TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság (szerződés, átalánydíj) Telefon: , Telefon: , -23, -24, -25 Telefax: Telefax: Internet: cím:

2 Tanácsadó Szolgáltatási Szerződés FÓRUM csomag amely létrejött egyrészről név:. cím:. levelezési cím:.. cégjegyzékszám:.. adószám: a továbbiakban: Megbízó másrészről név: a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. cím: 1135 Budapest Mór utca 2-4. levelezési cím: 1394 Budapest 62, Pf cégjegyzékszám: adószám: a továbbiakban: Saldo Zrt. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 1. Fogalmi meghatározások A jelen szerződésben használt fontosabb fogalmak jelentése a következő: - tanácsadás: az a tevékenység, amely egy tanácsadói nap terjedelemben elvégezhető, amelyről szakértői jelentés nem készül, amelyhez terjedelmes és nagyszámú irat áttanulmányozása nem szükséges; - szakértői munka: az a tevékenység, amely pontban felsorolt szolgáltatás nyújtására irányul, de a tanácsadásra vonatkozó valamely feltétel nem teljesülése miatt nem minősül tanácsadásnak; - ügyfélkártya: a Saldo Zrt. által kibocsátott érvényes kártya, amely tartalmazza a Megbízó nevét, a kártya érvényességi idejét és a Megbízó belépési sorszámát; - ügyfélkártya birtoklásához kötött szolgáltatások: a Megbízó jogosult az ügyfélkártyával a Saldo Zrt. ankétjain, konzultációin részt venni, továbbá az arra feljogosított elfogadóhelyeken biztosított kedvezményes vásárlás vagy szolgáltatás igénybevételére; - belépési sorszám: a Megbízó azonosítására szolgáló szám, amelyet a Saldo Zrt. állapít meg a szerződés megkötésekor és amely mind a jelen szerződésen, mind az ügyfélkártyán feltüntetésre kerül. A belépési sorszám a Megbízó azonosítására szolgál a tanácsadási szolgáltatás során. 2

3 2. A szerződés tárgya A Megbízó a szerződés hatályba lépése napjától megbízza a Saldo Zrt-t, hogy a Megbízó gazdasági tevékenységéhez, valamint ügyviteléhez a következő szolgáltatásokat nyújtsa: 2.1. Tanácsadás és pályázatok Tanácsadás a következő témakörökben: - adózás, - adóbevallás elkészítése, - járulékok, hozzájárulások, - illetékek, - az állami vagy önkormányzati szervekkel szembeni költségvetési kapcsolatok, - támogatások, - számvitel, - éves beszámoló készítése, - munkaügyi kérdések, - vámügyek, - biztosítás, - ISO szabvány szerinti minőségirányítási, környezetirányítási rendszer kialakítása, - a gazdálkodást érintő egyéb, a Megbízó gazdasági tevékenységével szorosan összefüggő jogszabályi körben. A Megbízó a Saldo Zrt. tanácsadási szolgáltatásait a Megbízó által az Adatlapon megjelölt két személyen, mint kapcsolattartókon keresztül jogosult igénybe venni: - személyesen, - írásban, - telefonon, - telefaxon, - en A Saldo Zrt. által működtetett internetes oldalon pályázatkeresés Ankétok és konzultációk szervezése évente legfeljebb 5 alkalommal a gazdálkodást érintő és az azt szabályozó elvi kérdések gyakorlati megoldásának ismertetése érdekében, a jogszabályokat alkotó szervek munkatársainak, valamint a szakma ismert képviselőinek a közreműködésével. A Megbízó a Saldo Zrt. által szervezett ankéton az érvényes ügyfélkártya helyszínen történő bemutatásával vehet részt. Az ankéton a Megbízó részéről 1 fő vehet részt. Részvételi díj fizetése esetén, az ankéton a Megbízó részéről további személyek is részt vehetnek. 3. Az ügyfélkártya használatára vonatkozó szabályok: 3.1. A Megbízó 1 db ügyfélkártyára jogosult. Az ügyfélkártya elkészítéséről a jelen szerződés megkötése után a Saldo Zrt. gondoskodik. A Saldo Zrt. az ügyfélkártyát megküldi a Megbízó részére, aki ezt követően az ügyfélkártya birtoklásához kötött szolgáltatásokat jogosult igénybe venni. A szerződés megkötése és az ügyfélkártya átadása közti időtartam alatt az ügyfélkártya birtoklásához kapcsolódó jogok a Megbízót megilletik. Ebben az időszakban a szerződő felek között fennálló szerződéses kapcsolat bizonyítására és az ügyfélkártyához kötött szolgáltatások igénybevételére a felek által aláírt szerződés bemutatásával kerülhet sor. Az ügyfélkártya a Saldo Zrt. tulajdonát képezi. A Megbízó az ügyfélkártyát az érvényesség lejárta után, illetve a szerződés megszűnését követően köteles a Saldo Zrt. részére visszaadni Ha a Megbízó az ügyfélkártyát elveszti, akkor köteles a Saldo Zrt-t haladéktalanul értesíteni. Az ügyfélkártya pótlásáról a Saldo Zrt. gondoskodik, de a pótlással kapcsolatban felmerülő költségeket a Megbízó köteles megtéríteni. Amennyiben az ügyfélkártya nem szerződésszerű használata miatt a Saldo Zrt-t kár éri, akkor a Megbízó köteles azt megtéríteni. 3

4 4. A megbízási díj 4.1. A Saldo Zrt. által, az e szerződés 2. pontjában meghatározott szolgáltatásokért a Megbízó évi. - Ft összegű átalánydíjat, amelyet. - Ft - a teljesítés időpontjában hatályos - Áfa kötelezettség terhel. Így mindösszesen a Megbízó által évente fizetendő bruttó megbízási díj:.. Ft, azaz... forint A szerződő felek egyetértőleg és kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megbízási díj összege legfeljebb, a tárgyévben a KSH által közzétett és a megelőző évre vonatkozó ipari belföldi értékesítési termelői árindex mértékével naptári évente emelkedik, amelyet a Saldo Zrt. az általa kibocsátott számlában jogosult érvényesíteni. A megbízási díj meghatározása 1000 forintra kerekítéssel történik. A Saldo Zrt. a következő évre vonatkozó megbízási díjról tárgyév szeptember 20-ig köteles értesíteni a Megbízót. Amennyiben a Megbízó a megbízási díj módosítását nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést október 31-ig a tárgyév december 31. napjára írásban felmondani A szolgáltatás ellenértékének elszámolása tekintetében a felek megállapodnak abban, hogy elszámolási időszaknak egy naptári évet tekintenek A díj megfizetése tekintetében a felek úgy állapodnak meg, hogy az elszámolási időszakra jutó díjról a Saldo Zrt. elszámolási időszakonként számlát állít ki. A szerződő felek az elszámolási időszak harmadik hónapjának 5. napját tekintik - az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti - teljesítési időpontnak. A 4.1. pontban meghatározott bruttó megbízási díjat a Megbízó a Saldo Zrt. számlájának kézhezvétele után, az esedékességkor bankátutalással köteles megfizetni a Saldo Zrt. által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára. Késedelmes fizetés esetén a Saldo Zrt. jogosult a törvényes késedelmi kamatot felszámolni. 5. Tájékoztatási és értesítési kötelezettségek 5.1. A Megbízó és a Saldo Zrt. a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük levő kapcsolat szempontjából jelentős körülmények, tények megváltozásáról, különösképp a nevük, a székhelyük, valamint a jogi státusukat és a szerződésben rögzített fontos adatokat érintő minden egyéb változásról. Jelentős körülménynek számít különösen, ha a Megbízó által megjelölt kapcsolattartó személye megváltozik. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő felelősség a mulasztó felet terheli A Megbízó köteles a Saldo Zrt-t a tudomásszerzést követő 3 napon belül írásban értesíteni, ha ellene csődeljárás (reorganizáció, felszámolás), végelszámolás vagy végrehajtási eljárás indult. 4

5 6. Felelősség 6.1. A Saldo Zrt. tevékenysége során mindenkor a Megbízó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges figyelembevételével jár el A Saldo Zrt-t a szolgáltatásnyújtása során tudomására jutott adatok, tények, körülmények vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. 7. A szerződés hatálya A szerződés július 1-én lép hatályba, és határozatlan időre szól. 8. A szerződés megszűnése 8.1. A szerződés megszűnik: - írásbeli közös megegyezéssel, a megegyezésben meghatározott időpontban, - írásbeli rendes felmondással, - a felek írásbeli azonnali hatályú felmondásával, amennyiben ennek feltételei fennállnak, - a Megbízó vagy a Saldo Zrt. jogutód nélküli megszűnésével A szerződést a szerződő felek rendes felmondással tárgyév december 31-i hatállyal úgy szüntethetik meg, ha ez irányú szándékukat legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban közlik a másik féllel A szerződő felek jogosultak a szerződést azonnali hatállyal írásban megszüntetni, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követett el. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízó az esedékességkor nem fizeti meg a megbízási díjat és azt, az ezt követően kiküldött írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem fizeti meg. 9. Egyéb kikötések 9.1. A Megbízó a részére nyújtott tanácsot, az ankéton vagy más szakmai rendezvényen kapott szakmai anyagot, mint a Saldo Zrt. szolgáltatásnyújtásának tárgyát, harmadik fél részére nem jogosult továbbértékesíteni A Saldo Zrt. szakértői munkát a Megbízóval kötött külön szerződésben rögzített feltételekkel, díjazás ellenében vállal A Megbízót 5-10 % kedvezmény illeti meg a Saldo Zrt-vel kötött külön szerződés (megrendelés) alapján a következő szolgáltatások, illetve termékek árából: - árusított kiadványok; - ellenőrzési megbízások: belső ellenőrzések; mérleg-, eredménykimutatás-, bevallás-ellenőrzések; adó önellenőrzések; - oktatás- és tanfolyamszervezés; - számítógépes programok, szoftverek; - szabályzat készítés; - pályázatírás; - közbeszerzési eljárás lebonyolítása; - átvilágítás, értékelemzés; - privatizáció; - vagyonértékelés. 5

6 10. Egyedi megállapodások 11. Záró rendelkezések A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók A felek a jelen szerződést, amely három egymással egyező példányban készült, átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Melléklet: 1. Adatlap Kelt:.,... év... hó.. nap Megbízó Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. A szerződés három példányát kapják: 1. Megbízó 2. Saldo Zrt. Vevőszolgálati Iroda 3. Saldo Zrt. Számviteli és pénzügyi Osztály 6 INTERNET féléves

7 Belépési sorszám:. Adatlap Tanácsadó Szolgáltatási Szerződés FÓRUM csomag A Megbízó neve:. címe:.. megye:. telefon:. telefax: Adószám:. Cégjegyzékszám:. Bankszámlaszám:... KSH jelzőszám: Telephely, ahova a postai küldeményt kéri:.. A küldemény címzettjének neve:..... beosztása:... 7

8 Éves átalánydíj (ÁFA nélkül) Ft Éves díj ÁFA-ja: Ft Fizetendő összeg: Ft Neve Beosztása Telefonszáma Vezető Kapcsolattartó (1) Kapcsolattartó (2) Tanácsadó Belépési negyed- Konszolidált kódszáma év év mérleget készít - Megjegyzés: Kelt:,... év hó.. nap.... Megbízó INTERNET féléves 8

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: 13-09-125172, adószám: 12869996-2-13, bankszámla száma:., képviseli:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS Szolgáltató OEP azonosítója: (Szolgáltató tölti ki!) A patika rendszergazdája: (Szolgáltató tölti ki!) Szolgáltató kódja: (Egészségpénztár tölti ki!) GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

Folyószámla-hitelkeret Szerződés

Folyószámla-hitelkeret Szerződés Folyószámla-hitelkeret Szerződés Amely létrejött a Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) képviseli: Horváth Gyula régióigazgató és Kálmán Balázs

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

SZOFTVERBÉRLETI SZERZŐDÉS

SZOFTVERBÉRLETI SZERZŐDÉS SZOFTVERBÉRLETI SZERZŐDÉS 1 Szoftverbérleti szerződés amely létrejött egyrészről a revisionsoft Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53 4/14., cégjegyzékszám: 15-09-081268 Adószám: 24752677-2-15,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben