Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés"

Átírás

1 Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet... Fiókja Kölcsönszám: Okiratszám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (3390 Füzesabony, Rákóczi u. 55. sz., cégjegyzékszám: , adószám: , KSH száma: mint Kölcsönnyújtó (a továbbiakban: Füzes Takarék) másrészről Születési név: Születési hely, idő:... Anyja születési neve: Személyi azonosító: Adóazonosító: mint számlatulajdonos (továbbiakban: Számlatulajdonos) Születési név: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Személyi azonosító: Adóazonosító: mint készfizető kezes (Továbbiakban: Kezes) kezességvállalása mellett mai napon az alábbi feltételekkel. 1. Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Füzes Takaréknál nyitott - 2. pontban megjelölt - lakossági fizetési számlára utaltatja, munkabérét, jövedelmét, egyéb járandóságát, közüzemi számláit és egyéb átutalásait arról teljesíti, a hitelkeret szerződés fennállta alatt. 2. A Füzes Takarék a Számlatulajdonos részére a. számú lakossági fizetési számlához (a továbbiakban: Számla) kapcsolódóan.,- Ft, azaz:. forint hitelkeretet bocsát rendelkezésre. A rendelkezésre tartás kezdő időpontja: A folyósítás/keretbeállítás feltételei: - szerződés aláírása számlatulajdonos és kezes részéről - a szerződés 1. pontjában foglaltak teljesítése - hitelbeállítási jutalék megfizetése 3. A Füzes Takarék a hitelkeret terhére és erejéig a Számlatulajdonos(ok), a Számla meghatalmazottjai, valamint a Számlához kapcsolódóan kibocsátott társkártyák birtokosai (a továbbiakban együtt: Jogosultak) részére Kölcsönt folyósít, amennyiben a Számla látra szóló követelése a beérkező fizetési megbízások, terhelések teljesítéséhez nem elegendő. A Kölcsön folyósítására mindenkor a Hitelkeret fennálló összege erejéig - a Jogosultak külön írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybevett Kölcsön törlesztése a Számlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában automatikusan történik meg. A Füzes Takarék a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után a Jogosultak körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és a Számlatulajdonos(ok) felszólítás ellenére nem adnak megfelelő biztosítékot

2 2 4. A jelen szerződés az aláírásától számított 1 (egy) éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal bármelyik szerződő fél írásban a másik fél felé eltérően nem nyilatkozik, a jelen szerződés hatálya - minden külön rendelkezés nélkül - újabb egy-egy évvel meghosszabbodik. Amennyiben a jelen szerződés nem kerül meghosszabbításra, a Számlatulajdonos(ok) köteles(ek) a jelen szerződés alapján fennálló Kölcsön és egyéb tartozásá(uka)t a jelen szerződés megszűnéséig megfizetni. 5. A Füzes Takarék a jelen szerződés alapján a Számlatulajdonos rendelkezésére tartott Hitelkeret feltételeit az egy éves futamidő lejárata előtt felülvizsgálja, és amennyiben a Hitelkeret fenntartásának jelen szerződés szerinti feltételei nem változnak, és egyik fél sem él a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozattal úgy a jelen szerződés változatlan feltételekkel, az eredeti lejárati időpontját követő egy éves határozott időtartammal meghosszabbodik. 6. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződésben a Számlatulajdonos részére meghatározott Hitelkeret rendelkezésre tartásának feltételeiben az alábbi változások következnek be, és egyik fél sem él a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozattal, úgy a Füzes Takarék a felülvizsgálat alapján a jelen szerződés szerinti Hitelkerettől eltérő összegű hitelkeretre vonatkozó szerződésmódosítást jogosult Számlatulajdonos számára felajánlani: (a) a Számlatulajdonos fizetési fegyelmének romlása: (b) a Számlatulajdonos hitelképességének romlása; (c) a Fizetési számlára érkező rendszeres jövedelem jóváírás csökkenése. A Füzes Takarék a felülvizsgálat alapján engedélyezett hitelkeretre vonatkozó szerződésmódosításról való tájékoztatást a jelen szerződés futamidejének lejárata előtt legalább 15 nappal megelőzően megküldi a Számlatulajdonos részére. Amennyiben a Számlatulajdonos a módosított Hitelkeret összeget elfogadja, a Számlatulajdonos köteles a módosított Hitelkeret összege és az érvényes hitelkeret összege közötti különbözetet és járulékait (kamat, költség, díj) a módosítás hatályba lépéséig a Füzes Takarék számára megfizetni és a Füzes Takarék által megküldött szerződésmódosítást a Hitelkeret eredeti lejáratának időpontjáig beérkezően aláírva visszaküldeni. Amennyiben a Számlatulajdonos a Füzes Takarék által megküldött szerződésmódosítást a Hitelkeret eredeti lejáratának időpontjáig beérkezően nem küldi vissza a Füzes Takarék számára, ez azt jelenti, hogy a Hitelkeret módosított összegét a Számlatulajdonos nem fogadja el, akkor a Füzes Takarék jelen pont szerinti ajánlata a 6. pontban foglaltak szerinti nyilatkozatnak minősül. Ebben az esetben a Számlatulajdonos köteles a jelen szerződés alapján fennálló Kölcsön és egyéb tartozását a jelen szerződés megszűnéséig megfizetni. A módosítás hatályba lépéséig vagy a Hitelkeret Szerződés felmondásáig, illetve lejáratáig a Hitelkeret Szerződés az eredeti feltételekkel áll fent. 7. A Számlatulajdonos döntésétől függően a hitel részletekben vagy egy összegben is visszafizethető. A teljes összeg folyamatos, törlesztés nélküli igénybevétele nem haladhatja meg a 3 hónapot. 8. A Számlatulajdonos az igénybe vett hitel után hiteldíjat köteles fizetni, mely az alábbiakból áll: kamat évi..% (fix), kezelési költség évi.% (fix) (az igénybevett összeg után). A hiteldíj megfizetése az igénybe vett hitel után havonta, de legkésőbb a hitel lejáratával egyidejűleg válik esedékessé. A hitel után felszámított hiteldíj összegét a Füzes Takarék jogosult a lakossági fizetési számla terhére kiegyenlíteni.

3 3 A Számlatulajdonos felhatalmazza a Takarékot arra, hogy amennyiben fizetési kötelezettséget a jelen szerződés szerinti határidőben nem teljesíti, illetve a Takarék az előző pontban foglaltak szerinti felhatalmazás alapján a Számla megterhelésével a jelen hitelkeret szerződés szerinti követelését fedezethiány miatt érvényesíteni nem tudja, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény értelmében az előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a tartozás összegével és járulékaival bármely, a Takaréknál vezetett bármely számlájáról, beszámítási jogával élve a tartozás késedelmi kamattal növelt összegét beszedje. A Számlatulajdonos a jelen szerződés 4. mellékletét képező felhatalmazó levélben felhatalmazza a Takarékot arra, hogy amennyiben jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettsége esedékességi napján a Számlán nincs elegendő fedezet, az alább megjelölt hitelintézetnél vezetett fizetési számláját a késedelmes tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás összegével megterhelje: Hitelintézet neve Fizetési számla száma 9. A teljes hiteldíj mutató: %. Teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM): a hitel teljes díjának aránya hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A THM számításánál figyelembe kell venni az adós fogyasztó által jelen kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Füzes Takarék számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Füzes Takarék előírja, ideértve különösen a) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket. A THM számításánál nem vehető figyelembe: a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Füzes Takarék nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. A THM számításra vonatkozó egyéb előírásokat a mindenkori THM rendelet tartalmazza. A hitel teljes díja a Számlahitel Szerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva:. Ft. 10. Az Adós tárgyi kölcsön ellenszolgáltatásaként a 7. pontban foglaltakat (kamat, kezelési költség) is beleértve az alábbi további tételekből összetevődő hiteldíjat és a jelen szerződésben meghatározott egyéb díjat, költséget tartozik adott esetben a Füzes Takaréknak megfizetni az ügylet fennállása alatt: a) Hitelbírálati díj, melynek összege: 5.000,- Ft b) Ügyintézési díj, melynek összege: 3.500,- Ft c) Hitelkeret beállítási jutalék, melynek összege: Ft d) Egyéb díjat melyek mértékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza - felmerüléskor felszólítás, letiltás, prolongálás, szerződésmódosítás díja - hitelkeret megújítás díja

4 4 - megszűnéskor zárlati költség - felmerüléskor okiratmásolatok, hozzájáruló nyilatkozatok, tájékoztatások díja, - késedelembe esés napjától monitoring díja, - adott esetben a KHR felvitel és törlés díja. 11. Szerződő felek megállapodnak, hogy ha Számlatulajdonos fizetési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget, úgy a Füzes Takarék a tőketartozás után az ügyleti kamaton felül a késedelmi időre évi 6 % késedelmi kamatot, valamint a meg nem fizetett hiteldíj után évi 6 % késedelmi kamatot is felszámol. 12. A jelen szerződés Takarék általi egyoldalú módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. 13. A Füzes Takarék a rendelkezésre bocsátott számlahitel keret fedezetéül készfizető kezességet kötött ki, mely alapján az ügyletből eredő tartozásért.. (a továbbiakban: Kezes) jelen szerződés illetve külön készfizető kezességi szerződés aláírásával készfizető kezességet vállalt. Kezes jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a készfizető kezesség jogintézményét ismeri, mely alapján adós nem teljesítése esetén, hitelező jogosult közvetlenül a készfizető kezestől kielégítést nyerni a követelés tekintetében, nem pedig kizárólag adóstól való sikertelen behajtást követően. A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban az adós szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is. Ha ugyanazért a kötelezettségért többen vállalnak kezességet, a kezesek egyetemlegesen állnak helyt a jogosulttal szemben. A kezes az adósnak a jogosulttal szemben fennálló jelen kölcsönszerződésből eredő valamennyi kötelezettségéért vállal kezességet. A kezes által vállalt készfizető kezesség az Adós jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségéhez igazodik és kiterjed az Adós szerződésszegésének jogkövetkezményeire, továbbá a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is, de a fogyasztónak minősülő Kezes legfeljebb,-ft legmagasabb összeg erejéig felel Adós tartozásaiért. Kezes kijelenti, hogy a Füzes Takarék eleget tett a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:430. -a szerinti kötelezettségének, így a Füzes Takarék, mint a kezességvállalás jogosultja (továbbiakban: Füzes Takarék) a Fogyasztót a kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatta a kezes jogairól és kötelezettségeiről és a kötelezett helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a hitelező előtt ismert különleges kockázatokról. 14. A Füzes Takaréknak jogában áll a hitelt azonnali hatállyal felmondani és a fennálló hiteltartozásnak és járulékainak a felmondásról szóló értesítés postára adásától számított 15 napon belül visszafizetését követelni, ha a Számlatulajdonos lakossági fizetési számlája, illetve fizetőképessége tartósan vagy jelentősen csökken, illetve 1. pontbeli kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. 15. Ha a Számlatulajdonos a hitel megújításának hiányában írásbeli felszólítást követően - a teljes tartozást a hiteldíjjal együtt nem fizeti vissza, úgy a Füzes Takarék jogosult követelését az adóssal szemben bírósági úton behajtani.

5 5 16. Alulírott Számlatulajdonos és Kezes hozzájárul a hitelszerződésben általa közölt személyes és különleges adatainak a központi adós-nyilvántartási rendszerbe való felvételéhez, ezen adatok kezeléséhez. Tudomásul veszi, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatása önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán alapul. Tudomásul veszi, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. 10. (3) bekezdésének megfelelően köteles jelen szerződésben szereplő adataiban beálló változásokról, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül Füzes Takarékot értesíteni. A Füzes Takarék a rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében a személyi adatok védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat és az ügyfél személyes jogait. 17. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll Füzes Takarék átadja a Központi Hitelinformációs Rendszerbe jelen szerződésben rögzített évi CXXII: tv. Előírásainak megfelelően. A jelen szerződés aláírásával a Számlatulajdonos megerősíti, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (1. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta. 18. Számlatulajdonos jelen fizetési számlahitel keretszerződést egy hónapos, a Füzes Takarék két hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja. 19. A számlatulajdonos a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Ugyanezen határidőn belül, ha a kölcsön folyósítása már megtörtént, díjmentesen felmondhatja a szerződést. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az adós az erre vonatkozó nyilatkozatát tizennegyedik nap lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Füzes Takaréknak elküldi. A számlatulajdonos az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Füzes Takaréknak visszafizetni. Számlatulajdonosi elállás esetén a Füzes Takarék az imént ismertetett összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a kölcsönnel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. A számlatulajdonos adós elállási jogának gyakorlása azt a kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Füzes Takarék által vagy egy harmadik fél és a Füzes Takarék előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 20. A szerződésben megjelölt hitelkeretből minden év december utolsó napján fel nem használt összeg- az év végi zárlati munkák miatt visszavonásra kerül. A következő év január elsejétől a fizetési számla hitelkeret szerződésben meghatározott hitelkeret újra, változatlan feltételekkel igénybe vehető. 21. Szerződő felek megállapodnak, hogy Füzes Takarék az adós részére adott utólagos, papír alapon történő tájékoztatási kötelezettségének az alábbi módon és gyakorissággal tesz eleget: - személyes átvétel miatt nem kéri postázni, azokat a tárgyhót követő 10. napon belül személyesen, a nyitvatartási időben átveszi. A tájékoztatás díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. Az átvétel elmaradásából származó esetleges károkért a Füzes Takarék felelősséget nem vállal. - a számlatulajdonos kérésére postai, vagy elektronikus úton kéri az adatszolgáltatás teljesítését.* Nem megfelelő szövegrész törlendő.

6 6 22. A Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF-ben foglaltak szerint kötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni. 23. A hitelkeretre vonatkozó, itt nem szabályozott minden kérdésben a Polgári Törvénykönyvet (2013. évi V. tv), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényt (2013. évi CCXXXVII. tv), a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényt (2009. évi CLXII. tv), a Füzes Takarék Általános üzletszabályzatát és a jelen szerződés függelékét képező ÁSZF-et és mindenkori Hirdetményeit tekintik irányadónak. A jelen szerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, valamint a Termékszabályzat alatt a jelen szerződés aláírásakor hatályos szerződés, ÁSZF, Hirdetmény, illetve Termékszabályzat illetve azok az ÁSZF 2. pontjában meghatározottaknak (illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvénynek) megfelelő, Takarék általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő. 24. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik elintézésére jelen szerződés aláírásával alávetik magukat a Füzesabonyi Járásbíróság, illetve a Egri Törvényszék kizárólagos illetékességének. Szerződő felek jelen hitelkeret szerződést elolvasták, az abban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Kelt:. Szigsz: Számlatulajdonos Szigsz: Kezes Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet fiókvezető előadó Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás: Aláírás:

7 7 sz. szerződés 1. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott, mint a sz. lakossági fizetési számlahitel keretszerződés személyes kötelezettje jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a "Tájékoztató a hitelintézet információszolgáltatási kötelezettségéről és információkérési jogáról a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben (a továbbiakban: KHR)" című dokumentum tartalmát a fenti iktatószámú szerződés aláírását megelőzően megismerte, és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Kelt: Számlatulajdonos Alulírottak igazoljuk, hogy a kötelezettek a nyilatkozatot előttünk, mint tanuk előtt írták alá. Aláírás: Aláírás:

8 . sz. szerződés 2. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott., születési név:..lakóhely:... alatti lakos (a továbbiakban: Adós) az. számú kölcsönszerződéssel. összegű számlahitel keretet vettem igénybe a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézettől. Fenti kölcsönszerződéssel kapcsolatosan a hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás maradéktalan visszafizetéséig, a behajtáshoz szükséges személyi adataimat az évi LXVI. törvényben megjelölt nyilvántartási szervek a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet írásbeli kérelmére ezen nyilatkozat alapján kiszolgáltassák. Kelt:. Alulírottak igazoljuk, hogy a kötelezettek a nyilatkozatot előttünk, mint tanuk előtt írták alá. Aláírás: Aláírás:

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 80600017-..../.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészt.. (Szentes, 1966.11.28., születési

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben