ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1

2 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.- vel előzetesen ügyfélszámla szerződést kössön. A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően ügyfélszámla vezetése érdekében számlaszerződést kötött, melynek megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte az ügyfélazonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el, valamint elvégezte az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet. A Hungária Értékpapír Zrt. tájékoztatta a Megbízót, hogy amennyiben befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, úgy erre kizárólag az Üzletszabályzata szerinti alkalmassági teszt elvégzését követően kerülhet sor. 2

3 A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámla vezetésére irányuló szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Megbízó részére átadta, és a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választottbírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. I. Jelen szerződés tárgya 1. A Megbízó megbízza a Hungária Értékpapír Zrt.-t, hogy nyisson részére határozatlan időre értékpapír számlát, és a Megbízó tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a Hungária Értékpapír Zrt.-nél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartsa, kezelje, és a Megbízó szabályszerű rendelkezéseit teljesítse, valamint az értékpapírszámlán történt jóváírásról, terhelésről és az értékpapírszámla egyenlegéről a Megbízót értesítse. A Hungária Értékpapír Zrt. a megbízást a jelen szerződésben rögzített díjazás ellenében vállalja. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Megbízó részére megnyitott értékpapír számlán végrehajtja a Megbízó, illetőleg a számla felett rendelkezésre jogosult rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. 2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján a Megbízó értékpapír számlájához kapcsolódóan a Hungária Értékpapír Zrt. köteles a Megbízó részére zárolt értékpapír alszámla vezetésére is, amennyiben annak a jelen szerződésben rögzített feltételei fennállnak. 3. A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény [a továbbiakban:tpt.], a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, ill. az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.], valamint a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, továbbá az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel. II. A Felek jogai és kötelezettségei 1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés I./1. pontja szerint vezetett értékpapírszámla a következő adatokat, információkat tartalmazza: - az értékpapír számla számát: - az értékpapír számla elnevezését: dematerializált értékpapírszámla, - a számlatulajdonos (Megbízó) azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat, - az értékpapír számlán nyilvántartott értékpapírok kódját (ISIN azonosító), megnevezését, és mennyiségét, továbbá - az értékpapír zárolására való utalást. 3

4 Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoport), jelige, vagy bármely más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utalás. 2. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla feletti rendelkezésre a Megbízó, mint a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a Megbízó az Üzletszabályzat mellékletét képező Meghatalmazás formanyomtatvány alkalmazásával meghatalmazott. A Hungária Értékpapír Zrt. felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt az Üzletszabályzatban, és a mellékletét képező formanyomtatványon meghatározott módon és tartalommal írásban közölték a Hungária Értékpapír Zrt.- vel. Amennyiben az előbbi rendelkezések megsértésével kerül sor a meghatalmazásra, úgy a meghatalmazott eljárását, és a meghatalmazott által adott megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult visszautasítani, az ebből eredő károk a Megbízót terhelik. 3. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog a tulajdonosok által együttesen, vagy a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban bejelentett közös képviselő útján gyakorolható. Az előbbiektől eltérő minden rendelkezést a Hungária Értékpapír Zrt. köteles visszautasítani, azzal, hogy az ebből eredő kárt a Megbízó viseli. 4 A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla felett rendelkezni jogosult személy köteles a Hungária Értékpapír Zrt.-vel írásban, az Üzletszabályzatban meghatározott módon az aláírás mintáját közölni. A Felek rögzítik, hogy az aláírás minta közlésére az Üzletszabályzat mellékletét képező formanyomtatvány (aláírás bejelentő karton) alkalmazásával kerül sor, a Hungária Értékpapír Zrt. üzleti óráiban, személyesen. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó nem közli az előbbiek szerint az aláírás mintáját, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Abban az esetben, amennyiben egyéb rendelkezésre jogosult nem közli az aláírás mintáját az előbbiekben meghatározott módon, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. az ezen személytől/személyektől származó rendelkezést visszautasítja, és erről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó az értékpapír számlához kapcsolódóan megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában rögzített módokon jogosult megadni, azzal, hogy azokat a Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározott módon teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához kapcsolódó megbízásokat. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír transzfer megbízás megadására kizárólag az Üzletszabályzat mellékletét képező Értékpapír transzfer megbízás elnevezésű formanyomtatvány alkalmazásával van lehetőség. A fedezet hiányából adódó nem teljesítésért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 6. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlához kapcsolódó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a megbízásban rögzített munkanapon hajtja végre. A tárgynapra vonatkozó megbízások közül a Hungária Értékpapír Zrt. azokat hajtja végre a tárgynapon, amelyek az Üzletszabályzatban rögzített időpontig a Hungária Értékpapír Zrt.-hez beérkeztek, az Üzletszabályzatban rögzített időponton túl beérkezett, tárgynapra vonatkozó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a következő munkanapon teljesíti. 4

5 A Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett értékpapír-számlák közötti jóváírás, terhelés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. ugyanazon nappal hajtja végre az értékpapírszámlákon a jóváírást, és a terhelést. 7. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlán végrehajtott műveletekről a Hungária Értékpapír Zrt. a művelet napján visszaigazolást állít ki és az Üzletszabályzatban meghatározott módon megküldi a Megbízónak. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízó írásbeli kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül számlakivonatot állít ki. A Felek rögzítik, hogy a számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személy felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 8. A Felek rögzítik, hogy zárolt értékpapír alszámla vezetésére kizárólag értékpapír számlával rendelkező Megbízó részére kerülhet sor. 9. A Felek rögzítik, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. zárolt értékpapír alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a Megbízó így rendelkezik. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a zárolt értékpapír alszámlán megjelöli a zárolás jogcímét így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás és azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték. A zárolt értékpapír alszámláról kiállított számlakivonatot a Hungária Értékpapír Zrt. megküldi a Megbízónak és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. A Felek rögzítik, hogy a zárolt értékpapír alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhető meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben a Hungária Értékpapír Zrt. az értékpapírt haladéktalanul visszavezeti a Megbízó értékpapírszámlára. Ha a Megbízó a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Hungária Értékpapír Zrt. gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett értékpapír számlához kapcsolódó zárolt-értékpapír alszámlán. Ha az a személy, akinek a javára a zárolás megtörtént, igazolja, hogy az értékpapír tulajdonjogát megszerezte, a Hungária Értékpapír Zrt. haladéktalanul gondoskodik az értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt értékpapír számlára történő átutalásáról. 10. Ha a Megbízó csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a Hungária Értékpapír Zrt. számla feletti rendelkezést csak ezen személyektől fogadhat el. A Megbízó köteles a vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét a kirendelést, kijelölést követő három napon belül a Hungária Értékpapír Zrt.-nek bejelenteni. 11. A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Megbízónak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha bármely jelen szerződés alapján megkívánt adat, nyilatkozat, vagy egyéb feltétel nem áll teljes körűen rendelkezésre vagy ezek alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette, vagy annak érvényessége, valósága vonatkozásában ésszerű kétely merül fel. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 5

6 12. A Megbízó a jelen szerződést érintő bármely változást az ügyfélszámla szerződésben rögzítettek szerint haladéktalanul köteles bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek az ott írt jogkövetkezmények terhe mellett. III. Díjazás, elszámolás 1. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződésben rögzített szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjak, és költségek illetik meg. A Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.-t megillető díjak és költségek megfizetésére kötelezettséget vállal. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi. 2. A Megbízó tudomással bír arról, és elfogadja, hogy a jelen szerződésben hivatkozott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni. 3. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben a jelen szerződéshez kapcsolódóan bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Megbízóval szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, elsődlegesen a Megbízó Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett bármely számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Megbízó megbízásait. A Megbízó a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 4. A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Megbízóval szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából a Megbízó utólagos értesítése és a vele történő utólagos elszámolás mellett közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja. 5. Amennyiben a Megbízó számláinak egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 6

7 IV. A szerződés megszűnése 1. A jelen szerződést a Megbízó bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás a számla kimerülése kivételével azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl, és azt a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban, az Üzletszabályzatban rögzített módon bejelenti. 2. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződést harminc napos felmondási idővel, a Megbízóhoz címzett írásbeli felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a Megbízó a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a Megbízót, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a Felek jogviszonyára a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. 3. A Felek megállapodnak, hogy a felmondás csak írásban érvényes. 4. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számla kimerülése a jelen szerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó számláját lezárni. A számlazáráskor a számlához kapcsolódó számlavezetési díjterheléseket a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó ügyfélszámlájáról beszedni. Abban az esetben, ha a Megbízó ügyfélszámlája is bezárásra kerül, úgy Hungária Értékpapír Zrt. felhívja a Megbízót az ügyfélszámlán nyilvántartott kötelezettség haladéktalan teljesítésére. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízót értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Megbízó az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten értékpapír számlaszerződést kötni. Amennyiben az ügyfél számla is bezárásra, vagy bármilyen módon megszüntetésre kerül, úgy az értékpapír számlaszerződés megkötésének a feltétele, hogy a Megbízó ügyfélszámlával rendelkezzen a Hungária Értékpapír Zrt.-nél. 5. Az értékpapír-számla megszűnése esetén a Hungária Értékpapír Zrt. a számla állományát a Megbízó által megjelölt napon, ennek hiányában legkésőbb a megszűnés napján utalja át a Megbízó által megjelölt értékpapírszámlára. Ha az értékpapír-számla megszüntetésére a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységi körének változása miatt kerül sor, az értékpapír-számla állományának átruházása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott napon történik. 6. Az értékpapír-számla megszűnésekor a Hungária Értékpapír Zrt. köteles elszámolni a Megbízóval. V. Vegyes, záró rendelkezések 1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 2. A befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevétele során használt nyelv a magyar. A Megbízó köteles a beérkező transzferrel egy időben a megérkező értékpapírok bekerülési árfolyamát valamint ezt igazoló okiratot, a Hungária Értékpapír Zrt. rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott számításból eredő esetleges többletadó az Ügyfelet terheli. 7

8 3. A Hungária Értékpapír Zrt. köteles betartani a Megbízó adatainak védelmével kapcsolatos előírásokat. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a Tpt ában foglaltak szerint a dematerializált értékpapír kibocsátójának kérelme, vagy a Felügyelet határozata alapján sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetésre. Ebben az esetben a Hungária Értékpapír Zrt. a törvényben meghatározott eljárási rend szerint köteles átadni az értékpapír-számla tulajdonosának a meghatározott azonosító adatait, valamint az értékpapír számlán nyilvántartott részvények darabszámát. 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ügyfélszámla szerződés, a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a KELER Zrt. vonatkozó szabályzatai az irányadók. 5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választottbírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt: Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. (Cégszerű aláírás!) 8

9 ÜGYFÉLSZÁMLA -VEZETÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte a Számlatulajdonos ügyfél azonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el. Az azonosítás kiterjedt a Számlatulajdonos számlái felett rendelkezésre jogosult személyekre, illetve a jövőben a Hungária Értékpapír Zrt. elvégzi az azonosítást a számlára készpénz befizetést vagy fizikai értékpapír letétet teljesítő személyekre is. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet elvégezte a Számlatulajdonos tekintetében. Amennyiben a Számlatulajdonos a Számlavezetővel a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg befektetési tanácsadási vagy portfólió kezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, és a Számlatulajdonos az erre irányuló szándékát a számlaszerződés megkötését megelőzően közli a Hungária Értékpapír Zrt.-vel, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. a számlaszerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti alkalmassági tesztet is elvégzi. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Számlatulajdonos részére átadta. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választott bírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. 9

10 1.) Szerződés tárgya 1.1. A Hungária Értékpapír Zrt. jelen szerződés alapján vállalja, hogy díjazás ellenében a Számlatulajdonos részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát, valamint a Számlatulajdonos ez irányú rendelkezése esetén zárolt értékpapír-alszámlát nyit és vezet. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Számlatulajdonos részére megnyitott számlákon végrehajtja a Számlatulajdonos rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja továbbá, hogy a Számlatulajdonost a számla egyenlegéről értesíti A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a Tpt., a Bszt., a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Számlatulajdonosnak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett bármilyen számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha az azonosítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre vagy az azonosítási adatok alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 2.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos általános rendelkezések 2.1 Az ügyfélszámla rendeltetése. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán tartja nyilván a Számlatulajdonost megillető bevételt és arról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő kifizetést, valamint az Ügyfél javára befizetett, vagy átutalt összegeket az ügyfélszámlán jóváírja. Az ügyfélszámlán csak a befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom bonyolítható le A Számlatulajdonos amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik szabadon rendelkezhet a számlái egyenlegének felhasználásáról. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen a Számlatulajdonos befektetési szolgáltatással, kiegészítő befektetési szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással kapcsolatos, valamint értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó összeg elszámolása bonyolítható le. Ezen összegek kizárólag bankszámlára vagy ügyfélszámlára utalhatóak át. Az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak az egyszerű átutalás vagy a készpénzfizetés alkalmazható. 3.) A pénzeszköz kezelése 3.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközt tőzsdeforgalmi vagy banki letéti számlán tarthatja és kizárólag a Számlatulajdonos rendelkezése szerint ideértve a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában, illetve a jelen szerződésben meghatározott esetekben is használhatja fel. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost illető pénzeszközöket saját pénzeszközeitől elkülönítve kezeli, ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. A Számlatulajdonost megillető követelés a Hungária Értékpapír Zrt. hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe. 4.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos bejelentések 4.1. A rendelkezésre jogosultak A Számlatulajdonos büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a Számlavezető által 10

11 rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon bejelenti az ügyfélszámla rendelkezésre jogosultakat, továbbá megjelöli a rendelkezési jog esetleges korlátait és feltételeit. Amennyiben a Számlatulajdonos szervezet, úgy bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha vezetője a megválasztását (kinevezését) valamint aláírási jogosultságát, hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző előtt aláírt eredeti aláírási címpéldánnyal) igazolja Változások bejelentése A Számlatulajdonos a jelen szerződésben, illetve a hivatkozott formanyomtatványon rögzített adataiban bekövetkezett változásokat köteles haladéktalanul bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek. Ennek elmulasztásából, késedelmes, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a Hungária Értékpapír Zrt. nem felelős, ezekért a Számlatulajdonos a felel. A Számlatulajdonos késedelem nélkül köteles értesíteni a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződés szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, az esetleges változásokról, különösen elnevezése, címe, képviselője megváltozásáról, valamint a személyét, jogi státuszát érintő minden egyéb, a jelen szerződés szempontjából lényeges módosításáról. Az e kötelezettségek elmulasztásából származó kárért a Számlatulajdonos felel. 5.) Megbízások fogadása és teljesítése 5.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlára vonatkozó megbízásokat az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint fogadja és teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához és az ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A Számlatulajdonos készpénzfelvételi igényt az Üzletszabályzat erre vonatkozó pontjainak megfelelően köteles jelezni. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a vezetékes telefonon történő megbízás esetén hangrögzítő berendezéssel minden beszélgetés rögzítésre kerül Az ügyfélszámláról történő ,- Ft feletti készpénzfelvételi szándékát a Számlatulajdonos legalább 2 munkanappal korábban, a pontos összeg megjelölésével köteles megjelölni a Hungária Értékpapír Zrt. számára, a számlavezetést végző ügyintézővel való írásbeli közléssel. A bejelentési határidő elmulasztása esetén a ,- Ft-ot, meghaladó részt a Hungária Értékpapír Zrt. csak a bejelentést követő üzleti napon köteles teljesíteni. 6.) Értesítések 6.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost az ügyfélszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban, illetve megállapodás alapján más módon (pl. elektronikus úton) számlakivonattal értesíti, illetve jelszó megadásával rögzített vezetékes telefonon, telefaxon tájékoztatja. A számlakivonat tartalmazza a számlán végrehajtott művelet azonosításához szükséges valamennyi adatot. A Hungária Értékpapír Zrt. számlakivonatot készít minden olyan munkanapon, amikor az ügyfélszámlán terhelés vagy jóváírás történt, és azokat összesítve- a Számlatulajdonos kérésére továbbítja, vagy személyesen átadja. A Hungária Értékpapír Zrt. az általa vezetett számlákon végzett műveletekről a művelet napján visszaigazolást állít ki. A számlákról a Hungária Értékpapír Zrt. évente a teljes naptári évre vonatkozó kimutatást küld postai úton a Számlatulajdonos részére. A Számlatulajdonos kérésére és költségére a Hungária Értékpapír Zrt. az üzleti év során bármikor haladéktalanul elkészíti a számlakimutatásokat. 7.) Díjazás, elszámolás 7.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjakat, költségeket számítja fel. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi. 11

12 7.2. A szerződésben meghatározott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Számlatulajdonossal szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, a Számlatulajdonos számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Számlatulajdonos megbízásait. A Számlatulajdonos a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Számlatulajdonos javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Számlatulajdonossal szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja Amennyiben a Számlatulajdonos számlájának egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Számlatulajdonos a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 8.) Egyéb rendelkezések 8.1. A pénzeszközök befektetése A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközök után kamatot nem fizet. A Számlavezető a pénzeszközök befektetésére nem köteles. 9.) Záró rendelkezések 9.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen szerződést bármelyik Szerződő fél indokolás nélkül, legalább tizenöt napos határidő betartásával, írásban mondhatja fel (rendes felmondás). Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén A számla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az ügyfélszámlailletve az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgyszintén amennyiben ezen időszak alatt a számlán csak a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Számlatulajdonos számláját lezárni. Amennyiben a számlazáráskor a számlán a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy az ennek megfelelő kötelezettség haladéktalan teljesítésére a Hungária Értékpapír Zrt. a számla lezárásával egyidejűleg a Számlatulajdonost felhívja. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. az 12

13 ügyfelet értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Számlatulajdonos az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten számlaszerződést kötni. 9.3 A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni A Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás személyével, működésével és üzleti tevékenységével kapcsolatban megismert valamennyi információt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénynek (Tpvt.), illetőleg a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően üzleti titokként, illetve értékpapír-titokként kezelik. A Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a titoksértés polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeiről Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság döntésének azzal, hogy a Választott bíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választott bírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt : Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. 13

14 SZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI PÉNZSZÁMLA ÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Szül. hely és idő: Szig. szám /útlevél szám: Kiállító hatóság: Cím: Levelezési cím: Adóazonosító jel: (továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Hungária Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30. Adószám: (továbbiakban: Társaság ) Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés létrejötte Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása. 2. Nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetése 2.1. A Társaság az Ügyfél pénzeszközeinek és értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására az alább meghatározott számlaszámon a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló évi CLVI. törvény (NYESZ tv.) alapján forintban vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát, és nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlát (együttesen: nyugdíj-előtakarékossági számlák) nyit és vezet. A Társaság ezen számlákat a jelen szerződés létrejöttével egyidejűleg (1.1. pont) nyitja meg Ügyfél számára. 14

15 A hatályos személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 3. (76) szerint: Nyugdíj-előtakarékossági számla: a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlavezető által vezetett, az említett törvény szerinti számlák együttese, feltéve, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákon, továbbá a velük kapcsolatos, e törvény rendelkezéseinek alkalmazásához előírt bizonylatokon "NYESZ-R" megkülönböztető jelzést alkalmaz A 4. melléklet alapján az Ügyfél nyilatkozik a nyugdíj-előtakarékossági számláról és kijelenti, hogy a NYESZ-R megkülönböztető jelzés adózási következményeiről a tájékoztatást megkapta A nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatosan az Ügyfél a Társaságnak csak a. Magyarországon, illetőleg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra, b. magyarországi, illetőleg az EGT más tagállamának szabályozott piacára bevezetett értékpapírra, c. a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott állampapírra, és d. pénzpiaci eszközre vonatkozó ügyletre adhat megbízást Az Ügyfél kijelenti, hogy jelenleg nem jogosult a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 3.. (23) pontjában meghatározott nyugdíjra. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a Társaságot haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel Az Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő ügyleti megbízásokat saját nevében (tényleges tulajdonosként teljesíti). Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a fenti nyilatkozattételre bármikor jogosult őt felszólítani. 3. A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla 3.1. A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla (nyugdíj pénzszámla) olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen kizárólag a. az Ügyfél által befizetett vagy átutalt pénz, b. a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán nyilvántartott befektetési eszközök hozama, a befektetési eszközök értékesítéséből származó ellenérték, c. az Ügyfél másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj pénzszámlájáról a számlavezető által kiadott, az előtakarékoskodó nyugdíj pénzszámlája egyenlegéről kiállított igazolás alapján érkező átutalás, és d. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által az Ügyfél javára átutalt előtakarékossági támogatás kerülhet jóváírásra Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyugdíj pénzszámlára a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg legalább Ft befizetést köteles teljesíteni A nyugdíj pénzszámlát a Társaság az Ügyfél által adott megbízás teljesítéséhez szükséges összeggel, valamint a számlavezetéshez kapcsolódó költséggel és díjjal terhelheti meg A nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök a nyugdíj értékpapírszámla javára teljesített ügyleten kívül más ügyletben fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik. 15

16 4.A nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla 4.1. A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla dematerializált értékpapírokról és a hozzá kapcsolódó jogokról az Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán az Ügyfél szabályszerű, a jelen szerződésnek és a NYESZ törvénynek megfelelő rendelkezéseit teljesíti, a tulajdonában levő értékpapírokat ezen a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlán történt változásokról az Ügyfelet jelen szerződésben meghatározott módon értesíti. Jelen szerződés alapján kiállított számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. 5.Díjak, költségek 5.1. A Társaság a jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő számlák fenntartásáért és vezetéséért az aktuális Díj-, és költségtáblázatban rögzített számlavezetési díjat számít fel az Ügyfélnek A Társaságot díjazás illeti meg a nyugdíj-előtakarékossági számlákon bonyolított egyes ügyletek után. A díj mértékét az adott tranzakcióhoz kapcsolódóan a Díj-, és költségtáblázat tartalmazza. A díj-, és költségtáblázat a Társaság Üzletszabályzatának mellékletében található Az Ügyfél által minden, a nyugdíj pénzszámlára történő befizetést követő első, az Ügyfél megbízása alapján ezen befizetés összegéig, befektetési eszköz vételére vonatkozó ügylet díjmentes. 6.A szerződés hatálya és megszűnése 6.1. A jelen szerződést az Ügyfél bármikor írásban, és a nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetésére vonatkozóan csak együttesen, határidő nélkül felmondhatja, a felmondás a számla kimerülése kivételével azonban csak akkor érvényes, ha az Ügyfél a felmondással egyidejűleg, a 6.5. pontban felsorolt lehetőségek közül választva, a számlák állományáról is rendelkezik Felek rögzítik, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlákon nyilvántartott befektetési eszközök a Társaság számlavezetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeinek fedezeteként szolgálnak. Ha a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök nem nyújtanak fedezetet az Ügyfél jelen megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítésére, a Társaság felszólítja az Ügyfelet a hiányzó összeg befizetésére. Ha az Ügyfél e felszólításnak a kézhezvételt vagy ennek hiányában a jogszabály szerinti kézbesítési vélelem beálltát követő tizenöt napon belül nem tesz eleget, a Társaság a nyugdíj-előtakarékossági számlákat azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a Társaság a felmondással egyidejűleg felhívja az Ügyfelet arra, hogy a számlák állományával a 6.5. pontban foglaltak szerint haladéktalanul rendelkezzen Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaságot az Szja tv. 3.. (23) pontjában meghatározott nyugdíjra való jogosulttá válásáról haladéktalanul, de legkésőbb a nyugdíjjogosultság elérését követő 30 napon belül értesíti. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság az ügyfél NYESZ számla felmondását számított 15 nap felmondási idővel szünteti meg amennyiben az ügyfél igazolja az Szja tv. 3. -a szerinti nyugdíjjogosultságát. A Társaság a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt a 6.5. pontban írtak szerint rendelkezzen a számlák állományáról. 16

17 6.4. A Társaság a jelen szerződést a 6.2. és 6.3. pontokban írtakon túlmenően is, 30 nap felmondási idő megtartásával bármikor jogosult megszüntetni. A Társaság a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt a 6.5. pontban írtak szerint rendelkezzen a számlák állományáról Az Ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszüntetésekor kérheti: a. a nyugdíj értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok, valamint a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek általa meghatározott másik számlavezető által vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő transzferálását, b. a nyugdíj értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok általa meghatározott időpontban, de legkésőbb a felmondás időpontját követő 30 napon belül történő értékesítését, és ezt követően a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében történő kifizetését, vagy c. a nyugdíj pénzszámla, a nyugdíj értékpapírszámla átalakítását a Tpt. szerinti ügyfélszámlává, értékpapírszámlává, vagy az egyes számlák állományának befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára, értékpapírszámlára történő átvezetését. Felek megállapodnak abban, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnése esetén, az Ügyfél jelen pont szerinti rendelkezésének hiányában, illetve annak megtörténtéig, a számlák állományára a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni Az Ügyfél kijelenti, hogy teljes mértékben, tisztában van a nyugdíj-előtakarékossági számlákon elhelyezett pénzeszközökkel, valamint befektetési eszközökkel kapcsolatos adózási kérdésekkel, különös tekintettel az igénybe vehető adókedvezmények feltételeire, valamint a nyugdíjelőtakarékossági számlák megszűnésének adózási következményeire. 7. Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás) 7.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak Amennyiben eltérés mutatkozik a Társaság Üzletszabályzata és jelen szerződés valamely rendelkezése között, úgy e tekintetben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés tárgyára vonatkozó bármely jogszabály, hatósági vagy felügyeleti előírás változása jelen szerződés módosítása nélkül is kihat a Felek jogaira és kötelezettségeire. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Ügyfél igazolja továbbá, hogy a Társaság, illetve annak ügynöke megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű vagy a Társaság, illetve az Ügyfél felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket és azokat az Ügyfél tudomásul vette A Társaság felhívja a figyelmét az Ügyfélnek, hogy a befektetési eszközök kereskedelmének üzletága magas kockázatú és egyáltalán nem garantálható nyereség a befektetési eszközök befektető általi adásvétele során, sőt a befektetőknek a komoly veszteség kockázatával is számolniuk kell. Ez a megállapítás a befektetési eszközök árának gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű és irányú 17

18 változására vonatkozik. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően, a Társaság tájékoztatást adott az általa kínált befektetési eszközök, befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről, valamint eleget tett a Tpt ában előírt tájékoztatási kötelezettségeinek Az ügyfél jelen szerződés mellékleteként szereplő nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy minden olyan adatot, mely a jelen üzleti kapcsolat tárgyával összefüggésben áll, a Társaság a jelen ajánlatot továbbító ügynökének részére átadhatja. A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a szerződést két példányban írják alá, amelyből egy példány az Ügyfelet, egy példány a Társaságot illeti meg. Vita esetén a szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. Mellékletek: 1. A nyugdíj-előtakarékossági számlákon forgalmazott befektetési eszközök listája, 2. a., / b., Kockázatfeltáró nyilatkozat 3. Nyilatkozat 4. Nyilatkozat nyugdíj-előtakarékossági számlákról Kelt: Megbízó / Ügyfél Hungária Értékpapír Zrt. / Szolgáltató 18

19 1. sz. melléklet BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK LISTÁJA A Hungária Értékpapír Zrt. a nyugdíj-előtakarékossági számlákhoz kapcsolódóan az alábbi értékpapírokra vesz fel megbízást: - magyar állampapírok / államkötvények és diszkontkincstárjegyek / - a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények - a Hungária Értékpapír Zrt. által forgalmazott befektetési alapok befektetési jegyei 19

20 2/a. sz. melléklet KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKON FORGALMAZOTT BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS ÜGYLETEKRE Tájékoztatást kaptam arról, hogy az értékpapír befektetések az árfolyam emelkedés lehetősége mellett kockázattal is járnak. A részvények, kötvények, befektetési jegyek, és egyéb értékpapírok árfolyama a vásárláskori értékhez képest emelkedhet és csökkenhet. Ez elsősorban a tőkepiac változásaitól függ. Tájékoztatást kaptam az egyes befektetési lehetőségekkel kapcsolatos hozamok alakulásának lehetőségeiről, illetve a befektetéshez kapcsolódó kockázatokról (különösen a hozamok alakulásáról, az árfolyamok csökkenéséről, a változó devizaárfolyamokról). Elolvastam a részletes szerződési feltételeket. Kitöltöttem és aláírtam a nyomtatványokat, és tudomásul vettem, hogy a Társaság, illetve ügynöke semmilyen befolyással nem bír a részvények, kötvények, befektetési jegyek, és egyéb értékpapírok árfolyamának alakulására, és így nem vonható felelősségre azok teljesítményét illetően. Kelt: Megbízó / Ügyfél 20

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hirdetmény A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. június 20. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3.

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3. MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Hartai Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben