ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1

2 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.- vel előzetesen ügyfélszámla szerződést kössön. A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően ügyfélszámla vezetése érdekében számlaszerződést kötött, melynek megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte az ügyfélazonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el, valamint elvégezte az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet. A Hungária Értékpapír Zrt. tájékoztatta a Megbízót, hogy amennyiben befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, úgy erre kizárólag az Üzletszabályzata szerinti alkalmassági teszt elvégzését követően kerülhet sor. 2

3 A Megbízó kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámla vezetésére irányuló szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Megbízó részére átadta, és a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választottbírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. I. Jelen szerződés tárgya 1. A Megbízó megbízza a Hungária Értékpapír Zrt.-t, hogy nyisson részére határozatlan időre értékpapír számlát, és a Megbízó tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a Hungária Értékpapír Zrt.-nél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartsa, kezelje, és a Megbízó szabályszerű rendelkezéseit teljesítse, valamint az értékpapírszámlán történt jóváírásról, terhelésről és az értékpapírszámla egyenlegéről a Megbízót értesítse. A Hungária Értékpapír Zrt. a megbízást a jelen szerződésben rögzített díjazás ellenében vállalja. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Megbízó részére megnyitott értékpapír számlán végrehajtja a Megbízó, illetőleg a számla felett rendelkezésre jogosult rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. 2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján a Megbízó értékpapír számlájához kapcsolódóan a Hungária Értékpapír Zrt. köteles a Megbízó részére zárolt értékpapír alszámla vezetésére is, amennyiben annak a jelen szerződésben rögzített feltételei fennállnak. 3. A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény [a továbbiakban:tpt.], a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, ill. az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.], valamint a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, továbbá az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel. II. A Felek jogai és kötelezettségei 1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés I./1. pontja szerint vezetett értékpapírszámla a következő adatokat, információkat tartalmazza: - az értékpapír számla számát: - az értékpapír számla elnevezését: dematerializált értékpapírszámla, - a számlatulajdonos (Megbízó) azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat, - az értékpapír számlán nyilvántartott értékpapírok kódját (ISIN azonosító), megnevezését, és mennyiségét, továbbá - az értékpapír zárolására való utalást. 3

4 Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoport), jelige, vagy bármely más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utalás. 2. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla feletti rendelkezésre a Megbízó, mint a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a Megbízó az Üzletszabályzat mellékletét képező Meghatalmazás formanyomtatvány alkalmazásával meghatalmazott. A Hungária Értékpapír Zrt. felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt az Üzletszabályzatban, és a mellékletét képező formanyomtatványon meghatározott módon és tartalommal írásban közölték a Hungária Értékpapír Zrt.- vel. Amennyiben az előbbi rendelkezések megsértésével kerül sor a meghatalmazásra, úgy a meghatalmazott eljárását, és a meghatalmazott által adott megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult visszautasítani, az ebből eredő károk a Megbízót terhelik. 3. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog a tulajdonosok által együttesen, vagy a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban bejelentett közös képviselő útján gyakorolható. Az előbbiektől eltérő minden rendelkezést a Hungária Értékpapír Zrt. köteles visszautasítani, azzal, hogy az ebből eredő kárt a Megbízó viseli. 4 A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számla felett rendelkezni jogosult személy köteles a Hungária Értékpapír Zrt.-vel írásban, az Üzletszabályzatban meghatározott módon az aláírás mintáját közölni. A Felek rögzítik, hogy az aláírás minta közlésére az Üzletszabályzat mellékletét képező formanyomtatvány (aláírás bejelentő karton) alkalmazásával kerül sor, a Hungária Értékpapír Zrt. üzleti óráiban, személyesen. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó nem közli az előbbiek szerint az aláírás mintáját, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Abban az esetben, amennyiben egyéb rendelkezésre jogosult nem közli az aláírás mintáját az előbbiekben meghatározott módon, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. az ezen személytől/személyektől származó rendelkezést visszautasítja, és erről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó az értékpapír számlához kapcsolódóan megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában rögzített módokon jogosult megadni, azzal, hogy azokat a Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározott módon teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához kapcsolódó megbízásokat. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír transzfer megbízás megadására kizárólag az Üzletszabályzat mellékletét képező Értékpapír transzfer megbízás elnevezésű formanyomtatvány alkalmazásával van lehetőség. A fedezet hiányából adódó nem teljesítésért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 6. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlához kapcsolódó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a megbízásban rögzített munkanapon hajtja végre. A tárgynapra vonatkozó megbízások közül a Hungária Értékpapír Zrt. azokat hajtja végre a tárgynapon, amelyek az Üzletszabályzatban rögzített időpontig a Hungária Értékpapír Zrt.-hez beérkeztek, az Üzletszabályzatban rögzített időponton túl beérkezett, tárgynapra vonatkozó megbízásokat a Hungária Értékpapír Zrt. a következő munkanapon teljesíti. 4

5 A Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett értékpapír-számlák közötti jóváírás, terhelés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. ugyanazon nappal hajtja végre az értékpapírszámlákon a jóváírást, és a terhelést. 7. A Felek megállapodnak, hogy az értékpapír számlán végrehajtott műveletekről a Hungária Értékpapír Zrt. a művelet napján visszaigazolást állít ki és az Üzletszabályzatban meghatározott módon megküldi a Megbízónak. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízó írásbeli kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül számlakivonatot állít ki. A Felek rögzítik, hogy a számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személy felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 8. A Felek rögzítik, hogy zárolt értékpapír alszámla vezetésére kizárólag értékpapír számlával rendelkező Megbízó részére kerülhet sor. 9. A Felek rögzítik, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. zárolt értékpapír alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a Megbízó így rendelkezik. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a zárolt értékpapír alszámlán megjelöli a zárolás jogcímét így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás és azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték. A zárolt értékpapír alszámláról kiállított számlakivonatot a Hungária Értékpapír Zrt. megküldi a Megbízónak és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. A Felek rögzítik, hogy a zárolt értékpapír alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhető meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben a Hungária Értékpapír Zrt. az értékpapírt haladéktalanul visszavezeti a Megbízó értékpapírszámlára. Ha a Megbízó a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Hungária Értékpapír Zrt. gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett értékpapír számlához kapcsolódó zárolt-értékpapír alszámlán. Ha az a személy, akinek a javára a zárolás megtörtént, igazolja, hogy az értékpapír tulajdonjogát megszerezte, a Hungária Értékpapír Zrt. haladéktalanul gondoskodik az értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt értékpapír számlára történő átutalásáról. 10. Ha a Megbízó csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a Hungária Értékpapír Zrt. számla feletti rendelkezést csak ezen személyektől fogadhat el. A Megbízó köteles a vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét a kirendelést, kijelölést követő három napon belül a Hungária Értékpapír Zrt.-nek bejelenteni. 11. A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Megbízónak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha bármely jelen szerződés alapján megkívánt adat, nyilatkozat, vagy egyéb feltétel nem áll teljes körűen rendelkezésre vagy ezek alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette, vagy annak érvényessége, valósága vonatkozásában ésszerű kétely merül fel. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 5

6 12. A Megbízó a jelen szerződést érintő bármely változást az ügyfélszámla szerződésben rögzítettek szerint haladéktalanul köteles bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek az ott írt jogkövetkezmények terhe mellett. III. Díjazás, elszámolás 1. A Felek megállapodnak, hogy a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződésben rögzített szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjak, és költségek illetik meg. A Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt.-t megillető díjak és költségek megfizetésére kötelezettséget vállal. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi. 2. A Megbízó tudomással bír arról, és elfogadja, hogy a jelen szerződésben hivatkozott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni. 3. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben a jelen szerződéshez kapcsolódóan bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Megbízóval szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, elsődlegesen a Megbízó Hungária Értékpapír Zrt.-nél vezetett bármely számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízóval szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Megbízó megbízásait. A Megbízó a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 4. A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Megbízóval szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából a Megbízó utólagos értesítése és a vele történő utólagos elszámolás mellett közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja. 5. Amennyiben a Megbízó számláinak egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Megbízó a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 6

7 IV. A szerződés megszűnése 1. A jelen szerződést a Megbízó bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás a számla kimerülése kivételével azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl, és azt a Hungária Értékpapír Zrt.-nek írásban, az Üzletszabályzatban rögzített módon bejelenti. 2. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződést harminc napos felmondási idővel, a Megbízóhoz címzett írásbeli felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a Megbízó a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a Megbízót, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a Felek jogviszonyára a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. 3. A Felek megállapodnak, hogy a felmondás csak írásban érvényes. 4. A Felek rögzítik, hogy az értékpapír-számla kimerülése a jelen szerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó számláját lezárni. A számlazáráskor a számlához kapcsolódó számlavezetési díjterheléseket a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Megbízó ügyfélszámlájáról beszedni. Abban az esetben, ha a Megbízó ügyfélszámlája is bezárásra kerül, úgy Hungária Értékpapír Zrt. felhívja a Megbízót az ügyfélszámlán nyilvántartott kötelezettség haladéktalan teljesítésére. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. a Megbízót értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Megbízó az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten értékpapír számlaszerződést kötni. Amennyiben az ügyfél számla is bezárásra, vagy bármilyen módon megszüntetésre kerül, úgy az értékpapír számlaszerződés megkötésének a feltétele, hogy a Megbízó ügyfélszámlával rendelkezzen a Hungária Értékpapír Zrt.-nél. 5. Az értékpapír-számla megszűnése esetén a Hungária Értékpapír Zrt. a számla állományát a Megbízó által megjelölt napon, ennek hiányában legkésőbb a megszűnés napján utalja át a Megbízó által megjelölt értékpapírszámlára. Ha az értékpapír-számla megszüntetésére a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységi körének változása miatt kerül sor, az értékpapír-számla állományának átruházása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott napon történik. 6. Az értékpapír-számla megszűnésekor a Hungária Értékpapír Zrt. köteles elszámolni a Megbízóval. V. Vegyes, záró rendelkezések 1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 2. A befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevétele során használt nyelv a magyar. A Megbízó köteles a beérkező transzferrel egy időben a megérkező értékpapírok bekerülési árfolyamát valamint ezt igazoló okiratot, a Hungária Értékpapír Zrt. rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott számításból eredő esetleges többletadó az Ügyfelet terheli. 7

8 3. A Hungária Értékpapír Zrt. köteles betartani a Megbízó adatainak védelmével kapcsolatos előírásokat. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a Tpt ában foglaltak szerint a dematerializált értékpapír kibocsátójának kérelme, vagy a Felügyelet határozata alapján sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetésre. Ebben az esetben a Hungária Értékpapír Zrt. a törvényben meghatározott eljárási rend szerint köteles átadni az értékpapír-számla tulajdonosának a meghatározott azonosító adatait, valamint az értékpapír számlán nyilvántartott részvények darabszámát. 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ügyfélszámla szerződés, a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a KELER Zrt. vonatkozó szabályzatai az irányadók. 5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választottbírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt: Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. (Cégszerű aláírás!) 8

9 ÜGYFÉLSZÁMLA -VEZETÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt /A. ép., cégjegyzékszám: Cg ), mint számlavezető [a továbbiakban: Hungária Értékpapír Zrt.] másrészről az alábbiakban meghatározott számlatulajdonos [a továbbiakban: Számlatulajdonos]: Cégneve/Neve: Lakcíme /Székhelye: Adóazonosító jele/adószáma: Cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma: Értesítési címe: Képviselője: (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Preambulum A Hungária Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által kiadott tevékenységi engedély alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési vállalkozás, amely az engedély okiratában rögzített befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte a Számlatulajdonos ügyfél azonosítását, az ügyfél-átvilágítást, és az azonosításkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el. Az azonosítás kiterjedt a Számlatulajdonos számlái felett rendelkezésre jogosult személyekre, illetve a jövőben a Hungária Értékpapír Zrt. elvégzi az azonosítást a számlára készpénz befizetést vagy fizikai értékpapír letétet teljesítő személyekre is. A Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti megfelelési tesztet elvégezte a Számlatulajdonos tekintetében. Amennyiben a Számlatulajdonos a Számlavezetővel a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg befektetési tanácsadási vagy portfólió kezelési tevékenység végzésére irányuló szerződést is kíván kötni, és a Számlatulajdonos az erre irányuló szándékát a számlaszerződés megkötését megelőzően közli a Hungária Értékpapír Zrt.-vel, úgy a Hungária Értékpapír Zrt. a számlaszerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzat szerinti alkalmassági tesztet is elvégzi. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a jelen szerződés megkötését megelőzően az Üzletszabályzatát a Számlatulajdonos részére átadta. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának a szokásostól, illetve a korábbi szabályoktól eltérő rendelkezéseit beleértve a választott bírósági kikötést is kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatás folytán ismerte meg, és fogadja el magára nézve kötelezőnek, az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseivel együtt. 9

10 1.) Szerződés tárgya 1.1. A Hungária Értékpapír Zrt. jelen szerződés alapján vállalja, hogy díjazás ellenében a Számlatulajdonos részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát, valamint a Számlatulajdonos ez irányú rendelkezése esetén zárolt értékpapír-alszámlát nyit és vezet. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés alapján a Számlatulajdonos részére megnyitott számlákon végrehajtja a Számlatulajdonos rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, sem a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, sem a vonatkozó jogszabályok alapján nincs akadálya. A Hungária Értékpapír Zrt. vállalja továbbá, hogy a Számlatulajdonost a számla egyenlegéről értesíti A számlanyitás rendjére, a számla feletti rendelkezésre, a számlavezetésre, és az alszámlákra a Tpt., a Bszt., a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók a jelen szerződésbe foglalt eltérésekkel A Hungária Értékpapír Zrt. jogosult megtagadni a Számlatulajdonosnak, vagy a számla felett rendelkezésre jogosultnak a jelen szerződés alapján megnyitott és vezetett bármilyen számlával kapcsolatos bármely megbízásának a teljesítését abban az esetben, ha az azonosítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre vagy az azonosítási adatok alátámasztására átadott vagy rendelkezésre álló bármely okirat vagy dokumentum lejárt, érvénytelen, hatályát vesztette. Ebben az esetben a megbízás, szerződés teljesítésére vonatkozó kérelem vagy rendelkezés megtagadásából eredő kárért a Hungária Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. 2.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos általános rendelkezések 2.1 Az ügyfélszámla rendeltetése. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán tartja nyilván a Számlatulajdonost megillető bevételt és arról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő kifizetést, valamint az Ügyfél javára befizetett, vagy átutalt összegeket az ügyfélszámlán jóváírja. Az ügyfélszámlán csak a befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom bonyolítható le A Számlatulajdonos amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik szabadon rendelkezhet a számlái egyenlegének felhasználásáról. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen a Számlatulajdonos befektetési szolgáltatással, kiegészítő befektetési szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással kapcsolatos, valamint értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó összeg elszámolása bonyolítható le. Ezen összegek kizárólag bankszámlára vagy ügyfélszámlára utalhatóak át. Az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak az egyszerű átutalás vagy a készpénzfizetés alkalmazható. 3.) A pénzeszköz kezelése 3.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközt tőzsdeforgalmi vagy banki letéti számlán tarthatja és kizárólag a Számlatulajdonos rendelkezése szerint ideértve a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában, illetve a jelen szerződésben meghatározott esetekben is használhatja fel. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost illető pénzeszközöket saját pénzeszközeitől elkülönítve kezeli, ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. A Számlatulajdonost megillető követelés a Hungária Értékpapír Zrt. hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe. 4.) Az ügyfélszámlával kapcsolatos bejelentések 4.1. A rendelkezésre jogosultak A Számlatulajdonos büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a Számlavezető által 10

11 rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon bejelenti az ügyfélszámla rendelkezésre jogosultakat, továbbá megjelöli a rendelkezési jog esetleges korlátait és feltételeit. Amennyiben a Számlatulajdonos szervezet, úgy bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha vezetője a megválasztását (kinevezését) valamint aláírási jogosultságát, hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző előtt aláírt eredeti aláírási címpéldánnyal) igazolja Változások bejelentése A Számlatulajdonos a jelen szerződésben, illetve a hivatkozott formanyomtatványon rögzített adataiban bekövetkezett változásokat köteles haladéktalanul bejelenteni a Hungária Értékpapír Zrt.-nek. Ennek elmulasztásából, késedelmes, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a Hungária Értékpapír Zrt. nem felelős, ezekért a Számlatulajdonos a felel. A Számlatulajdonos késedelem nélkül köteles értesíteni a Hungária Értékpapír Zrt.-t a jelen szerződés szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, az esetleges változásokról, különösen elnevezése, címe, képviselője megváltozásáról, valamint a személyét, jogi státuszát érintő minden egyéb, a jelen szerződés szempontjából lényeges módosításáról. Az e kötelezettségek elmulasztásából származó kárért a Számlatulajdonos felel. 5.) Megbízások fogadása és teljesítése 5.1. A Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlára vonatkozó megbízásokat az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint fogadja és teljesíti. A Hungária Értékpapír Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, munkanapokon az Üzletszabályzatban megjelölt kezdő és záró időpont között fogadja be az értékpapírszámlához és az ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A Számlatulajdonos készpénzfelvételi igényt az Üzletszabályzat erre vonatkozó pontjainak megfelelően köteles jelezni. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a vezetékes telefonon történő megbízás esetén hangrögzítő berendezéssel minden beszélgetés rögzítésre kerül Az ügyfélszámláról történő ,- Ft feletti készpénzfelvételi szándékát a Számlatulajdonos legalább 2 munkanappal korábban, a pontos összeg megjelölésével köteles megjelölni a Hungária Értékpapír Zrt. számára, a számlavezetést végző ügyintézővel való írásbeli közléssel. A bejelentési határidő elmulasztása esetén a ,- Ft-ot, meghaladó részt a Hungária Értékpapír Zrt. csak a bejelentést követő üzleti napon köteles teljesíteni. 6.) Értesítések 6.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonost az ügyfélszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban, illetve megállapodás alapján más módon (pl. elektronikus úton) számlakivonattal értesíti, illetve jelszó megadásával rögzített vezetékes telefonon, telefaxon tájékoztatja. A számlakivonat tartalmazza a számlán végrehajtott művelet azonosításához szükséges valamennyi adatot. A Hungária Értékpapír Zrt. számlakivonatot készít minden olyan munkanapon, amikor az ügyfélszámlán terhelés vagy jóváírás történt, és azokat összesítve- a Számlatulajdonos kérésére továbbítja, vagy személyesen átadja. A Hungária Értékpapír Zrt. az általa vezetett számlákon végzett műveletekről a művelet napján visszaigazolást állít ki. A számlákról a Hungária Értékpapír Zrt. évente a teljes naptári évre vonatkozó kimutatást küld postai úton a Számlatulajdonos részére. A Számlatulajdonos kérésére és költségére a Hungária Értékpapír Zrt. az üzleti év során bármikor haladéktalanul elkészíti a számlakimutatásokat. 7.) Díjazás, elszámolás 7.1. A Hungária Értékpapír Zrt. a szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjtáblázatban meghatározott díjakat, költségeket számítja fel. A Díjtáblázat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét, egyben jelen szerződés részét képezi. 11

12 7.2. A szerződésben meghatározott díjak és költségek mértékét a Hungária Értékpapír Zrt. a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, Díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben bármely jogcímen fennálló követelésével, különösen, de nem kizárólagosan a Számlatulajdonossal szemben felszámított díjak összegével, az esedékesség napján, a Számlatulajdonos számláját megterhelje, követelését a számla egyenlege terhére beszámítsa, valamint a számlaegyenleget óvadékként kezelje, és követelése közvetlen kielégítésére használja fel. A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Hungária Értékpapír Zrt.-t arra, hogy amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. a Számlatulajdonossal szemben már fennálló, de még esedékessé nem vált (le nem járt) követelést tart nyilván, úgy a még esedékessé nem vált követelés kiegyenlítéséhez szükséges összeget a Hungária Értékpapír Zrt. visszatartsa, és csak az ezt meghaladó körben teljesítse a Számlatulajdonos megbízásait. A Számlatulajdonos a megbízásának előbbiek szerinti megbontott teljesítéséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Számlatulajdonos javára a Hungária Értékpapír Zrt-nél vezetett valamennyi számlán elhelyezett valamennyi, szabad rendelkezésű készpénz, pénzügyi eszköz, és értékpapír a Számlatulajdonossal szembeni bármilyen követelés biztosítékaként, a Hungária Értékpapír Zrt. javára óvadékul szolgál. A kielégítési joga megnyíltakor (a követelés esedékessé válásakor) a Hungária Értékpapír Zrt. az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, vagy nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz. Egyéb értékpapír és pénzügyi eszköz esetében is jogosult a Hungária Értékpapír Zrt. a közvetlen kielégítés jogát gyakorolni, ebben az esetben az értékpapír és pénzügyi eszköz piaci ára az elszámolás alapja Amennyiben a Számlatulajdonos számlájának egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a Számlatulajdonos a Hungária Értékpapír Zrt. írásbeli felszólítására köteles a tartozását amennyiben az írásbeli felszólítás rövidebb időtartamot nem jelöl meg 8 napon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 8.) Egyéb rendelkezések 8.1. A pénzeszközök befektetése A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközök után kamatot nem fizet. A Számlavezető a pénzeszközök befektetésére nem köteles. 9.) Záró rendelkezések 9.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen szerződést bármelyik Szerződő fél indokolás nélkül, legalább tizenöt napos határidő betartásával, írásban mondhatja fel (rendes felmondás). Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye a Hungária Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén A számla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha az ügyfélszámlailletve az értékpapír-számla egyenlege három egymást követő naptári hónapon át nulla, úgyszintén amennyiben ezen időszak alatt a számlán csak a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy a három hónap elteltekor a Hungária Értékpapír Zrt. jogosult a Számlatulajdonos számláját lezárni. Amennyiben a számlazáráskor a számlán a számlavezetési díjterhelések szerepelnek, úgy az ennek megfelelő kötelezettség haladéktalan teljesítésére a Hungária Értékpapír Zrt. a számla lezárásával egyidejűleg a Számlatulajdonost felhívja. A számla lezárásának ugyanaz a joghatálya, mint a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának. A számla lezárásáról a Hungária Értékpapír Zrt. az 12

13 ügyfelet értesíti. Lezárt számla újranyitására nincs lehetőség, a Számlatulajdonos az esetleges fennálló tartozásának kiegyenlítését követően jogosult a Hungária Értékpapír Zrt.-vel ismételten számlaszerződést kötni. 9.3 A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni A Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás személyével, működésével és üzleti tevékenységével kapcsolatban megismert valamennyi információt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénynek (Tpvt.), illetőleg a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően üzleti titokként, illetve értékpapír-titokként kezelik. A Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a titoksértés polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeiről Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hungária Értékpapír Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjtáblázata, a Bszt., a Tpt, a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság döntésének azzal, hogy a Választott bíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar, a magyar jog az alkalmazandó és a választott bírók száma három. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek. Kelt : Megbízó Hungária Értékpapír Zrt. 13

14 SZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI PÉNZSZÁMLA ÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Szül. hely és idő: Szig. szám /útlevél szám: Kiállító hatóság: Cím: Levelezési cím: Adóazonosító jel: (továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Hungária Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30. Adószám: (továbbiakban: Társaság ) Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés létrejötte Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása. 2. Nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetése 2.1. A Társaság az Ügyfél pénzeszközeinek és értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására az alább meghatározott számlaszámon a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló évi CLVI. törvény (NYESZ tv.) alapján forintban vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát, és nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlát (együttesen: nyugdíj-előtakarékossági számlák) nyit és vezet. A Társaság ezen számlákat a jelen szerződés létrejöttével egyidejűleg (1.1. pont) nyitja meg Ügyfél számára. 14

15 A hatályos személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 3. (76) szerint: Nyugdíj-előtakarékossági számla: a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlavezető által vezetett, az említett törvény szerinti számlák együttese, feltéve, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákon, továbbá a velük kapcsolatos, e törvény rendelkezéseinek alkalmazásához előírt bizonylatokon "NYESZ-R" megkülönböztető jelzést alkalmaz A 4. melléklet alapján az Ügyfél nyilatkozik a nyugdíj-előtakarékossági számláról és kijelenti, hogy a NYESZ-R megkülönböztető jelzés adózási következményeiről a tájékoztatást megkapta A nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatosan az Ügyfél a Társaságnak csak a. Magyarországon, illetőleg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra, b. magyarországi, illetőleg az EGT más tagállamának szabályozott piacára bevezetett értékpapírra, c. a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott állampapírra, és d. pénzpiaci eszközre vonatkozó ügyletre adhat megbízást Az Ügyfél kijelenti, hogy jelenleg nem jogosult a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 3.. (23) pontjában meghatározott nyugdíjra. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a Társaságot haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel Az Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő ügyleti megbízásokat saját nevében (tényleges tulajdonosként teljesíti). Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a fenti nyilatkozattételre bármikor jogosult őt felszólítani. 3. A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla 3.1. A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla (nyugdíj pénzszámla) olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen kizárólag a. az Ügyfél által befizetett vagy átutalt pénz, b. a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán nyilvántartott befektetési eszközök hozama, a befektetési eszközök értékesítéséből származó ellenérték, c. az Ügyfél másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj pénzszámlájáról a számlavezető által kiadott, az előtakarékoskodó nyugdíj pénzszámlája egyenlegéről kiállított igazolás alapján érkező átutalás, és d. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által az Ügyfél javára átutalt előtakarékossági támogatás kerülhet jóváírásra Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyugdíj pénzszámlára a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg legalább Ft befizetést köteles teljesíteni A nyugdíj pénzszámlát a Társaság az Ügyfél által adott megbízás teljesítéséhez szükséges összeggel, valamint a számlavezetéshez kapcsolódó költséggel és díjjal terhelheti meg A nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök a nyugdíj értékpapírszámla javára teljesített ügyleten kívül más ügyletben fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik. 15

16 4.A nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla 4.1. A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla dematerializált értékpapírokról és a hozzá kapcsolódó jogokról az Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán az Ügyfél szabályszerű, a jelen szerződésnek és a NYESZ törvénynek megfelelő rendelkezéseit teljesíti, a tulajdonában levő értékpapírokat ezen a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlán történt változásokról az Ügyfelet jelen szerződésben meghatározott módon értesíti. Jelen szerződés alapján kiállított számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. 5.Díjak, költségek 5.1. A Társaság a jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő számlák fenntartásáért és vezetéséért az aktuális Díj-, és költségtáblázatban rögzített számlavezetési díjat számít fel az Ügyfélnek A Társaságot díjazás illeti meg a nyugdíj-előtakarékossági számlákon bonyolított egyes ügyletek után. A díj mértékét az adott tranzakcióhoz kapcsolódóan a Díj-, és költségtáblázat tartalmazza. A díj-, és költségtáblázat a Társaság Üzletszabályzatának mellékletében található Az Ügyfél által minden, a nyugdíj pénzszámlára történő befizetést követő első, az Ügyfél megbízása alapján ezen befizetés összegéig, befektetési eszköz vételére vonatkozó ügylet díjmentes. 6.A szerződés hatálya és megszűnése 6.1. A jelen szerződést az Ügyfél bármikor írásban, és a nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetésére vonatkozóan csak együttesen, határidő nélkül felmondhatja, a felmondás a számla kimerülése kivételével azonban csak akkor érvényes, ha az Ügyfél a felmondással egyidejűleg, a 6.5. pontban felsorolt lehetőségek közül választva, a számlák állományáról is rendelkezik Felek rögzítik, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlákon nyilvántartott befektetési eszközök a Társaság számlavezetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeinek fedezeteként szolgálnak. Ha a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök nem nyújtanak fedezetet az Ügyfél jelen megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítésére, a Társaság felszólítja az Ügyfelet a hiányzó összeg befizetésére. Ha az Ügyfél e felszólításnak a kézhezvételt vagy ennek hiányában a jogszabály szerinti kézbesítési vélelem beálltát követő tizenöt napon belül nem tesz eleget, a Társaság a nyugdíj-előtakarékossági számlákat azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a Társaság a felmondással egyidejűleg felhívja az Ügyfelet arra, hogy a számlák állományával a 6.5. pontban foglaltak szerint haladéktalanul rendelkezzen Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaságot az Szja tv. 3.. (23) pontjában meghatározott nyugdíjra való jogosulttá válásáról haladéktalanul, de legkésőbb a nyugdíjjogosultság elérését követő 30 napon belül értesíti. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság az ügyfél NYESZ számla felmondását számított 15 nap felmondási idővel szünteti meg amennyiben az ügyfél igazolja az Szja tv. 3. -a szerinti nyugdíjjogosultságát. A Társaság a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt a 6.5. pontban írtak szerint rendelkezzen a számlák állományáról. 16

17 6.4. A Társaság a jelen szerződést a 6.2. és 6.3. pontokban írtakon túlmenően is, 30 nap felmondási idő megtartásával bármikor jogosult megszüntetni. A Társaság a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt a 6.5. pontban írtak szerint rendelkezzen a számlák állományáról Az Ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszüntetésekor kérheti: a. a nyugdíj értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok, valamint a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek általa meghatározott másik számlavezető által vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő transzferálását, b. a nyugdíj értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok általa meghatározott időpontban, de legkésőbb a felmondás időpontját követő 30 napon belül történő értékesítését, és ezt követően a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében történő kifizetését, vagy c. a nyugdíj pénzszámla, a nyugdíj értékpapírszámla átalakítását a Tpt. szerinti ügyfélszámlává, értékpapírszámlává, vagy az egyes számlák állományának befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára, értékpapírszámlára történő átvezetését. Felek megállapodnak abban, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnése esetén, az Ügyfél jelen pont szerinti rendelkezésének hiányában, illetve annak megtörténtéig, a számlák állományára a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni Az Ügyfél kijelenti, hogy teljes mértékben, tisztában van a nyugdíj-előtakarékossági számlákon elhelyezett pénzeszközökkel, valamint befektetési eszközökkel kapcsolatos adózási kérdésekkel, különös tekintettel az igénybe vehető adókedvezmények feltételeire, valamint a nyugdíjelőtakarékossági számlák megszűnésének adózási következményeire. 7. Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás) 7.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak Amennyiben eltérés mutatkozik a Társaság Üzletszabályzata és jelen szerződés valamely rendelkezése között, úgy e tekintetben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés tárgyára vonatkozó bármely jogszabály, hatósági vagy felügyeleti előírás változása jelen szerződés módosítása nélkül is kihat a Felek jogaira és kötelezettségeire. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Ügyfél igazolja továbbá, hogy a Társaság, illetve annak ügynöke megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű vagy a Társaság, illetve az Ügyfél felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket és azokat az Ügyfél tudomásul vette A Társaság felhívja a figyelmét az Ügyfélnek, hogy a befektetési eszközök kereskedelmének üzletága magas kockázatú és egyáltalán nem garantálható nyereség a befektetési eszközök befektető általi adásvétele során, sőt a befektetőknek a komoly veszteség kockázatával is számolniuk kell. Ez a megállapítás a befektetési eszközök árának gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű és irányú 17

18 változására vonatkozik. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően, a Társaság tájékoztatást adott az általa kínált befektetési eszközök, befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről, valamint eleget tett a Tpt ában előírt tájékoztatási kötelezettségeinek Az ügyfél jelen szerződés mellékleteként szereplő nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy minden olyan adatot, mely a jelen üzleti kapcsolat tárgyával összefüggésben áll, a Társaság a jelen ajánlatot továbbító ügynökének részére átadhatja. A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a szerződést két példányban írják alá, amelyből egy példány az Ügyfelet, egy példány a Társaságot illeti meg. Vita esetén a szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. Mellékletek: 1. A nyugdíj-előtakarékossági számlákon forgalmazott befektetési eszközök listája, 2. a., / b., Kockázatfeltáró nyilatkozat 3. Nyilatkozat 4. Nyilatkozat nyugdíj-előtakarékossági számlákról Kelt: Megbízó / Ügyfél Hungária Értékpapír Zrt. / Szolgáltató 18

19 1. sz. melléklet BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK LISTÁJA A Hungária Értékpapír Zrt. a nyugdíj-előtakarékossági számlákhoz kapcsolódóan az alábbi értékpapírokra vesz fel megbízást: - magyar állampapírok / államkötvények és diszkontkincstárjegyek / - a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények - a Hungária Értékpapír Zrt. által forgalmazott befektetési alapok befektetési jegyei 19

20 2/a. sz. melléklet KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKON FORGALMAZOTT BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS ÜGYLETEKRE Tájékoztatást kaptam arról, hogy az értékpapír befektetések az árfolyam emelkedés lehetősége mellett kockázattal is járnak. A részvények, kötvények, befektetési jegyek, és egyéb értékpapírok árfolyama a vásárláskori értékhez képest emelkedhet és csökkenhet. Ez elsősorban a tőkepiac változásaitól függ. Tájékoztatást kaptam az egyes befektetési lehetőségekkel kapcsolatos hozamok alakulásának lehetőségeiről, illetve a befektetéshez kapcsolódó kockázatokról (különösen a hozamok alakulásáról, az árfolyamok csökkenéséről, a változó devizaárfolyamokról). Elolvastam a részletes szerződési feltételeket. Kitöltöttem és aláírtam a nyomtatványokat, és tudomásul vettem, hogy a Társaság, illetve ügynöke semmilyen befolyással nem bír a részvények, kötvények, befektetési jegyek, és egyéb értékpapírok árfolyamának alakulására, és így nem vonható felelősségre azok teljesítményét illetően. Kelt: Megbízó / Ügyfél 20

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 12. sz. Melléklet Ügyfélszám: Dátum: Amely létrejött egyrészről TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 2010 A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfélazonosító:

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfélazonosító: SZÁMLASZERZŐDÉS Ügyfélazonosító: amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZRT ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK III. 1.1. SZ. MELLÉKLETE SZÁMLASZERZŐDÉS Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: E-mail cím: (A további azonosító adatokat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 1. AZ IDEI ÉVBEN LEJÁRÓ TBSZ TREZOR 2011 SZÁMLÁM TELJES ÁLLOMÁNYÁT SZERETNÉM LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött

Részletesebben

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ),

LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), LETÉTKEZELŐI SZERZŐDÉS amely egyrészről a [*] (székhely: [*], cégjegyzékszám: [*]) (továbbiakban Ügyfél ), másrészről az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Magánszemélyek részére

Magánszemélyek részére FIÓKJAINK Telefon Nyitva tartás 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 1085 Budapest, József krt. 72. (06 1) 428-8808 (06 1) 428-8821 1062 Budapest, Andrássy út 98. (06 1) 428-8800 1111 Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

3. sz. melléklet Hatályos: december 10-től Szerződésminták jegyzéke, az ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

3. sz. melléklet Hatályos: december 10-től Szerződésminták jegyzéke, az ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 3. sz. melléklet Hatályos: 2016. december 10-től Szerződésminták jegyzéke, az ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 1. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE 2.

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.

Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.)

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben