KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA"

Átírás

1 KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:... képviselő:... értékpapír- (letéti) számla száma:... ügyfélszámla száma:... (Magánszemély esetén:) Vezetéknév és utónév:... Születési hely (ország és helység):... Születési idő:...év...hónap...nap Anyja leánykori családi és utóneve: Állandó lakcím:... Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:... Levelezési cím:. cím:... Adóazonosító jel:... Deviza státusz:... Bankszámla száma:... értékpapírszámla száma:... ügyfélszámla száma:... mint megbízó, a továbbiakban: Ügyfél, másrészről a Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u. 6., Cg: Adószáma: mint bizományos a továbbiakban: Bank, - együttesen: Felek - között a mai napon, az alábbi feltételekkel: Bevezető Tekintettel arra, hogy Ügyfél egyes befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások (a továbbiakban együtt: befektetési szolgáltatások) nyújtásával kívánja megbízni Bankot, Felek megállapodnak, hogy Bank a jelen keretszerződésben (a továbbiakban: Keretszerződés) foglalt rendelkezések szerint nyújt befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat az Ügyfél részére. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával az alábbi befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtását igényli a Banktól: 1

2 (i) (ii) A Keretszerződés I. fejezetében részletezett, az alábbi (ii) pontban nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó Ügyfélszámla vezetése; A Keretszerződés II. fejezetében részletezett pénzügyi eszköz letétkezelése, a Bank egyedi döntése alapján pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, letétkezelés,értékpapírszámla vezetése, (letétkezelési szolgáltatás). I. Ügyfélszámla-vezetés, bankszámlán történő elszámolás 1. A Bank az Ügyfél által befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevételéből származó pénzeszközeinek nyilvántartására és befektetési szolgáltatások lebonyolítására az Ügyfél megbízásából ügyfélszámlát (a továbbiakban: Ügyfélszámla) nyit és vezet. 2. Az Ügyfélszámla az Ügyfél részére vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál. 3. A Bank köteles biztosítani, hogy az Ügyfél az Ügyfélszámlán levő pénzeszközeiről jelen Szerződésben és a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: BÜSZ) meghatározott módon rendelkezni tudjon. 4. Az Ügyfél kifejezett külön rendelkezésére a Bank a befektetési szolgáltatásokhoz és kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzforgalmat az Ügyfél Banknál vezetett bankszámláján bonyolítja le. Rendelkezési jog 5. Ügyfél az Ügyfélszámla felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírását a Bank által rendelkezésre bocsátott aláírás-bejelentő kartonon jelenti be. 6. A bejelentéskor a Bank ellenőrzi, hogy (i) gazdálkodó szervezet, illetve egyéb jogi személy esetében az I./5. pont szerint aláírásra jogosított egyben cégjegyzésre, illetve képviseletre jogosított is, illetve hogy az I./5. pont szerinti aláírási jogosultságot, illetve az arra való felhatalmazást a jogosultak olyan személytől kapták, aki az Ügyfél hatályos cégkivonata, illetve alapító okirata szerint jogosult az Ügyfél képviseletére, (ii) magánszemély esetében a személyesen jelen lévő Ügyfél személyi igazolványát, illetve meghatalmazott esetében a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szerint meghatalmazottként eljáró személy személyi igazolványát. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Bank az Ügyfelet a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó hatályos jogszabályok szerint azonosítja. 7. Gazdálkodó szervezet, illetve egyéb jogi személy esetében kettő, az Ügyfél által képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges az Ügyfélszámla feletti rendelkezési jog nyújtására, illetve visszavonására, még akkor is, ha a hatályos cégnyilvántartás szerint bárki egyszemélyi, önálló képviseleti joggal rendelkezik. Ez alól kivétel, ha az Ügyfél a hatályos cégnyilvántartás szerint kizárólag egy személyt ruház fel egyszemélyi, önálló képviseleti joggal. 8. Ügyfélnek a rendelkezési jog esetleges átruházására vonatkozó közlését cégszerűen aláírt írásos nyilatkozat formájában, az Ügyfélszámla feletti rendelkezésre bejelentett módon kell megtennie, és azt ugyanúgy vonhatja vissza. A rendelkezési jog változása bejelentésének elmulasztásából és/vagy késedelmes megtételéből eredő esetleges károkért a Bank nem felelős. 2

3 9. A Bank az I./5. pont szerint bejelentett aláírások valódiságát csak annyiban vizsgálja, amennyiben a nála lévő aláírásminták alapján első ránézésre is teljesen egyértelmű az eltérés. Bank semmifajta kárért nem felel abban az esetben, ha a rendelkezés formailag szabályosan történt, ténylegesen azonban az aláírások nem voltak valódiak. 10. Ügyfél hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a Bank által a részére nyitott és vezetett értékpapírok nyilvántartására vonatkozó egyéb számlák (alszámlák) feletti rendelkezési jogra a jelen Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadóak. 3

4 Teljesítés 11. Az Ügyfélszámláról történő készpénzfelvételnél a Bank a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott összeghatár felett az Ügyfél igényét csak előzetesen egyedi vagy keretszerződés eltérő rendelkezése hiányában írásban adott bejelentése alapján teljesíti. 12. Amennyiben az Ügyfélszámlán az Ügyfél által benyújtott pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a megbízást nem teljesíti és jogosult a megbízásra vonatkozó dokumentációt teljes egészében az Ügyfélnek visszaküldeni. 13. A Bank az Ügyfelet az Ügyfélszámlán történt terhelésekről, jóváírásokról, illetve nem teljesített pénzforgalmi megbízásokról számlakivonattal postai úton írásban, vagy egyéb tartós adathordozón a mindenkor hatályos Kondíciós Lista szerint, de legalább negyedévente értesíti. Az értesítésért a Bank a Kondíciós Listában közzétett díjat számítja fel. II. Letétkezelés 1. Az Ügyfél megbízásából értékpapírok letétkezelése érdekében a Bank az Ügyfél részére értékpapírszámlát nyit értékpapírok nyilvántartása és letétkezelése céljából. Az értékpapírszámlához alszámlák is kapcsolódhatnak. 2. A Bank vállalja, hogy az Ügyfél tulajdonába került értékpapírokat az értékpapírszámlán nyilvántartja, és dematerializált értékpapírok esetében a hozamokat kötelezően beszedi, nyomdai úton előállított értékpapírok esetében beszedheti. A Bank vállalja továbbá, hogy az értékpapírokat saját eszközeitől elkülönítetten kezeli, az Ügyfél mindenkori értékpapírjaira vonatkozó szabályszerű rendelkezéseit teljesíti. 3. Ügyfél rendelkezik arról, hogy a Bank által letétkezelt részvényei vonatkozásában részvényesként történő részvénykönyvi bejelentését a következő esetekben kéri: - osztalékfizetés, osztalékelőleg fizetés; - részvénycsere; - részvénykönyv aktualizálás a kibocsátó kérésére. Amennyiben az Ügyfél a jelen pontban meghatározottakon kívül kéri részvényei vonatkozásában a részvénykönyvi bejegyzést, úgy erről köteles írásban értesíteni a Bankot olyan időpontban, hogy a Bank a részvénykönyvi bejegyzésről gondoskodhasson. 4. Az Ügyfél 8 nappal megelőzően írásban jogosult bejelenteni a Banknak, hogy az értékpapírszámlán elhelyezett értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli, vagy egyébként az Ügyfél az értékpapírokat zároltatni kívánja A Bank az így meghatározott értékpapírokat ún. zárolt értékpapírszámlára (alszámlára) vezeti át, megjelölve a zárolás jogcímét és azt a személyt vagy intézményt, akinek javára a zárolás szól. A zárolt alszámláról a Bank bizonylatot állít ki, amelyet megküld az Ügyfélnek. Ugyanígy jár el a Bank a jogosultság bejegyzésének törlése esetén. A Bank a jogosultságot kizárólag a zárolás jogosultjának írásbeli nyilatkozata alapján törli. 5. Amennyiben az Ügyfél a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Bank gondoskodik arról, hogy a zárolás tényének és jogcímének feltüntetésével kerüljön az értékpapír átvezetésre az új értékpapírszámlán. 4

5 6. A Bank az Ügyfelet az értékpapírszámlán történt forgalomról számlakivonattal a BÜSZ-ben meghatározott gyakoriság szerint, de legalább negyedévente, postai úton írásban, vagy egyéb tartós adathordozón értesíti. Az értesítés költségei a Kondíciós Listában meghatározottak szerint az Ügyfelet terhelik. A Bank az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről az Ügyfél kérésére haladéktalanul számlakivonatot állít ki. 7. Az értékpapír letétkezelési szolgáltatást és az értékpapírszámla vezetését az Ügyfél bármikor 30 napos határidővel felmondhatja, a felmondás azonban - az értékpapír letéti számla kimerülése kivételével - csak akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejűleg más számlavezetőt jelöl meg. A számla kimerülése a számlát nem szünteti meg. 8. Amennyiben az Ügyfél a számláján található értékpapírok elhelyezéséről a határidőn belül nem gondoskodik, a Bank a felmondási idő elteltével az értékpapírokat a felelős őrzés szabályai szerint őrzi tovább. A Bank a felelős őrzésért a Kondíciós Listában meghatározott számlavezetési díjjal azonos összegű díjat számít fel. III. Egyéb befektetési szolgáltatások nyújtása Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Ügyfél a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatást kíván igénybe venni, úgy Felek feltéve, hogy a Bank a szolgáltatást az Ügyfélnek nyújtani kívánja - az adott befektetési szolgáltatás tárgyában külön megállapodást kötnek, melyben megállapodnak az adott szolgáltatás nyújtásának feltételeiről és részleteiről. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ily módon megkötött megállapodás(ok) a Keretszerződés hatálya alá tartozó szerződés(ek)nek minősülnek. IV. Általános rendelkezések Jelen fejezetben szabályozott rendelkezések eltérő megállapodás vagy kikötés hiányában valamennyi befektetési szolgáltatás tekintetében alkalmazandó. Jutalékok, díjak, költségek 1. A Bank az Ügyfél által igénybe vett befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos jutalékok, díjak és költségek mértékét a mindenkori Kondíciós Listában közzéteszi, melyet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben az ügyfelek számára mindenkor hozzáférhetővé tesz. A Kondíciós Lista olyan díjakat és költségeket is megállapíthat, amelyekre a Keretszerződésben, vagy a Keretszerződés hatálya alá tartozó, az egyes befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött megállapodásban nem történik utalás. 2. A Keretszerződésben meghatározott, valamint a III. fejezet szerinti megállapodás(ok) alapján a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos jutalékok, díjak és költségek elszámolása az Ügyfélszámla, vagy az Ügyfél Banknál vezetett egyéb számlája terhére történik. 3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Keretszerződésből fakadó, a Bankot megillető jutalékok, díjak és egyéb költségek késedelmes megfizetése esetén a Bank az esedékesség napjától a késedelem idejére a Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 5

6 Értesítések 4. Amennyiben jelen szerződés másképpen nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Felek közötti valamennyi értesítést és közlést (különösen a Ügyfélszámla egyenlegére vonatkozó közléseket) írásban vagy egyéb tartós adathordozón kell elküldeni, melynek módja lehet: postai küldemény, telefax üzenet, , honlapon keresztüli értesítés. A Bank nem vállal felelősséget azért, ha a postai küldeményként elküldött értesítést az Ügyfél a bejelentett értesítési címen bármely okból nem veszi át, vagy az elektronikus üzenetet, honlapon történő értesítést nem figyeli. 5. Az Ügyfélnek küldött ajánlott küldemény az igazolt feladástól számított második napon kézbesítettnek tekintendő. 6. A jelen szerződés módosítására illetve megszüntetésére vonatkozó értesítés átadása egyedi vagy keretszerződés eltérő rendelkezése hiányában kizárólag postai küldemény küldésével történhet. A Keretszerződés szerinti számlakivonatokat a Bank az Ügyfél által a IV./4. pont szerint megjelölt módon küldi el az Ügyfélnek. 7. Ügyfél kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul kijelenti és elfogadja, hogy az elektronikus levelezésben ( címre történő küldéssel) és honlapon keresztüli értesítéssel megvalósuló kapcsolattartás a Bank külön ezirányú, postai úton, vagy elektronikus üzenet formájában küldött értesítésével lép hatályba. 8. Elektronikus levelezés, és honlapon keresztüli értesítés, mint kapcsolattartási mód választása esetén a Bank kizárólagos joga annak meghatározása, hogy milyen dokumentumokat, adatokat, információkat és milyen formátumban küld meg az Ügyfél részre elektronikus levélben, tesz honlapon keresztül hozzáférhetővé. A Bank az Ügyfél által megadott címet az Ügyfél elektronikus levelezési címének tekinti, semmilyen formában nem vizsgálja az adott mindenkori címet (különösen annak biztonsági megfelelőségét, hozzáférhetőségét), az adott mindenkori az Ügyfél által megadott címre megküldött dokumentumok, adatok, információk harmadik személyek általi hozzáférhetőségéből eredő bármilyen kárért kizárólag az Ügyfelet terheli felelősség, a Bank kizárja a felelősségét az Ügyfél által mindenkor megadott címen lévő elektronikus postaláda jogosulatlan hozzáféréséből, az Internet vagy bármely számítástechnikai rendszer működésének rendellenességéből, bármilyen számítógépes manipulációból (különösen,de nem kizárólagosan vírus, malware, spyware) eredő bármilyen kárért. A Bank elektronikus levelezésben, vagy honlapon keresztül történő kapcsolattartás esetén sem fogad el és nem küld semmilyen olyan rendelkezést, amely az Ügyfél és a Bank között fennálló bármilyen egyedi vagy keretszerződés módosulását, megszűnését eredményezné, vagy amely a képviseletre jogosultak személyében idézne elő változást. Az elektronikus levélküldés, honlapon történő elhelyezés és az adott mindenkori elektronikus üzenet, honlapon megjelenített innformáció, adat tartalma tekintetében a Bank nyilvántartása az irányadó. A Bank egyedi döntése alapján elektronikus levelezés, honlapon keresztüli értesítés útján történő kapcsolattartás esetén is választhat más kapcsolattartási módot (levél, fax) akár az elektronikus levélküldés, honlapon keresztüli értesítés helyett, akár az elektronikus levélküldés, honlapon keresztüli értesítés mellett. 9. Elektronikus levelezés, vagy honlapon keresztüli értesítési mód választása esetére az Ügyfél kifejezetten és határozottan úgy nyilatkozik, hogy ezen tájékoztatási mód kifejezetten megfelel a Keretszerződés hatálya alá tartozó bármely befektetési szolgáltatásra, kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó egyedi és/vagy keretszerződésben foglaltaknak és az Ügyfél a tartós adathordozón történő tájékoztatást választja. Az Ügyfél továbbá kifejezetten és határozottan azt is kijelenti, hogy rendszeres Internet hozzáféréssel rendelkezik. 6

7 Teljesítés, biztosítékok 10. A Bank az Ügyfél által adott megbízás teljesítését kizárólag azt követően köteles megkezdeni, hogy az ügylet teljesítéséhez szükséges pénzeszközt vagy értékpapírt, valamint az ügylet költségeit és a Bank által felszámítandó díjat az Ügyfél a rendelkezésére bocsátja. 11. Ügyfél kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul jelen szerződés aláírásával óvadéki jogot enged értékpapír- és ügyfélszámlájának mindenkori szabad rendelkezésű egyenlegére, azaz a mindenkori szabad rendelkezésű értékpapírokra és pénzeszközökre. Felek megállapodnak, hogy az óvadékból a Bank az Ügyfél bármely a Bankkal szemben fennálló, bármilyen jogviszonyból (különösen, de nem kizárólagosan befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási, pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási) eredő tartozását az Ügyfél külön ezirányú értesítése nélkül, elszámolási kötelezettség mellett jogosult kielégíteni. Az értékpapír óvadékból történő kielégítésre vonatkozóan a felek a BÜSZ-ben mindenkor meghatározott részletes rendelkezéseket fogadják el és tekintik irányadónak. 12. A IV./11. és IV./12. pontban foglalt jogok gyakorlása nem érinti a Banknak a Keretszerződésben és/vagy a BÜSZ-ben meghatározott egyéb jogait. Hatályba léptető, illetve záró rendelkezések 13. Jelen szerződés határozatlan időre szól, melyet bármelyik fél 30 napos határidővel felmondhat. Külön felmondhatók az egyes fejezetben részletesen körülírt befektetési szolgáltatások azzal, hogy az Ügyfélszámla szolgáltatás felmondásával az egész Keretszerződés megszűnik. A Bank az Ügyfélszámla szolgáltatásnak az Ügyfél által felmondással történő megszüntetését ahhoz a feltételhez köti, hogy az Ügyfél köteles a felmondási idő lejártáig a Bankkal szemben fennálló minden tartozását megfizetni, vagy azok megfizetését a Bank által elfogadott módon biztosítani. 14. Az Ügyfélszámla megszűnése esetén, ha az Ügyfél hitelintézetnél vezetett bankszámlát nem jelöl meg, a számlán levő pénzt a Bank az Ügyfél részére legkésőbb a megszűnést követő munkanapon a személyesen megjelenő Ügyfél részére készpénzben, illetve postai úton kifizeti, illetve az Ügyfél utasítása alapján az abban meghatározott bankszámlára átutalja. 15. A Bank jogosult az Ügyfél felmondásakor az Ügyfél Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását elsődlegesen az Ügyfélszámlával, vagy az Ügyfél Banknál vezetett bármely számlájával szemben beszámítással érvényesíteni. A beszámítás joga kiterjed a jelen szerződés megszűnését követően a Bankhoz befolyó összegekre is. 16. Az Ügyfél kifejezetten mentesíti a Bankot a vonatkozó jogszabályokban szabályozott titoktartási kötelezettsége alól annyiban, hogy a Bank az Ügyfél külön rendelkezése nélkül, az Ügyfélre vonatkozó és a Raiffeisen Csoport (a Bank többségi tulajdonosának leánycégei) tevékenységéhez szükséges adatokat a Csoport tagjainak a rendelkezésére bocsáthatja. 7

8 17. A Bank felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Bank mint hitelintézet jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez köteles igénybe venni értékpapírszámla-vezetés esetén a Keler Zrt. alletéteményesi szolgáltatásait, ügyfélszámla-vezetés esetén a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) pénzforgalmi számlavezetési szolgáltatásait. A Keler Zrt. és az MNB a Bank által elhelyezett pénzügyi eszközöket gyűjtőszámlán tartja nyilván és kezeli. 18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank és az Ügyfél között mindenkor hatályos egyedi és/vagy keretszerződések, a mindenkor hatályos BÜSZ, a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a Tpt., a befektetési szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra irányadó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy jelen sorrend egyben értelmezési sorrendet is jelent. Jelen szerződés aláírásával a Felek tanúsítják, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeit és a BÜSZ-t megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek tekintik. Ügyfél egyúttal nyilatkozik arról, hogy a Banktól megkapott minden olyan a BÜSZ-ben, az Általános Üzleti Feltételekben, a Bszt.-ben és a Tpt-ben meghatározott tájékoztatást, amely jelen Keretszerződés megkötéséhez szükséges. 19. Az Ügyfél jelen Keretszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a III. pontban hivatkozott, az Ügyfél részére nyújtott egyéb befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások feltételeiről történő további tájékoztatást a Bank honlapján, a jelen szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt elérési helyen adja meg. 20. A Bank tájékoztatta az Ügyfelet arról, és az Ügyfél a jelen Keretszerződés aláírásával elfogadja, hogy a BÜSZ és a Bank Általános Üzleti Feltételei a Bank által egyoldalúan módosítható szerződési feltételeket tartalmaznak, továbbá, hogy a mindenkor hatályos Kondíciós Listát, annak egyes tételeit és azok mértékét a Bank egyoldalúan módosíthatja. 21. A jelen szerződéssel és az annak alapján létrejövő, befektetési szolgáltatásra irányuló szerződésekkel kapcsolatban felmerült vitás ügyeket Felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetére a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződés a választottbíráskodásról szóló évi LXXI. tv. szempontjából egyben választottbírósági szerződésnek is minősül. A jelen szerződésből és az annak alapján létrejövő, befektetési szolgáltatásra irányuló szerződésekből eredő pénzkövetelési igényüket Felek fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik, amennyiben pedig jelen nyilatkozattal összefüggésben esetlegesen váltó kerül kiállításra, Felek a váltókövetelést is érvényesíthetik fizetési meghagyásos eljárás útján. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásra, valamint a kötelezett ellentmondása folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra is akár váltókövetelés alapján indult az eljárás, akár nem Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 22. Amennyiben a Keretszerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelennek bizonyul vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének. Jelen szerződés annak Felek által változatlan tartalommal történt aláírása napján lép hatályba. 8

9 Jelen szerződés tartalma üzleti titoknak minősül, arról bármilyen másolat vagy kivonat készítése kizárólag a Bank előzetes engedélyével történhet. Budapest, Bank Ügyfél 9

10 Számlatulajdonos Számlaszám - - Tényleges tulajdonosi 1 nyilatkozat 2 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (Számlatulajdonos) részére a évi CXXXVI. Törvény 8. (1-2) bek. alapján Alulírott, mint a Számlatulajdonos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a) a Számlatulajdonos a saját nevében illetve érdekében jár el, mivel annak nincs olyan tulajdonosa, aki a vonatkozó jogszabályban a tényleges tulajdonosokra előírt feltételeknek (lásd: lábjegyzet) megfelel. (Amennyiben ezt a pontot választotta, karikázza be az a) jelet. Ebben az esetben a b) pontot nem kell kitölteni!) b) a Számlatulajdonos tényleges tulajdonosai: Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamely ügyleti megbízás tényleges tulajdonosa eltér a jelen nyilatkozatban feltüntetett személytől, úgy ezen megbízáshoz új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni! Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum:,. év. hó. nap Aláírás 1 Tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik. (A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és ba) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy bb) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.) c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak. Alapítvány esetében tényleges tulajdonos: az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 2 A ki nem töltött részeket át kell húzni 10

11 Számlatulajdonos Számlaszám - - Tényleges tulajdonosi nyilatkozat 3 természetes személy részére a évi CXXXVI. Törvény 8. (1-2) bek. alapján 1.) Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerződéses kapcsolat és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként saját magam nevében illetve javára járok el. (Amennyiben ezt a pontot választotta, az alábbi részt nem kell kitölteni!) 2.) Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerződéses kapcsolat és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében illetve javára vagyonkezelési* / képviseleti* / vagy más megállapodás (pl. megbízás)* alapján járok el: Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamely megbízás tényleges tulajdonosa eltér a jelen nyilatkozatban feltüntetett személytől, úgy ezen megbízáshoz új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni! Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum:, év hó nap Aláírás 3 A ki nem töltött részeket át kell húzni * A megfelelőt alá kell húzni! 11

12 1. sz. melléklet A jelen melléklet a Keretszerződés Befektetési Szolgáltatások és Kiegészítő Szolgáltatások Nyújtására c. szerződés ( Keretszerződés ) elválaszthatatlan részét képezi. Jelen melléklet tartalma kizárólag a Keretszerződéssel és a BÜSZ értesítésekre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezéseivel együtt értelmezendő. Ügyfél kijelenti, hogy a Keretszerződés IV.4. pontjában foglaltak alapján az értesítéseket az alábbi módon kívánja megkapni: (az alábbiak lehetőségek közül kizárólag egy választható) valamennyi értesítést postai küldeményként valamennyi értesítést az Ügyfél részére fenntartott, külön szerződés alapján biztosított banki postafiókba történő kézbesítéssel elektronikus levelezésben ( címre történő küldéssel) honlapon keresztül történő értesítéssel. Budapest, Ügyfél 12

13 2. sz. melléklet A Bank a jelen szerződésben hivatkozott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos további tájékoztatásai a oldalon érhetők el. 13

14 3. sz. melléklet Az Ügyfél kifejezetten, határozottan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bank jogszabályi kötelezettsége alapján kategóriába sorolta be. a) lakossági b) szakmai c) elfogadható partner Az Ügyfél kifejezetten, határozottan azt is kijelenti, hogy a besorolás szerinti ügyfelkategóriára vonatkozó jogszabályi és a BÜSZ-ben foglalt rendelkezéseket megismerte és megértette, azok változását folyamatosan figyelemmel kíséri. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a besorolásának megváltoztatását a mindenkor hatályos jogszabályi és a BÜSZ-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult írásban, a Bank által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány kitöltésével kérni..., 2.. Ügyfél aláírása/nem természetes személy esetében cégszerű aláírás 14

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. Munkáltatói szerződés Amely létrejött egyrészről az Életerő Egészségpénztár (4012. Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.) továbbiakban Pénztár, másrészről Név: Cím: Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZRT ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK III. 1.1. SZ. MELLÉKLETE SZÁMLASZERZŐDÉS Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről amely létrejött egyrészről

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma:. S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában amely létrejött egyrészről Cégnév/Név:... Székhely:... Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:... Adószám:...

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) I. Hirdetmény ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2015.11.10-től 2016.07.18-ig UniCredit Ügyfelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról Medicina Egészségpénztár 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben