TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS"

Átírás

1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: ; adószám: ) mint befektetési vállalkozás [a továbbiakban: Társaság], másrészről Ügyfél neve: Címe: Adóazonosító jele: Anyja neve: Születési hely, idő: Ügyfélszámla száma: Üzletfél (a jelen szerződés alkalmazásában: Ügyfél) (együttesen: Felek) között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel: I. Bevezető rendelkezések 1. Az Ügyfél kijelenti, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján érvényes magyar adóazonosító jellel rendelkező természetes személy, aki jogosult tartós befektetési szerződés megkötésére. 2. A Társaság a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseit a személyi jövedelemről szóló évi CXVII. törvénybe [a továbbiakban: Szja tv.] foglalt előírások figyelembe vételével határozta meg. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Főszámla megnyitására vonatkozó Ügyfél- és Értékpapírszámla Szerződés, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatának előírásait is megfelelően alkalmazni kell, és a Társasággal fennálló jogviszonya során mindvégig kötelezőnek ismeri el a bennük foglalt rendelkezéseket. II. Jelen szerződés tárgya 1. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Társaságot, hogy nyisson és vezessen a részére tartós befektetési célú értékpapírszámlát [a továbbiakban: TBSZ Értékpapírszámla] az Ügyfél tulajdonát képező pénzügyi eszközei nyilvántartására és vezetésére. A Társaság a megbízást a jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja. 2. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Társaságot, hogy nyisson és vezessen részére az általa igénybevett befektetési szolgáltatási tevékenységhez és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítására korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlát [a továbbiakban: TBSZ Pénzszámla]. A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a részére jelen pont alapján megnyitott TBSZ Pénzszámla kizárólag a jelen szerződés alapján végrehajtott tranzakciók lebonyolítására szolgál. A Társaság a megbízást a jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja. A TBSZ Értékpapírszámla és a TBSZ Pénzszámla a továbbiakban együttesen: TBSZ Számla. 3. A jelen szerződés alapján az Ügyfél által a Hungária Értékpapír Zrt.-nél a TBSZ számlán lekötött pénzösszegből a lekötés megszűnésekor, megszakításkor jogszabály eltérést nem engedő ellentétes rendelkezése hiányában az Ügyfelet megillető jövedelem tekintetében a Felek a mindenkori jogszabályok szerinti, a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazza. 1

2 4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a gyűjtőévben [azaz jelen szerződés megkötésének naptári évében] köteles a TBSZ Pénzszámlájára minimum ,- Forintot (azaz huszonötezer forintot) befizetni. A gyűjtőév minden esetben a TBSZ Számlanyitás évének utolsó napjáig tart. Amennyiben fenti befizetésre a gyűjtőévben nem kerül sor, úgy azt a jelen szerződés vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv [a továbbiakban:ptk.] 228. (2) bekezdése szerinti bontó feltételnek kell tekinteni, amelyre tekintettel a jelen szerződés hatálya automatikusan megszűnik. 5. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az Szja tv. 67/B. (2) bekezdése alapján a korábban lekötött pénzösszegét az elhelyezés naptári évében [gyűjtőév] további befizetésekkel gyarapíthatja a TBSZ Pénzszámlájára történő befizetés útján. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően további befizetéssel nem gyarapítható, a TBSZ Pénzszámla egyenlege a lekötési időszak alatt kizárólag az Szja tv. jelen szerződésre vonatkozó előírásai szerint történő befektetések hozamainak jóváírásával növelhető. 6. Az Ügyfél tudomással bír továbbá arról, hogy az Szja. törvény január 1-jétől hatályos módosítására tekintettel lehetősége van más befektetési szolgáltatóval, illetve hitelintézettel kötött tartós befektetési szerződésének megszűntetésével a másik befektetési szolgáltató, vagy hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegét, pénzügyi eszközeinek egészét - a megszűnt szerződésével azonos célra lekötés megszakítása nélkül a Társasághoz utalni, illetve a Társasággal megkötött tartós befektetési szerződés megszüntetésével a lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegét, pénzügyi eszközeinek egészét - a megszűnt szerződésével azonos célra lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz illetve hitelintézethez utalni (transzferáltatni), ez az ún. lekötési átutalás. Ha az Ügyfél a hároméves lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére hosszabbította meg, erre a részre vonatkozóan is rendelkezhet lekötési átutalásról. Amennyiben az Ügyfél lekötési átutalás keretében a Társasághoz utal, és a Társaságnál a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési éve tekintetében már rendelkezett tartós befektetési számlaszerződéssel, úgy a Társaság az általa az adott naptári év tekintetében vezetett lekötési nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szereplő pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket. Amennyiben a pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges, valamint kamatozó bankbetétben való pénzlekötés esetén, a lekötési átutalást megelőzően a pénzügyi eszközt értékesíteni kell, valamint a betét lekötését meg kell szüntetni és mint pénzeszközt kell átutalni. Lekötési átutalás esetén az átadó befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet az Szja tv. 67/B. (12)-(13) bekezdéseiben meghatározott adattartalommal rendelkező ún. lekötési igazolást ad az Ügyfélnek, illetve az átvevő befektetési szolgáltatónak, illetve hitelintézetnek. Az Ügyfél elfogadja továbbá, hogy lekötési átutalással érkezett állomány abban az esetben lesz aktív, ha az átadó befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet által küldött lekötési igazolás a Társaságnál rendelkezésre áll. 7. Tekintettel arra a jogszabályi rendelkezésre, hogy egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel az Szja tv. 67/B. (3) bekezdés a), illetve b) pontjában említett célra egyaránt egy-egy tartós befektetési szerződés köthető, az Ügyfél jelen szerződés szerinti TBSZ Számla megnyitásának előfeltételeként kijelenti, hogy a Társaságnál jelen szerződés aláírásának az évében ilyen számlát korábban nem nyitott. 8. A Társaság jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy - a TBSZ Pénzszámlán nyilvántartja az Ügyfélnek a gyűjtőév alatt elhelyezett befizetéseit; 2

3 - a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évet, valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évet felölelő lekötési időszak [a továbbiakban: hároméves lekötési időszak, kétéves lekötési időszak, a kettő időszak együttesen ötéves lekötési időszak] alatt a TBSZ Értékpapírszámlán nyilvántartott forintban denominált pénzügyi eszközeinek hozamait, - a TBSZ Értékpapírszámlán elhelyezett forintban denominált pénzügyi eszköz értékesítéséből származó bevételeket, - s a TBSZ Értékpapírszámlán az Ügyfél forintban denominált pénzügyi eszközeit. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a TBSZ Számla egyenlegéről a jelen szerződésben rögzítettek szerint az Ügyfelet értesíti. 9. A Társaság jelen szerződés alapján köteles az Ügyfél szabályszerű, a Társaság vonatkozó szabályzatai, és az Szja tv. előírásai szerint végrehajtható megbízásait az Ügyfél által megnyitott TBSZ Számlán teljesíteni. A Felek megállapodnak, hogy a lekötött pénzösszeg, és a lekötési időszak megszűnéséig elért befektetési hozamok állománya terhére a jelen szerződés alapján az Ügyfél korlátlan számú (vételi, eladási stb.) megbízást adhat ellenőrzött tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre és olyan pénzügyi eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával ugyanakkor azt is elfogadja, hogy a Társaság a fedezet nélküli megbízásokat jogosult automatikusan megtagadni. 10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a kezdeti hároméves lekötési időszak utolsó üzleti munkanapjáig a Társaság felé írásban nem nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződést fel kívánja mondani, úgy a jelen szerződés automatikusan minden külön jognyilatkozat nélkül további kettő évvel meghosszabbodik. 11. A TBSZ Számla az ötéves lekötési időszak végén lejár, azonban ezt követően is meghosszabbítható, amennyiben az Ügyfél újabb TBSZ Számla-szerződést köt a Társasággal. Ezen szándékáról az Ügyfélnek írásban kell a Társaságot értesítenie, a lejáratot megelőző 45 munkanapon belül. Ebben az esetben a TBSZ Számla gyűjtőév nélkül, azonnali lekötési időszakkal indul. 12. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy amennyiben a gyűjtőévben, vagy az azt követő hároméves lekötési időszakon belül a jelen szerződést megszüntetni, úgyszintén, ha az előbbi időszak valamelyikében a TBSZ számláról kivezetést/transzferálást/kifizetést kér, azzal a jelen szerződés megszűnik, és az Ügyfelet a megszakítás napjára megállapított lekötési hozam után a mindenkor hatályos Szja tv.-ben meghatározott adófizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy ha az Ügyfél (a) a hároméves lekötési időszak végén a jelen szerződést megszünteti a hároméves lekötési időszak utolsó napjára, vagy (b) a lekötött pénzösszeg egy részének kivezetését/transzferálását/kifizetését kéri, azaz a lekötést a lekötött pénzösszegnek egy részére nem hosszabbítja meg, az e résszel arányos, a hároméves lekötési időszak utolsó napjára, vagy (c) a lekötést a kétéves lekötési időszak alatt szakítja meg a megszakítás napjára megállapított lekötési hozam után a mindenkor hatályos Szja tv.-ben meghatározott adófizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy amennyiben a jelen szerződés az ötéves lekötési időszak utolsó 3

4 napjára szűnik meg, úgy a jelenleg hatályos Szja tv. rendelkezései szerint az Ügyfelet adófizetési kötelezettség a lekötési hozam után nem terheli. 13. A Társaság a TBSZ Számlán lekötött pénzösszegből származó jövedelemről, a tartós lekötés napjáról, valamint a lekötési időszak megszűnésének vagy megszakításának napjáról a jövedelem keletkezésének adóévét követő év február 15-éig az Ügyfél részére igazolást állít ki; az igazolás tartalmáról adatot szolgáltat az adóhatságnak; a lekötési nyilvántartásban rögzített osztalékra jogosító értékpapír esetében az osztalékfizetést megelőzően értesíti a kibocsátót, hogy e jövedelemből adót nem kell vonnia. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság az Ügyfél jelen szerződés alapján keletkezett jövedelmeiből adót nem von, az Szja tv. szerinti adókötelezettség teljesítése az Ügyfél felelőssége. 14. Az Ügyfél a Társaságnál vezetett NYESZ Számláján lévő befektetés is átalakítható jelen szerződés szerinti tartós befektetéssé, azonban ebben az esetben az Ügyfél az átalakítás évében, illetve az azt megelőző években az adóhatóságtól visszakapott jóváírások együttes összegének 20%-kal növelt értékét köteles az átalakítás évére vonatkozó adóbevallásában bevallani és megfizetni. Az átalakítás évére nem jár adó-visszatérítés a NYESZ Számlára. III. TBSZ Számla feletti rendelkezés 1. A TBSZ Számlán lévő pénzösszeg, forintban denominált pénzügyi eszköz felvétele: a) A gyűjtőév alatt a TBSZ Számláról részösszeg nem vehető fel, kizárólag a pénzösszeg teljes felvétele kezdeményezhető. Ebben az esetben jelen szerződés megszűnik. b) A hároméves lekötési időszak alatt a TBSZ Számláról részösszeg, valamint a forintban denominált pénzügyi eszközök egy része nem vehető fel, kizárólag a TBSZ Számla teljes egyenlegének felvétele kezdeményezhető. Ebben az esetben jelen szerződés megszűnik. c) Az Ügyfél a hároméves lekötési időszak utolsó napján rendelkezhet arról, hogy a TBSZ Számla egyenlegét, vagy annak egy részét felveszi. A TBSZ Számla teljes egyenlegének felvétele esetén jelen szerződés megszűnik. A TBSZ Számla egyenlege egy részének felvétele esetén a fel nem vett összeg, valamint a fel nem vett forintban denominált pénzügyi eszközök vonatkozásában az Ügyfél erre irányuló nyilatkozata esetén a jelen szerződés továbbra is fennmarad, és a fel nem vett rész vonatkozásában amely minimum huszonötezer forint és/vagy forintban denominált pénzügyi eszköz további kétéves lekötési időszak kezdődik. d) A kétéves lekötési időszak alatt a TBSZ Számláról részösszeg, valamint a forintban denominált pénzügyi eszközök egy része nem vehető fel, kizárólag a TBSZ Számla teljes egyenlegének felvétele kezdeményezhető. Ebben az esetben jelen szerződés megszűnik. 2. Az Ügyfél Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett TBSZ számlája megszűnik az alábbi esetekben is: - az Ügyfél a TBSZ számláján lévő állománynak a Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett normál ügyfélszámlára, értékpapírszámlára történő átvezetésével vagy - az Ügyfél TBSZ számláján jóváírt, illetve letétbe helyezett értékpapírok, valamint nyilvántartott egyéb pénzeszközöknek az Ügyfél által meghatározott másik számlavezető által vezetett normál értékpapír és pénzszámlákra történő transzferálásával, átutalásával, vagy - az Ügyfél TBSZ számláján nyilvántartott pénzeszközöknek általa meghatározott másik számlavezető által, a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési évével azonos évre vonatkozóan vezetett tartós befektetési számlára történő átvezetésével, vagy - az Ügyfél TBSZ számláján jóváírt, illetve letétbe helyezett értékpapírok értékesítésével, és ezt követően a nyilvántartott pénzeszközöknek kifizetésével, illetve bankszámlára történő átutalásával. 4

5 IV. Díjak, költségek 1. Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél vállalja, hogy a Társaság által a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott mértékű díjakat és költségeket a Társaság részére megfizeti. A TBSZ Számla nyitása és fenntartása jelen szerződés aláírásakor 1500,- Ft (azaz egyezerötszáz f orint)/ negyedév. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a Társaságnál vezetett bármely számlájának egyenlege az előbbi díjak és költségek megfizetésére óvadékul szolgál. Amennyiben az Ügyfél számláinak egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a tartozást az Ügyfél a Társaság írásbeli felszólítására köteles a megjelölt időpontig a Társaság számlájára vagy pénztárába befizetni. Késedelmes fizetés esetén a Társaság jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani. V. Jelen szerződés időtartama 1. Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra kötötték. Jelen szerződés a gyűjtőévet követő ötéves lekötési időszak utolsó napján automatikusan megszűnik, kivéve, ha az Ügyfél írásban nyilatkozik jelen szerződés felmondásáról. Ez utóbbi esetben a jelen szerződés a hároméves lekötési időszak utolsó napjával, vagy a felmondásban megjelölt nappal megszűnik. VI. A szerződés megszűnése 1. A jelen szerződés a III. fejezetben meghatározott eseteken túl megszűnik a következő esetekben is: - az Ügyfél elhalálozása esetén, - a gyűjtőévet követő ötéves lekötési időszak végén, - a Társaság részéről történő azonnali hatályú írásbeli felmondással, amennyiben az Ügyfél a jelen szerződésben rögzített valamely kötelezettségét súlyosan megszegi, - a TBSZ Számla kimerülésével jelen szerződés megszűnik, - az Szja tv. 67/B. (11)-(13) bekezdéseiben meghatározott lekötési átutalás esetén, - illetve a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetben. 2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnésével az Ügyfél TBSZ Pénzszámláján lévő összeg, és a TBSZ Értékpapírszámláján lévő forintban denominált pénzügyi eszköz az általa megjelölt, nevére szóló ügyfélszámlára, illetve értékpapírszámlára kerül transzferálására. VII. Alkalmazandó jog 1. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés és az annak keretében kifejtendő tevékenység jogszabályi, hatósági, felügyeleti előírás, továbbá tőzsdei és elszámolóházi rendelkezések által szabályozott. A Felek tudomásul veszik, hogy a megjelölt szabályozási eszközök bármely változása a jelen szerződés módosítása nélkül is kihat annak rendelkezéseire. VIII. Záró rendelkezések 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Keretszerződésben rögzítetteken túl az Szja tv. rendelkezései is irányadók. 5

6 2. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Szja tv. tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó szabályait megismerte, és megértette. 3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a jelen szerződést az Szja. törvény 67/B. -ának megfelelő lekötési időszak eltelte előtt mondja fel, akkor az Szja. törvény 67/B. -a szerinti adókötelezettsége keletkezik. A Társaság ebből kifolyólag kizárja a felelősségét az adózással összefüggő szabályok megsértéséből eredően az Ügyfelet ért kárért. A Társaság szintén kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból származik, hogy az Szja tv. módosításra kerül. 4. A Felek kijelentik, hogy amennyiben az Szja tv.-nek a tartós befektetésekről szóló rendelkezései a jelen szerződés tartalmát érintően módosulnak, úgy mindaddig, ameddig a Felek a jelen szerződést a jogszabályoknak megfelelően nem módosítják, a jogszabályokban foglaltak lesznek az irányadók. Az előbbiek kivételével a jelen szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. Jelen szerződést a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Kelt:.., hó.. napján.. Ügyfél. HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. 6

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3.

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3. MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési Feltételek) alkotják a befektető

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02- 050265, adószáma: 10045655-2-15, KSH

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02-050265, adószáma:

Részletesebben

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hirdetmény A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. június 20. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés)

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) amely

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától Copyright 2015 AXA. 1. oldal TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési

Részletesebben

Tartós Befektetési Számla ( TBSZ ) Általános Szerződési Feltételek

Tartós Befektetési Számla ( TBSZ ) Általános Szerződési Feltételek Tartós Befektetési Számla ( TBSZ ) Általános Szerződési Feltételek ATartós befektetési szerződés az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött megállapodás, mely arra vonatkozik, hogy az ilyen szerződéssel

Részletesebben

Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről. Pénzszámlák. Hatályos: 2014. augusztus 04. OTP Bank Nyrt.

Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről. Pénzszámlák. Hatályos: 2014. augusztus 04. OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról, betétekről és Folyószámlahitelről Pénzszámlák Hatályos: 2014. augusztus 04. OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 2 II. Általános Szerződési

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015.

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015. MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla Érvényes: 2015. március 23-ától Az MKB Trezor Számlák előnyei Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17- 000381), mint hitelnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályos: 2012. október 1. I. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla, Lakossági Megtakarítási

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagNet Bank zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben