölcsönt nyújt az alábbi feltételekkel: Kölcsön összege: 1

2 Kölcsön induló éves kamata (3 havi BUBOR+ kamat felár, együttes összege): Az induló kamat meghatározásánál figyelembe vett 3 havi BUBOR: Kamatfelár (legfeljebb 3 éves futamidő esetén fix): Induló kamatfelár (3 évet meghaladó futamidő esetén változtatható): Teljes hiteldíjmutató (éves): Kezelési Költség: Nyomtatvány költség: Hitelbírálati díj: Zárlati költség: Kölcsön lejárata: Késedelmi kamat mértéke (évi): Az éves ügyleti kamat referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat a 3 havi BUBOR. Az éves ügyleti kamat mértéke a 3 havi BUBOR változásának hatására naptári negyedévenként, minden naptári negyedév első napján automatikusan változik. Az automatikus kamatváltozás során az új kamat a kamatváltozást megelőző hónap utolsó munkanapját megelőzően két nappal érvényes BUBOR érték figyelembevételével kerül meghatározásra. A mindenkori érvényes 3 havi BUBOR az MNB honlapján megtekinthető. A kamatfelár mértéke legfeljebb 3 éves futamidő esetén nem változtatható. 3 évet meghaladó futamidő esetén a kamatfelár mértéke változó. A kamatfelár a folyósítás évét követő 4. naptári év január első napján változik. A kamatfelár változás során a kamatfelár mértéke olyan mértékben nő vagy csökken, mint amilyen mértékben az MNB által a kamatfelár változtatást megelőző 120. napon az MNB által közzétett kamatfelár-változási mutató érték változik a szerződéskötés naptári évét követő éve első napját megelőző 120. napon közzétett kamatváltozási mutató értékéhez képest. A kamatváltozási-mutató emelkedése esetén a Takarékszövetkezet egyoldalú döntés alapján jogosult a kamatfelár mértékét a mutató változás szerint lehetséges mértéknél kisebb mértékben emelni, vagy változatlanul hagyni. A kölcsön folyósításának feltételei: - kölcsönszerződés megkötése óvadék esetén: - ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA c. szerződés megkötése és a Takarékszövetkezetnél lekötött betétösszeg óvadékolása. A Takarékszövetkezet a kölcsönt készpénzben bocsájtja az Adós rendelkezésére. Az Adós a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet az egyszeri kezelési költség, Hitelbírálati díj és nyomtatvány költség összegét a kölcsön összegéből levonja. A kölcsön teljes induló-hiteldíja: 3 havi BUBOR+ 14 % jelenleg % kamatot,.% Kezelési költséget, egyéb.ft ( megszűnési,nyomtatvány, zárlati költség, hitelbírálati díj) költségeket tartalmaz. Nem tartalmazza a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költségét, a késedelmi kamatot, egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a közjegyzői díjat. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor a 3. pontban foglaltak szerint nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos tartozás összege után a tőkeösszeg után járó, a megjelölt ügyleti kamaton felül 6 % késedelmi kamatot számít fel. 2. Amennyiben a Takarékszövetkezet a kölcsön folyósítását bármely oknál fogva feltételhez köti, erről az Adóst írásban értesíti. A Takarékszövetkezet a hitel összegét az Adós értesítését követő 15 napig rendelkezésre tartja, amelyért rendelkezésre tartási jutalékot nem számít fel. A kölcsön folyósításának feltételei: - kölcsönszerződés megkötése 2

3 - közjegyzői okiratba foglalás (a nem szükséges rész törlendő:) A kölcsön törlesztő részletének összege, esedékessége 3. Az Adós az 1. pontban megjelölt kölcsönösszeget, valamint a kamatot minden hónap..én esedékessé váló...-ft törlesztő részletben köteles visszafizetni a Takarékszövetkezetnek a... számú kölcsönszámlára. Az első törlesztő részlet esedékességének időpontja: Az utolsó részlet esedékességének időpontja:... Az induló törlesztő részlet összege:... Ft. (kizárólag óvadék nélküli esetben:) A törlesztő részlet üzleti évfordulókor felülvizsgálatra kerül és amennyiben a törlesztő részlet összege módosul, úgy a Takarékszövetkezet az Adóst levélben, írásban értesíti. A törlesztő részlet az üzleti évfordulókor sorra kerülő felülvizsgálat mellett továbbá módosulhat abban az esetben év közben is, ha a kamat 1 %-ot meghaladó mértékben változik az aktuális törlesztő részlet megállapításakor érvényes mértékhez képest. A részlet összege változhat továbbá abból az okból is, hogy nem kerül sor folyósításra a szerződéskötés hónapjában, és ezzel a törlesztési esedékességek száma csökken. A Takarékszövetkezetnél az üzleti évforduló minden év január 1. napja. A havi törlesztő részletek a szerződésszerű teljesítés esetére érvényesítendő ügyleti kamat időarányos részét is magukban foglalják. Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a kölcsönösszeg után járó,ezen időpontig kiegyenlítésre nem került kamat egy összegben válik esedékessé. (óvadék esetén) Az Adós az 1. pontban megjelölt kölcsönösszeg után esedékessé váló kamatot minden hónap..napjáig, a tőkét pedig a kölcsön lejáratával egyidejűleg köteles visszafizetni a Takarékszövetkezet számú kölcsönszámlára. A kölcsön törlesztésének egyéb feltételei 4. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy ha a kölcsön törlesztése a Takarékszövetkezet által vezetett lakossági bankszámlájáról történik és esedékességkor a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül a kölcsönszámlájára befizetésre, a Takarékszövetkezet az esedékes, ki nem egyenlített törlesztő részlet összegét és hátralékot a számláról külön megbízása nélkül, a jelen szerződéses rendelkezés alapján leemelje. 5.Adós tudomásul veszi, hogy a teljesített befizetések elsősorban a költségre, majd az ügyleti kamatra és végül a tőketartozásra kerülnek elszámolásra. 6. Az Adós jogosult előtörlesztésre a Hirdetményben közzétett mértékű díj egyidejű befizetése mellett. Amennyiben az Adós nem kérte a Takarékszövetkezettől a törlesztés felfüggesztését, az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az időközbeni előtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal. A kamatok, díjak és költségek megváltoztatása 7. A Takarékszövetkezet az Általános Üzletszabályzatban (a továbbiakban: ÁÜ ) meghatározott módon jogosult a szerződésben rögzített kamatot, díjat és költséget egyoldalúan az Adós hátrányára módosítani. A Takarékszövetkezet a módosításról az ÁÜ-ban rögzített módon, illetve határidőben tájékoztatja az Adóst. 3

4 Az Adósnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének a teljesítésében közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása, vagy a díj, költségalapját képező, mindenkor hatályos jogszabály változása esetén a jogszabályban meghatározott keretek között módosulnak a Takarékszövetkezet által felszámított díjak és költségek. A kölcsön biztosítéka (kizárólag óvadék esetén, egyéb esetben törlendő ez a rész) 8. Adós kötelezettséget vállal, hogy a jelen kölcsönszerződés teljesítésének biztosítékául a Ptk /A -a szerinti óvadék jogcímén mai napon az alábbiakban meghatározott betéti számlán elhelyezett pénzösszeget feltétel nélkül és visszavonhatatlanul óvadékul leköti a Takarékszövetkezet javára és erre vonatkozóan óvadéki szerződést köt a Takarékszövetkezettel. 9. Adós kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésbe foglalt kölcsönösszeg folyósításáig, annak feltételeként óvadéki betéti számlán az alábbiak szerinti összeget köti le óvadékul: Óvadék összege: Óvadék kamata: Kamatfizetés gyakorisága: Kamatfizetés esedékessége: Óvadéki betétszámla száma: Lekötés lejárata: 10. Készfizető Kezesre vonatkozó rendelkezések 10.1 A Készfizető Kezes a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal az Adós Hitelintézettel szembeni, jelen szerződés alapján fennálló kölcsön és járulékai tartozásának megfizetéséért legfeljebb Ft, azaz forint összeg erejéig. 1 A készfizető kezességre tekintettel Kezest sortartási kifogás nem illeti meg A Készfizető Kezes tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az Adósnak az 1. pontban megjelölt tartozása ideértve annak a jelen szerződés szerinti járulékait is - bármely okból lejárttá, esedékessé válik ideértve a Kölcsönszerződés felmondás vagy felszámolási eljárás alapján történő lejárttá válását is -, azzal egyidejűleg a Készfizető Kezes fizetési kötelezettsége is esedékessé válik a Hitelintézettel szemben. A Készfizető Kezes tudomásul veszi, hogy az 1.2. pontban megjelölt lejárati időpont a Hitelintézetet megillető felmondási jog, vagy jogszabályi rendelkezések következtében változhat. A Hitelintézet a Kölcsönszerződés teljesítési határidejének változásáról tájékoztatja a Készfizető Kezest. A Hitelintézet késedelem nélkül tájékoztatja a Kezest az Adós teljesítésének elmaradásáról, az Adós tartozásának a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékéről. A Készfizető Kezes a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Adós a jelen szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét határidőben, esedékességkor nem teljesíti, az esedékesség napját követően a Hitelintézet ez irányú felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül az Adós szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti a Hitelintézet javára. 1 Fogyasztó által vállalt kezesség esetén a kezesség akkor érvényes, ha a szerződésben meghatározták azt a legmagasabb összeget, amelynek erejéig a Kezes felel. 4

5 Amennyiben a Készfizető Kezes elégíti ki részben vagy egészben a Hitelintézet követelését az Adós helyett, a követelés az azt biztosító és kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt, a kielégítés erejéig, a Készfizető Kezesre száll át A Készfizető Kezes tudomásul veszi azt a tényt, hogy a jelen szerződésben foglalt fizetési napok és/vagy fizetési napokon fizetendő összegek módosulhatnak a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott esetekben A jelen szerződés megszűnik és a Készfizető Kezes szabadul kötelezettsége alól, amennyiben az Adós a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljes egészében eleget tett A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hitelintézet üzletszabályzatának rendelkezéseit, valamint a Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az Adós tájékoztatása 11. Amennyiben a kölcsön futamideje a 12 hónapot meghaladja, a Takarékszövetkezet évente, a naptári évet követő év januárban írásban tájékoztatja az Adóst a felszámított kamatokról, egyéb költségekről, a jóváírások összegéről és elszámolásáról, a fennálló kölcsöntartozásról. A kölcsönszerződés megszüntetése 12.A Takarékszövetkezetet megilleti az Adós fizetőképességére, pénzügyi helyzetére vonatkozó ellenőrzés joga. Az Adós pedig köteles a Takarékszövetkezetet haladéktalanul tájékoztatni a szerződéskötést követően keletkezett minden további hiteltartozásáról. 13. A Takarékszövetkezet jogosult továbbá a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a kölcsön visszafizetését - az Adós fizetőképességének, illetve készségének megváltozása következtében - veszélyeztetve látja, továbbá, ha az Adós a biztosíték nyújtásával kapcsolatban a szerződésben vállaltkötelezettségét nem teljesíti. A Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a teljes hiteltartozást, járulékaival együtt lejárttá tenni, az Adós pedig köteles a felmondással esedékessé tett tartozást a felmondás közlésével egyidejűleg ha abban más határidő nem szerepel a Takarékszövetkezetnek megfizetni, ha Adós súlyos szerződésszegést követ el, így különösen, ha a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének pl. fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, valótlan adatot közöl, a Takarékszövetkezetnél vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a kölcsönigénylésen nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tünteti fel. Ebben a körben súlyos szerződésszegésnek minősülnek továbbá különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 6:387. -ában, valamint a jelen szerződésben és az Általános Üzletszabályzatban foglalt esetek, valamint ha az Adós a jelen szerződésbe foglalt bármely kötelezettségét megszegi, és így a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződést felmondani: amennyiben az Adós ellenőrzése során a Takarékszövetkezet azt állapítja meg, hogy az Adós pénzügyi helyzetében olyan alapvető változások következtek be, melyek a törlesztési és kamatfizetési kötelezettségek határidőre való teljesítését súlyosan veszélyeztetik, 5

6 a Takarékszövetkezet a hitelt azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Adós az e szerződésben vállalt kötelezettségét, vagy bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, A fenti esetekben a Takarékszövetkezet jogosult a még nem folyósított hitel folyósítását felfüggeszteni, vagy megtagadni, vagy a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek egyetemlegesek, tehát a Takarékszövetkezet a teljes követelését minden Adóssal szemben érvényesítheti. A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség Adóst terheli. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely lakossági bankszámláját külön megbízása nélkül, jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. Amennyiben a Takarékszövetkezet a felmondás jogával nem vagy nem azonnal élt, vagy a felmondást visszavonja, az nem jelenti azt, hogy a Takarékszövetkezet a felmondás jogáról, illetve a követelés érvényesítéséről lemondott volna. Felek rögzítik, hogy a Takarékszövetkezeti követelés elévülésére az általános szabályok az irányadóak, azonban a Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Adós nem teljesítése esetén a Takarékszövetkezet által az Adós részére küldött teljesítésre vonatkozó felszólítás az elévülési időt mindenkor megszakítja. Egyéb kikötések 14. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy lakcíme, tartózkodási helye, munkahelye, illetve a jelen kölcsönszerződés bevezető részében megjelölt személyes adatai megváltozását a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenti. Az Adós kijelenti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény alapján adatait a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben fenti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetőleg a jelen kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Takarékszövetkezet az erről történő tudomásszerzése esetén jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 15. Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény rendelkezései alapján, az ott meghatározott feltételekkel, a hitelezési kockázat csökkentése érdekében jogosult a kölcsönigénylésben, valamint a kölcsönszerződésben szereplő azonosító adatai (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány vagy útlevél szám), valamint a szerződésben vállalt kötelezettsége(ük) mibenlétére, és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatoknak (így különösen a szerződéskötés időpontja, a kölcsön összege, futamideje, a tartozás jogcíme, a tartozás adatszolgáltatás időpontjában fennálló mértéke, a biztosítékok) a hiteladat-szolgáltatók által működtetett központi hitelinformációs rendszernek (KHR) való továbbítására. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Takarékszövetkezet a jelen szerződés megkötésekor hatályos törvényi rendelkezések értelmében az adatszolgáltatásra abban az esetben jogosult, ha a szerződésben vállalt kötelezettségének kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a mindenkori minimálbért meghaladóan nem tesz eleget. 16. Egyebekben a jelen jogviszonyra a Takarékszövetkezet és az Adós által megkötött bankszámlaszerződésben, a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában, a bankhitelre vonatkozó jogszabályokban, valamint a hatályos, A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a hatályos, évi V. számú tv., a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az 6

7 irányadók. Az Adós a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az ÁÜ-nak a fogyasztó részére nyújtott hitelről szóló évi CLXII. tv. rendelkezéseit érintő szabályozására a Takarékszövetkezet elkülönítetten is felhívta a figyelmét, ezen szabályok az ÁÜ egyéb tartalma mellett a jelen szerződés szerves, elválaszthatatlan részét képezik. E körben az Adós kifejezetten nyilatkozik, hogy az ÁÜ és a Hirdetmények rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Adós kijelenti továbbá, hogy a megkötendő kölcsönszerződés tervezetét, nem teljesítés esetére a késedelmi kamat mértékét, és a kölcsönfelmondás feltételeit, a teljes futamidőre kiszámított kamatot, megismerte, megértette és tudomásul vette. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely pontjának, rendelkezésének érvénytelensége nem jelent a teljes szerződés érvénytelenségét. A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága neve és székhelye: A felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank A felügyeleti hatóság levélcíme: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: Az Adós és a Készfizető Kezes kijelenti, hogy a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 17. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei és függelékei: 1. számú melléklet: KHR nyilatkozat 2. számú melléklet: KHR tájékoztató 3. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 4. számú melléklet: Rendszeres átutalási megbízás 1. számú függelék: Általános Szerződés Feltételek 18. Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogviták eldöntésére a. Járási Bíróság illetékességét kötik ki. Kelt,.,. Adós I.Adós II...Készfizető kezes... Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kölcsönnyújtó képviseletében: Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás: Aláírás: Név: Lakcím Név: Lakcím 7

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben