TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.."

Átírás

1 2. számú melléklet TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.. amely létrejött egyrészről NÉV: Születési név: Állandó lakcím: Állampolgárság: Azonosító okmány típusa és száma: Születési hely, idő: Anyja neve: Adóazonosító jel: Értesítési telefonszám: Értesítési cím: Ügyfélkategória szerinti besorolás: továbbiakban mint Ügyfél másrészről Név: Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Cégjegyzékszáma: MNB engedély száma: H-EN-III-183/2015. továbbiakban mint Szolgáltató Ügyfél és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények 1.1. Felek rögzítik, hogy Ügyfél a jelen Szerződés megkötése előtt kitöltötte A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerinti megfelelési tesztet (továbbiakban: Teszt). 1.2 Szolgáltató a Teszt értékelésével meggyőződött arról, hogy Ügyfél ismeretei, illetve ügyletekkel kapcsolatos gyakorlata és kockázatviselő képessége megfelelő ahhoz, hogy Ügyfél a jelen szerződés szerinti tartós befektetési szerződést megkösse. E megállapítással Ügyfél fenntartások nélkül egyetért. 1.3 Felek rögzítik, hogy közöttük befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerződés (továbbiakban: Keretszerződés) alapján a szolgáltató. számú értékpapírszámlát vezeti Ügyfél részére. 1.4 Felek a jelen szerződéssel A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja) 67/B. -ában foglaltak szerinti Tartós Befektetési Szerződést kötnek. 1

2 2. Megbízás 2.1. Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Szolgáltatót, hogy nyisson részére Tartós Befektetési Számlát (továbbiakban: TBSZ számla). A TBSZ számla vezetésére jelen szerződés rendelkezései, a Keretszerződés rendelkezései, valamint Szolgáltató Üzletszabályzatának értékpapírszámlavezetésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 2.2 Ügyfél tudomásul veszi, hogy egy naptári évben kizárólag egy tartós befektetési szerződést jogosult kötni Szolgáltatóval az Szja. 67/B. (3) pont szerinti pénzügyi eszközök tekintetében. Concorde Alapkezelő zrt-nél portfoliókezelési szerződéssel és az erre vonatkozó, hatályos Concorde Alapkezelő zrt, Alapforgalmazó Zrt és az ügyfél között létrejött háromoldalú megállapodással rendelkező Ügyfél jogosult a jelen szerződés keretében, adott gyűjtőévi TBSZ-en belül több alszámla megnyitására. 2.3 Ügyfél a jelen szerződéssel arra vállal kötelezettséget, hogy a jelen szerződés megkötésének adóévében egy összegben vagy részletekben történő, első alkalommal legalább 25 ezer forint (vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz) befizetést az abból eszközölt, a TBSZ számlán történő befektetések hozamaival (kamat, árfolyamnyereség, ügyleti nyereség, osztalék stb.) együtt a befizetés naptári évét követő legalább öt naptári évben (a továbbiakban: ötéves lekötési időszak), a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még Szolgáltató által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. Ügyfél ezen nyilatkozata az Szja tv. 67/B. (4). bek. b) pontja szerinti, a hároméves lekötési időszakot meghosszabbító nyilatkozatnak minősül, amely alapján Szolgáltató a TBSZ számlán történt befektetéseket az Szja tv. 67/B (2) bek. szerinti ötéves lekötési időszakban tartja lekötési nyilvántartásban hacsak a jelen szerződés tartama alatt a jelen szerződésen írt módon, feltételekkel és következmények mellett Ügyfél ettől eltérő nyilatkozatot nem tesz. 3. Díjak és költségek 3.1. Ügyfél által Szolgáltatótól a jelen Szerződés keretében igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díjak összegét és esedékességét a Szolgáltató Kondíciós Listája tartalmazza. 4. Együttműködés, titoktartás és tájékoztatás 4.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel és az azon alapuló szolgáltatásokkal kapcsolatban minden jelentős tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul, de legkésőbb a változásról való tudomásszerzést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül értesítik egymást Ügyfél kijelenti, hogy Szolgáltatótól a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljes tájékoztatást megkapta, egyben a jelen Szerződés aláírásával külön is elismeri továbbá, hogy Szolgáltató a Bszt.-ben foglalt teljes, általános és konkrét tájékoztatási kötelezettségének eleget tett Ügyfél jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Szja. tartós befektetésekre vonatkozó rendelkezéseit (67/B. ) teljes érdemükben megismerte, a jelen Szerződést az Szja. tartós befektetésekre vonatkozó rendelkezéseinek az ismeretében köti. 2

3 4.4. Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az Üzletszabályzatban és a jelen Szerződésben hivatkozott bármely további tájékoztatást a Szolgáltató honlapján ( adja meg. Ügyfél kijelenti, hogy rendszeres internet-hozzáféréssel rendelkezik és a tájékoztatás ezen módját elfogadja és Szolgáltató aktuális hirdetményeiről is ezúton tájékozódik. 5. Hatály és felmondás 5.1. Jelen Szerződés megszűnik abban az esetben, amennyiben Ügyfél által Szolgáltatónál nyitott TBSZ számla vagy azokhoz kapcsolódóan nyitott alszámlák bármelyike megszüntetésre kerül. Az adott évben megnyitott TBSZ alszámlák bármelyikének megszüntetése a többi TBSZ alszámla megszüntetését, és jelen szerződés megszűnését jelenti, figyelemmel arra, hogy bármely alszámla megszüntetése a TBSZ számláról történő tőkekivonást jelent, amely a számlához fűződő adókedvezmény részbeni vagy teljes megszűnését eredményezi A lekötés megszakítása esetén (azaz, akkor, ha Ügyfél a lekötött pénzösszeget, és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja), a lekötési hozamot az említett napra vonatkozó állapot szerint kell megállapítani. Amennyiben a lekötési időszak utolsó napja munkaszüneti nap, akkor Szolgáltató a lekötési hozamot a lekötési időszak utolsó napját megelőző utolsó ismert árfolyam alapján állapítja meg. Ha Ügyfél az ötéves lekötési időszak utolsó napját megelőzően, de a befizetés naptári évét követő legalább három éves lekötési időszak elteltét követően tett nyilatkozatával a lekötést csak a lekötési nyilvántartásban lévő pénzügyi eszköznek, pénzösszegnek egy részére de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben tartja fenn, a meghosszabbítással érintett rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg, míg a lekötésből kikerülő pénzösszeg hozama után az Szja tv. 67/B (5). bek ba) bc) pontjai szerinti kedvezményes adókulccsal számítandó adót kell fizetni. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező magánszemély halála esetén, ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be. 5.3 A hároméves lekötési időszak lejártával Ügyfél a jelen szerződés 2.3 pontjában írtaktól eltérően a Szolgáltató felé nyilatkozhat (továbbiakban: Nyilatkozat) a A TBSZ számla teljes értékének felvételéről, a 10%-os kedvezményes adó megfizetése mellett a teljes befektetésen elért hozam után, vagy a TBSZ számlán nyilvántartott érték részbeni felvételéről, a kivont (meg nem hosszabbított) befektetéssel arányos hozam után 10%-os adó megfizetése mellett (Részfelvét). Szolgáltató ezen Nyilatkozat megtételéről és a tartós befektetési számláról kivont pénzügyi eszközökről adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. A Nyilatkozatot postai úton tértivevényes küldeményként kell elküldeni Szolgáltató székhelyére vagy személyesen átadni Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában. Online hozzáféréssel rendelkező Ügyfél a Nyilatkozatot Szolgáltató on-line felületén található ügyfélkapun keresztül is megteheti. A személyesen átadott vagy postán küldött Nyilatkozat Szolgáltatóhoz be kell érkezzen a hároméves lekötési időszak utolsó banki napján, ellenkező 3

4 esetben az nem hatályosul. Az on-line felületen tett Nyilatkozat a hároméves lekötési időszak utolsó napján 23 óra 59 percig kell beérkezzen Szolgáltatóhoz, ellenkező esetben az nem hatályosul. 5.4 Amennyiben Ügyfél a TBSZ számlán nyilvántartott valamennyi pénzügyi eszköz tekintetében a lekötést a hároméves lekötési időszak utolsó napját követően meg kívánja szüntetni, úgy Szolgáltató a TBSZ számlán nyilvántartott pénzügyi eszközöket az Ügyfél Nyilatkozatában megjelölt, Szolgáltatónál vezetett számlaszámra vezeti át. A TBSZ számlán nyilvántartott teljes érték felvételével a TBSZ szerződés és ezzel együtt a TBSZ számla megszűnik. 5.5 A TBSZ számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök hároméves lekötési időszakot követő Részkivétele esetén Ügyfél a Nyilatkozatban köteles megjelölni a lekötésből kivonni kívánt pénzeszköz pontos összegét és devizanemét. Részkivétel esetén kizárólag pénzeszköz kivonásáról jogosult rendelkezni Ügyfél. A kivonni kívánt összeg értéknapon történő rendelkezésre állásáról az Ügyfél köteles intézkedni legkésőbb a Nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő utolsó napjáig. A Nyilatkozatban megjelölt, kivonni kívánt összeg a Nyilatkozatban megjelölt, Szolgáltatónál vezetett számlaszámra december 31. értéknappal kerül átvezetésre. Amennyiben a Nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő utolsó napjáig a kivonni kívánt pénzösszeg nem áll a TBSZ számlán maradéktalanul rendelkezésre, úgy a kivonásra irányuló Nyilatkozat nem hatályosul. Szolgáltató ebben az esetben a megjelölt összeget nem fogja átvezetni Ügyfél Nyilatkozatban megjelölt ügyfélszámlájára. A TBSZ számláról kivont pénzügyi eszköz, e résszel arányos, a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapjára megállapított lekötési hozama után az Szja törvény 67/B. (5) bekezdése értelmében 10%-os személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli a Számlatulajdonost. A TBSZ számláról ki nem vont egyéb pénzügyi eszközök tekintetében a lekötés a TBSZ számlán a hároméves lekötési időszakot követő időtartamra fennmarad a tartós befektetési szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben Részkivét esetén a kivonni kívánt összegek nélkül a TBSZ számlán maradó pénzügyi eszközöknek a hároméves lekötési időszak utolsó napján nyilvántartott együttes értéke nem éri el az Szja törvény 67/B. -ában meghatározott összeget, vagyis a Ft-ot, azaz huszonötezer forintot, akkor a tartós befektetési szerződés és azzal együtt a TBSZ számla is automatikusan megszűnik, és a TBSZ számlán nyilvántartott valamennyi pénzügyi eszköz a TBSZ számláról kivonásra kerül. 6. Tartós befektetési értékpapír- és ügyfélszámla vezetésére vonatkozó szabályok 6.1. Ügyfél megbízza Szolgáltatót azzal, hogy nyisson részére TBSZ számlát. Szolgáltató a megbízást elfogadja és megnyitja Ügyfél nevére a fenti ügyfélazonosítóhoz tartozó tartós befektetési értékpapírszámlát. Szolgáltató vállalja a TBSZ számlán nyilvántartott dematerializált értékpapírok és Ügyfelet megillető pénzeszközök nyilvántartását, Ügyfél egyedi, a TBSZ számlára vonatkozó szabályszerű megbízásainak teljesítését, valamint számlakivonatok kiadását. Jelen szerződés aláírásával Ügyfél megbízza Szolgáltatót, hogy az általa a jelen szerződés alapján nyitott TBSZ számlán elhelyezett értékpapírokat és pénzeszközöket az Szja. 67/B. -ában meghatározott szabályok szerint tartós befektetésként kezelje, a jelen 4

5 szerződésben és Szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően. Ügyfél jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Szolgáltatónál jelen naptári évben még nem kötött tartós befektetési értékpapírszámla-szerződést. 6.2 Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a TBSZ számlát akkor nyitja meg, ha a megnyitáshoz szükséges dokumentumok Szolgáltatóhoz hiánytalanul megérkeztek. A TBSZ számla száma:. A TBSZ számla induló befizetését Ügyfél a TBSZ számla megnyitását követő 10 napon belül kell, hogy teljesítse. A TBSZ számlán lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves, illetve ötéves lekötési időszakban a hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető és az egyes tartós befektetési szerződések alapján fennálló állományok között átcsoportosítás nem lehetséges A TBSZ számla a következő alszámlákból áll: értékpapírszámla és hozzá tartozó ügyfélszámla (pénzszámla). Az értékpapírszámla megfelel A tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben (továbbiakban: Tpt.) meghatározott értékpapírszámla továbbá az értékpapírszámla és az ügyfélszámla (pénzszámla) az Szja. 67/B. -ában meghatározott tartós befektetési számla feltételeinek A TBSZ számla nem lehet tartozik egyenlegű, azaz Ügyfél nem adhat olyan érvényes megbízást vagy rendelkezést Felek eltérő megállapodásának hiányában, nem idézhet elő olyan helyzetet, amelynek eredményeként a TBSZ számlát terhelő esedékes teljesítési kötelezettségei fedezetlenek és teljesíthetetlenek legyenek Szolgáltató az e Szerződésben meghatározott tevékenységért a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott költség- és díjösszegeket számítja fel Ügyfélnek. Szolgáltató az esedékes díjakkal és költségekkel megterheli Ügyfél ügyfélszámláját. Szolgáltató az e szerződés alapján kezelt pénzügyi eszközről és pénzeszközről legalább évente, minden tárgyév december 31-ig számlakivonatot készít és azt írásban Ügyfél rendelkezésére bocsátja A Számlakivonat tartalmazza: a számla és alszámla számát és elnevezését (tartós befektetési számla megjelöléssel), a számlatulajdonos Ügyfél nevét, lakcímét, az értékpapírt, annak kódját (ISIN azonosító), illetve pénzt és azok mennyiségét, valamint devizanemét, az értékpapír esetleges zárolására való utalást, a tartós befektetés kezdő évét, a számlán történt tranzakciók részletezését Ügyfél a számlakivonattal kapcsolatban 30 (harminc) napon belül kifogással élhet. Amennyiben Ügyfél az előbbi határidőn belül a kifogásolási jogával nem él az adott számlakivonattal kapcsolatban, mind a számlakivonat, mind az abban foglalt ügyletek visszavonhatatlanul elfogadottnak minősülnek, Ügyfél az abban foglalt ügyleti elszámolásokkal kapcsolatban kifogásolási jogát elveszíti, és azok tekintetében vitának később sincs helye. 5

6 6.8. Jelen pontban meghatározott havi kivonatokon túlmenően Szolgáltató a TBSZ számlán végrehajtott megbízásokról legkésőbb a teljesítés napját követő napon jelen szerződésben megadott címre küldött elektronikus levélben tájékoztatatást küld Ügyfél részére a Bszt.-ben meghatározott tartalommal Szolgáltató a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően az ott meghatározott kategóriák szerint elvégezte Ügyfél minősítését. Ezen minősítés alapján Ügyfelet a jelen szerződésben megjelölt ügyfél-kategóriába tartozóként kezeli A minősítési kategóriákra vonatkozó részletes szabályokat, illetve a minősítés esetleges megváltoztatásának lehetőségét és szabályait a Szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza. Az Üzletszabályzatot a Szolgáltató folyamatosan hozzáférhetővé teszi a honlapon[mp1]. 7. Egyéb 7.1. Ügyfél megerősíti, hogy a megbízásokhoz kapcsolódó teljesítésigazolások és egyéb kommunikáció során Szolgáltató az alábbi elektronikus levélcímet köteles használni: cím: Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen szerződés keretében megadott címre Szolgáltató által küldött teljesítésigazolások személyére vonatkozóan személyes adatot és értékpapírtitoknak minősülő információkat tartalmaznak. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében megadott e- mail postafiókjához kizárólagos hozzáférési joggal rendelkezik, és annak illetéktelen személy által történő hozzáférésének megakadályozásáért minden észszerűen elvárható lépést megtesz. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a fenti információk jogosulatlan harmadik személyek által történt hozzáférése kapcsán Ügyfelet ért károkért a felelősségét kizárja, amennyiben a hozzáférés Szolgáltató vagy megbízottja számítástechnikai rendszerén kívül történt. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató számítástechnikai rendszerének nem része a távközlési szolgáltató(k) által üzemeltetett telefonos hálózat, az internetes szolgáltatók által kezelt számítógépes hálózat, valamint az Ügyfél által üzemeltetett felhasználói hozzáférési pont és ezen szolgáltatók közötti kapcsolattartást biztosító hálózat A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, Szolgáltató Üzletszabályzata, valamint az azokban hivatkozott egyéb jogforrások rendelkezései irányadók. Ügyfél kijelenti, hogy Szolgáltató oldalán előzetesen tájékozódott és megismerte Szolgáltató Üzletszabályzatát és Keretszerződését, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kelt: Alapforgalmazó Zrt. Ügyfél neve 6

7 Tartós Befektetési Szerződés Terméktájékoztató Jelen terméktájékoztató a Magyar Nemzeti Bank ajánlásával összhangban összefoglalja a Tartós Befektetési Szerződés konstrukció (TBSZ) kiemelt sajátosságait. A TBSZ-re vonatkozó általános szabályok A Tartós Befektetési Szerződés elsődleges célja, hogy kedvezményes adózású vagy akár adómentes megtakarítást tegyen lehetővé a magánszemélyek részére több éves távlatban. TBSZ bármikor nyitható, a nyitás naptári éve az adott Tartós Befektetési Szerződés gyűjtőéve vagy más néven felhalmozási éve, amikor az ügyfél a megtakarításait a TBSZ számlán elhelyezheti. A felhalmozási évben a 25 ezer Ft kezdőbefizetés mellett tetszőleges részletekben lehet összegeket befizetni az adott TBSZ-re, az év végéig. A gyűjtőév lezárulta után az adott TBSZ egyenlege befizetéssel már nem növelhető. Új megtakarítások elhelyezése évente új szerződés megkötésével, új TBSZ-en lehetséges. Egy naptári éven belül az Alapforgalmazó Zrt.- nél egy értékpapír alapú TBSZ nyitható. A gyűjtőév után öt naptári év elteltével ér véget az adott TBSZ tartós lekötési ideje, ekkor a megtakarítás kamat-, árfolyam-, nyereség- és osztalékadó-mentesen vehető fel. Milyen esetben nem jár az adókedvezmény? Nem jár adókedvezmény, ha a TBSZ a gyűjtőévben vagy az azt követő harmadik naptári éven belül megszüntetésre kerül. Ebben az időszakban a TBSZ-ről nem lehet részösszeget felvenni, megtakarítás kivonása a TBSZ szerződés felmondását, a teljes megtakarítás kifizetését és az adókedvezményre való jogosultság elvesztését jelenti. Új TBSZ szerződés megkötésével az addig elért kedvezmény nem vehető igénybe. Az eredetileg befektetett összeg hozamaira vonatkozó hatályos adómérték 15%. Ezt az adót a Szolgáltató nem vonja le a kifizetéskor, az adó megfizetésének eljárását a Hogyan kell az adófizetési kötelezettségnek eleget tenni című pont tartalmazza. Milyen esetben jár csökkentett adókedvezmény? Csökkentett adókedvezmény jár, ha a megtakarítás kivonására a gyűjtőévet követő harmadik év vége és az ötödik év vége között kerül sor. Ez esetben a hatályos adómérték 10% az eredetileg befektetett összeg hozamaira. Ezen az időszakon belül egyetlen időpontban, a gyűjtőévet követő harmadik év leteltekor lehet akár részösszeget is felvenni a TBSZ-ről, pl. értékpapír TBSZ-en tartott értékpapírok teljesült eladása után azok visszaváltási ellenértékét. A részkivét esetében is arányosan 10% a fizetendő adó. Az időszak további részében, a korábbi időszakhoz hasonlóan a TBSZ-ről már nem lehet részösszeget felvenni, ekkor már ismét csak a TBSZ szerződés felmondásával lehet kezdeményezni a megtakarítás kifizetését. A kifizetés során ezekben az esetekben sem vonja le a fizetendő adót a Szolgáltató, ld. következő pont. Hogyan kell az adófizetési kötelezettségnek eleget tenni? A tartós befektetésből származó jövedelem adóját nem a Szolgáltató vonja le a TBSZ-en, sem a TBSZ fenntartása alatt, sem annak megszüntetésekor, sem a fenti pontban említett részkivét esetén. A tartós befektetésen elért jövedelem adóját, az ügyfél az adóbevallásában vallja be és befizeti az adóhatóságnak. Az adó alapja, a 7

8 tartós befektetésen elért jövedelem, a megtakarításon összességében képződött hozam, illetve kamat, vagy másképp: a megtakarítás kivonásakor a megtakarítás aktuális értékének a tartós lekötésbe helyezett, azaz a gyűjtőév során elhelyezett összeget meghaladó része. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez az Alapforgalmazó Zrt. a megtakarítás kivonását követő évben, a jogszabályban meghatározott határidőig a fent már említett igazolást megküldi az ügyfél címére. Nem kell azonban feltüntetni az adott TBSZ adatait az adóbevallásban semmilyen formában, amennyiben fizetendő adó nincs. Ez akkor fordul elő, ha adóköteles jövedelem nem keletkezett a TBSZ-ből, vagy ha a fizetendő adó mértéke 0%, ez utóbbi a gyűjtőévet követő 5. év végéig fenntartott TBSZ esete. A TBSZ az ügyfél elhalálozása esetén is megszűnik, a megtakarítás összege örökölhető, adófizetési kötelezettség ilyen esetben a tartós lekötésből származó jövedelem vonatkozásában nem merül fel. Értékpapírszámla alapú TBSZ esetében az értékpapírszámlához tartozó nem kamatozó pénzszámlára befizetett összegből az ügyfél rendelkezései alapján kerül sor értékpapír-vásárlásokra az ügyfél javára a TBSZ-en elérhető befektetési eszközökből (pl. befektetési alap, diszkontkincstárjegy, stb.). Az értékpapír-portfólió a későbbiekben is átrendezhető pl. csere megbízással az adott TBSZ-en belül. A megtakarítás hozamára kihatnak a pénzpiaci/tőkepiaci mozgások. Értékpapír TBSZ-re Nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ-R-en) tartott megtakarítás is áthelyezhető a NYESZ-R megszüntetése esetén. Értékpapír TBSZen adókiegyenlítést nem lehet alkalmazni, azaz a TBSZ-en realizált veszteségek nem állíthatók szembe a normál értékpapírszámlán elért nyereséggel. TBSZ esetében felszámítandó díjak köre, mértéke A TBSZ keretében nyújtott szolgáltatások után fizetendő díjak összegét és esedékességét az Alapforgalmazó Zrt. Kondíciós Listája tartalmazza. A terméktájékoztatót megismertem, és az abban foglaltakat elolvasás és értelmezés után írom alá.. Ügyfél neve 8

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év..

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.. TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.. amely létrejött egyrészről Név: Ügyfél neve/cégneve Állandó lakcím: Ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye/székhelye Állampolgárság: Ügyfél állampolgársága

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt.-nél a TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag befektetési jegyre vonatkozó ügyleti megbízás hajtható végre.

Az Alapforgalmazó Zrt.-nél a TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag befektetési jegyre vonatkozó ügyleti megbízás hajtható végre. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (TBSZ) 1. Mi a Tartós Befektetési Szerződés? A személyi jövedelemadóról szóló törvény[1] értelmében tartós befektetési szerződés hitelintézettel, illetve befektetési vállalkozással

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02- 050265, adószáma: 10045655-2-15, KSH

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 1. AZ IDEI ÉVBEN LEJÁRÓ TBSZ TREZOR 2011 SZÁMLÁM TELJES ÁLLOMÁNYÁT SZERETNÉM LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 12. sz. Melléklet Ügyfélszám: Dátum: Amely létrejött egyrészről TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 2010 A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.

Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.)

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ)

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) 1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 2010. október 18-i ülésén a 5-135 (2010.10.18.) számú határozatával

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla)

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla) A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a CIB Maraton Értékpapírszámlára (Tartós Befektetési Számla) (2013. augusztus 1-től hatályos szabályozás) Lezárva: 2013. augusztus 08. A jelen részletes terméktájékoztatót

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla)

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla) A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a CIB Maraton Értékpapírszámlára (Tartós Befektetési Számla) (2016. január 1-től hatályos szabályozás) Lezárva: 2016. január 12. A jelen részletes terméktájékoztatót

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (TBSZ) BETÉTI SZÁMLA

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (TBSZ) BETÉTI SZÁMLA TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (TBSZ) BETÉTI SZÁMLA Ügyfél tájékoztató Mi az a TBSZ betéti számla? Ön adót takaríthat meg, ha ezt a forint alapú tartós megtakarítási formát választja. Ez egy olyan szerződés

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02-050265, adószáma:

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) I. Hirdetmény ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2015.11.10-től 2016.07.18-ig UniCredit Ügyfelet

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa György utca 22., cégjegyzékszáma: 03-02-000162, a továbbiakban:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Lakossági ügyfelek Befektetések. Gyümölcsöző befektetés! Adómentes megtakarítási lehetőségek

Lakossági ügyfelek Befektetések. Gyümölcsöző befektetés! Adómentes megtakarítási lehetőségek Lakossági ügyfelek Befektetések Gyümölcsöző befektetés! Adómentes megtakarítási lehetőségek Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ-R) A Nyugdíj-előtakarékossági Számla jelenleg az egyetlen olyan megtakarítási

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3.

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3. MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére 1,35 -os jegybanki alap figyelembevételével I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2015. szeptember 1-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2017.

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2017. Az MKB Trezor Számlák előnyei MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla Érvényes: 2017. január 3-ától Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

CITIBANKKAL KÖTÖTT LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS/VAGY HITELSZERZŐDÉS ÉS/VAGY BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM

CITIBANKKAL KÖTÖTT LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS/VAGY HITELSZERZŐDÉS ÉS/VAGY BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM Visszaküldési cím: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Központi Dokumentáció Budapest, Pf. 123. 1367 CITIBANKKAL KÖTÖTT LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS/VAGY HITELSZERZŐDÉS ÉS/VAGY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül: 1,65 -os jegybanki alapkamat figyelembevételével Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal.

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2017. január 01. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2016. november 02. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015.

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015. MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla Érvényes: 2015. március 23-ától Az MKB Trezor Számlák előnyei Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

Online Befektetési Rendszer hasznos tippek

Online Befektetési Rendszer hasznos tippek Milyen esetben használja az átvezetés funkciót? Online Befektetési Rendszer hasznos tippek Minden Budapest Banknál vezetett értékpapírszámla rendelkezik hozzá tartozó pénzszámlával. A pénzszámlán elhelyezett

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2016. július 15. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos ~ 1 ~ HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BETÉTEK KONDÍCIÓI Érvényes 2016. június 7.-től Közzététel napja: 2016. április 7. A kamatváltozás az állományt is érinti a változó kamatozású betéteknél A hirdetmény módosítását

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CXVI. törvény 2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 A 2013.1.1. és 2013.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A törvény hatálya 1 2. Értelmező

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés)

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) amely létrejött egyrészről Név: mint számlatulajdonos

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZRT ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK III. 1.1. SZ. MELLÉKLETE SZÁMLASZERZŐDÉS Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hirdetmény. A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hirdetmény A. melléklet: Szerződésmintákról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2013. március 4. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. november 01. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben