ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

2 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.-vel előzetesen ügyfélszámla szerződést kössön. A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően ügyfélszámla vezetése érdekében számlaszerződést kötött, melynek megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte az ügyfélazonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el, valamint elvégezte az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet. A Hungária Értékpapír Zrt. tájékoztatta a Megbízót, hogy amennyiben befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, úgy erre kizárólag az Üzletszabályzata szerinti alkalmassági teszt elvégzését követően kerülhet sor. 2

3 A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámla vezetésére irányuló szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Megbízó részére átadta, és a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választottbírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. I. Jelen szerződés tárgya 1. A Megbízó megbízza a Hungária Értékpapír Zrt.-t, hogy nyisson részére határozatlan időre értékpapír számlát, és a Megbízó tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a Hungária Értékpapír Zrt.-nél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartsa, kezelje, és a Megbízó szabályszerű rendelkezéseit teljesítse, valamint az értékpapírszámlán történt jóváírásról, terhelésről és az értékpapírszámla egyenlegéről a Megbízót értesítse. A Hungária Értékpapír Zrt. a megbízást a jelen szerződésben rögzített díjazás ellenében vállalja. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Megbízó részére megnyitott értékpapír számlán végrehajtja a Megbízó, illetőleg a számla felett rendelkezésre jogosult rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. 2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján a Megbízó értékpapír számlájához kapcsolódóan a Hungária Értékpapír Zrt. köteles a Megbízó részére zárolt értékpapír alszámla vezetésére is, amennyiben annak a jelen szerződésben rögzített feltételei fennállnak. 3. A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény [a továbbiakban:tpt.], a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, ill. az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.], valamint a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, továbbá az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel. 3

4 II. A Felek jogai és kötelezettségei 1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés I./1. pontja szerint vezetett értékpapírszámla a következő adatokat, információkat tartalmazza: - az értékpapír számla számát: - az értékpapír számla elnevezését: dematerializált értékpapírszámla, - a számlatulajdonos (Megbízó) azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat, - az értékpapír számlán nyilvántartott értékpapírok kódját (ISIN azonosító), megnevezését, és mennyiségét, továbbá - az értékpapír zárolására való utalást. Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoport), jelige, vagy bármely más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utalás. 2. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla feletti rendelkezésre a Megbízó, mint a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a Megbízó az Üzletszabályzat mellékletét képező Meghatalmazás formanyomtatvány alkalmazásával meghatalmazott. A Hungária Értékpapír Zrt. felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt az Üzletszabályzatban, és a mellékletét képező formanyomtatványon meghatározott módon és tartalommal írásban közölték a Hungária Értékpapír Zrt.-vel. Amennyiben az előbbi rendelkezések megsértésével kerül sor a meghatalmazásra, úgy a meghatalmazott eljárását, és a meghatalmazott által adott megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult visszautasítani, az ebből eredő károk a Megbízót terhelik. 3. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog a tulajdonosok által együttesen, vagy a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban bejelentett közös képviselő útján gyakorolható. Az előbbiektől eltérő minden rendelkezést a Hungária Értékpapír Zrt. köteles visszautasítani, azzal, hogy az ebből eredő kárt a Megbízó viseli. 4 A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla felett rendelkezni jogosult személy köteles a Hungária Értékpapír Zrt.-vel írásban, az Üzletszabályzatban meghatározott módon az aláírás mintáját közölni. A Felek rögzítik, hogy az aláírás minta közlésére az Üzletszabályzat mellékletét képező formanyomtatvány (aláírás bejelentő karton) alkalmazásával kerül sor, a Hungária Értékpapír Zrt. üzleti óráiban, személyesen. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó nem közli az előbbiek szerint az aláírás mintáját, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Abban az esetben, amennyiben egyéb rendelkezésre jogosult nem közli az aláírás mintáját az előbbiekben meghatározott módon, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. az ezen személytől/személyektől származó rendelkezést visszautasítja, és erről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 4

5 5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó az értékpapír számlához kapcsolódóan megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában rögzített módokon jogosult megadni, azzal, hogy azokat a Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározott módon teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához kapcsolódó megbízásokat. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír transzfer megbízás megadására kizárólag az Üzletszabályzat mellékletét képező Értékpapír transzfer megbízás elnevezésű formanyomtatvány alkalmazásával van lehetőség. A fedezet hiányából adódó nem teljesítésért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 6. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlához kapcsolódó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a megbízásban rögzített munkanapon hajtja végre. A tárgynapra vonatkozó megbízások közül a Hungária Értékpapír Zrt. azokat hajtja végre a tárgynapon, amelyek az Üzletszabályzatban rögzített időpontig a Hungária Értékpapír Zrt.-hez beérkeztek, az Üzletszabályzatban rögzített időponton túl beérkezett, tárgynapra vonatkozó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a következő munkanapon teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett értékpapír-számlák közötti jóváírás, terhelés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. ugyanazon nappal hajtja végre az értékpapírszámlákon a jóváírást, és a terhelést. 7. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlán végrehajtott műveletekről a Hungária Értékpapír Zrt. a művelet napján visszaigazolást állít ki és az Üzletszabályzatban meghatározott módon megküldi a Megbízónak. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízó írásbeli kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül számlakivonatot állít ki. A Felek rögzítik, hogy a számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személy felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 8. A Felek rögzítik, hogy zárolt értékpapír alszámla vezetésére kizárólag értékpapír számlával rendelkező Megbízó részére kerülhet sor. 5

6 9. A Felek rögzítik, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. zárolt értékpapír alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a Megbízó így rendelkezik. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a zárolt értékpapír alszámlán megjelöli a zárolás jogcímét így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás és azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték. A zárolt értékpapír alszámláról kiállított számlakivonatot a Hungária Értékpapír Zrt. megküldi a Megbízónak és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. A Felek rögzítik, hogy a zárolt értékpapír alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhető meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben a Hungária Értékpapír Zrt. az értékpapírt haladéktalanul visszavezeti a Megbízó értékpapírszámlára. Ha a Megbízó a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Hungária Értékpapír Zrt. gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett értékpapír számlához kapcsolódó zárolt-értékpapír alszámlán. Ha az a személy, akinek a javára a zárolás megtörtént, igazolja, hogy az értékpapír tulajdonjogát megszerezte, a Hungária Értékpapír Zrt. haladéktalanul gondoskodik az értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt értékpapír számlára történő átutalásáról. 10. Ha a Megbízó csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a Hungária Értékpapír Zrt. számla feletti rendelkezést csak ezen személyektől fogadhat el. A Megbízó köteles a vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét a kirendelést, kijelölést követő három napon belül a Hungária Értékpapír Zrt.-nek bejelenteni. 11. A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Megbízónak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha bármely jelen szerződés alapján megkívánt adat, nyilatkozat, vagy egyéb feltétel nem áll teljes körűen rendelkezésre vagy ezek alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette, vagy annak érvényessége, valósága vonatkozásában ésszerű kétely merül fel. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 12. A Megbízó a jelen szerződést érintő bármely változást az ügyfélszámla szerződésben rögzítettek szerint haladéktalanul köteles bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek az ott írt jogkövetkezmények terhe mellett. 6

7 III. Díjazás, elszámolás 1. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződésben rögzített szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjak, és költségek illetik meg. A Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.-t megillető díjak és költségek megfizetésére kötelezettséget vállal. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi. 2. A Megbízó tudomással bír arról, és elfogadja, hogy a jelen szerződésben hivatkozott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni. 3. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben a jelen szerződéshez kapcsolódóan bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Megbízóval szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, elsődlegesen a Megbízó Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett bármely számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Megbízó megbízásait. A Megbízó a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 4. A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Megbízóval szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából a Megbízó utólagos értesítése és a vele történő utólagos elszámolás mellett közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja. 7

8 5. Amennyiben a Megbízó számláinak egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. IV. A szerződés megszűnése 1. A jelen szerződést a Megbízó bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás a számla kimerülése kivételével azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl, és azt a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban, az Üzletszabályzatban rögzített módon bejelenti. 2. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződést harminc napos felmondási idővel, a Megbízóhoz címzett írásbeli felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a Megbízó a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a Megbízót, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a Felek jogviszonyára a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. 3. A Felek megállapodnak, hogy a felmondás csak írásban érvényes. 4. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számla kimerülése a jelen szerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó számláját lezárni. A számlazáráskor a számlához kapcsolódó számlavezetési díjterheléseket a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó ügyfélszámlájáról beszedni. Abban az esetben, ha a Megbízó ügyfélszámlája is bezárásra kerül, úgy Hungária Értékpapír Zrt. felhívja a Megbízót az ügyfélszámlán nyilvántartott kötelezettség haladéktalan teljesítésére. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízót értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Megbízó az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten értékpapír számlaszerződést kötni. Amennyiben az ügyfél számla is bezárásra, vagy bármilyen módon megszüntetésre kerül, úgy az értékpapír számlaszerződés megkötésének a feltétele, hogy a Megbízó ügyfélszámlával rendelkezzen a Hungária Értékpapír Zrt.-nél. 8

9 5. Az értékpapír-számla megszűnése esetén a Hungária Értékpapír Zrt. a számla állományát a Megbízó által megjelölt napon, ennek hiányában legkésőbb a megszűnés napján utalja át a Megbízó által megjelölt értékpapírszámlára. Ha az értékpapír-számla megszüntetésére a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységi körének változása miatt kerül sor, az értékpapír-számla állományának átruházása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott napon történik. 6. Az értékpapír-számla megszűnésekor a Hungária Értékpapír Zrt. köteles elszámolni a Megbízóval. V. Vegyes, záró rendelkezések 1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 2. A befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevétele során használt nyelv a magyar. A Megbízó köteles a beérkező transzferrel egy időben a megérkező értékpapírok bekerülési árfolyamát valamint ezt igazoló okiratot, a Hungária Értékpapír Zrt. rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott számításból eredő esetleges többletadó az Ügyfelet terheli. 3. A Hungária Értékpapír Zrt. köteles betartani a Megbízó adatainak védelmével kapcsolatos előírásokat. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a Tpt ában foglaltak szerint a dematerializált értékpapír kibocsátójának kérelme, vagy a Felügyelet határozata alapján sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetésre. Ebben az esetben a Hungária Értékpapír Zrt. a törvényben meghatározott eljárási rend szerint köteles átadni az értékpapír-számla tulajdonosának a meghatározott azonosító adatait, valamint az értékpapír számlán nyilvántartott részvények darabszámát. 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ügyfélszámla szerződés, a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a KELER Zrt. vonatkozó szabályzatai az irányadók. 9

10 5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választottbírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt: Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. (Cégszerű aláírás!) 10

11 ÜGYFÉLSZÁMLA -VEZETÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte a Számlatulajdonos ügyfél azonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el. Az azonosítás kiterjedt a Számlatulajdonos számlái felett rendelkezésre jogosult személyekre, illetve a jövőben a Hungária Értékpapír Zrt. elvégzi az azonosítást a számlára készpénz befizetést vagy fizikai értékpapír letétet teljesítő személyekre is. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet elvégezte a Számlatulajdonos tekintetében. Amennyiben a Számlatulajdonos a Számlavezetővel a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg befektetési tanácsadási vagy portfólió kezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, és a Számlatulajdonos az erre irányuló szándékát a számlaszerződés megkötését megelőzően közli a Hungária Értékpapír Zrt.-vel, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. a számlaszerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti alkalmassági tesztet is elvégzi. 11

12 A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Számlatulajdonos részére átadta. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választott bírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. 1.) Szerződés tárgya 1.1. A Hungária Értékpapír Zrt. jelen szerződés alapján vállalja, hogy díjazás ellenében a Számlatulajdonos részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát, valamint a Számlatulajdonos ez irányú rendelkezése esetén zárolt értékpapír-alszámlát nyit és vezet. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Számlatulajdonos részére megnyitott számlákon végrehajtja a Számlatulajdonos rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja továbbá, hogy a Számlatulajdonost a számla egyenlegéről értesíti A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a Tpt., a Bszt., a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Számlatulajdonosnak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett bármilyen számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha az azonosítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre vagy az azonosítási adatok alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 12

13 2.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos általános rendelkezések 2.1 Az ügyfélszámla rendeltetése. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán tartja nyilván a Számlatulajdonost megillető bevételt és arról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő kifizetést, valamint az Ügyfél javára befizetett, vagy átutalt összegeket az ügyfélszámlán jóváírja. Az ügyfélszámlán csak a befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom bonyolítható le A Számlatulajdonos amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik szabadon rendelkezhet a számlái egyenlegének felhasználásáról. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen a Számlatulajdonos befektetési szolgáltatással, kiegészítő befektetési szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással kapcsolatos, valamint értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó összeg elszámolása bonyolítható le. Ezen összegek kizárólag bankszámlára vagy ügyfélszámlára utalhatóak át. Az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak az egyszerű átutalás vagy a készpénzfizetés alkalmazható. 3.) A pénzeszköz kezelése 3.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközt tőzsdeforgalmi vagy banki letéti számlán tarthatja és kizárólag a Számlatulajdonos rendelkezése szerint ideértve a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában, illetve a jelen szerződésben meghatározott esetekben is használhatja fel. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost illető pénzeszközöket saját pénzeszközeitől elkülönítve kezeli, ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. A Számlatulajdonost megillető követelés a Hungária Értékpapír Zrt. hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe. 13

14 4.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos bejelentések 4.1. A rendelkezésre jogosultak A Számlatulajdonos büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a Számlavezető által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon bejelenti az ügyfélszámla rendelkezésre jogosultakat, továbbá megjelöli a rendelkezési jog esetleges korlátait és feltételeit. Amennyiben a Számlatulajdonos szervezet, úgy bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha vezetője a megválasztását (kinevezését) valamint aláírási jogosultságát, hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző előtt aláírt eredeti aláírási címpéldánnyal) igazolja Változások bejelentése A Számlatulajdonos a jelen szerződésben, illetve a hivatkozott formanyomtatványon rögzített adataiban bekövetkezett változásokat köteles haladéktalanul bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek. Ennek elmulasztásából, késedelmes, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a Hungária Értékpapír Zrt. nem felelős, ezekért a Számlatulajdonos a felel. A Számlatulajdonos késedelem nélkül köteles értesíteni a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződés szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, az esetleges változásokról, különösen elnevezése, címe, képviselője megváltozásáról, valamint a személyét, jogi státuszát érintő minden egyéb, a jelen szerződés szempontjából lényeges módosításáról. Az e kötelezettségek elmulasztásából származó kárért a Számlatulajdonos felel. 5.) Megbízások fogadása és teljesítése 5.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlára vonatkozó megbízásokat az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint fogadja és teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához és az ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A Számlatulajdonos készpénzfelvételi igényt az Üzletszabályzat erre vonatkozó pontjainak megfelelően köteles jelezni. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a vezetékes telefonon történő megbízás esetén hangrögzítő berendezéssel minden beszélgetés rögzítésre kerül Az ügyfélszámláról történő ,- Ft feletti készpénzfelvételi szándékát a Számlatulajdonos legalább 2 munkanappal korábban, a pontos összeg megjelölésével köteles megjelölni a Hungária Értékpapír Zrt. számára, a számlavezetést végző ügyintézővel való írásbeli közléssel. A bejelentési határidő elmulasztása esetén a ,- Ft-ot, meghaladó részt a Hungária Értékpapír Zrt. csak a bejelentést követő üzleti napon köteles teljesíteni. 14

15 6.) Értesítések 6.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost az ügyfélszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban, illetve megállapodás alapján más módon (pl. elektronikus úton) számlakivonattal értesíti, illetve jelszó megadásával rögzített vezetékes telefonon, telefaxon tájékoztatja. A számlakivonat tartalmazza a számlán végrehajtott művelet azonosításához szükséges valamennyi adatot. A Hungária Értékpapír Zrt. számlakivonatot készít minden olyan munkanapon, amikor az ügyfélszámlán terhelés vagy jóváírás történt, és azokat összesítve- a Számlatulajdonos kérésére továbbítja, vagy személyesen átadja. A Hungária Értékpapír Zrt. az általa vezetett számlákon végzett műveletekről a művelet napján visszaigazolást állít ki. A számlákról a Hungária Értékpapír Zrt. évente a teljes naptári évre vonatkozó kimutatást küld postai úton a Számlatulajdonos részére. A Számlatulajdonos kérésére és költségére a Hungária Értékpapír Zrt. az üzleti év során bármikor haladéktalanul elkészíti a számlakimutatásokat. 7.) Díjazás, elszámolás 7.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjakat, költségeket számítja fel. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi A szerződésben meghatározott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Számlatulajdonossal szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, a Számlatulajdonos számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Számlatulajdonos megbízásait. A Számlatulajdonos a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 15

16 A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Számlatulajdonos javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Számlatulajdonossal szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja Amennyiben a Számlatulajdonos számlájának egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Számlatulajdonos a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 8.) Egyéb rendelkezések 8.1. A pénzeszközök befektetése A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközök után kamatot nem fizet. A Számlavezető a pénzeszközök befektetésére nem köteles. 9.) Záró rendelkezések 9.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen szerződést bármelyik Szerződő fél indokolás nélkül, legalább tizenöt napos határidő betartásával, írásban mondhatja fel (rendes felmondás). Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén A számla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az ügyfélszámla- illetve az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgyszintén amennyiben ezen időszak alatt a számlán csak a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Számlatulajdonos számláját lezárni. Amennyiben a számlazáráskor a számlán a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy az ennek megfelelő kötelezettség haladéktalan teljesítésére a Hungária Értékpapír Zrt. a számla lezárásával egyidejűleg a Számlatulajdonost felhívja. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfelet értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Számlatulajdonos az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten számlaszerződést kötni. 16

17 9.3 A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni A Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás személyével, működésével és üzleti tevékenységével kapcsolatban megismert valamennyi információt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénynek (Tpvt.), illetőleg a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően üzleti titokként, illetve értékpapír-titokként kezelik. A Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a titoksértés polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeiről Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság döntésének azzal, hogy a Választott bíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választott bírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt : Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. 17

18 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: ; adószám: ) mint befektetési vállalkozás [a továbbiakban: Társaság], másrészről Ügyfél neve: Címe: Adóazonosító jele: Anyja neve: Születési hely, idő: Ügyfélszámla száma: mint ügyfél [a továbbiakban: Ügyfél] (együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I. Bevezető rendelkezések 1. Az Ügyfél kijelenti, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján érvényes magyar adóazonosító jellel rendelkező természetes személy, aki jogosult tartós befektetési szerződés megkötésére. 2. A Társaság a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseit a személyi jövedelemről szóló évi CXVII. törvénybe [a továbbiakban: Szja tv.] foglalt előírások figyelembe vételével határozta meg. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság ügyfélszámlára, és értékpapír-számlára vonatkozó általános szerződési feltételeit (Ügyfélszámla-szerződés, egyben befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybevételére szóló keretszerződés; Értékpapír-számla szerződés), valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatának előírásait is megfelelően alkalmazni kell, és a Társasággal fennálló jogviszonya során mindvégig kötelezőnek ismeri el a bennük foglalt rendelkezéseket. 18

19 II. Jelen szerződés tárgya 1. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Társaságot, hogy nyisson és vezessen a részére tartós befektetési célú értékpapírszámlát [a továbbiakban: TBSZ Értékpapírszámla] az Ügyfél tulajdonát képező forintban denominált pénzügyi eszközei nyilvántartására és vezetésére. A Társaság a megbízást a jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja. 2. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Társaságot, hogy nyisson és vezessen részére az általa igénybevett befektetési szolgáltatási tevékenységhez és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítására korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlát [a továbbiakban: TBSZ Pénzszámla]. A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a részére jelen pont alapján megnyitott TBSZ Pénzszámla kizárólag a jelen szerződés alapján végrehajtott tranzakciók lebonyolítására szolgál. A Társaság a megbízást a jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja. A TBSZ Értékpapírszámla és a TBSZ Pénzszámla a továbbiakban együttesen: TBSZ Számla. 3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a gyűjtőévben [azaz jelen szerződés megkötésének naptári évében] köteles a TBSZ Pénzszámlájára minimum ,- Forintot (azaz huszonötezer forintot) befizetni. A gyűjtőév minden esetben a TBSZ Számlanyitás évének utolsó napjáig tart. Amennyiben fenti befizetésre a gyűjtőévben nem kerül sor, úgy azt a jelen szerződés vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv [a továbbiakban:ptk.] 228. (2) bekezdése szerinti bontó feltételnek kell tekinteni, amelyre tekintettel a jelen szerződés hatálya automatikusan megszűnik. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az Szja tv. 67/B. (2) bekezdése alapján a korábban lekötött pénzösszegét az elhelyezés naptári évében [gyűjtőév] további befizetésekkel gyarapíthatja a TBSZ Pénzszámlájára történő befizetés útján. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően további befizetéssel nem gyarapítható, a TBSZ Pénzszámla egyenlege a lekötési időszak alatt kizárólag az Szja tv. jelen szerződésre vonatkozó előírásai szerint történő befektetések hozamainak jóváírásával növelhető. Az Ügyfél elfogadja, hogy az egyes tartós befektetési szerződések alapján fennálló állományok között átcsoportosítás sem lehetséges. 4. Tekintettel arra a jogszabályi rendelkezésre, hogy egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel az Szja tv. 67/B. (3) bekezdés a), illetve b) pontjában említett célra egyaránt egy-egy tartós befektetési szerződés köthető, az Ügyfél jelen szerződés szerinti TBSZ Számla megnyitásának előfeltételeként kijelenti, hogy a Társaságnál jelen szerződés aláírásának az évében ilyen számlát korábban nem nyitott. 19

20 5. A Társaság jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy - a TBSZ Pénzszámlán nyilvántartja az Ügyfélnek a gyűjtőév alatt elhelyezett befizetéseit; - a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évet, valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évet felölelő lekötési időszak [a továbbiakban: hároméves lekötési időszak, kétéves lekötési időszak, a kettő időszak együttesen ötéves lekötési időszak] alatt a TBSZ Értékpapírszámlán nyilvántartott forintban denominált pénzügyi eszközeinek hozamait, - a TBSZ Értékpapírszámlán elhelyezett forintban denominált pénzügyi eszköz értékesítéséből származó bevételeket, - s a TBSZ Értékpapírszámlán az Ügyfél forintban denominált pénzügyi eszközeit. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a TBSZ Számla egyenlegéről a jelen szerződésben rögzítettek szerint az Ügyfelet értesíti. 6. A Társaság jelen szerződés alapján köteles az Ügyfél szabályszerű, a Társaság vonatkozó szabályzatai, és az Szja tv. előírásai szerint végrehajtható megbízásait az Ügyfél által megnyitott TBSZ Számlán teljesíteni. A Felek megállapodnak, hogy a lekötött pénzösszeg, és a lekötési időszak megszűnéséig elért befektetési hozamok állománya terhére a jelen szerződés alapján az Ügyfél korlátlan számú (vételi, eladási stb.) megbízást adhat ellenőrzött tőkepiaci ügyletben forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával ugyanakkor azt is elfogadja, hogy a Társaság a fedezet nélküli megbízásokat jogosult automatikusan megtagadni. 7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a kezdeti hároméves lekötési időszak utolsó üzleti munkanapjáig a Társaság felé írásban nem nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződést fel kívánja mondani, úgy a jelen szerződés automatikusan minden külön jognyilatkozat nélkül további kettő évvel meghosszabbodik. 8. A TBSZ Számla az ötéves lekötési időszak végén lejár, azonban ezt követően is meghosszabbítható, amennyiben az Ügyfél újabb TBSZ Számla-szerződést köt a Társasággal. Ezen szándékáról az Ügyfélnek írásban kell a Társaságot értesítenie, a lejáratot megelőző 45 munkanapon belül. Ebben az esetben a TBSZ Számla gyűjtőév nélkül, azonnali lekötési időszakkal indul. 9. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy amennyiben a gyűjtőévben, vagy az azt követő 20

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.

Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.)

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 12. sz. Melléklet Ügyfélszám: Dátum: Amely létrejött egyrészről TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 2010 A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ)

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) 1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 2010. október 18-i ülésén a 5-135 (2010.10.18.) számú határozatával

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02- 050265, adószáma: 10045655-2-15, KSH

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 1. AZ IDEI ÉVBEN LEJÁRÓ TBSZ TREZOR 2011 SZÁMLÁM TELJES ÁLLOMÁNYÁT SZERETNÉM LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfélazonosító:

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfélazonosító: SZÁMLASZERZŐDÉS Ügyfélazonosító: amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt.-nél a TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag befektetési jegyre vonatkozó ügyleti megbízás hajtható végre.

Az Alapforgalmazó Zrt.-nél a TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag befektetési jegyre vonatkozó ügyleti megbízás hajtható végre. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (TBSZ) 1. Mi a Tartós Befektetési Szerződés? A személyi jövedelemadóról szóló törvény[1] értelmében tartós befektetési szerződés hitelintézettel, illetve befektetési vállalkozással

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZRT ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK III. 1.1. SZ. MELLÉKLETE SZÁMLASZERZŐDÉS Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről amely létrejött egyrészről

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hirdetmény A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2013. március 4. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02-050265, adószáma:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: E-mail cím: (A további azonosító adatokat

Részletesebben

CITIBANKKAL KÖTÖTT LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS/VAGY HITELSZERZŐDÉS ÉS/VAGY BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM

CITIBANKKAL KÖTÖTT LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS/VAGY HITELSZERZŐDÉS ÉS/VAGY BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM Visszaküldési cím: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Központi Dokumentáció Budapest, Pf. 123. 1367 CITIBANKKAL KÖTÖTT LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS/VAGY HITELSZERZŐDÉS ÉS/VAGY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év..

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.. 2. számú melléklet TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.. amely létrejött egyrészről NÉV: Születési név: Állandó lakcím: Állampolgárság: Azonosító okmány típusa és száma: Születési hely,

Részletesebben

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ),

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), másrészről az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla)

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla) A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a CIB Maraton Értékpapírszámlára (Tartós Befektetési Számla) (2016. január 1-től hatályos szabályozás) Lezárva: 2016. január 12. A jelen részletes terméktájékoztatót

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla)

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla) A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a CIB Maraton Értékpapírszámlára (Tartós Befektetési Számla) (2013. augusztus 1-től hatályos szabályozás) Lezárva: 2013. augusztus 08. A jelen részletes terméktájékoztatót

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött

Részletesebben