TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság: (szerződés, átalánydíj) Telefon: , Telefon: , -23, -24, -25 Telefax: Telefax: Internet cím: cím:

2 Tanácsadó Szolgáltatási Szerződés KOMPLEX csomag amely létrejött egyrészről név:. cím:. levelezési cím:.. cégjegyzékszám:.. adószám: a továbbiakban: Megbízó másrészről név: a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. cím: 1135 Budapest Mór utca 2-4. levelezési cím: 1394 Budapest 62, Pf cégjegyzékszám: adószám: a továbbiakban: Saldo Zrt. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 1. Fogalmi meghatározások A jelen szerződésben használt fontosabb fogalmak jelentése a következő: - tanácsadás: az a tevékenység, amely egy tanácsadói nap terjedelemben elvégezhető, amelyről szakértői jelentés nem készül, amelyhez terjedelmes és nagyszámú irat áttanulmányozása nem szükséges; - szakértői munka: az a tevékenység, amely pontban felsorolt szolgáltatás nyújtására irányul, de a tanácsadásra vonatkozó valamely feltétel nem teljesülése miatt nem minősül tanácsadásnak; - ügyfélkártya: a Saldo Zrt. által kibocsátott érvényes kártya, amely tartalmazza a Megbízó nevét, a kártya érvényességi idejét és a Megbízó belépési sorszámát; - ügyfélkártya birtoklásához kötött szolgáltatások: a Megbízó jogosult az ügyfélkártyával a Saldo Zrt. ankétjain, konzultációin részt venni, továbbá az arra feljogosított elfogadóhelyeken biztosított kedvezményes vásárlás vagy szolgáltatás igénybevételére; - belépési sorszám: a Megbízó azonosítására szolgáló szám, amelyet a Saldo Zrt. állapít meg a szerződés megkötésekor és amely mind a jelen szerződésen, mind az ügyfélkártyán feltüntetésre kerül. A belépési sorszám a Megbízó azonosítására szolgál a tanácsadási szolgáltatás során. 2

3 2. A szerződés tárgya A Megbízó a szerződés hatályba lépése napjától megbízza a Saldo Zrt-t, hogy a Megbízó gazdasági tevékenységéhez, valamint ügyviteléhez a következő szolgáltatásokat nyújtsa: 2.1. Tanácsadás és pályázatok Tanácsadás a következő témakörökben: - adózás, - adóbevallás elkészítése, - járulékok, hozzájárulások, - illetékek, - az állami vagy önkormányzati szervekkel szembeni költségvetési kapcsolatok, - támogatások, - számvitel, - éves beszámoló készítése, - munkaügyi kérdések, - vámügyek, - biztosítás, - ISO szabvány szerinti minőségirányítási, környezetirányítási rendszer kialakítása, - a gazdálkodást érintő, a Megbízó gazdasági tevékenységével szorosan összefüggő jogszabályi körben. A Megbízó a Saldo Zrt. tanácsadási szolgáltatásait a Megbízó által az Adatlapon megjelölt két személyen, mint kapcsolattartókon keresztül jogosult igénybe venni: - személyesen, - írásban, - telefonon, - telefaxon, - en A Saldo Zrt. által működtetett internetes oldalon pályázatkeresés Ankétok és konzultációk szervezése évente legfeljebb 5 alkalommal a gazdálkodást érintő és az azt szabályozó elvi kérdések gyakorlati megoldásának ismertetése érdekében, a jogszabályokat alkotó szervek munkatársainak, valamint a szakma ismert képviselőinek a közreműködésével. A Megbízó a Saldo Zrt. által szervezett ankéton az érvényes ügyfélkártya helyszínen történő bemutatásával vehet részt. Az ankéton a Megbízó részéről 2 fő vehet részt. Részvételi díj fizetése esetén, az ankéton a Megbízó részéről további személyek is részt vehetnek Kiadványok, szakkönyvek, folyóiratok juttatása a Megbízónak A Megbízót megilleti: - a pontban megjelölt témakörökben megjelenő évi maximum 15 db szakkönyv vagy kiadvány 1-1- példányban, továbbá - az Adó és Ellenőrzési Értesítő tárgyévben megjelenő legfeljebb évi 14 számának 1-1 példánya, valamint - a Saldo Zrt. gondozásában rendszeresen megjelenő PERIODIKA évi 6 rendes + 1 különszámának 1-1 példánya és - a HUMÁNSALDO című szaklap évi 6 rendes számának 1-1 példánya A Megbízó jogosult a pontban meghatározott kiadványokból, szakkönyvekből és folyóiratokból (kiadvány garnitúra) díjazás ellenében a Saldo Zrt-től a szerződés Mellékletében közölt Adatlapon többletpéldányokat igényelni A Saldo Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy az év első felében hatályba lépő szerződés esetén, a szerződés aláírását megelőzően harmadik személyekkel kötött tanácsadói szolgáltatási szerződések alapján részükre a hatályba lépés évében kiadott, még érvényben levő kiadványokat, a szerződés aláírását követő 30 napon belül megküldi a Megbízó részére. 3

4 3. Az ügyfélkártya használatára vonatkozó szabályok: 3.1. A Megbízó 1 db ügyfélkártyára jogosult. Az ügyfélkártya elkészítéséről a jelen szerződés megkötése után a Saldo Zrt. gondoskodik. A Saldo Zrt. az ügyfélkártyát megküldi a Megbízó részére, aki ezt követően az ügyfélkártya birtoklásához kötött szolgáltatásokat jogosult igénybe venni. A szerződés megkötése és az ügyfélkártya átadása közti időtartam alatt az ügyfélkártya birtoklásához kapcsolódó jogok a Megbízót megilletik. Ebben az időszakban a szerződő felek között fennálló szerződéses kapcsolat bizonyítására és az ügyfélkártyához kötött szolgáltatások igénybevételére a felek által aláírt szerződés bemutatásával kerülhet sor. Az ügyfélkártya a Saldo Zrt. tulajdonát képezi. A Megbízó az ügyfélkártyát az érvényesség lejárta után, illetve a szerződés megszűnését követően köteles a Saldo Zrt. részére visszaadni Ha a Megbízó az ügyfélkártyát elveszti, akkor köteles a Saldo Zrt-t haladéktalanul értesíteni. Az ügyfélkártya pótlásáról a Saldo Zrt. gondoskodik, de a pótlással kapcsolatban felmerülő költségeket a Megbízó köteles megtéríteni. Amennyiben az ügyfélkártya nem szerződésszerű használata miatt a Saldo Zrt-t kár éri, akkor a Megbízó köteles azt megtéríteni. 4. A megbízási díj 4.1. A Saldo Zrt. által, az e szerződés 2. pontjában meghatározott szolgáltatásokért a Megbízó évi. - összegű átalánydíjat,. - -ot a többletpéldányokért ( pont), összesen.. - éves díjat fizet, amelyet. - - a teljesítés időpontjában hatályos - Áfa kötelezettség terhel. Így mindösszesen a Megbízó által évente fizetendő bruttó megbízási díj:.., azaz... forint A szerződő felek egyetértőleg és kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megbízási díj összege legfeljebb, a tárgyévben a KSH által közzétett és a megelőző évre vonatkozó ipari belföldi értékesítési termelői árindex mértékével naptári évente emelkedik, amelyet a Saldo Zrt. az általa kibocsátott számlában jogosult érvényesíteni. A megbízási díj meghatározása 1000 forintra kerekítéssel történik. A Saldo Zrt. a következő évre vonatkozó megbízási díjról tárgyév szeptember 20-ig köteles értesíteni a Megbízót. Amennyiben a Megbízó a megbízási díj módosítását nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést október 31-ig a tárgyév december 31. napjára írásban felmondani A szolgáltatás ellenértékének elszámolása tekintetében a felek megállapodnak abban, hogy elszámolási időszaknak egy naptári évet tekintenek A díj megfizetése tekintetében a felek úgy állapodnak meg, hogy az elszámolási időszakra jutó díjról a Saldo Zrt. elszámolási időszakonként számlát állít ki. A szerződő felek az elszámolási időszak harmadik hónapjának 5. napját tekintik - az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti - teljesítési időpontnak. A 4.1. pontban meghatározott bruttó megbízási díjat a Megbízó a Saldo Zrt. számlájának kézhezvétele után, az esedékességkor bankátutalással köteles megfizetni a Saldo Zrt. által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára. Késedelmes fizetés esetén a Saldo Zrt. jogosult a törvényes késedelmi kamatot felszámolni. 4

5 5. Tájékoztatási és értesítési kötelezettségek 5.1. A Megbízó és a Saldo Zrt. a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük levő kapcsolat szempontjából jelentős körülmények, tények megváltozásáról, különösképp a nevük, a székhelyük, valamint a jogi státusukat és a szerződésben rögzített fontos adatokat érintő minden egyéb változásról. Jelentős körülménynek számít különösen, ha a Megbízó által megjelölt kapcsolattartó személye megváltozik. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő felelősség a mulasztó felet terheli A Megbízó köteles a Saldo Zrt-t a tudomásszerzést követő 3 napon belül írásban értesíteni, ha ellene csődeljárás (reorganizáció, felszámolás), végelszámolás vagy végrehajtási eljárás indult. 6. Felelősség 6.1. A Saldo Zrt. tevékenysége során mindenkor a Megbízó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges figyelembevételével jár el A Saldo Zrt-t a szolgáltatásnyújtása során tudomására jutott adatok, tények, körülmények vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. 7. A szerződés hatálya A szerződés lép hatályba, és határozatlan időre szól. 8. A szerződés megszűnése 8.1. A szerződés megszűnik: - írásbeli közös megegyezéssel, a megegyezésben meghatározott időpontban, - írásbeli rendes felmondással, - a felek írásbeli azonnali hatályú felmondásával, amennyiben ennek feltételei fennállnak, - a Megbízó vagy a Saldo Zrt. jogutód nélküli megszűnésével A szerződést a szerződő felek rendes felmondással tárgyév december 31-i hatállyal úgy szüntethetik meg, ha ez irányú szándékukat legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban közlik a másik féllel A szerződő felek jogosultak a szerződést azonnali hatállyal írásban megszüntetni, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követett el. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízó az esedékességkor nem fizeti meg a megbízási díjat és azt, az ezt követően kiküldött írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem fizeti meg. 9. Egyéb kikötések 9.1. A Megbízó a részére nyújtott tanácsot, az ankéton vagy más szakmai rendezvényen kapott szakmai anyagot, mint a Saldo Zrt. szolgáltatásnyújtásának tárgyát, harmadik fél részére nem jogosult továbbértékesíteni A Saldo Zrt. szakértői munkát a Megbízóval kötött külön szerződésben rögzített feltételekkel, díjazás ellenében vállal. 5

6 9.3. A Megbízót 5-10 % kedvezmény illeti meg a Saldo Zrt-vel kötött külön szerződés (megrendelés) alapján a következő szolgáltatások, illetve termékek árából: - árusított kiadványok; - ellenőrzési megbízások: belső ellenőrzések; mérleg-, eredménykimutatás-, bevallás-ellenőrzések; adó önellenőrzések; - oktatás- és tanfolyamszervezés; - számítógépes programok, szoftverek; - szabályzat készítés; - pályázatírás; - közbeszerzési eljárás lebonyolítása; - átvilágítás, értékelemzés; - privatizáció; - vagyonértékelés. 10. Egyedi megállapodások 11. Záró rendelkezések A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók A felek a jelen szerződést, amely három egymással egyező példányban készült, átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Melléklet: 1. Adatlap Kelt:.,... év... hó.. nap Megbízó Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. A szerződés három példányát kapják: 1. Megbízó 2. Saldo Zrt. Vevőszolgálati Iroda 3. Saldo Zrt. Számviteli és pénzügyi Osztály 6 INTERNET

7 Belépési sorszám: Adatlap Tanácsadó Szolgáltatási Szerződés KOMPLEX csomag A Megbízó neve:. címe:.. megye:. telefon:. telefax: Adószám:. Cégjegyzékszám:. Bankszámlaszám:... KSH jelzőszám: Telephely, ahova a postai küldeményt kéri:.. A küldemény címzettjének neve:..... beosztása:... 7

8 Igényelt többletpéldány: Kiadvány garnitúra Éves átalánydíj (ÁFA nélkül) Többletpéldány díja (ÁFA nélkül): Éves díj összesen (ÁFA nélkül): Éves díj ÁFA-ja: Fizetendő összeg: db Neve Beosztása Telefonszáma Vezető Kapcsolattartó (1) Kapcsolattartó (2) Tanácsadó Belépési negyed- Konszolidált kódszáma év év mérleget készít - Megjegyzés: Kelt:,... év hó.. nap.... Megbízó INTERNET 8

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS Szolgáltató OEP azonosítója: (Szolgáltató tölti ki!) A patika rendszergazdája: (Szolgáltató tölti ki!) Szolgáltató kódja: (Egészségpénztár tölti ki!) GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL

S Z E R Z Ő D É S SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:.

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:. Szerződés száma EPSZ /201 GYÓGYSZERTÁRI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár

Részletesebben