Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés"

Átírás

1 A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg )(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési név:.. Személyazonosító okmány száma/típusa: Anyja neve: Születési hely:. Telefon:... Fax: Adóazonosító jel/adószám:. Születési idő: Állandó lakcím/ Székhely:.. Levelezési cím: mint Ügyfél között. 1. Ügyfélszámla és értékpapírszámla 1.1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Bankot, hogy részére ügyfélszámlát, értékpapírszámlát, valamint ha az az igénybevett szolgáltatások alapján szükséges egyéb számlát,(a továbbiakban együttesen: Számla) nyisson és vezessen. A Bank vállalja, hogy az Ügyfél tulajdonában lévő, a fenti Számlákon elhelyezett pénzügyi eszközöket, illetve pénzeszközt az Ügyfél, illetve meghatalmazottja utasításainak megfelelően kezeli és nyilvántartja, egyenlegéről az Ügyfelet, illetve meghatalmazottját jelen szerződés alapján rendszeresen tájékoztatja A Bank jelen szerződés megkötését megelőzően vagy azzal egy időben köteles lefolytatni a pénzmosás megelőzését szolgáló hatályos jogszabályok által előírt azonosítást, különös tekintettel a pénzmosás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt ügyfél azonosítási eljárást. Az Ügyfél azonosítási kötelezettségét a Bank Üzletszabályzatának (a továbbiakban: Üzletszabályzat) mellékletét képező Azonosítási Adatlap Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1 / 9

2 kitöltésével teljesíti. Amennyiben az Ügyfél jelen kötelezettségét nem teljesíti, a Bank köteles a szerződéskötést megtagadni A Bank kizárólag az Üzletszabályzatában meghatározott pénzügyi eszközökre és pénzeszközökre vonatkozóan nyújtja Üzletszabályzatában meghatározott szolgáltatásait A Bank az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközt és pénzeszközt az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használja fel, azzal sajátjaként nem rendelkezhet, és biztosítja, hogy azzal az Ügyfél bármikor rendelkezni tudjon. A Bank az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközt és pénzeszközt akkor használhatja, ha az eszköz használatához ideértve a használat pontos célját is az Ügyfél előzetesen írásban hozzájárult, ideértve az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezéseket is A Bank a nyilvántartását, a Számlát úgy vezeti, hogy azok pontosak legyenek, és az Ügyfél pénzügyi eszközei és pénzeszközei állományáról mindenkor valós képet mutassanak. A nyilvántartásnak bármikor, késedelem nélkül alkalmasnak kell lennie az Ügyfél valamint a Bank tulajdonában lévő, vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz elkülönített kimutatására A Bank jogosult az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz kezelésére harmadik személlyel megállapodást kötni, amennyiben ez a harmadik személy megfelel az pont követelményeinek. A Bank jogosult a nála a jelen szerződés alapján letétben lévő értékpapírokat alletétbe a hivatalos elszámolóháznál, illetve Teljesítési partnerénél elhelyezni A Bank a Számlán nyilvántartja az Ügyfél pénzállományát, értékpapírállományát, azok változásait, az Ügyfél eladási és vételi megbízásait, valamint azok elszámolását. A Bank vállalja kezelésében lévő, az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközre fizetett kamat, osztalék, és hozam beszedését A Bankjogosult meghatározni a számlán elhelyezhető értékpapírok körét. Az elhelyezett értékpapírok a Bank letéti őrzésébe kerülnek. A számlán elhelyezett pénzeszközöket a Bank haladéktalanul az Üzletszabályzat alapján köteles a megbízói számlán elhelyezni és nyilvántartani A Bank az ügyfélszámla pozitív egyenlege után kamatot nem fizet A számla felett az Ügyfél személyesen, telefon vagy faxútján rendelkezhet. A Táraság a megbízásokat az Üzletszabályzatának mellékletében feltüntetett üzleti órákban fogadja. A Bank a számlához kapcsolódó terhelési megbízásokat és jóváírásokat az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint eljárva teljesíti Az Ügyfél a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a Banknak a jelen szerződéssel kapcsolatban a Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2 / 9

3 Bankrendelkezésére bocsátott adatokban bekövetkezett változásokat. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi következményt az Ügyfél viseli A számla feletti rendelkezési jog A számla feletti rendelkezésre az Ügyfél, valamint az a személy jogosult, akit az Ügyfél szabályszerű meghatalmazással erre feljogosított. Meghatalmazottat az Ügyfél az Üzletszabályzat Mellékletét képező Meghatalmazás aláírásával jogosult bejelenteni. A Bank kizárólag az Üzletszabályzat Mellékletét képező, a Bank ügyfélszolgálati helyiségében aláírt Meghatalmazási minta alapján meghatalmazott, vagy egy, a kiadásától számított egy évnél nem hosszabb időtartamra kiállított, közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy eljárását fogadja el Az Ügyfél, illetve az Ügyfél szervezetének a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (a továbbiakban: vezető) írásban köteles bejelenteni a Banknak a számla felett rendelkezni jogosult személyeket, ideértve az értékpapírszámla felett rendelkezni jogosult közös képviselőt is Az Ügyfél szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlő módon (pl. aláírási címpéldánnyal) igazolja. A bejelentettek rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg a szervezet új vagy más vezetője másként nem rendelkezik. Több egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre jogosulttól érkező bejelentés közül a Bank a legutolsó bejelentést fogadja el érvényesnek Amennyiben az Ügyfél valamint a szabályszerűen meghatalmazott személy rendelkezése ellentmondást tartalmaz, a Bank a számla felett rendelkezésre jogosultak nyilatkozatának beszerzéséig jogosult a megbízások végrehajtását felfüggeszteni. Ha a megbízások között a nyilatkozatok bekérését követően is ellentmondás van, a Bank az Ügyfél rendelkezése alapján jár el Az ügyfélszámla Az ügyfélszámla az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló számla, amely a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos és az értékpapírban foglalt kötelezettségeken alapuló fizetési kötelezettségek lebonyolítására szolgál. Az ügyfélszámlán csak a befektetési szolgáltatás igénybevétele, értékpapír vásárlása céljából befizetett vagy átutalt összeg, valamint befektetési szolgáltatás igénybevételéből, értékpapír elidegenítéséből, hozamából származó összeg írható jóvá. Az Ügyfél fenti összegeket bármely bankszámlára vagy ügyfélszámlára átutalhatja. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 3 / 9

4 A Bank az ügyfélszámlán tartja nyilván a számlatulajdonost megillető bevételt, és az ügyfélszámláról teljesíti a számlatulajdonost terhelő kifizetést Az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak egyszerű átutalás vagy készpénzfizetés alkalmazható A Bank csak a visszaigazolt utalási igények leadásának időpontjához tartozó értéknapra vonatkozó utalási megbízásokat vesz fel. Ez 16:00 óra előtt aznapi, 16:00 után a következő munkanapi értéknapot jelent A Bank az ügyfélszámláról pénzeszköz kifizetését meghatározott összeghatár felett előzetes bejelentéshez kötheti a Bank Kondíciós Listájában foglaltak szerint Az ügyfélszámla kimerülése a számlaszerződést automatikusan nem szünteti meg Az értékpapírszámla Az értékpapírszámla a nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapírokról, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogokról az értékpapírtulajdonos javára vezetett nyilvántartás Az értékpapírszámlán a Bank az Ügyfél rendelkezésére álló, illetve rendelkezése alól kikerülő értékpapír állományról vezet nyilvántartást. A Bank az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően a nyilvántartott állomány javára, illetve terhére jóváírásokat és terheléseket hajt végre, valamint számlakivonatot a számla egyenlegéről, feltüntetve a számlán lévő értékpapír ISIN azonosítóját, megnevezését és mennyiségét A Bank az Ügyfél által átadott, valamint a rá tekintettel tulajdonába kerülő értékpapírokat szegregáltan a saját számlájától elkülönítetten tartja nyilván Az Ügyfél a számláján nyilvántartott értékpapírok mennyiségére tarthat igényt, a Bank az átvett sorszámú és címletű értékpapír kiadására nem köteles Értesítések teljesítése A Bank az Ügyfelet az Ügyfél által az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott módon és gyakorisággal értesíti minden, az ügyfélszámlán és értékpapírszámlán végrehajtott terhelésről, jóváírásról, ajánlat teljesüléséről és részteljesülésről, feltüntetve a végrehajtott művelet azonosításához szükséges adatokat. Az Ügyfél az elektronikus értesítő megküldése után 1 (egy) munkanapig panasszal élhet, 1 (egy) munkanap elteltével az egyenleg elfogadottnak minősül. Postai megküldés esetén az egyenleg 5 (öt) nap elteltével tekinthető elfogadottnak A Bank befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt, az Ügyfél tulajdonában lévő, vagy őt megillető pénzügyi eszközről, illetve pénzeszközről évente készít jelentést és küldi meg az Ügyfél által megjelölt címre. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 4 / 9

5 2. A Bank által felszámított díjak 2.1. A Bank a számlanyitásért, vezetésért, a számlákat érintő tranzakciók lebonyolításáért, valamint az Ügyfél által igénybevett minden szolgáltatásáért az Üzletszabályzat Mellékletét képező Kondíciós Listában feltüntetett díj felszámítására jogosult A Bank jogosult a Kondíciós Listában meghatározott mindenkori esedékes díjakkal, költségekkel az ügyfélszámlát előzetes értesítés nélkül megterhelni A Banknak a díjak és jutalékok, valamint az Ügyféllel szemben fennálló egyéb követelések mértékéig óvadéki joga van az Ügyfél ügyfélszámlájának pozitív egyenlegére, valamint az Ügyfél értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírjaira A Bank óvadéki joga nem terjed ki azon számlatípusokra, zárolt alszámlákra, amelyekkel kapcsolatosan ezt jogszabály, vagy szerződési feltétel kizárja Az óvadéki jog alapján a Bank jogosult követeléseit az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközből közvetlenül kielégíteni. Az értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok esetén a Bank követeléseit a követelés összegének megfelelő darabszámú, általa szabadon választott értékpapír értékesítésével fedezi, felszámítva az értékesítéssel kapcsolatos, Kondíciós Listának megfelelő mértékű díjat is. Az eladás sorrendiségét a részvények esetében a megelőző nap tőzsdei forgalma határozza meg, ami maximum 2 (két) db részvény aktuális áron számított értékével térhet el Ha az ügyfélszámla és az értékpapírszámla egyenlege nem fedezi az esedékessé vált díjakat, úgy a hiányzó fedezetet az Ügyfél a Bank írásbeli értesítése alapján az abban megjelölt időpontig köteles a Bank számlájára, vagy pénztárába befizetni. Késedelmes fizetés esetén a Tárasság jogosult a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot felszámítani A Bank jogosult a Kondíciós Listát egyoldalúan megváltoztatni. A díjak módosításáról köteles az Ügyfelet a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 3 nappal az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben való kifüggesztéssel, valamint a honlapján való közzététellel értesíteni. 3. Szerződés módosítása, megszűnése A jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A Bank az általa javasolt módosításokat köteles a Bank Üzletszabályzatában megjelölt honlapján is hozzáférhetővé tenni, valamint erre a változásra az Ügyfél figyelmét az általa megjelölt elektronikus levelezési címen felhívni. Ha az Ügyfél a módosításra a módosítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem válaszol, úgy ezt a Bank úgy tekinti, hogy a módosítást elfogadta. Ha a módosítást az Ügyfél elutasítja, Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 5 / 9

6 ennek időpontjától számított 30 (harminc) napos határidővel a Bank jogosult a szerződést felmondani, valamint az Ügyfél fennálló tartozását az óvadék és/vagy a zárolt papírok értékesítéséből kielégíteni A jelen szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető Az Ügyfél a jelen szerződést írásban felmondási határidő nélkül megszüntetheti, feltéve hogy számlaegyenlege nem negatív Az Ügyfél jelen szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt nyilatkozat megtételével jogosult megszűntetni A Bank a jelen szerződést írásban, 30 (harminc) napos felmondási idővel szüntetheti meg. Az Ügyfél Üzletszabályzatban említett súlyos szerződésszegése esetén a Bank a jelenszerződést azonnali hatállyal jogosult megszűntetni. A Bank a felmondás közlésével egyidejűleg értesíti az Ügyfelet a megszűnés jogkövetkezményeiről, valamint felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. 4. Ügyfél tájékoztatás 4.1. Az Ügyfél elismeri, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.)ügyfél tájékoztatás szabályaira vonatkozó fejezetében meghatározott ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályok, valamint a szerződéskötésre vonatkozó szabályok között szerepeltetett tájékoztatást (továbbiakban Teljes tőkepiaci tájékoztatás) jelen szerződés aláírása előtt a Banktól megkapta, az abban foglaltakat megértette és elfogadta A Teljes tőkepiaci tájékoztatás különösen az alábbiakra terjedt ki: a) alapvető információk a Bankról, b) az ügyfél azonosítás szabályai, c) a Számlák feletti rendelkezés szabályai, d) befektető védelmi szabályok, e) az Ügyfél tulajdonában lévő pénzeszközök és pénzügyi eszközök kezelésének szabályai, f) tájékoztató a Bank összeférhetetlenségi politikájáról, g) tájékoztató a Bank végrehajtási politikájáról, h) az ügyfélminősítés szabályai, i) a Bank által alkalmazott pénzügyi eszközök értékelési és a hozam-számítási elvei, j) az egyes ügylettípusokhoz kapcsolódó letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának rendje, Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 6 / 9

7 k) az ügyfélpanasz kezelésének menete, l) a Bank üzletszabályzata, kondíciós listája és üzleti nyitvatartási rendje, valamint m) tájékoztatás a kiszervezett tevékenységről. n) A Bank külön kockázatfeltáró nyilatkozatban tájékoztatta az Ügyfelet a pénz és tőkepiacok, a pénzügyi eszközök és ügyletekkel kapcsolatos általános kockázatokról. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a kockázatfeltáró nyilatkozat nem tartalmazza teljes körűen a Bank közreműködésével megkötött ügyletekhez kapcsolódó kockázatokat. Az Ügyfél köteles a megbízások megadásánál a kockázati tényezők ismeretében meghozni a befektetési döntéseit, és vállalja ezek következményeit Amennyiben az adott piaccal, pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatban az Ügyfélnek bármilyen kérdése vagy kételye támadna, köteles azt a megbízás megadása előtt jelezni a Bank felé A jelen szerződés keretében az Ügyfél számára adott tájékoztatás a Számlákon végzett minden egyes művelet és minden Rendelkezésre jogosult esetében irányadó, Az Ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy a Számla felett rendelkezési jogosultsággal bíró más személy a fenti tájékoztatást nem kapta meg A befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenység igénybevétele során használt nyelv a magyar. Külföldi piacokra vonatkozó megbízás megadásának feltétele lehet ugyanakkor az angol nyelv ismerete. 5. Joghatóság 5.1. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. A jogvita alapjául szolgáló tényállást, az érintettek jognyilatkozatait, valamint az egyeztetés eredményét kötelesek írásban rögzíteni Az Ügyfél esetlegesen felmerülő problémáját a Panaszkezelési szabályzatnak megfelelően jelezheti a Banknak. A Bank a Panaszkezelési szabályzatban rögzítettek szerint kivizsgálja az ügyet, és annak eredményéről írásban értesíti az Ügyfelet Amennyiben a fenti eljárás nem vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a BÉT mellett működő Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének. A Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság a hatályos jogszabályok rendelkezései mellett saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. 6. Záró rendelkezések 6.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 7 / 9

8 6.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az Üzletszabályzatban foglaltak valamint a Ptk., Bszt., a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, továbbá a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályzatok az irányadóak. Kelt: Ügyfél Bank Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Lakcím Szig.sz.: Aláírás Melléklet Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 8 / 9

9 NYILATKOZAT az értesítések módjáról Alulírott nyilatkozom, hogy a Banknál vezetett ügyfélszámlám és értékpapírszám egyenlegéről, az azokon végrehajtott jóváírásokról/terhelésekről az alábbiak szerint kérek értesítést: -mail-ben, a Bank részére megadott címére az alábbi gyakorisággal: Bank részére megadott levelezési címemre, annak híján állandó lakcímemre/az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság székhelyére a Kondíciós Lista szerinti díj ellenében, az alábbi gyakorisággal: értesítési módon, elektronikus levelezési címemre kérek értesítést, hanem napi rendszerességgel postai úton,amelynek díját a Kondíciós lista tartalmazza. Kelt: Ügyfél Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 9 / 9

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Ügyfélszám: Dátum: BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Amely létrejött egyrészr l A Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben