ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

2 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.- vel előzetesen ügyfélszámla szerződést kössön. A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően ügyfélszámla vezetése érdekében számlaszerződést kötött, melynek megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte az ügyfélazonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el, valamint elvégezte az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet. A Hungária Értékpapír Zrt. tájékoztatta a Megbízót, hogy amennyiben befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, úgy erre kizárólag az Üzletszabályzata szerinti alkalmassági teszt elvégzését követően kerülhet sor. 2

3 A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámla vezetésére irányuló szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Megbízó részére átadta, és a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választottbírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. I. Jelen szerződés tárgya 1. A Megbízó megbízza a Hungária Értékpapír Zrt.-t, hogy nyisson részére határozatlan időre értékpapír számlát, és a Megbízó tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a Hungária Értékpapír Zrt.-nél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartsa, kezelje, és a Megbízó szabályszerű rendelkezéseit teljesítse, valamint az értékpapírszámlán történt jóváírásról, terhelésről és az értékpapírszámla egyenlegéről a Megbízót értesítse. A Hungária Értékpapír Zrt. a megbízást a jelen szerződésben rögzített díjazás ellenében vállalja. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Megbízó részére megnyitott értékpapír számlán végrehajtja a Megbízó, illetőleg a számla felett rendelkezésre jogosult rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. 2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján a Megbízó értékpapír számlájához kapcsolódóan a Hungária Értékpapír Zrt. köteles a Megbízó részére zárolt értékpapír alszámla vezetésére is, amennyiben annak a jelen szerződésben rögzített feltételei fennállnak. 3. A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény [a továbbiakban:tpt.], a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, ill. az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.], valamint a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, továbbá az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel. 3

4 II. A Felek jogai és kötelezettségei 1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés I./1. pontja szerint vezetett értékpapírszámla a következő adatokat, információkat tartalmazza: - az értékpapír számla számát: - az értékpapír számla elnevezését: dematerializált értékpapírszámla, - a számlatulajdonos (Megbízó) azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat, - az értékpapír számlán nyilvántartott értékpapírok kódját (ISIN azonosító), megnevezését, és mennyiségét, továbbá - az értékpapír zárolására való utalást. Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoport), jelige, vagy bármely más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utalás. 2. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla feletti rendelkezésre a Megbízó, mint a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a Megbízó az Üzletszabályzat mellékletét képező Meghatalmazás formanyomtatvány alkalmazásával meghatalmazott. A Hungária Értékpapír Zrt. felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt az Üzletszabályzatban, és a mellékletét képező formanyomtatványon meghatározott módon és tartalommal írásban közölték a Hungária Értékpapír Zrt.- vel. Amennyiben az előbbi rendelkezések megsértésével kerül sor a meghatalmazásra, úgy a meghatalmazott eljárását, és a meghatalmazott által adott megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult visszautasítani, az ebből eredő károk a Megbízót terhelik. 3. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog a tulajdonosok által együttesen, vagy a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban bejelentett közös képviselő útján gyakorolható. Az előbbiektől eltérő minden rendelkezést a Hungária Értékpapír Zrt. köteles visszautasítani, azzal, hogy az ebből eredő kárt a Megbízó viseli. 4 A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla felett rendelkezni jogosult személy köteles a Hungária Értékpapír Zrt.-vel írásban, az Üzletszabályzatban meghatározott módon az aláírás mintáját közölni. A Felek rögzítik, hogy az aláírás minta közlésére az Üzletszabályzat mellékletét képező formanyomtatvány (aláírás bejelentő karton) alkalmazásával kerül sor, a Hungária Értékpapír Zrt. üzleti óráiban, személyesen. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó nem közli az előbbiek szerint az aláírás mintáját, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Abban az esetben, amennyiben egyéb rendelkezésre jogosult nem közli az aláírás mintáját az előbbiekben meghatározott módon, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. az ezen személytől/személyektől származó rendelkezést visszautasítja, és erről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 4

5 5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó az értékpapír számlához kapcsolódóan megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában rögzített módokon jogosult megadni, azzal, hogy azokat a Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározott módon teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához kapcsolódó megbízásokat. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír transzfer megbízás megadására kizárólag az Üzletszabályzat mellékletét képező Értékpapír transzfer megbízás elnevezésű formanyomtatvány alkalmazásával van lehetőség. A fedezet hiányából adódó nem teljesítésért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 6. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlához kapcsolódó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a megbízásban rögzített munkanapon hajtja végre. A tárgynapra vonatkozó megbízások közül a Hungária Értékpapír Zrt. azokat hajtja végre a tárgynapon, amelyek az Üzletszabályzatban rögzített időpontig a Hungária Értékpapír Zrt.-hez beérkeztek, az Üzletszabályzatban rögzített időponton túl beérkezett, tárgynapra vonatkozó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a következő munkanapon teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett értékpapír-számlák közötti jóváírás, terhelés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. ugyanazon nappal hajtja végre az értékpapírszámlákon a jóváírást, és a terhelést. 7. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlán végrehajtott műveletekről a Hungária Értékpapír Zrt. a művelet napján visszaigazolást állít ki és az Üzletszabályzatban meghatározott módon megküldi a Megbízónak. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízó írásbeli kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül számlakivonatot állít ki. A Felek rögzítik, hogy a számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személy felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 8. A Felek rögzítik, hogy zárolt értékpapír alszámla vezetésére kizárólag értékpapír számlával rendelkező Megbízó részére kerülhet sor. 5

6 9. A Felek rögzítik, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. zárolt értékpapír alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a Megbízó így rendelkezik. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a zárolt értékpapír alszámlán megjelöli a zárolás jogcímét így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás és azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték. A zárolt értékpapír alszámláról kiállított számlakivonatot a Hungária Értékpapír Zrt. megküldi a Megbízónak és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. A Felek rögzítik, hogy a zárolt értékpapír alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhető meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben a Hungária Értékpapír Zrt. az értékpapírt haladéktalanul visszavezeti a Megbízó értékpapírszámlára. Ha a Megbízó a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Hungária Értékpapír Zrt. gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett értékpapír számlához kapcsolódó zárolt-értékpapír alszámlán. Ha az a személy, akinek a javára a zárolás megtörtént, igazolja, hogy az értékpapír tulajdonjogát megszerezte, a Hungária Értékpapír Zrt. haladéktalanul gondoskodik az értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt értékpapír számlára történő átutalásáról. 10. Ha a Megbízó csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a Hungária Értékpapír Zrt. számla feletti rendelkezést csak ezen személyektől fogadhat el. A Megbízó köteles a vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét a kirendelést, kijelölést követő három napon belül a Hungária Értékpapír Zrt.-nek bejelenteni. 11. A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Megbízónak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha bármely jelen szerződés alapján megkívánt adat, nyilatkozat, vagy egyéb feltétel nem áll teljes körűen rendelkezésre vagy ezek alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette, vagy annak érvényessége, valósága vonatkozásában ésszerű kétely merül fel. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 12. A Megbízó a jelen szerződést érintő bármely változást az ügyfélszámla szerződésben rögzítettek szerint haladéktalanul köteles bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek az ott írt jogkövetkezmények terhe mellett. 6

7 III. Díjazás, elszámolás 1. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződésben rögzített szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjak, és költségek illetik meg. A Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.-t megillető díjak és költségek megfizetésére kötelezettséget vállal. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi. 2. A Megbízó tudomással bír arról, és elfogadja, hogy a jelen szerződésben hivatkozott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni. 3. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben a jelen szerződéshez kapcsolódóan bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Megbízóval szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, elsődlegesen a Megbízó Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett bármely számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Megbízó megbízásait. A Megbízó a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 4. A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Megbízóval szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából a Megbízó utólagos értesítése és a vele történő utólagos elszámolás mellett közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja. 7

8 5. Amennyiben a Megbízó számláinak egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. IV. A szerződés megszűnése 1. A jelen szerződést a Megbízó bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás a számla kimerülése kivételével azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl, és azt a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban, az Üzletszabályzatban rögzített módon bejelenti. 2. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződést harminc napos felmondási idővel, a Megbízóhoz címzett írásbeli felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a Megbízó a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a Megbízót, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a Felek jogviszonyára a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. 3. A Felek megállapodnak, hogy a felmondás csak írásban érvényes. 4. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számla kimerülése a jelen szerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó számláját lezárni. A számlazáráskor a számlához kapcsolódó számlavezetési díjterheléseket a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó ügyfélszámlájáról beszedni. Abban az esetben, ha a Megbízó ügyfélszámlája is bezárásra kerül, úgy Hungária Értékpapír Zrt. felhívja a Megbízót az ügyfélszámlán nyilvántartott kötelezettség haladéktalan teljesítésére. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízót értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Megbízó az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten értékpapír számlaszerződést kötni. Amennyiben az ügyfél számla is bezárásra, vagy bármilyen módon megszüntetésre kerül, úgy az értékpapír számlaszerződés megkötésének a feltétele, hogy a Megbízó ügyfélszámlával rendelkezzen a Hungária Értékpapír Zrt.-nél. 8

9 5. Az értékpapír-számla megszűnése esetén a Hungária Értékpapír Zrt. a számla állományát a Megbízó által megjelölt napon, ennek hiányában legkésőbb a megszűnés napján utalja át a Megbízó által megjelölt értékpapírszámlára. Ha az értékpapír-számla megszüntetésére a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységi körének változása miatt kerül sor, az értékpapír-számla állományának átruházása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott napon történik. 6. Az értékpapír-számla megszűnésekor a Hungária Értékpapír Zrt. köteles elszámolni a Megbízóval. V. Vegyes, záró rendelkezések 1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 2. A befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevétele során használt nyelv a magyar. A Megbízó köteles a beérkező transzferrel egy időben a megérkező értékpapírok bekerülési árfolyamát valamint ezt igazoló okiratot, a Hungária Értékpapír Zrt. rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott számításból eredő esetleges többletadó az Ügyfelet terheli. 3. A Hungária Értékpapír Zrt. köteles betartani a Megbízó adatainak védelmével kapcsolatos előírásokat. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a Tpt ában foglaltak szerint a dematerializált értékpapír kibocsátójának kérelme, vagy a Felügyelet határozata alapján sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetésre. Ebben az esetben a Hungária Értékpapír Zrt. a törvényben meghatározott eljárási rend szerint köteles átadni az értékpapír-számla tulajdonosának a meghatározott azonosító adatait, valamint az értékpapír számlán nyilvántartott részvények darabszámát. 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ügyfélszámla szerződés, a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a KELER Zrt. vonatkozó szabályzatai az irányadók. 9

10 5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választottbírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt: Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. (Cégszerű aláírás!) 10

11 ÜGYFÉLSZÁMLA -VEZETÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte a Számlatulajdonos ügyfél azonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el. Az azonosítás kiterjedt a Számlatulajdonos számlái felett rendelkezésre jogosult személyekre, illetve a jövőben a Hungária Értékpapír Zrt. elvégzi az azonosítást a számlára készpénz befizetést vagy fizikai értékpapír letétet teljesítő személyekre is. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet elvégezte a Számlatulajdonos tekintetében. Amennyiben a Számlatulajdonos a Számlavezetővel a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg befektetési tanácsadási vagy portfólió kezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, és a Számlatulajdonos az erre irányuló szándékát a számlaszerződés megkötését megelőzően közli a Hungária Értékpapír Zrt.-vel, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. a számlaszerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti alkalmassági tesztet is elvégzi. 11

12 A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Számlatulajdonos részére átadta. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választott bírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. 1.) Szerződés tárgya 1.1. A Hungária Értékpapír Zrt. jelen szerződés alapján vállalja, hogy díjazás ellenében a Számlatulajdonos részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát, valamint a Számlatulajdonos ez irányú rendelkezése esetén zárolt értékpapír-alszámlát nyit és vezet. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Számlatulajdonos részére megnyitott számlákon végrehajtja a Számlatulajdonos rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja továbbá, hogy a Számlatulajdonost a számla egyenlegéről értesíti A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a Tpt., a Bszt., a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Számlatulajdonosnak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett bármilyen számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha az azonosítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre vagy az azonosítási adatok alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 12

13 2.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos általános rendelkezések 2.1 Az ügyfélszámla rendeltetése. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán tartja nyilván a Számlatulajdonost megillető bevételt és arról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő kifizetést, valamint az Ügyfél javára befizetett, vagy átutalt összegeket az ügyfélszámlán jóváírja. Az ügyfélszámlán csak a befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom bonyolítható le A Számlatulajdonos amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik szabadon rendelkezhet a számlái egyenlegének felhasználásáról. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen a Számlatulajdonos befektetési szolgáltatással, kiegészítő befektetési szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással kapcsolatos, valamint értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó összeg elszámolása bonyolítható le. Ezen összegek kizárólag bankszámlára vagy ügyfélszámlára utalhatóak át. Az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak az egyszerű átutalás vagy a készpénzfizetés alkalmazható. 3.) A pénzeszköz kezelése 3.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközt tőzsdeforgalmi vagy banki letéti számlán tarthatja és kizárólag a Számlatulajdonos rendelkezése szerint ideértve a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában, illetve a jelen szerződésben meghatározott esetekben is használhatja fel. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost illető pénzeszközöket saját pénzeszközeitől elkülönítve kezeli, ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. A Számlatulajdonost megillető követelés a Hungária Értékpapír Zrt. hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe. 13

14 4.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos bejelentések 4.1. A rendelkezésre jogosultak A Számlatulajdonos büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a Számlavezető által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon bejelenti az ügyfélszámla rendelkezésre jogosultakat, továbbá megjelöli a rendelkezési jog esetleges korlátait és feltételeit. Amennyiben a Számlatulajdonos szervezet, úgy bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha vezetője a megválasztását (kinevezését) valamint aláírási jogosultságát, hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző előtt aláírt eredeti aláírási címpéldánnyal) igazolja Változások bejelentése A Számlatulajdonos a jelen szerződésben, illetve a hivatkozott formanyomtatványon rögzített adataiban bekövetkezett változásokat köteles haladéktalanul bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek. Ennek elmulasztásából, késedelmes, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a Hungária Értékpapír Zrt. nem felelős, ezekért a Számlatulajdonos a felel. A Számlatulajdonos késedelem nélkül köteles értesíteni a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződés szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, az esetleges változásokról, különösen elnevezése, címe, képviselője megváltozásáról, valamint a személyét, jogi státuszát érintő minden egyéb, a jelen szerződés szempontjából lényeges módosításáról. Az e kötelezettségek elmulasztásából származó kárért a Számlatulajdonos felel. 5.) Megbízások fogadása és teljesítése 5.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlára vonatkozó megbízásokat az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint fogadja és teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához és az ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A Számlatulajdonos készpénzfelvételi igényt az Üzletszabályzat erre vonatkozó pontjainak megfelelően köteles jelezni. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a vezetékes telefonon történő megbízás esetén hangrögzítő berendezéssel minden beszélgetés rögzítésre kerül Az ügyfélszámláról történő ,- Ft feletti készpénzfelvételi szándékát a Számlatulajdonos legalább 2 munkanappal korábban, a pontos összeg megjelölésével köteles megjelölni a Hungária Értékpapír Zrt. számára, a számlavezetést végző ügyintézővel való írásbeli közléssel. A bejelentési határidő elmulasztása esetén a ,- Ft-ot, meghaladó részt a Hungária Értékpapír Zrt. csak a bejelentést követő üzleti napon köteles teljesíteni. 14

15 6.) Értesítések 6.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost az ügyfélszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban, illetve megállapodás alapján más módon (pl. elektronikus úton) számlakivonattal értesíti, illetve jelszó megadásával rögzített vezetékes telefonon, telefaxon tájékoztatja. A számlakivonat tartalmazza a számlán végrehajtott művelet azonosításához szükséges valamennyi adatot. A Hungária Értékpapír Zrt. számlakivonatot készít minden olyan munkanapon, amikor az ügyfélszámlán terhelés vagy jóváírás történt, és azokat összesítve- a Számlatulajdonos kérésére továbbítja, vagy személyesen átadja. A Hungária Értékpapír Zrt. az általa vezetett számlákon végzett műveletekről a művelet napján visszaigazolást állít ki. A számlákról a Hungária Értékpapír Zrt. évente a teljes naptári évre vonatkozó kimutatást küld postai úton a Számlatulajdonos részére. A Számlatulajdonos kérésére és költségére a Hungária Értékpapír Zrt. az üzleti év során bármikor haladéktalanul elkészíti a számlakimutatásokat. 7.) Díjazás, elszámolás 7.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjakat, költségeket számítja fel. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi A szerződésben meghatározott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Számlatulajdonossal szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, a Számlatulajdonos számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Számlatulajdonos megbízásait. A Számlatulajdonos a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 15

16 A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Számlatulajdonos javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Számlatulajdonossal szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja Amennyiben a Számlatulajdonos számlájának egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Számlatulajdonos a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 8.) Egyéb rendelkezések 8.1. A pénzeszközök befektetése A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközök után kamatot nem fizet. A Számlavezető a pénzeszközök befektetésére nem köteles. 9.) Záró rendelkezések 9.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen szerződést bármelyik Szerződő fél indokolás nélkül, legalább tizenöt napos határidő betartásával, írásban mondhatja fel (rendes felmondás). Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén A számla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az ügyfélszámlailletve az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgyszintén amennyiben ezen időszak alatt a számlán csak a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Számlatulajdonos számláját lezárni. Amennyiben a számlazáráskor a számlán a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy az ennek megfelelő kötelezettség haladéktalan teljesítésére a Hungária Értékpapír Zrt. a számla lezárásával egyidejűleg a Számlatulajdonost felhívja. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfelet értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Számlatulajdonos az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten számlaszerződést kötni. 9.3 A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. 16

17 9.4. A Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás személyével, működésével és üzleti tevékenységével kapcsolatban megismert valamennyi információt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénynek (Tpvt.), illetőleg a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően üzleti titokként, illetve értékpapír-titokként kezelik. A Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a titoksértés polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeiről Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság döntésének azzal, hogy a Választott bíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választott bírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt : Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. 17

18 SZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI PÉNZSZÁMLA ÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Szül. hely és idő: Szig. szám /útlevél szám: Kiállító hatóság: Cím: Levelezési cím: Adóazonosító jel: (továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Hungária Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30. Adószám: (továbbiakban: Társaság ) Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés létrejötte Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása. 2. Nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetése 2.1. A Társaság az Ügyfél pénzeszközeinek és értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására az alább meghatározott számlaszámon a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló évi CLVI. törvény (NYESZ tv.) alapján forintban vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát, és nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlát (együttesen: nyugdíj-előtakarékossági számlák) nyit és vezet. A Társaság ezen számlákat a jelen szerződés létrejöttével egyidejűleg (1.1. pont) nyitja meg Ügyfél számára. 18

19 A hatályos személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 3. (76) szerint: Nyugdíj-előtakarékossági számla: a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlavezető által vezetett, az említett törvény szerinti számlák együttese, feltéve, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákon, továbbá a velük kapcsolatos, e törvény rendelkezéseinek alkalmazásához előírt bizonylatokon "NYESZ-R" megkülönböztető jelzést alkalmaz A 4. melléklet alapján az Ügyfél nyilatkozik a nyugdíj-előtakarékossági számláról és kijelenti, hogy a NYESZ-R megkülönböztető jelzés adózási következményeiről a tájékoztatást megkapta A nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatosan az Ügyfél a Társaságnak csak a. Magyarországon, illetőleg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra, b. magyarországi, illetőleg az EGT más tagállamának szabályozott piacára bevezetett értékpapírra, c. a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott állampapírra, és d. pénzpiaci eszközre vonatkozó ügyletre adhat megbízást Az Ügyfél kijelenti, hogy jelenleg nem jogosult a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 3.. (23) pontjában meghatározott nyugdíjra. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a Társaságot haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel Az Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő ügyleti megbízásokat saját nevében (tényleges tulajdonosként teljesíti). Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a fenti nyilatkozattételre bármikor jogosult őt felszólítani. 19

20 3. A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla 3.1. A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla (nyugdíj pénzszámla) olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen kizárólag a. az Ügyfél által befizetett vagy átutalt pénz, b. a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán nyilvántartott befektetési eszközök hozama, a befektetési eszközök értékesítéséből származó ellenérték, c. az Ügyfél másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj pénzszámlájáról a számlavezető által kiadott, az előtakarékoskodó nyugdíj pénzszámlája egyenlegéről kiállított igazolás alapján érkező átutalás, és d. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által az Ügyfél javára átutalt előtakarékossági támogatás kerülhet jóváírásra Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyugdíj pénzszámlára a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg legalább Ft befizetést köteles teljesíteni A nyugdíj pénzszámlát a Társaság az Ügyfél által adott megbízás teljesítéséhez szükséges összeggel, valamint a számlavezetéshez kapcsolódó költséggel és díjjal terhelheti meg A nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök a nyugdíj értékpapírszámla javára teljesített ügyleten kívül más ügyletben fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik. 4.A nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla 4.1. A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla dematerializált értékpapírokról és a hozzá kapcsolódó jogokról az Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán az Ügyfél szabályszerű, a jelen szerződésnek és a NYESZ törvénynek megfelelő rendelkezéseit teljesíti, a tulajdonában levő értékpapírokat ezen a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlán történt változásokról az Ügyfelet jelen szerződésben meghatározott módon értesíti. Jelen szerződés alapján kiállított számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. 20

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfélazonosító:

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfélazonosító: SZÁMLASZERZŐDÉS Ügyfélazonosító: amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan

Részletesebben

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g.

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g. A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g Szabályzata Az Alkalmassági/Megfelelési Teszt kezeléséhez Hatályba lépés: 2014.08.18

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés)

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) amely

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17- 000381), mint hitelnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható)

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható) Bevezetés START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható) Jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hirdetmény A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. június 20. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye:

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Ügyfél-azonosító: KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet részére

Ügyfél-azonosító: KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet részére Ügyfél-azonosító: KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet részére amely szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től ERSTE Lakástakarék Nyári akció HIRDETMÉNY I. Az Erste Bank Hungary Zrt. értékesítési hálózatában elérhető akció Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Bónusz Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma:. S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában amely létrejött egyrészről Cégnév/Név:... Székhely:... Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:... Adószám:...

Részletesebben

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral

Részletesebben

LV. KONDÍCIÓS LISTA MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI. Érvényes: 2015. július 3-ától

LV. KONDÍCIÓS LISTA MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI. Érvényes: 2015. július 3-ától LV. KONDÍCIÓS LISTA MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. július 3-ától 1. Az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag tartalma: 1. Új MKB Start forint bankszámla nem nyitható. A 2012. október

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben