értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u Cégjegyzékszám a továbbiakban mint Strategon, valamint Számlatulajdonos neve Szerződésszám Lakcím/Székhely Adóaz./Adószám Képviseli a továbbiakban mint Ügyfél között a mai napon az alábbi feltételekkel. A szerződés tárgya 1. A Strategon a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.) 5. (1) bekezdésében meghatározott megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára, illetve portfóliókezelési befektetési szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó elszámolások elvégzése és nyilvántartások vezetése érdekében a Bszt. 5. (2) a)-b) pontjában meghatározott letéti őrzési és letétkezelési kiegészítő tevékenységet végzi. 2. A Strategon jelen szerződés írásba foglalásával a Számlatulajdonos (továbbiakban Ügyfél) tulajdonát képező értékpapírok nyilvántartására, a hozzájuk kapcsolódó tranzakciók, forgalmazási ügyletek végrehajtására, nyilvántartására és elszámolására az Ügyfél részére megnyitja az értékpapír-, értékpapír letéti-, valamint ügyfélszámlát (a továbbiakban együttesen Számla). 3. A Strategon nyilvántartási rendszerében külön számlát nyit a hagyományos bizományosi ügyletek, a Strategon Trader on-line kereskedési rendszerben kötött ügyletek, illetve az egyes portfólió kezelési szerződések ügyleteinek elszámolásához. Külön számla(k) megnyitását jelenti a tartós befektetési számlára vonatkozó kiegészítő megállapodás írásba foglalása is, az adótörvényekben meghatározott korlátozások betartása érdekében. A Strategon a számlanyitást követően tájékoztatja az Ügyfelet az egyes számlák típusáról és azok számlaszámáról. 4. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Strategon a jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez így különösen az értékpapírok tárolásához, kezeléséhez közreműködőket vegyen igénybe. E tekintetben a Strategon vállalja, hogy a közreműködő kiválasztásakor megfelelő gondossággal jár el. Ügyfél azonosítás és rendelkezési jogosultság 5. A Strategon a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározottak szerint azonosítja ügyfeleit (továbbiakban Ügyfél azonosítás). A számlanyitáshoz szükséges adatok köre (továbbiakban Azonosítási adatok) az Ügyfél típusának (természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, hazai vagy külföldi illetékességű, intézményi befektetők) függvényében változhat. 6. A Pmt. főbb rendelkezéseiről, az Azonosítási adatok köréről, ezek igazolásához szükséges okiratokról a Strategon külön tájékoztató keretében tájékoztatta az Ügyfelet. 7. A Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a Strategon jogosult megtagadni az Ügyfél rendelkezéseinek vagy megbízásának végrehajtását abban az esetben, ha az Azonosítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre vagy az Azonosítási adatok alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló okiratok vagy 1. oldal

2 dokumentumok hatályukat vesztik. Ilyen esetben a megbízás teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő bármilyen kárért a Strategon nem vállal felelősséget. 8. Az azonosítási kötelezettség kiterjed az Ügyfél Számlái felett Rendelkezésre jogosult személyekre, illetve a fizikai értékpapír letétet teljesítő személyekre is. Abban az esetben, ha az Ügyfél vagy a Rendelkezésre jogosult a Strategon hitelintézeti vagy elszámolóházi közreműködő partnerénél hajt végre pénztári vagy fizikai értékpapír szállítási ügyletet, akkor ebben az esetben a közreműködő partner azonosítási szabályai az irányadók. 9. A Számlák felett az Ügyfél (mint Számlatulajdonos) vagy a külön meghatalmazásban megjelölt meghatalmazottja (továbbiakban Rendelkezésre jogosult) rendelkezhet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazás lehet általános és eseti. 10. A Számla feletti rendelkezés akkor érvényes, ha az Ügyfél vagy meghatalmazottja faxon vagy az a Strategon ügyfélszolgálati irodájában, írásban jelenti be erre vonatkozó szándékát. 11. A Számla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében történt minden változásról az Ügyfél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Strategont. A tájékoztatás kézhezvételéig a Strategon a korábban bejelentetteket tekinti az Ügyfél képviseletére jogosultaknak. Az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes megtételéből eredő kárt az Ügyfél viseli. 12. A Szerződő felek a Rendelkezésre jogosultak bármelyik Számlához kapcsolódó rendelkezéseit, megbízásait, illetve a részükre adott tájékoztatást úgy tekintik, mintha azt maga az Ügyfél (mint Számlatulajdonos) tette volna, illetve kapta volna meg. A Rendelkezésre jogosultak eljárásból származó minden kár a Számlatulajdonost terheli. Ügyfél tájékoztatás 13. Az Ügyfél elismeri, hogy Bszt. X. fejezetében meghatározott ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályok, valamint a XI. fejezetében rögzített szerződéskötésre vonatkozó szabályok között szerepeltetett tájékoztatást (továbbiakban Teljes tőkepiaci tájékoztatás) jelen szerződés aláírása előtt a Strategontól megkapta, az abban foglaltakat megértette és elfogadta. 14. A Teljes tőkepiaci tájékoztatás különösen az alábbiakra terjedt ki: a) alapvető információk a Strategonról, b) az ügyfél azonosítás szabályai, c) a Számlák feletti rendelkezés szabályai, d) befektető védelmi szabályok, e) az Ügyfél tulajdonában lévő pénzeszközök és pénzügyi eszközök kezelésének szabályai, f) tájékoztató a Strategon összeférhetetlenségi politikájáról, g) tájékoztató a Strategon végrehajtási politikájáról, h) az ügyfélminősítés szabályai, i) a Strategon által alkalmazott pénzügyi eszközök értékelési és a hozam-számítási elvei, j) az egyes ügylettípusokhoz kapcsolódó letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának rendje, k) az ügyfélpanasz kezelésének menete, l) a Strategon üzletszabályzata, kondíciós listája és üzleti nyitvatartási rendje, valamint m) tájékoztatás a kiszervezett tevékenységről. 15. A Strategon külön kockázatfeltáró nyilatkozatban tájékoztatta az Ügyfelet a pénz és tőkepiacok, a pénzügyi eszközök és ügyletekkel kapcsolatos általános kockázatokról. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a kockázatfeltáró nyilatkozat nem tartalmazza teljes körűen a Strategon közreműködésével megkötött ügyletekhez kapcsolódó kockázatokat. Az Ügyfél köteles a megbízások megadásánál a kockázati tényezők ismeretében meghozni a befektetési döntéseit, és vállalja ezek következményeit. 2. oldal

3 Amennyiben az adott piaccal, pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatban az Ügyfélnek bármilyen kérdése vagy kételye támadna, köteles azt a megbízás megadása előtt jelezni a Strategon felé. 16. A jelen szerződés keretében az Ügyfél számára adott tájékoztatás a Számlákon végzett minden egyes művelet és minden Rendelkezésre jogosult esetében irányadó, Az Ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy a Számla felett rendelkezési jogosultsággal bíró más személy a fenti tájékoztatást nem kapta meg. 17. A befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenység igénybevétele során használt nyelv a magyar. Külföldi piacokra vonatkozó megbízás megadásának feltétele lehet ugyanakkor az angol nyelv ismerete. Számlavezetés 18. A Számlavezetés keretében a Strategon feladata különösen a) a Portfólióba tartozó a pénzügyi eszközök letéti őrzése, b) a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és c) egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása (ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat). 19. A Strategon az értékpapír tranzakciók bizonylatai, valamint az Ügyfél rendelkezései alapján teljesíti az számla terheléseket és jóváírásokat. Az Ügyfél általános jelleggel hozzájárul ahhoz, hogy a Strategon az egyes ügyletek kapcsán, azok típusának megfelelően megterhelje az ügyletben érintett Számlákat. 20. A Strategon vállalja, hogy az Ügyfél pénzügyi eszközeit a saját és más ügyfelek eszközeitől elkülönítetten nyilvántartja, illetve az Ügyfél utasításai szerint kezeli. Ennek keretén belül a Strategon: a) nyilvántartja az Ügyfél számlája fölött Rendelkezésre jogosultakat, illetve a rendelkezési jogosultság időbeli hatályát és terjedelmét, b) nyilvántartja az Ügyfél ügyleteit, illetve azok elszámolását, c) az Ügyfél javára elvégzi a jelen szerződés alapján letétben lévő értékpapírokon alapuló esedékes követelések beszedését, d) kérésre 3 napon belül - a letétben lévő részvényekről letéti igazolást állít ki a letett részvények egyidejű zárolása mellett (a letéti igazolás azt bizonyítja, hogy a megadott időpontban a Strategon a megadott értékpapírokat befogadta, bizonyító ereje azonban nem terjed ki az Ügyfél értékpapíron fennálló tulajdonjogának folyamatos igazolására), e) az Ügyfél üzleti nyitvatartási időben adott írásbeli, vagy személyes rendelkezéseinek megfelelően a megfelelő fedezet biztosítása mellett - értékpapír-transzfer, átutalási, illetve értékpapír kiadási megbízást teljesít, f) az Ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában a számlán elérhető pénzösszeget és értékpapírokat letétként kezeli, valamint g) nyilvántartja az Ügyfél számláin történt összes, a fentiekben meg nem nevesített terheléssel vagy jóváírással járó tranzakciót és ehhez kapcsolódó műveleteket. 21. A Strategon az Ügyfelek pénzeszközeit és pénzügyi eszközeit a saját eszközeitől elkülönítetten, külön helyszámlán fő szabályként gyűjtőelven kezeli. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Strategon az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközt gyűjtőszámlán tartsa és kezelje, kizárólag az Ügyfél megbízásának teljesíthetősége céljából. A gyűjtőelvű tárolás azt jelenti, hogy a letétkezelő partner nem tartja nyilván azt, hogy az adott pénzügyi eszköz a Strategon melyik ügyfelének tulajdonát képezi. Az igénybe vett letétkezelő partnerekről, a gyűjtőelvű tárolásról, illetve a letétkezelő partnerek nemteljesítésének következményeiről a Strategon 14. szerint informálja az Ügyfelet. 22. A Strategon a nála letétben elhelyezett pénzösszeg után kamatot a vonatkozó jogszabályok szerint - nem fizet. 23. A Strategon a Számlákon az ún. FIFO elv szerinti készletértékelést alkalmazza, kivéve, ha a Strategon általános szerződési feltételei lehetővé teszik az ettől eltérő készletértékelést, és az Ügyfél másik elvet 3. oldal

4 választ. A FIFO (First In First Out) elv azt jelenti, hogy egy értékpapír eladása (vagy egy nyitott pozíció zárása) esetén az ellentétes irányú, azonos pénzügyi eszközre vonatkozó korábbi tranzakciók közül időrendben az első kerül zárásra. A pozíciót nyitó és záró tranzakciók alapján kerül meghatározásra az adott ügylet eredménye is. 24. Az Ügyfél úgy rendelkezik, hogy a Strategon, mint számlavezető az Ügyfél azonosító adatait és a részvények darabszámát a részvénykönyv vezetőjének a részvénykönyvbe való bejegyzés céljából kizárólag társasági eseményt megelőzően jelentse be. 25. A Számlán nyilvántartott értékpapírokról - az Ügyfél kérésére és részére - a Strategon értékpapír fajtánként letéti igazolást ad a kondíciós listában meghatározott díj felszámítása mellett. A letéti igazolás, kiállításának pillanatában aktuális állapotot tartalmazza. 26. Az Ügyfél a Számlákon nyilvántartott (nem dematerializált) értékpapírjait a Strategontól bármikor kikérheti. Az értékpapír kiadásáért a Strategon az általa közzétett mindenkori kondíciós listában megjelenő értékpapír kiadási díjat számít fel. Amennyiben az Ügyfél a kikért papírokért 1 napon belül nem jelentkezik, akkor a Strategon a felelős őrzés szabályai szerint őrzi meg a papírokat a kondíciós listában meghatározott díj felszámítása mellett. 27. A Strategon jogosult a meghatalmazott személyek rendelkezése alapján a rendelkezésben foglaltakat végrehajtani, amíg az Ügyfél eltérően nem rendelkezik. A Felek rögzítik, hogy külön korlátozás hiányában a számla feletti Rendelkezésre jogosult személyeket általános meghatalmazottaknak tekintik. Az általános meghatalmazás alapján a meghatalmazott személy mindazon cselekmények végzésére jogosult, amelyre a meghatalmazást adó jogosult lenne. Több egymásnak ellentmondó, a Rendelkezésre jogosulttól származó bejelentés közül a Strategon az időben legkésőbb hozzá érkező bejelentést fogadja el érvényesnek. Abban az esetben is a fenti szabály érvényesül, ha az eltérő, ellentmondó rendelkezések az Ügyfél által szabályosan bejelentett különböző Rendelkezésre jogosult személyektől származnak. A Strategon nem vállal felelősséget az Ügyfél által meghatalmazottak bármilyen rendelkezéséből adódó kárért. 28. A Strategon az Ügyfélt az Ügyfélszámlán történő értékpapír és pénzjóváírásokról, terhelésekről, a számla egyenlegéről és forgalmáról a mindenkori kondíciós listában meghatározott díj felszámítása mellett számlakivonattal értesíti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a számlakivonat nem ruházható át és nem engedményezhető. Az Értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a Strategon a művelet napján visszaigazolást állít ki és azt az Ügyfél által meghatározott módon megküldi az Ügyfélnek. A tájékoztatás költségeit a Strategon kondíciós listája tartalmazza. 29. A Strategon a számlavezetésért és az Ügyfél rendelkezéseinek végrehajtásáért a mindenkori kondíciós listában megjelenő díjakat és jutalékokat számít fel, amelyet az Ügyfélszámlán terhel. 30. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségének (illetve a megfelelő fedezet Ügyfélszámlán történő biztosításának) elmulasztása esetén a Strategon késedelmi kamatot számít fel, amelyet a legközelebbi számlajóváírás alkalmával az Ügyfélszámlát megterheli. Egyéb rendelkezések 31. Az Ügyfél a jelen szerződést harminc napos felmondási idővel megszüntetheti. Az Ügyfél felmondása esetén, a számlán lévő értékpapírok kiadásáért, transzferálásáért a Strategon az általa közzétett mindenkori kondíciós listában meghatározott díjakat számít fel. 32. A számlaszerződés megszűnésével a hozzá kapcsolódó, a Stragonnal kötött bizományosi keretszerződés, Strategon Trader keretszerződés, illetve portfólió kezelési szerződés is megszűnik az adott szerződésben foglalt megszűnési feltételek mellett. Abban az esetben, ha az Ügyfél a különböző szerződési konstrukciók elszámolásához több számlával rendelkezik, akkor a felmondáskor meg kell határoznia, hogy melyik számlát kívánja megszüntetni. Ebben az esetben csak a megszűnő számlához kapcsolódó keretszerződés vagy portfólió kezelési szerződés szűnik meg. 33. A Strategon jogosult a szerződést harminc napos felmondási idővel megszüntetni, ha a) vonatkozó befektetési vagy kiegészítő tevékenységével felhagy, vagy 4. oldal

5 b) az Ügyfél a számla vezetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét vagy a befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenység keretében kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesítette, vagy c) az Ügyfél egyéb, a Strategon hatályos üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegést követett el. 34. A Strategon a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Ennek hiányában a Strategon a számlán elhelyezett értékekre a felelős őrzés szabályait megfelelően alkalmazza. 35. A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött Számlák felmondása esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. 36. A Felek rögzítik, hogy az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés alapján vezetett Számláin nyilvántartott valamennyi pénzeszközön, értékpapíron, illetve a Bszt. 6. -ában meghatározott egyéb értékkel bíró pénzügyi eszközön a Strategon óvadéki, visszatartási és beszámítási joga van az Ügyfél felé teljesített bármely szolgáltatás ellenértéke, az ahhoz kapcsolódó veszteségek és költségek, továbbá az Ügyféllel szemben fennálló követelése teljes kielégítése erejéig. 37. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Ügyfélszámláján nyilvántartott értékpapírok kibocsátási és a forgalmazás általános feltételeinek az ügyletkötés előtti megismerésében együttműködési kötelezettség terheli. 38. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Strategon mindenkor érvényben levő üzletszabályzatát, kondíciós listáját, hirdetményeit, az érvényben levő tőzsdei- és elszámolóházi szabályzatokat, valamint a Bszt., a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) és a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A Strategon mindenkor hatályos üzletszabályzata, kondíciós listája és hirdetményei a Strategon ügyfélszolgálati irodájában, illetve Honlapján tekinthetők meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Strategon üzletszabályzatát, kondíciós listáig és hirdetményeit ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. 39. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján kialakult jogviták esetén törekednek a tárgyalásos, peren kívüli megállapodásra. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a Tőzsdei Választott Bíróság illetékességét kötik ki abban az esetben is, ha jelen szerződés bármilyen okból megszűnt. 40. A Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen értelmezték és megállapítják, hogy a jelen szerződés akaratukkal mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Budapest, Ügyfél Strategon részéről Strategon részéről Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik: 1. Ügyfél adatlap (adatvédelmi nyilatkozat, azonosítási adatlap, értesítési adatlap, nyilatkozat tényleges tulajdonosról, nyilatkozat közszereplői státuszról). 5. oldal

6 2. Rendelkezési adatlap (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve a természetes személy számlatulajdonostól eltérő rendelkezésre jogosult esetén). 3. Kockázatfeltáró nyilatkozat. Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú neve Tanú neve Lakcíme Lakcíme 6. oldal

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

A MELLÉKLET: AZ ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ FORMANYOMTATVÁNYOK

A MELLÉKLET: AZ ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ FORMANYOMTATVÁNYOK A MELLÉKLET: AZ ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ FORMANYOMTATVÁNYOK ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS... 2 TARTÓS BEFEKTETÉSI ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS... 8 ÁLLAMPAPÍR ÉS EGYÉB

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban:

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára amely létrejött egyrészről Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben