ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

2 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.-vel előzetesen ügyfélszámla szerződést kössön. A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően ügyfélszámla vezetése érdekében számlaszerződést kötött, melynek megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte az ügyfélazonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el, valamint elvégezte az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet. A Hungária Értékpapír Zrt. tájékoztatta a Megbízót, hogy amennyiben befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, úgy erre kizárólag az Üzletszabályzata szerinti alkalmassági teszt elvégzését követően kerülhet sor. 2

3 A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámla vezetésére irányuló szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Megbízó részére átadta, és a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választottbírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. I. Jelen szerződés tárgya 1. A Megbízó megbízza a Hungária Értékpapír Zrt.-t, hogy nyisson részére határozatlan időre értékpapír számlát, és a Megbízó tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a Hungária Értékpapír Zrt.-nél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartsa, kezelje, és a Megbízó szabályszerű rendelkezéseit teljesítse, valamint az értékpapírszámlán történt jóváírásról, terhelésről és az értékpapírszámla egyenlegéről a Megbízót értesítse. A Hungária Értékpapír Zrt. a megbízást a jelen szerződésben rögzített díjazás ellenében vállalja. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Megbízó részére megnyitott értékpapír számlán végrehajtja a Megbízó, illetőleg a számla felett rendelkezésre jogosult rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. 2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján a Megbízó értékpapír számlájához kapcsolódóan a Hungária Értékpapír Zrt. köteles a Megbízó részére zárolt értékpapír alszámla vezetésére is, amennyiben annak a jelen szerződésben rögzített feltételei fennállnak. 3. A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény [a továbbiakban:tpt.], a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, ill. az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.], valamint a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, továbbá az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel. 3

4 II. A Felek jogai és kötelezettségei 1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés I./1. pontja szerint vezetett értékpapírszámla a következő adatokat, információkat tartalmazza: - az értékpapír számla számát: - az értékpapír számla elnevezését: dematerializált értékpapírszámla, - a számlatulajdonos (Megbízó) azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat, - az értékpapír számlán nyilvántartott értékpapírok kódját (ISIN azonosító), megnevezését, és mennyiségét, továbbá - az értékpapír zárolására való utalást. Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoport), jelige, vagy bármely más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utalás. 2. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla feletti rendelkezésre a Megbízó, mint a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a Megbízó az Üzletszabályzat mellékletét képező Meghatalmazás formanyomtatvány alkalmazásával meghatalmazott. A Hungária Értékpapír Zrt. felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt az Üzletszabályzatban, és a mellékletét képező formanyomtatványon meghatározott módon és tartalommal írásban közölték a Hungária Értékpapír Zrt.-vel. Amennyiben az előbbi rendelkezések megsértésével kerül sor a meghatalmazásra, úgy a meghatalmazott eljárását, és a meghatalmazott által adott megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult visszautasítani, az ebből eredő károk a Megbízót terhelik. 3. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog a tulajdonosok által együttesen, vagy a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban bejelentett közös képviselő útján gyakorolható. Az előbbiektől eltérő minden rendelkezést a Hungária Értékpapír Zrt. köteles visszautasítani, azzal, hogy az ebből eredő kárt a Megbízó viseli. 4 A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla felett rendelkezni jogosult személy köteles a Hungária Értékpapír Zrt.-vel írásban, az Üzletszabályzatban meghatározott módon az aláírás mintáját közölni. A Felek rögzítik, hogy az aláírás minta közlésére az Üzletszabályzat mellékletét képező formanyomtatvány (aláírás bejelentő karton) alkalmazásával kerül sor, a Hungária Értékpapír Zrt. üzleti óráiban, személyesen. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó nem közli az előbbiek szerint az aláírás mintáját, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Abban az esetben, amennyiben egyéb rendelkezésre jogosult nem közli az aláírás mintáját az előbbiekben meghatározott módon, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. az ezen személytől/személyektől származó rendelkezést visszautasítja, és erről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 4

5 5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó az értékpapír számlához kapcsolódóan megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában rögzített módokon jogosult megadni, azzal, hogy azokat a Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározott módon teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához kapcsolódó megbízásokat. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír transzfer megbízás megadására kizárólag az Üzletszabályzat mellékletét képező Értékpapír transzfer megbízás elnevezésű formanyomtatvány alkalmazásával van lehetőség. A fedezet hiányából adódó nem teljesítésért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 6. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlához kapcsolódó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a megbízásban rögzített munkanapon hajtja végre. A tárgynapra vonatkozó megbízások közül a Hungária Értékpapír Zrt. azokat hajtja végre a tárgynapon, amelyek az Üzletszabályzatban rögzített időpontig a Hungária Értékpapír Zrt.-hez beérkeztek, az Üzletszabályzatban rögzített időponton túl beérkezett, tárgynapra vonatkozó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a következő munkanapon teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett értékpapír-számlák közötti jóváírás, terhelés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. ugyanazon nappal hajtja végre az értékpapírszámlákon a jóváírást, és a terhelést. 7. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlán végrehajtott műveletekről a Hungária Értékpapír Zrt. a művelet napján visszaigazolást állít ki és az Üzletszabályzatban meghatározott módon megküldi a Megbízónak. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízó írásbeli kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül számlakivonatot állít ki. A Felek rögzítik, hogy a számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személy felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 8. A Felek rögzítik, hogy zárolt értékpapír alszámla vezetésére kizárólag értékpapír számlával rendelkező Megbízó részére kerülhet sor. 5

6 9. A Felek rögzítik, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. zárolt értékpapír alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a Megbízó így rendelkezik. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a zárolt értékpapír alszámlán megjelöli a zárolás jogcímét így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás és azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték. A zárolt értékpapír alszámláról kiállított számlakivonatot a Hungária Értékpapír Zrt. megküldi a Megbízónak és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. A Felek rögzítik, hogy a zárolt értékpapír alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhető meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben a Hungária Értékpapír Zrt. az értékpapírt haladéktalanul visszavezeti a Megbízó értékpapírszámlára. Ha a Megbízó a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Hungária Értékpapír Zrt. gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett értékpapír számlához kapcsolódó zárolt-értékpapír alszámlán. Ha az a személy, akinek a javára a zárolás megtörtént, igazolja, hogy az értékpapír tulajdonjogát megszerezte, a Hungária Értékpapír Zrt. haladéktalanul gondoskodik az értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt értékpapír számlára történő átutalásáról. 10. Ha a Megbízó csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a Hungária Értékpapír Zrt. számla feletti rendelkezést csak ezen személyektől fogadhat el. A Megbízó köteles a vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét a kirendelést, kijelölést követő három napon belül a Hungária Értékpapír Zrt.-nek bejelenteni. 11. A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Megbízónak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha bármely jelen szerződés alapján megkívánt adat, nyilatkozat, vagy egyéb feltétel nem áll teljes körűen rendelkezésre vagy ezek alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette, vagy annak érvényessége, valósága vonatkozásában ésszerű kétely merül fel. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 12. A Megbízó a jelen szerződést érintő bármely változást az ügyfélszámla szerződésben rögzítettek szerint haladéktalanul köteles bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek az ott írt jogkövetkezmények terhe mellett. 6

7 III. Díjazás, elszámolás 1. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződésben rögzített szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjak, és költségek illetik meg. A Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.-t megillető díjak és költségek megfizetésére kötelezettséget vállal. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi. 2. A Megbízó tudomással bír arról, és elfogadja, hogy a jelen szerződésben hivatkozott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni. 3. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben a jelen szerződéshez kapcsolódóan bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Megbízóval szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, elsődlegesen a Megbízó Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett bármely számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Megbízó megbízásait. A Megbízó a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 4. A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Megbízóval szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából a Megbízó utólagos értesítése és a vele történő utólagos elszámolás mellett közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja. 7

8 5. Amennyiben a Megbízó számláinak egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. IV. A szerződés megszűnése 1. A jelen szerződést a Megbízó bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás a számla kimerülése kivételével azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl, és azt a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban, az Üzletszabályzatban rögzített módon bejelenti. 2. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződést harminc napos felmondási idővel, a Megbízóhoz címzett írásbeli felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a Megbízó a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a Megbízót, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a Felek jogviszonyára a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. 3. A Felek megállapodnak, hogy a felmondás csak írásban érvényes. 4. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számla kimerülése a jelen szerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó számláját lezárni. A számlazáráskor a számlához kapcsolódó számlavezetési díjterheléseket a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó ügyfélszámlájáról beszedni. Abban az esetben, ha a Megbízó ügyfélszámlája is bezárásra kerül, úgy Hungária Értékpapír Zrt. felhívja a Megbízót az ügyfélszámlán nyilvántartott kötelezettség haladéktalan teljesítésére. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízót értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Megbízó az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten értékpapír számlaszerződést kötni. Amennyiben az ügyfél számla is bezárásra, vagy bármilyen módon megszüntetésre kerül, úgy az értékpapír számlaszerződés megkötésének a feltétele, hogy a Megbízó ügyfélszámlával rendelkezzen a Hungária Értékpapír Zrt.-nél. 8

9 5. Az értékpapír-számla megszűnése esetén a Hungária Értékpapír Zrt. a számla állományát a Megbízó által megjelölt napon, ennek hiányában legkésőbb a megszűnés napján utalja át a Megbízó által megjelölt értékpapírszámlára. Ha az értékpapír-számla megszüntetésére a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységi körének változása miatt kerül sor, az értékpapír-számla állományának átruházása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott napon történik. 6. Az értékpapír-számla megszűnésekor a Hungária Értékpapír Zrt. köteles elszámolni a Megbízóval. V. Vegyes, záró rendelkezések 1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 2. A befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevétele során használt nyelv a magyar. A Megbízó köteles a beérkező transzferrel egy időben a megérkező értékpapírok bekerülési árfolyamát valamint ezt igazoló okiratot, a Hungária Értékpapír Zrt. rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott számításból eredő esetleges többletadó az Ügyfelet terheli. 3. A Hungária Értékpapír Zrt. köteles betartani a Megbízó adatainak védelmével kapcsolatos előírásokat. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a Tpt ában foglaltak szerint a dematerializált értékpapír kibocsátójának kérelme, vagy a Felügyelet határozata alapján sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetésre. Ebben az esetben a Hungária Értékpapír Zrt. a törvényben meghatározott eljárási rend szerint köteles átadni az értékpapír-számla tulajdonosának a meghatározott azonosító adatait, valamint az értékpapír számlán nyilvántartott részvények darabszámát. 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ügyfélszámla szerződés, a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a KELER Zrt. vonatkozó szabályzatai az irányadók. 9

10 5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választottbírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt: Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. (Cégszerű aláírás!) 10

11 ÜGYFÉLSZÁMLA -VEZETÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte a Számlatulajdonos ügyfél azonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el. Az azonosítás kiterjedt a Számlatulajdonos számlái felett rendelkezésre jogosult személyekre, illetve a jövőben a Hungária Értékpapír Zrt. elvégzi az azonosítást a számlára készpénz befizetést vagy fizikai értékpapír letétet teljesítő személyekre is. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet elvégezte a Számlatulajdonos tekintetében. Amennyiben a Számlatulajdonos a Számlavezetővel a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg befektetési tanácsadási vagy portfólió kezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, és a Számlatulajdonos az erre irányuló szándékát a számlaszerződés megkötését megelőzően közli a Hungária Értékpapír Zrt.-vel, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. a számlaszerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti alkalmassági tesztet is elvégzi. 11

12 A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Számlatulajdonos részére átadta. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választott bírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. 1.) Szerződés tárgya 1.1. A Hungária Értékpapír Zrt. jelen szerződés alapján vállalja, hogy díjazás ellenében a Számlatulajdonos részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát, valamint a Számlatulajdonos ez irányú rendelkezése esetén zárolt értékpapír-alszámlát nyit és vezet. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Számlatulajdonos részére megnyitott számlákon végrehajtja a Számlatulajdonos rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja továbbá, hogy a Számlatulajdonost a számla egyenlegéről értesíti A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a Tpt., a Bszt., a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Számlatulajdonosnak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett bármilyen számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha az azonosítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre vagy az azonosítási adatok alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 12

13 2.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos általános rendelkezések 2.1 Az ügyfélszámla rendeltetése. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán tartja nyilván a Számlatulajdonost megillető bevételt és arról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő kifizetést, valamint az Ügyfél javára befizetett, vagy átutalt összegeket az ügyfélszámlán jóváírja. Az ügyfélszámlán csak a befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom bonyolítható le A Számlatulajdonos amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik szabadon rendelkezhet a számlái egyenlegének felhasználásáról. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen a Számlatulajdonos befektetési szolgáltatással, kiegészítő befektetési szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással kapcsolatos, valamint értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó összeg elszámolása bonyolítható le. Ezen összegek kizárólag bankszámlára vagy ügyfélszámlára utalhatóak át. Az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak az egyszerű átutalás vagy a készpénzfizetés alkalmazható. 3.) A pénzeszköz kezelése 3.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközt tőzsdeforgalmi vagy banki letéti számlán tarthatja és kizárólag a Számlatulajdonos rendelkezése szerint ideértve a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában, illetve a jelen szerződésben meghatározott esetekben is használhatja fel. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost illető pénzeszközöket saját pénzeszközeitől elkülönítve kezeli, ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. A Számlatulajdonost megillető követelés a Hungária Értékpapír Zrt. hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe. 13

14 4.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos bejelentések 4.1. A rendelkezésre jogosultak A Számlatulajdonos büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a Számlavezető által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon bejelenti az ügyfélszámla rendelkezésre jogosultakat, továbbá megjelöli a rendelkezési jog esetleges korlátait és feltételeit. Amennyiben a Számlatulajdonos szervezet, úgy bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha vezetője a megválasztását (kinevezését) valamint aláírási jogosultságát, hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző előtt aláírt eredeti aláírási címpéldánnyal) igazolja Változások bejelentése A Számlatulajdonos a jelen szerződésben, illetve a hivatkozott formanyomtatványon rögzített adataiban bekövetkezett változásokat köteles haladéktalanul bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek. Ennek elmulasztásából, késedelmes, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a Hungária Értékpapír Zrt. nem felelős, ezekért a Számlatulajdonos a felel. A Számlatulajdonos késedelem nélkül köteles értesíteni a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződés szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, az esetleges változásokról, különösen elnevezése, címe, képviselője megváltozásáról, valamint a személyét, jogi státuszát érintő minden egyéb, a jelen szerződés szempontjából lényeges módosításáról. Az e kötelezettségek elmulasztásából származó kárért a Számlatulajdonos felel. 5.) Megbízások fogadása és teljesítése 5.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlára vonatkozó megbízásokat az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint fogadja és teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához és az ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A Számlatulajdonos készpénzfelvételi igényt az Üzletszabályzat erre vonatkozó pontjainak megfelelően köteles jelezni. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a vezetékes telefonon történő megbízás esetén hangrögzítő berendezéssel minden beszélgetés rögzítésre kerül Az ügyfélszámláról történő ,- Ft feletti készpénzfelvételi szándékát a Számlatulajdonos legalább 2 munkanappal korábban, a pontos összeg megjelölésével köteles megjelölni a Hungária Értékpapír Zrt. számára, a számlavezetést végző ügyintézővel való írásbeli közléssel. A bejelentési határidő elmulasztása esetén a ,- Ft-ot, meghaladó részt a Hungária Értékpapír Zrt. csak a bejelentést követő üzleti napon köteles teljesíteni. 14

15 6.) Értesítések 6.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost az ügyfélszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban, illetve megállapodás alapján más módon (pl. elektronikus úton) számlakivonattal értesíti, illetve jelszó megadásával rögzített vezetékes telefonon, telefaxon tájékoztatja. A számlakivonat tartalmazza a számlán végrehajtott művelet azonosításához szükséges valamennyi adatot. A Hungária Értékpapír Zrt. számlakivonatot készít minden olyan munkanapon, amikor az ügyfélszámlán terhelés vagy jóváírás történt, és azokat összesítve- a Számlatulajdonos kérésére továbbítja, vagy személyesen átadja. A Hungária Értékpapír Zrt. az általa vezetett számlákon végzett műveletekről a művelet napján visszaigazolást állít ki. A számlákról a Hungária Értékpapír Zrt. évente a teljes naptári évre vonatkozó kimutatást küld postai úton a Számlatulajdonos részére. A Számlatulajdonos kérésére és költségére a Hungária Értékpapír Zrt. az üzleti év során bármikor haladéktalanul elkészíti a számlakimutatásokat. 7.) Díjazás, elszámolás 7.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjakat, költségeket számítja fel. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi A szerződésben meghatározott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Számlatulajdonossal szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, a Számlatulajdonos számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Számlatulajdonos megbízásait. A Számlatulajdonos a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 15

16 A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Számlatulajdonos javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Számlatulajdonossal szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja Amennyiben a Számlatulajdonos számlájának egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Számlatulajdonos a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 8.) Egyéb rendelkezések 8.1. A pénzeszközök befektetése A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközök után kamatot nem fizet. A Számlavezető a pénzeszközök befektetésére nem köteles. 9.) Záró rendelkezések 9.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen szerződést bármelyik Szerződő fél indokolás nélkül, legalább tizenöt napos határidő betartásával, írásban mondhatja fel (rendes felmondás). Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén A számla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az ügyfélszámla- illetve az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgyszintén amennyiben ezen időszak alatt a számlán csak a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Számlatulajdonos számláját lezárni. Amennyiben a számlazáráskor a számlán a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy az ennek megfelelő kötelezettség haladéktalan teljesítésére a Hungária Értékpapír Zrt. a számla lezárásával egyidejűleg a Számlatulajdonost felhívja. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfelet értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Számlatulajdonos az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten számlaszerződést kötni. 16

17 9.3 A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni A Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás személyével, működésével és üzleti tevékenységével kapcsolatban megismert valamennyi információt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénynek (Tpvt.), illetőleg a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően üzleti titokként, illetve értékpapír-titokként kezelik. A Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a titoksértés polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeiről Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság döntésének azzal, hogy a Választott bíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választott bírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt : Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. 17

18 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: ; adószám: ) mint befektetési vállalkozás [a továbbiakban: Társaság], másrészről Ügyfél neve: Címe: Adóazonosító jele: Anyja neve: Születési hely, idő: Ügyfélszámla száma: mint ügyfél [a továbbiakban: Ügyfél] (együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I. Bevezető rendelkezések 1. Az Ügyfél kijelenti, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján érvényes magyar adóazonosító jellel rendelkező természetes személy, aki jogosult tartós befektetési szerződés megkötésére. 2. A Társaság a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseit a személyi jövedelemről szóló évi CXVII. törvénybe [a továbbiakban: Szja tv.] foglalt előírások figyelembe vételével határozta meg. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság ügyfélszámlára, és értékpapír-számlára vonatkozó általános szerződési feltételeit (Ügyfélszámla-szerződés, egyben befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybevételére szóló keretszerződés; Értékpapír-számla szerződés), valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatának előírásait is megfelelően alkalmazni kell, és a Társasággal fennálló jogviszonya során mindvégig kötelezőnek ismeri el a bennük foglalt rendelkezéseket. 18

19 II. Jelen szerződés tárgya 1. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Társaságot, hogy nyisson és vezessen a részére tartós befektetési célú értékpapírszámlát [a továbbiakban: TBSZ Értékpapírszámla] az Ügyfél tulajdonát képező forintban denominált pénzügyi eszközei nyilvántartására és vezetésére. A Társaság a megbízást a jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja. 2. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Társaságot, hogy nyisson és vezessen részére az általa igénybevett befektetési szolgáltatási tevékenységhez és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítására korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlát [a továbbiakban: TBSZ Pénzszámla]. A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a részére jelen pont alapján megnyitott TBSZ Pénzszámla kizárólag a jelen szerződés alapján végrehajtott tranzakciók lebonyolítására szolgál. A Társaság a megbízást a jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja. A TBSZ Értékpapírszámla és a TBSZ Pénzszámla a továbbiakban együttesen: TBSZ Számla. 3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a gyűjtőévben [azaz jelen szerződés megkötésének naptári évében] köteles a TBSZ Pénzszámlájára minimum ,- Forintot (azaz huszonötezer forintot) befizetni. A gyűjtőév minden esetben a TBSZ Számlanyitás évének utolsó napjáig tart. Amennyiben fenti befizetésre a gyűjtőévben nem kerül sor, úgy azt a jelen szerződés vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv [a továbbiakban:ptk.] 228. (2) bekezdése szerinti bontó feltételnek kell tekinteni, amelyre tekintettel a jelen szerződés hatálya automatikusan megszűnik. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az Szja tv. 67/B. (2) bekezdése alapján a korábban lekötött pénzösszegét az elhelyezés naptári évében [gyűjtőév] további befizetésekkel gyarapíthatja a TBSZ Pénzszámlájára történő befizetés útján. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően további befizetéssel nem gyarapítható, a TBSZ Pénzszámla egyenlege a lekötési időszak alatt kizárólag az Szja tv. jelen szerződésre vonatkozó előírásai szerint történő befektetések hozamainak jóváírásával növelhető. Az Ügyfél elfogadja, hogy az egyes tartós befektetési szerződések alapján fennálló állományok között átcsoportosítás sem lehetséges. 4. Tekintettel arra a jogszabályi rendelkezésre, hogy egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel az Szja tv. 67/B. (3) bekezdés a), illetve b) pontjában említett célra egyaránt egy-egy tartós befektetési szerződés köthető, az Ügyfél jelen szerződés szerinti TBSZ Számla megnyitásának előfeltételeként kijelenti, hogy a Társaságnál jelen szerződés aláírásának az évében ilyen számlát korábban nem nyitott. 19

20 5. A Társaság jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy - a TBSZ Pénzszámlán nyilvántartja az Ügyfélnek a gyűjtőév alatt elhelyezett befizetéseit; - a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évet, valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évet felölelő lekötési időszak [a továbbiakban: hároméves lekötési időszak, kétéves lekötési időszak, a kettő időszak együttesen ötéves lekötési időszak] alatt a TBSZ Értékpapírszámlán nyilvántartott forintban denominált pénzügyi eszközeinek hozamait, - a TBSZ Értékpapírszámlán elhelyezett forintban denominált pénzügyi eszköz értékesítéséből származó bevételeket, - s a TBSZ Értékpapírszámlán az Ügyfél forintban denominált pénzügyi eszközeit. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a TBSZ Számla egyenlegéről a jelen szerződésben rögzítettek szerint az Ügyfelet értesíti. 6. A Társaság jelen szerződés alapján köteles az Ügyfél szabályszerű, a Társaság vonatkozó szabályzatai, és az Szja tv. előírásai szerint végrehajtható megbízásait az Ügyfél által megnyitott TBSZ Számlán teljesíteni. A Felek megállapodnak, hogy a lekötött pénzösszeg, és a lekötési időszak megszűnéséig elért befektetési hozamok állománya terhére a jelen szerződés alapján az Ügyfél korlátlan számú (vételi, eladási stb.) megbízást adhat ellenőrzött tőkepiaci ügyletben forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával ugyanakkor azt is elfogadja, hogy a Társaság a fedezet nélküli megbízásokat jogosult automatikusan megtagadni. 7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a kezdeti hároméves lekötési időszak utolsó üzleti munkanapjáig a Társaság felé írásban nem nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződést fel kívánja mondani, úgy a jelen szerződés automatikusan minden külön jognyilatkozat nélkül további kettő évvel meghosszabbodik. 8. A TBSZ Számla az ötéves lekötési időszak végén lejár, azonban ezt követően is meghosszabbítható, amennyiben az Ügyfél újabb TBSZ Számla-szerződést köt a Társasággal. Ezen szándékáról az Ügyfélnek írásban kell a Társaságot értesítenie, a lejáratot megelőző 45 munkanapon belül. Ebben az esetben a TBSZ Számla gyűjtőév nélkül, azonnali lekötési időszakkal indul. 9. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy amennyiben a gyűjtőévben, vagy az azt követő 20

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3.

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3. MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (KERETSZERZŐDÉS)

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (KERETSZERZŐDÉS) CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK HATÁLYOS: 2010.10.25. 1. MELLÉKLET Befektetési Szolgáltatási Szerződés BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (KERETSZERZŐDÉS)

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2011. december 23-ától TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. október 20-tól TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hirdetmény A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. június 20. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés)

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) amely

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 20-től. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2005. november 22- én kelt E-III-1167/2005.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ADATAI 4 II. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI: 4 III. A FELÜGYELET

Részletesebben