Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel"

Átírás

1 Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: , nyilvántartó cégbíróság: Gyulai Törvényszék, adószám: , statisztikai számjele: ) a továbbiakban: Hitelintézet és.. (születési neve:.., születési helye, ideje:., anyja születési neve:., személyazonosító okmány típusa, száma:., lakcíme:.., levelezési címe:. ) - a továbbiakban: Számlatulajdonos együttesen Felek között a fenti hiteliktatószámon a jelen szerzıdésben foglalt feltételekkel. A jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a függelékben található, Általános szerzıdési feltételek fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésekhez (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezéső dokumentum. 1. Hitelszerzıdés tárgya, hitel összege A Hitelintézet a Számlatulajdonos(ok) részére, a számlára havonta teljesített rendszeres átutalás feltételével, az számú fizetési számlához (a továbbiakban: Számla) kapcsolódóan a Hirdetményében közzétett feltételek szerint -.. napjától kezdıdıen. Ft, azaz.. forint Hitelkeretet tart rendelkezésre. 2. A Hitelintézet a hitelkeret terhére és erejéig a Számlatulajdonos(ok), a Számla meghatalmazottjai, valamint a Számlához kapcsolódóan kibocsátott társkártyák birtokosai (a továbbiakban együtt: Jogosultak) részére Kölcsönt folyósít, amennyiben a Számla látra szóló követelése a beérkezı fizetési megbízások, terhelések teljesítéséhez nem elegendı. A Kölcsön folyósítására mindenkor a Hitelkeret fennálló összege erejéig - a Jogosultak külön írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybevett Kölcsön törlesztése a Számlán történı jóváírások erejéig és azok idıpontjában automatikusan történik meg. A Hitelintézet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerzıdés megkötése után a Számlatulajdonos(ok) körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetıségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerzıdés teljesítése többé nem elvárható, és a Számlatulajdonos(ok) felszólítás ellenére nem adnak megfelelı biztosítékot. 3. A Hitelintézet a Hitelkeret rendelkezésre tartásáért Rendelkezésre Tartási Jutalékot valamint az igénybevett Kölcsön összege után Ügyleti Kamatot számít fel. A Rendelkezésre Tartási jutalék mértéke: évi %, Az Ügyleti Kamat mértéke fix: évi %. Hitelbírálati díj: egyszeri Ft. A hitelbírálati díj a Hitelkeret megnyitásakor egy összegben esedékes.

2 A teljes hiteldíj mutató (THM) a teljes Hitelkeret egy éves igénybevétele esetén (jelen szerzıdés megkötésének idıpontjára vonatkoztatva): %. Az adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy az 1. pont szerinti hitelt a Takarékszövetkezet az alábbiakból összetevıdı induló hiteldíj mellett bocsátja rendelkezésre: Éves ügyleti kamat Rendelkezésre tartási jutalék Hitelbírálati díj A THM mutatóra vonatkozó részletes szabályokat a szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı Általános szerzıdési feltételek tartalmazza. A Hitelintézet a jelen szerzıdés módosításakor Szerzıdésmódosítási díjat számíthat fel, mely díjakra vonatkozó szabályokat és megfizetésének eseteit az ÁSZF, mértékét a Hitelintézet jelen Hitelkeret szerzıdés 2. számú függelékét képezı Hirdetménye tartalmazza. A kamatok, díjak, költségek mértékére és esedékességére amennyiben a jelen szerzıdés másként nem rendelkezik a Hirdetményben foglalt rendelkezések az irányadók. A Számlatulajdonos a jelen szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy az esedékes Kamat-, díj- és költségtartozásokkal a Számlát akár a Hitelkeret terhére is,az esedékesség napján megterhelje. 4. A Hitelintézet jogosult a késedelmes tıke-, kamat- díj- vagy költségtartozás után a Hitelintézet Hirdetményében meghatározott Késedelmi Kamatra. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben fizetési kötelezettséget a jelen szerzıdés szerinti határidıben nem teljesíti, illetve a Hitelintézet az elızı pontban foglaltak szerinti felhatalmazás alapján a Számla megterhelésével a jelen Hitelkeret szerzıdés szerinti követelését fedezethiány miatt érvényesíteni nem tudja, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény értelmében az elınyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követıen, de minden más fizetési megbízást megelızıen a tartozás összegével és járulékaival bármely, a Hitelintézetnél vezetett bármely számlájáról, beszámítási jogával élve a tartozás Késedelmi Kamattal növelt összegét beszedje. A Számlatulajdonos ezen szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben jelen szerzıdés szerinti fizetési kötelezettsége esedékességi napján a Számlán nincs elegendı fedezet, az alább megjelölt hitelintézetnél vezetett fizetési számláját a késedelmes tıke-, kamat- díjvagy költségtartozás összegével megterhelje: Hitelintézet neve Fizetési számla száma 5. A jelen szerzıdés Hitelintézet általi egyoldalú módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. 6. A jelen szerzıdés az aláírásától számított 1 (egy) éves határozott idıtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelızıen legalább 15 (tizenöt) nappal bármelyik szerzıdı fél írásban a másik fél felé eltérıen nem nyilatkozik, a jelen szerzıdés hatálya - minden külön rendelkezés nélkül - újabb egy-egy évvel meghosszabbodik, a Számlára havonta teljesített rendszeres átutalás feltételével. Amennyiben a jelen szerzıdés nem kerül meghosszabbításra, a Számlatulajdonos(ok) köteles(ek) a jelen szerzıdés alapján fennálló Kölcsön és egyéb tartozásá(uka)t a jelen szerzıdés megszőnéséig megfizetni. Amennyiben a jelen hitelkeret szerzıdés felmondásának idıpontjáig az esetleges tartozás nem kerül rendezésre, akkor a tartozás összege után a Takarékszövetkezet az aktuális Hirdetményben meghatározott kényszerhitel kamatot jogosult felszámolni. 7. A Hitelintézet a jelen szerzıdés alapján a Számlatulajdonos rendelkezésére tartott Hitelkeret feltételeit az egy éves futamidı lejárata elıtt felülvizsgálja, és amennyiben a Hitelkeret fenntartásának

3 jelen szerzıdés szerinti feltételei nem változnak, és egyik fél sem él a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozattal, úgy a jelen szerzıdés változatlan feltételekkel további egy éves határozott idıtartammal meghosszabbodik. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerzıdésben a Számlatulajdonos részére meghatározott Hitelkeret rendelkezésre tartásának feltételeiben az alábbi változások következnek be, és egyik fél sem él a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozattal, úgy a Hitelintézet a felülvizsgálat alapján a jelen szerzıdés szerinti Hitelkerettıl eltérı összegő hitelkeretre vonatkozó szerzıdésmódosítást jogosult Számlatulajdonos számára felajánlani: (a) a Számlatulajdonos fizetési fegyelmének romlása: (b) a Számlatulajdonos hitelképességének romlása; (c) a Fizetési számlára érkezı rendszeres jövedelem jóváírás csökkenése. A Hitelintézet a felülvizsgálat alapján engedélyezett hitelkeretre vonatkozó szerzıdésmódosítást a jelen szerzıdés futamidejének lejárata elıtt legalább 15 nappal megelızıen megküldi a Számlatulajdonos részére. Amennyiben a Számlatulajdonos a módosított Hitelkeret összeget elfogadja, a Számlatulajdonos köteles a módosított Hitelkeret összege és az érvényes hitelkeret összege közötti különbözetet és járulékait (kamat, költség, díj) a módosítás hatályba lépéséig a Hitelintézet számára megfizetni és a Hitelintézet által megküldött szerzıdésmódosítást a Hitelkeret eredeti lejáratának idıpontjáig beérkezıen aláírva visszaküldeni. Amennyiben a Számlatulajdonos a Hitelintézet által megküldött szerzıdésmódosítást a Hitelkeret eredeti lejáratának idıpontjáig beérkezıen nem küldi vissza a Hitelintézet számára, ez azt jelenti, hogy a Hitelkeret módosított összegét a Számlatulajdonos nem fogadja el, akkor a Hitelintézet jelen pont szerinti ajánlata a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozatnak minısül. Ebben az esetben a Számlatulajdonos köteles a jelen szerzıdés alapján fennálló Kölcsön és egyéb tartozását a jelen szerzıdés megszőnéséig megfizetni. A módosítás hatályba lépéséig vagy a Hitelkeret Szerzıdés felmondásáig, illetve lejáratáig a Hitelkeret Szerzıdés az eredeti feltételekkel áll fent. 8. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl szóló - a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 2. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerzıdés megkötését megelızıen megismerte(ék) és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (1. számú melléklet) a szerzıdéskötés elıtt aláírta(ák). 9. A jelen szerzıdés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak irányadók. A Hitelintézet az ÁSZF-ben foglaltakon túlmenıen jogosult a jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Számlán a Hitelkeret összegét meghaladó tartozás keletkezik. A jelen szerzıdést a Számlatulajdonos jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a Szerzıdés alapján Kölcsön és egyéb tartozása(uk) a Hitelintézettel szemben nem áll fenn, illetve ha fennálló fizetési kötelezettsége(ük) a felmondási jog gyakorlásával egyidejőleg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. 10.A Számlatulajdonos(ok) a Számlájá(uk)ra érkezı rendszeres befizetések, illetve átutalások összegének emelkedése esetén írásbeli kérelemmel kezdeményezheti(k) a Hitelkeret 1. pont szerinti összegének megemelését. 11. A Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF-ben foglaltak szerint kötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni. 12. A Számlatulajdonos(ok) a kölcsönszerzıdéstıl a szerzıdéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitelkeret igénybevételére még nem került sor, továbbá a szerzıdéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelkeretszerzıdést, ha az igénybevétel megkezdıdött.

4 A Számlatulajdonos(ok) az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel folyósításának idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig felszámítható, a szerzıdés szerint megállapított kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 13. A Takarékszövetkezet rendszeresen, havonta egy alkalommal, a hitelkerethez kapcsolódó fizetési számla forgalmi kivonatán tájékoztatja az adóst az alábbiakról: - az idıtartamról, amelyre a tájékoztatás vonatkozik, - a hitel lehívásainak összegérıl és a lehívások idıpontjairól, - a tájékoztatást megelızı legutóbbi tájékoztatás idıpontjáról, és ezen idıpontban fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegrıl, - a tájékoztatás idıpontjában fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegrıl - teljesített törlesztések összegérıl, és a teljesítések idıpontjairól, - a hitelkamatról, - a felmerült kamaton kívül minden egyéb ellenszolgáltatásról ideértve díjat, jutalékot, költséget. 14. A jelen szerzıdés aláírásával a Számlatulajdonos(ok) megerısíti(k), hogy a személyes adatai(ka)t érintı adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerzıdés 3. számú mellékletét képezı tájékoztatást a jelen szerzıdés megkötését megelızıen megismerte(ék) és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerzıdéskötés elıtt aláírta(ák). 15. Az Adós(ok) ezennel hozzájárulás(át/ukat) adja(a/ák) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, az ahhoz kapcsolódó okiratokban, valamint az e szerzıdésben foglalt, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 2. számú mellékletében rögzített azonosító (személyes) adatokat (név, születési név, anyja neve, születési hely és idı, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány száma (nem magyar állampolgár esetén: állampolgárság, útlevél száma), egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a Hpt. rendelkezései szerint a jelen szerzıdéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása céljából, illetve kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. 16. A jelen szerzıdésben (ideértve az annak elválaszthatatlan részét képezı ÁSZF-et) nem szabályozott kérdésekben a Számlatulajdonossal (Számlatulajdonosokkal) megkötött Számlaszerzıdésben foglaltak, a Hitelintézet vonatkozó Hirdetménye, a hatályos Általános Üzletszabályzatának, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvénynek (Hpt.) a bankhitelre és a bankkölcsönre vonatkozó általános elıírásai, a fogyasztónak nyújtott hitelrıl szóló évi CLXII. törvény (Fhtv.), valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 17. A jelen szerzıdés, az ÁSZF, a Hirdetmény, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata alatt a jelen szerzıdés aláírásakor hatályos szerzıdés, ÁSZF, Hirdetmény, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata, illetve azok fenti 6. és 7. pontnak (illetve a Hpt.-nek és az Fhtv.-nek) megfelelı, a Hitelintézet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendı. A Számlaszerzıdés alatt annak mindenkor hatályos szövege értendı. 18. A jelen szerzıdésbıl eredı jogviták peren kívüli elintézésére az Adós(ok) békéltetı testülethez fordulhat(nak). A békéltetı testület a megyei (fıvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mőködı független testület. A békéltetı testületek adatai (területi illetékessége, címe, telefonszáma) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, valamint a fogyasztóvédelemért felelıs miniszter által vezetett minisztérium honlapján elérhetı. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes békéltetı testület címe: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5600 Békéscsaba, Penza ltp 5. A Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank (PSZÁF) Pénzügyi Békéltetı Testülete 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf.:777.,

5 19. Szerzıdı felek jelen szerzıdésbıl eredı jogvitáik eldöntésére a Békéscsabai Járásbíróság illetékességét kötik ki. 20. A Hitelintézet rögzíti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Aktualizált Magatartási Kódexhez (a továbbiakban: Kódex). Erre tekintettel a Hitelintézet a Kódex rendelkezéseinek kötelezı érvénnyel aláveti magát és a Kódex elıírásait szem elıtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthetı a Hitelintézet honlapján (www.kondorositakarek.hu), illetve a bankfiókokban az ügyfelek kérésére a magyar nyelvő szövege ingyenesen hozzáférhetı. 21. Az Adós, Adóstárs kijelentik, hogy az ügyleti kamat, a kezelési költség és az egyéb költségek mértékének, valamint a hitel összegére és feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése a jelen szerzıdés részükrıl történı aláírását megelızıen megtörtént. A Takarékszövetkezet általános szerzıdési feltételeit, valamint a hitelszerzıdést annak megkötése elıtt áttanulmányozták és megismerték, az abban foglaltakat megértették. 22.Jelen hitelszerzıdés szerves és elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek, melyek csak együtt érvényesek. A jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletei: 1. számú melléklet: Nyilatkozat KHR-re vonatkozó tájékoztatóban foglaltak megismerésérıl és tudomásulvételérıl 2. számú melléklet: Tájékoztatás a KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben 3. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 1. számú függelék: Általános Szerzıdési Feltételek 2. számú függelék: Hirdetmény A Számlahitel igénylılap jelen szerzıdésnek szintén elválaszthatatlan részét képezi. Adósok kijelentik, hogy a felsorolt mellékleteket áttanulmányozták, átvették. 23. A felek a jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, írták alá. Kelt,.. Adós Kondorosi Takarékszövetkezet

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet... Fiókja Kölcsönszám: Okiratszám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (3390 Füzesabony,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben