KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA"

Átírás

1 KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:... képviselő:... értékpapír- (letéti) számla száma:... ügyfélszámla száma:... (Magánszemély esetén:) Vezetéknév és utónév:... Születési hely (ország és helység):... Születési idő:...év...hónap...nap Anyja leánykori családi és utóneve: Állandó lakcím:... Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:... Levelezési cím:. cím:... Adóazonosító jel:... Deviza státusz:... Bankszámla száma:... értékpapírszámla száma:... ügyfélszámla száma:... mint megbízó, a továbbiakban: Ügyfél, másrészről a Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u. 6., Cg: Adószáma: mint bizományos a továbbiakban: Bank, - együttesen: Felek - között a mai napon, az alábbi feltételekkel: Bevezető Tekintettel arra, hogy Ügyfél egyes befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások (a továbbiakban együtt: befektetési szolgáltatások) nyújtásával kívánja megbízni Bankot, Felek megállapodnak, hogy Bank a jelen keretszerződésben (a továbbiakban: Keretszerződés) foglalt rendelkezések szerint nyújt befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat az Ügyfél részére. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával az alábbi befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtását igényli a Banktól: 1

2 (i) (ii) A Keretszerződés I. fejezetében részletezett, az alábbi (ii) pontban nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó Ügyfélszámla vezetése; A Keretszerződés II. fejezetében részletezett pénzügyi eszköz letétkezelése, a Bank egyedi döntése alapján pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, letétkezelés,értékpapírszámla vezetése, (letétkezelési szolgáltatás). I. Ügyfélszámla-vezetés, bankszámlán történő elszámolás 1. A Bank az Ügyfél által befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevételéből származó pénzeszközeinek nyilvántartására és befektetési szolgáltatások lebonyolítására az Ügyfél megbízásából ügyfélszámlát (a továbbiakban: Ügyfélszámla) nyit és vezet. 2. Az Ügyfélszámla az Ügyfél részére vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál. 3. A Bank köteles biztosítani, hogy az Ügyfél az Ügyfélszámlán levő pénzeszközeiről jelen Szerződésben és a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: BÜSZ) meghatározott módon rendelkezni tudjon. 4. Az Ügyfél kifejezett külön rendelkezésére a Bank a befektetési szolgáltatásokhoz és kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzforgalmat az Ügyfél Banknál vezetett bankszámláján bonyolítja le. Rendelkezési jog 5. Ügyfél az Ügyfélszámla felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírását a Bank által rendelkezésre bocsátott aláírás-bejelentő kartonon jelenti be. 6. A bejelentéskor a Bank ellenőrzi, hogy (i) gazdálkodó szervezet, illetve egyéb jogi személy esetében az I./5. pont szerint aláírásra jogosított egyben cégjegyzésre, illetve képviseletre jogosított is, illetve hogy az I./5. pont szerinti aláírási jogosultságot, illetve az arra való felhatalmazást a jogosultak olyan személytől kapták, aki az Ügyfél hatályos cégkivonata, illetve alapító okirata szerint jogosult az Ügyfél képviseletére, (ii) magánszemély esetében a személyesen jelen lévő Ügyfél személyi igazolványát, illetve meghatalmazott esetében a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szerint meghatalmazottként eljáró személy személyi igazolványát. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Bank az Ügyfelet a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó hatályos jogszabályok szerint azonosítja. 7. Gazdálkodó szervezet, illetve egyéb jogi személy esetében kettő, az Ügyfél által képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges az Ügyfélszámla feletti rendelkezési jog nyújtására, illetve visszavonására, még akkor is, ha a hatályos cégnyilvántartás szerint bárki egyszemélyi, önálló képviseleti joggal rendelkezik. Ez alól kivétel, ha az Ügyfél a hatályos cégnyilvántartás szerint kizárólag egy személyt ruház fel egyszemélyi, önálló képviseleti joggal. 8. Ügyfélnek a rendelkezési jog esetleges átruházására vonatkozó közlését cégszerűen aláírt írásos nyilatkozat formájában, az Ügyfélszámla feletti rendelkezésre bejelentett módon kell megtennie, és azt ugyanúgy vonhatja vissza. A rendelkezési jog változása bejelentésének elmulasztásából és/vagy késedelmes megtételéből eredő esetleges károkért a Bank nem felelős. 2

3 9. A Bank az I./5. pont szerint bejelentett aláírások valódiságát csak annyiban vizsgálja, amennyiben a nála lévő aláírásminták alapján első ránézésre is teljesen egyértelmű az eltérés. Bank semmifajta kárért nem felel abban az esetben, ha a rendelkezés formailag szabályosan történt, ténylegesen azonban az aláírások nem voltak valódiak. 10. Ügyfél hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a Bank által a részére nyitott és vezetett értékpapírok nyilvántartására vonatkozó egyéb számlák (alszámlák) feletti rendelkezési jogra a jelen Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadóak. 3

4 Teljesítés 11. Az Ügyfélszámláról történő készpénzfelvételnél a Bank a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott összeghatár felett az Ügyfél igényét csak előzetesen egyedi vagy keretszerződés eltérő rendelkezése hiányában írásban adott bejelentése alapján teljesíti. 12. Amennyiben az Ügyfélszámlán az Ügyfél által benyújtott pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a megbízást nem teljesíti és jogosult a megbízásra vonatkozó dokumentációt teljes egészében az Ügyfélnek visszaküldeni. 13. A Bank az Ügyfelet az Ügyfélszámlán történt terhelésekről, jóváírásokról, illetve nem teljesített pénzforgalmi megbízásokról számlakivonattal postai úton írásban, vagy egyéb tartós adathordozón a mindenkor hatályos Kondíciós Lista szerint, de legalább negyedévente értesíti. Az értesítésért a Bank a Kondíciós Listában közzétett díjat számítja fel. II. Letétkezelés 1. Az Ügyfél megbízásából értékpapírok letétkezelése érdekében a Bank az Ügyfél részére értékpapírszámlát nyit értékpapírok nyilvántartása és letétkezelése céljából. Az értékpapírszámlához alszámlák is kapcsolódhatnak. 2. A Bank vállalja, hogy az Ügyfél tulajdonába került értékpapírokat az értékpapírszámlán nyilvántartja, és dematerializált értékpapírok esetében a hozamokat kötelezően beszedi, nyomdai úton előállított értékpapírok esetében beszedheti. A Bank vállalja továbbá, hogy az értékpapírokat saját eszközeitől elkülönítetten kezeli, az Ügyfél mindenkori értékpapírjaira vonatkozó szabályszerű rendelkezéseit teljesíti. 3. Ügyfél rendelkezik arról, hogy a Bank által letétkezelt részvényei vonatkozásában részvényesként történő részvénykönyvi bejelentését a következő esetekben kéri: - osztalékfizetés, osztalékelőleg fizetés; - részvénycsere; - részvénykönyv aktualizálás a kibocsátó kérésére. Amennyiben az Ügyfél a jelen pontban meghatározottakon kívül kéri részvényei vonatkozásában a részvénykönyvi bejegyzést, úgy erről köteles írásban értesíteni a Bankot olyan időpontban, hogy a Bank a részvénykönyvi bejegyzésről gondoskodhasson. 4. Az Ügyfél 8 nappal megelőzően írásban jogosult bejelenteni a Banknak, hogy az értékpapírszámlán elhelyezett értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli, vagy egyébként az Ügyfél az értékpapírokat zároltatni kívánja A Bank az így meghatározott értékpapírokat ún. zárolt értékpapírszámlára (alszámlára) vezeti át, megjelölve a zárolás jogcímét és azt a személyt vagy intézményt, akinek javára a zárolás szól. A zárolt alszámláról a Bank bizonylatot állít ki, amelyet megküld az Ügyfélnek. Ugyanígy jár el a Bank a jogosultság bejegyzésének törlése esetén. A Bank a jogosultságot kizárólag a zárolás jogosultjának írásbeli nyilatkozata alapján törli. 5. Amennyiben az Ügyfél a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Bank gondoskodik arról, hogy a zárolás tényének és jogcímének feltüntetésével kerüljön az értékpapír átvezetésre az új értékpapírszámlán. 4

5 6. A Bank az Ügyfelet az értékpapírszámlán történt forgalomról számlakivonattal a BÜSZ-ben meghatározott gyakoriság szerint, de legalább negyedévente, postai úton írásban, vagy egyéb tartós adathordozón értesíti. Az értesítés költségei a Kondíciós Listában meghatározottak szerint az Ügyfelet terhelik. A Bank az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről az Ügyfél kérésére haladéktalanul számlakivonatot állít ki. 7. Az értékpapír letétkezelési szolgáltatást és az értékpapírszámla vezetését az Ügyfél bármikor 30 napos határidővel felmondhatja, a felmondás azonban - az értékpapír letéti számla kimerülése kivételével - csak akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejűleg más számlavezetőt jelöl meg. A számla kimerülése a számlát nem szünteti meg. 8. Amennyiben az Ügyfél a számláján található értékpapírok elhelyezéséről a határidőn belül nem gondoskodik, a Bank a felmondási idő elteltével az értékpapírokat a felelős őrzés szabályai szerint őrzi tovább. A Bank a felelős őrzésért a Kondíciós Listában meghatározott számlavezetési díjjal azonos összegű díjat számít fel. III. Egyéb befektetési szolgáltatások nyújtása Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Ügyfél a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatást kíván igénybe venni, úgy Felek feltéve, hogy a Bank a szolgáltatást az Ügyfélnek nyújtani kívánja - az adott befektetési szolgáltatás tárgyában külön megállapodást kötnek, melyben megállapodnak az adott szolgáltatás nyújtásának feltételeiről és részleteiről. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ily módon megkötött megállapodás(ok) a Keretszerződés hatálya alá tartozó szerződés(ek)nek minősülnek. IV. Általános rendelkezések Jelen fejezetben szabályozott rendelkezések eltérő megállapodás vagy kikötés hiányában valamennyi befektetési szolgáltatás tekintetében alkalmazandó. Jutalékok, díjak, költségek 1. A Bank az Ügyfél által igénybe vett befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos jutalékok, díjak és költségek mértékét a mindenkori Kondíciós Listában közzéteszi, melyet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben az ügyfelek számára mindenkor hozzáférhetővé tesz. A Kondíciós Lista olyan díjakat és költségeket is megállapíthat, amelyekre a Keretszerződésben, vagy a Keretszerződés hatálya alá tartozó, az egyes befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött megállapodásban nem történik utalás. 2. A Keretszerződésben meghatározott, valamint a III. fejezet szerinti megállapodás(ok) alapján a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos jutalékok, díjak és költségek elszámolása az Ügyfélszámla, vagy az Ügyfél Banknál vezetett egyéb számlája terhére történik. 3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Keretszerződésből fakadó, a Bankot megillető jutalékok, díjak és egyéb költségek késedelmes megfizetése esetén a Bank az esedékesség napjától a késedelem idejére a Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 5

6 Értesítések 4. Amennyiben jelen szerződés másképpen nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Felek közötti valamennyi értesítést és közlést (különösen a Ügyfélszámla egyenlegére vonatkozó közléseket) írásban vagy egyéb tartós adathordozón kell elküldeni, melynek módja lehet: postai küldemény, telefax üzenet, , honlapon keresztüli értesítés. A Bank nem vállal felelősséget azért, ha a postai küldeményként elküldött értesítést az Ügyfél a bejelentett értesítési címen bármely okból nem veszi át, vagy az elektronikus üzenetet, honlapon történő értesítést nem figyeli. 5. Az Ügyfélnek küldött ajánlott küldemény az igazolt feladástól számított második napon kézbesítettnek tekintendő. 6. A jelen szerződés módosítására illetve megszüntetésére vonatkozó értesítés átadása egyedi vagy keretszerződés eltérő rendelkezése hiányában kizárólag postai küldemény küldésével történhet. A Keretszerződés szerinti számlakivonatokat a Bank az Ügyfél által a IV./4. pont szerint megjelölt módon küldi el az Ügyfélnek. 7. Ügyfél kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul kijelenti és elfogadja, hogy az elektronikus levelezésben ( címre történő küldéssel) és honlapon keresztüli értesítéssel megvalósuló kapcsolattartás a Bank külön ezirányú, postai úton, vagy elektronikus üzenet formájában küldött értesítésével lép hatályba. 8. Elektronikus levelezés, és honlapon keresztüli értesítés, mint kapcsolattartási mód választása esetén a Bank kizárólagos joga annak meghatározása, hogy milyen dokumentumokat, adatokat, információkat és milyen formátumban küld meg az Ügyfél részre elektronikus levélben, tesz honlapon keresztül hozzáférhetővé. A Bank az Ügyfél által megadott címet az Ügyfél elektronikus levelezési címének tekinti, semmilyen formában nem vizsgálja az adott mindenkori címet (különösen annak biztonsági megfelelőségét, hozzáférhetőségét), az adott mindenkori az Ügyfél által megadott címre megküldött dokumentumok, adatok, információk harmadik személyek általi hozzáférhetőségéből eredő bármilyen kárért kizárólag az Ügyfelet terheli felelősség, a Bank kizárja a felelősségét az Ügyfél által mindenkor megadott címen lévő elektronikus postaláda jogosulatlan hozzáféréséből, az Internet vagy bármely számítástechnikai rendszer működésének rendellenességéből, bármilyen számítógépes manipulációból (különösen,de nem kizárólagosan vírus, malware, spyware) eredő bármilyen kárért. A Bank elektronikus levelezésben, vagy honlapon keresztül történő kapcsolattartás esetén sem fogad el és nem küld semmilyen olyan rendelkezést, amely az Ügyfél és a Bank között fennálló bármilyen egyedi vagy keretszerződés módosulását, megszűnését eredményezné, vagy amely a képviseletre jogosultak személyében idézne elő változást. Az elektronikus levélküldés, honlapon történő elhelyezés és az adott mindenkori elektronikus üzenet, honlapon megjelenített innformáció, adat tartalma tekintetében a Bank nyilvántartása az irányadó. A Bank egyedi döntése alapján elektronikus levelezés, honlapon keresztüli értesítés útján történő kapcsolattartás esetén is választhat más kapcsolattartási módot (levél, fax) akár az elektronikus levélküldés, honlapon keresztüli értesítés helyett, akár az elektronikus levélküldés, honlapon keresztüli értesítés mellett. 9. Elektronikus levelezés, vagy honlapon keresztüli értesítési mód választása esetére az Ügyfél kifejezetten és határozottan úgy nyilatkozik, hogy ezen tájékoztatási mód kifejezetten megfelel a Keretszerződés hatálya alá tartozó bármely befektetési szolgáltatásra, kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó egyedi és/vagy keretszerződésben foglaltaknak és az Ügyfél a tartós adathordozón történő tájékoztatást választja. Az Ügyfél továbbá kifejezetten és határozottan azt is kijelenti, hogy rendszeres Internet hozzáféréssel rendelkezik. 6

7 Teljesítés, biztosítékok 10. A Bank az Ügyfél által adott megbízás teljesítését kizárólag azt követően köteles megkezdeni, hogy az ügylet teljesítéséhez szükséges pénzeszközt vagy értékpapírt, valamint az ügylet költségeit és a Bank által felszámítandó díjat az Ügyfél a rendelkezésére bocsátja. 11. Ügyfél kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul jelen szerződés aláírásával óvadéki jogot enged értékpapír- és ügyfélszámlájának mindenkori szabad rendelkezésű egyenlegére, azaz a mindenkori szabad rendelkezésű értékpapírokra és pénzeszközökre. Felek megállapodnak, hogy az óvadékból a Bank az Ügyfél bármely a Bankkal szemben fennálló, bármilyen jogviszonyból (különösen, de nem kizárólagosan befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási, pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási) eredő tartozását az Ügyfél külön ezirányú értesítése nélkül, elszámolási kötelezettség mellett jogosult kielégíteni. Az értékpapír óvadékból történő kielégítésre vonatkozóan a felek a BÜSZ-ben mindenkor meghatározott részletes rendelkezéseket fogadják el és tekintik irányadónak. 12. A IV./11. és IV./12. pontban foglalt jogok gyakorlása nem érinti a Banknak a Keretszerződésben és/vagy a BÜSZ-ben meghatározott egyéb jogait. Hatályba léptető, illetve záró rendelkezések 13. Jelen szerződés határozatlan időre szól, melyet bármelyik fél 30 napos határidővel felmondhat. Külön felmondhatók az egyes fejezetben részletesen körülírt befektetési szolgáltatások azzal, hogy az Ügyfélszámla szolgáltatás felmondásával az egész Keretszerződés megszűnik. A Bank az Ügyfélszámla szolgáltatásnak az Ügyfél által felmondással történő megszüntetését ahhoz a feltételhez köti, hogy az Ügyfél köteles a felmondási idő lejártáig a Bankkal szemben fennálló minden tartozását megfizetni, vagy azok megfizetését a Bank által elfogadott módon biztosítani. 14. Az Ügyfélszámla megszűnése esetén, ha az Ügyfél hitelintézetnél vezetett bankszámlát nem jelöl meg, a számlán levő pénzt a Bank az Ügyfél részére legkésőbb a megszűnést követő munkanapon a személyesen megjelenő Ügyfél részére készpénzben, illetve postai úton kifizeti, illetve az Ügyfél utasítása alapján az abban meghatározott bankszámlára átutalja. 15. A Bank jogosult az Ügyfél felmondásakor az Ügyfél Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását elsődlegesen az Ügyfélszámlával, vagy az Ügyfél Banknál vezetett bármely számlájával szemben beszámítással érvényesíteni. A beszámítás joga kiterjed a jelen szerződés megszűnését követően a Bankhoz befolyó összegekre is. 16. Az Ügyfél kifejezetten mentesíti a Bankot a vonatkozó jogszabályokban szabályozott titoktartási kötelezettsége alól annyiban, hogy a Bank az Ügyfél külön rendelkezése nélkül, az Ügyfélre vonatkozó és a Raiffeisen Csoport (a Bank többségi tulajdonosának leánycégei) tevékenységéhez szükséges adatokat a Csoport tagjainak a rendelkezésére bocsáthatja. 7

8 17. A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Bank mint hitelintézet jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez köteles igénybe venni értékpapírszámla-vezetés esetén a Keler Zrt. alletéteményesi szolgáltatásait, ügyfélszámla-vezetés esetén a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) pénzforgalmi számlavezetési szolgáltatásait. A Keler Zrt. és az MNB a Bank által elhelyezett pénzügyi eszközöket gyűjtőszámlán tartja nyilván és kezeli. 18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank és az Ügyfél között mindenkor hatályos egyedi és/vagy keretszerződések, a mindenkor hatályos BÜSZ, a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a Tpt., a befektetési szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra irányadó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy jelen sorrend egyben értelmezési sorrendet is jelent. Jelen szerződés aláírásával a Felek tanúsítják, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeit és a BÜSZ-t megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek tekintik. Ügyfél egyúttal nyilatkozik arról, hogy a Banktól megkapott minden olyan a BÜSZ-ben, az Általános Üzleti Feltételekben, a Bszt.-ben és a Tpt-ben meghatározott tájékoztatást, amely jelen Keretszerződés megkötéséhez szükséges. 19. Az Ügyfél jelen Keretszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a III. pontban hivatkozott, az Ügyfél részére nyújtott egyéb befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások feltételeiről történő további tájékoztatást a Bank honlapján, a jelen szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt elérési helyen adja meg. 20. A Bank tájékoztatta az Ügyfelet arról, és az Ügyfél a jelen Keretszerződés aláírásával elfogadja, hogy a BÜSZ és a Bank Általános Üzleti Feltételei a Bank által egyoldalúan módosítható szerződési feltételeket tartalmaznak, továbbá, hogy a mindenkor hatályos Kondíciós Listát, annak egyes tételeit és azok mértékét a Bank egyoldalúan módosíthatja. 21. A jelen szerződéssel és az annak alapján létrejövő, befektetési szolgáltatásra irányuló szerződésekkel kapcsolatban felmerült vitás ügyeket Felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetére a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződés a választottbíráskodásról szóló évi LXXI. tv. szempontjából egyben választottbírósági szerződésnek is minősül. A jelen szerződésből és az annak alapján létrejövő, befektetési szolgáltatásra irányuló szerződésekből eredő pénzkövetelési igényüket Felek fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik, amennyiben pedig jelen nyilatkozattal összefüggésben esetlegesen váltó kerül kiállításra, Felek a váltókövetelést is érvényesíthetik fizetési meghagyásos eljárás útján. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásra, valamint a kötelezett ellentmondása folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra is akár váltókövetelés alapján indult az eljárás, akár nem Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 22. Amennyiben a Keretszerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelennek bizonyul vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének. Jelen szerződés annak Felek által változatlan tartalommal történt aláírása napján lép hatályba. 8

9 Jelen szerződés tartalma üzleti titoknak minősül, arról bármilyen másolat vagy kivonat készítése kizárólag a Bank előzetes engedélyével történhet. Budapest, Bank Ügyfél 9

10 Számlatulajdonos Számlaszám - - Tényleges tulajdonosi 1 nyilatkozat 2 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (Számlatulajdonos) részére a évi CXXXVI. Törvény 8. (1-2) bek. alapján Alulírott, mint a Számlatulajdonos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a) a Számlatulajdonos a saját nevében illetve érdekében jár el, mivel annak nincs olyan tulajdonosa, aki a vonatkozó jogszabályban a tényleges tulajdonosokra előírt feltételeknek (lásd: lábjegyzet) megfelel. (Amennyiben ezt a pontot választotta, karikázza be az a) jelet. Ebben az esetben a b) pontot nem kell kitölteni!) b) a Számlatulajdonos tényleges tulajdonosai: Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamely ügyleti megbízás tényleges tulajdonosa eltér a jelen nyilatkozatban feltüntetett személytől, úgy ezen megbízáshoz új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni! Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum:,. év. hó. nap Aláírás 1 Tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik. (A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és ba) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy bb) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.) c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak. Alapítvány esetében tényleges tulajdonos: az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 2 A ki nem töltött részeket át kell húzni 10

11 Számlatulajdonos Számlaszám - - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat 3 természetes személy részére a évi CXXXVI. Törvény 8. (1-2) bek. alapján 1.) Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerződéses kapcsolat és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként saját magam nevében illetve javára járok el. (Amennyiben ezt a pontot választotta, az alábbi részt nem kell kitölteni!) 2.) Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerződéses kapcsolat és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében illetve javára vagyonkezelési* / képviseleti* / vagy más megállapodás (pl. megbízás)* alapján járok el: Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamely megbízás tényleges tulajdonosa eltér a jelen nyilatkozatban feltüntetett személytől, úgy ezen megbízáshoz új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni! Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum:, év hó nap Aláírás 3 A ki nem töltött részeket át kell húzni * A megfelelőt alá kell húzni! 11

12 1. sz. melléklet A jelen melléklet a Keretszerződés Befektetési Szolgáltatások és Kiegészítő Szolgáltatások Nyújtására c. szerződés ( Keretszerződés ) elválaszthatatlan részét képezi. Jelen melléklet tartalma kizárólag a Keretszerződéssel és a BÜSZ értesítésekre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezéseivel együtt értelmezendő. Ügyfél kijelenti, hogy a Keretszerződés IV.4. pontjában foglaltak alapján az értesítéseket az alábbi módon kívánja megkapni: (az alábbiak lehetőségek közül kizárólag egy választható) valamennyi értesítést postai küldeményként valamennyi értesítést az Ügyfél részére fenntartott, külön szerződés alapján biztosított banki postafiókba történő kézbesítéssel elektronikus levelezésben ( címre történő küldéssel) honlapon keresztül történő értesítéssel. Budapest, Ügyfél 12

13 2. sz. melléklet A Bank a jelen szerződésben hivatkozott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos további tájékoztatásai a oldalon érhetők el. 13

14 3. sz. melléklet Az Ügyfél kifejezetten, határozottan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bank jogszabályi kötelezettsége alapján kategóriába sorolta be. a) lakossági b) szakmai c) elfogadható partner Az Ügyfél kifejezetten, határozottan azt is kijelenti, hogy a besorolás szerinti ügyfelkategóriára vonatkozó jogszabályi és a BÜSZ-ben foglalt rendelkezéseket megismerte és megértette, azok változását folyamatosan figyelemmel kíséri. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a besorolásának megváltoztatását a mindenkor hatályos jogszabályi és a BÜSZ-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult írásban, a Bank által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány kitöltésével kérni..., 2.. Ügyfél aláírása/nem természetes személy esetében cégszerű aláírás 14

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben