BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: ), mint hitelnyújtó (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám: számla szám: adóazonosító jel/adószám: mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. A Befektetési Hitel Keretszerződés tárgya 1.1. Jelen Befektetési Hitel Keretszerződés (továbbiakban: Keretszerződés) a Felek között létrejött Alapmegállapodás kiegészítése, amely alapján a Fióktelep befektetési hitelt kíván nyújtani az Ügyfél számára a Fióktelepen, mint bizományoson keresztül az Ügyfél által megvásárolni kívánt értékpapírok megvásárlásához. A Felek rögzítik, hogy bizományosi tevékenység alatt a Fióktelepnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény ( Bszt. ) 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt megbízás végrehajtása az ügyfél javára elnevezésű tevékenységét értik A Fióktelep és az Ügyfél az Ügyfélnek nyújtott egyes befektetési hitel(ek) különös feltételeinek szabályozására Egyedi Befektetési Hitelszerződéseket kötnek. Az egyedi befektetési hitelek nyújtása minden esetben az Ügyfél ilyen igényének jelzését követően, a hitelből finanszírozni kívánt tranzakció figyelembevételével, a Fióktelep egyedi és kizárólagos döntése alapján történik, önmagának a jelen Keretszerződésnek az alapján a Fióktelep nem köteles befektetési hitel nyújtására az Ügyfél számára és az Ügyfél nem jogosult befektetési hitel felvételére A Fióktelep befektetési hitelt az Ügyfél normál ügyfélszámlájához és értékpapírszámlájához, illetve a Tartós Befektetési Számlájához kapcsolódóan nyújthat azzal, hogy a normál ügyfélszámláját és értékpapírszámlát, illetve a Tartós Befektetési Számlát a befektetési hitel szempontjából külön kell kezelni, a különböző számlákon lévő eszközök a másik számla vonatkozásában felvett hitelre fedezetül nem vonhatók be Jelen Keretszerződés létrejöttének feltétele, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszertől (KHR) lekérdezett adatok alapján a Fióktelep megállapítsa, hogy nincs akadálya a Keretszerződés megkötésének, illetve, hogy az Ügyfél a jelen szolgáltatás kockázatait is lefedő Kockázatfeltáró Nyilatkozatot elfogadja, továbbá, hogy rendelkezzen 90 napnál nem régebbi, a Fióktelep által meghatározott eredménnyel kitöltött a Fióktelep által alkalmazott Megfelelési teszttel és aláírja a keretszerződést A jelen Keretszerződés az Üzletszabályzatban és az Alapmegállapodásban foglaltaknak megfelelően elektronikus formában kerül megkötésre. 2. A hitelnyújtás feltételei 2.1. Jelen Keretszerződés aláírásával az Ügyfél jogosulttá válik arra, hogy a Fióktelep által biztosított elektronikus kereskedési felületen keresztül az Üzletszabályzatban meghatározott módon Egyedi Befektetési Hitelszerződések megkötését kezdeményezze az általa tőzsdei kereskedésben megvásárolni kívánt értékpapírok vételárának finanszírozására. 1

2 2.2. A Fióktelep kizárólag az általa egyoldalúan meghatározott és az egyedi hitelfelvétel időpontjában hatályos Hirdetményben közzétett listában szereplő részvények megvásárlásához nyújt befektetési hitelt. Az ily módon megvásárolható részvények listáját a Fióktelep jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani Az Ügyfél által kezdeményezett egyedi befektetési hitel folyósításáról a Fióktelep jogosult dönteni, és a Fióktelep bármikor indoklás nélkül jogosult megtagadni a hitelnyújtást még abban az esetben is, ha a hitelből megvásárolni kívánt részvény szerepel a Fióktelep által meghatározott, fent hivatkozott listán A Befektetési Hitel Keretszerződést a Fióktelep jogosult egyoldalúan módosítani, amely módosításáról hivatalos közzétételének helyein, Hirdetményben értesíti az Ügyfelet legalább a tervezett változás hatálybalépést 15 nappal megelőzően. Amennyiben az Ügyfél a változást nem fogadja el, jogosult a változás hatálybalépésének napját megelőző nappal írásban felmondani a Keretszerződést és valamennyi hatályos Egyedi Befektetési Hitelszerződését, azzal a feltétellel, hogy a felmondás hatálybalépésével egyidejűleg az általa felvett befektetési hiteleket és járulékait maradéktalanul visszafizeti a Fióktelepnek; ennek hiányában a felmondás érvénytelen. Felmondás hiányában a Keretszerződést érintő változások a fentiek figyelembevételével a Fióktelep által megjelölt naptól kezdve hatályosak A hitelnyújtás előtt az érintett részvények megvásárlásához az Ügyfél számláján található összes, a hitelnyújtással érintett tranzakcióban szereplő értékpapír devizanemének megfelelő készpénzmennyiség felhasználásra kerül, és a Fióktelep kizárólag a vételár fenti készpénzegyenleget meghaladó részére folyósítja a befektetési hitelt A már rögzített, de nem teljesült vagy részteljesült megbízások módosítására kizárólag a befektetési hitel összegét nem növelő módon van lehetősége az Ügyfélnek. 3. A hitel devizaneme 3.1. A Fióktelep a jelen Keretszerződés alapján az Ügyfél részére kizárólag EUR, USD és HUF devizában nyújt hitelt azzal, hogy a hitel devizanemét minden esetben a hitelből vásárolni kívánt értékpapír devizaneme határozza meg, a Fióktelep az egyes tranzakciókhoz ettől eltérő devizanemben nem nyújt befektetési hitelt. 4. A hitel futamideje 4.1. A jelen Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Befektetési Hitelszerződések szerint nyújtott hitelek futamideje egységesen 90 nap. Az Egyedi Befektetési Hitelszerződésekkel felvett befektetési hitel és járulékai visszafizetése a megszűnés napján válik egy összegben esedékessé. Ha a megszűnés napja munkaszüneti- vagy bankszünnapra esne, úgy a szerződés a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot követő első munkanapon szűnik meg. Az Ügyfélnek lehetősége van azonban a felvett hitel és járulékai visszafizetése nélkül meghosszabbítani az Egyedi Befektetési Hitelszerződést újabb 90 napos futamidővel. Az Egyedi Befektetési Hitelszerződés legfeljebb négy alkalommal hosszabbítható meg. A befektetési hitel az utolsó hosszabbítás utolsó napján automatikusan megszűnik. Azon értékpapírokra, amelyek az Egyedi Befektetési Hitelszerződés hatálya alatt kikerültek a befektetési hitellel finanszírozott értékpapírok köréből, az Egyedi Befektetési Hitelszerződés nem hosszabbítható meg A meghosszabbított Egyedi Befektetési Hitelszerződés megkötését az Ügyfél a lejárat előtti 14 napon belül, a lejáratot megelőző munkanapig kezdeményezheti a Fióktelepnél. A szerződés megkötésére és a hitel folyósítására, valamint a szerződés módosítására, meghosszabbítására a megkötésekor, módosításakor, illetve meghosszabbításakor hatályos Keretszerződés rendelkezései az irányadók. Az Egyedi Befektetési Hitelszerződés meghosszabbításakor a befektetési hitel tőkeösszege nem változik meg, a hosszabbításig felhalmozott kamat nem tőkésedik, így az Ügyfél továbbra is csupán a tőkeösszeg után köteles kamatot fizetni, a felhalmozott kamat után nem. 5. Kamat 5.1. A befektetési hitel kamata a hitel összegének alapul vételével számított összeg, amelyet az Ügyfél a Fióktelep részére a hitel összegének folyósításától annak teljes visszafizetéséig fizet. 2

3 5.2. A Fióktelep az Ügyfelet terhelő hitelkamatot naponta számítja fel. A kamat mértéke az adott napon érvényes, a hitel devizaneme szerinti jegybank által meghatározott jegybanki alapkamat + a Fióktelep által meghatározott és a Kondíciós Listában közzétett kamatláb. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat változásával egyező mértékben változik A Fióktelep által az adott napon érvényes jegybanki alapkamaton felül meghatározott kamatlábat érintő változásokról a Fióktelep hivatalos közzétételének helyein Hirdetményben és a Kondíciós Listában értesíti az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél a változást nem fogadja el, jogosult a változás hatálybalépésének napját megelőző nappal írásban felmondani valamennyi hatályos Egyedi Befektetési Hitelszerződését, azzal a feltétellel, hogy a felmondás hatálybalépésével egyidejűleg az általa felvett befektetési hiteleket és járulékait maradéktalanul visszafizeti a Fióktelepnek; ennek hiányában a felmondás érvénytelen. Felmondás hiányában a kamatlábat érintő változások a fentiek figyelembevételével a Fióktelep által megjelölt naptól kezdve az Ügyfél már megkötött Egyedi Befektetési Hitelszerződéseire is hatályosak. 6. Visszafizetés 6.1. A kölcsönt az Ügyfélnek lejáratkor egy összegben kell visszafizetnie a hitelkamatokkal együtt A Fióktelep előtörlesztést, illetve a teljes kölcsönösszeg lejárat előtti visszafizetését is elfogadja. Az előtörlesztés díjmentes, és az előtörlesztés időpontja és az Egyedi Befektetési Hitelszerződés szerinti lejárat napja közötti időre az Ügyfélnek az előtörlesztett tőkeösszegre kamatfizetési kötelezettsége nincs A Társaság az előtörlesztett összeget először az előtörlesztés napjáig felhalmozódott hitelkamat-tartozás kiegyenlítésére számolja el, az előtörlesztett összegből csak az ezt követően fennmaradó összeg csökkenti a tőketartozást Amennyiben az Ügyfél az Egyedi Befektetési Hitelszerződés futamideje alatt a hitelből vásárolt értékpapírt akár részben akár egészben elidegeníti, úgy az értékesítésből befolyt vételár teljes egészében, automatikusan az általa felvett befektetési hitelt visszafizetésére fordítódik. Ennek megfelelően az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hitelből vásárolt értékpapír értékesítéséből befolyó összeget a Fióktelep automatikusan a hitel törlesztésére számolja el. Az utolsó hitelből vásárolt értékpapír értékesítését követően az Egyedi Befektetési Hitelszerződés megszűnik, és amennyiben a befolyt összeg a hitel és kamatai visszafizetésére nem elegendő, úgy a Fióktelep jogosult a hitelből fennmaradó összeggel megterhelni az Ügyfél pénzegyenlegét Az Ügyfél portfoliójában lévő egyéb, nem a Fióktelep által nyújtott befektetési hitelből vásárolt értékpapír eladása, egyéb, az Ügyfél számára készpénz jóváírását eredményező ügylet, illetve az ügyfélszámlára készpénz befizetése vagy átutalása esetén az ügyfélszámlára így befolyt készpénzt az Ügyfél jogosult a befektetési hitel törlesztésére fordítani. Az Ügyfél ilyen rendelkezésének hiányában az összeg a befektetési hitel törlesztésére nem kerül felhasználásra A befektetési hitel és járulékai Fióktelep részére történő hiánytalan visszafizetésével az adott Egyedi Befektetési Hitelszerződés megszűnik Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a hitelkamaton felül késedelmi kamatként a Fióktelep Kondíciós Listájában meghatározott késedelmi kamat megfizetésére is köteles. 7. Óvadék 7.1. Az Egyedi Befektetési Hitelszerződés biztosítékaként annak fennállása alatt az Ügyfél érintett számláján (normál vagy tartós befektetési számla) található valamennyi készpénzállomány és pénzügyi eszköz óvadékként szolgál az Ügyfél által felvett befektetési hitel visszafizetésének biztosítására A Fióktelep az Üzletszabályzatában foglaltak szerint állapítja meg az Egységes Fedezetkezelési Rendszerét, amely meghatározza a számlán rendelkezésre álló összes óvadék és a számlát terhelő összes kötelezettség fedezettséget igénylő pozíció nyitásához szükséges legalacsonyabb hányadát ( Belépési Limit ), amely Belépési Limit egységesen érvényes az összes fedezettséget igénylő pozíció megnyitásánál, így a befektetési hitelnyújtására is. Az Egyedi Befektetési Hitelszerződés megkötésének feltétele, hogy az 3

4 Egységes Fedezetkezelési Rendszer alapján meghatározott minimális mértékű óvadék rendelkezésre álljon az Ügyfél érintett értékpapírszámláján A Fióktelep a piaci körülményeket mérlegelve a Kondíciós Listában meghatározza továbbá azt, hogy a fedezettséget igénylő pozíciók nyitásához óvadékul milyen pénzügyi eszközöket és milyen értéken fogad el Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Befektetési Hitelszerződés hatálya alatt a Fióktelep által meghatározott Belépési Limitnek megfelelő pénzügyi eszközök folyamatosan rendelkezésre állnak az érintett számláján. Az Ügyfél az óvadék tárgyának a Belépési Limitet meghaladó részével korlátlanul rendelkezhet, így jogosult a készpénzállományra és a pénzügyi eszközökre ügyleti, illetve transzfer megbízást adni mindaddig, amíg a számlájának egyenlege nem esik a Belépési Limit alá A Fióktelep az adott befektetési hitel biztosítékaként szükséges minimális mértékű óvadékot, Belépési Limitet, illetve az óvadékul szolgáló pénzügyi eszközök óvadéknyújtás szempontjából általa figyelembe vett fedezeti értékének meghatározását bármikor indoklás nélkül módosíthatja. Az óvadékot, illetve Belépési Limitet érintő változásokról a Fióktelep a hivatalos közzétételi helyein Hirdetményben értesíti az Ügyfelet legalább a tervezett változás hatálybalépést 15 nappal megelőzően. Amennyiben az Ügyfél a változást nem fogadja el, jogosult a változás hatálybalépésének napját megelőző nappal írásban felmondani valamennyi hatályos Egyedi Befektetési Hitelszerződését, azzal a feltétellel, hogy a felmondás hatálybalépésével egyidejűleg az általa felvett befektetési hiteleket és járulékait maradéktalanul visszafizeti a Fióktelepnek; ennek hiányában a felmondás érvénytelen. Felmondás hiányában az óvadékot, illetve Belépési Limitet érintő változások a fentiek figyelembevételével a Fióktelep által megjelölt naptól kezdve az Ügyfél már megkötött Egyedi Befektetési Hitelszerződéseire is hatályosak, ennek megfelelően az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a megváltozott minimális mértékű óvadék, Belépési Limit a változás hatálybalépésének napján az érintett számláján rendelkezésre álljon. Amennyiben a változás következtében az Ügyfél érintett számláján meglévő pénzeszközök és pénzügyi eszközök nem felelnek meg a megváltozott követelményeknek, úgy a Fióktelep a fedezetlenségre vonatkozó szabályok szerint jár el Amennyiben az óvadékul szolgáló eszközök között az Ügyfél által felvett befektetési hitel devizanemétől eltérő devizanemben denominált értékpapírok is találhatóak, úgy az eltérő devizanemek esetén a fedezet értékének megállapításakor a Fióktelep a Kondíciós Listában közzétettek szerint jár el. 8. Fedezetlenség 8.1. A Fióktelep az értékpapírszámla fedezettségét az Alapmegállapodásban és a Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint folyamatosan vizsgálja. Amennyiben az Ügyfél által biztosított összes óvadék értékének és a számlát terhelő összes kötelezettségnek a hányadosa nem éri el a Fióktelep által a Kondíciós Listában meghatározott minimális mértéket ( Likvidálási Szint ), úgy a Fióktelep jogosult az Kondíciós Listában meghatározott likvidálási sorrendet követve, akár a hitelből vásárolt értékpapírokat is értékesíteni, és az értékesítésből befolyó összegeket az Ügyfél fennálló hitelösszegének csökkentésére fordítani (likvidálás), olyan mértékben, hogy az értékesítést követően az Ügyfél számláján az összes óvadék és a számlát terhelő összes kötelezettség hányadosa elérje a Belépési Limitet A Fióktelep köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy haladéktalanul értesítse az Ügyfelet akkor, ha az óvadékul szolgáló eszközeinek értéke és a számláját terhelő összes kötelezettségnek a hányadosa eléri a Kondíciós Listában meghatározott Figyelmeztetési Szintet, hogy haladéktalanul egészítse ki az óvadékot, vagy részben vagy egészben zárja be nyitott pozícióit, törlessze a felvett befektetési hitelt. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bizonyos piaci körülmények esetén a fenti értesítés időigénye a Fióktelepre nézve közvetlenül fenyegető kárveszélyt jelenthet, ezért erre tekintettel a Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a fenti értesítés megtörténte nem feltétele annak, hogy a Likvidálási Szintet el nem érő szint esetén a Fióktelep az Egyedi Befektetési Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondja. A szerződés megszűnése esetén, amennyiben a befolyt összeg a hitel és kamatai visszafizetésére nem elegendő, úgy a Fióktelep jogosult a hitelből fennmaradó összeggel az Ügyfél negatív pénzegyenlegét megnövelni A negatív egyenleg kiegyenlítésére vonatkozó szabályokat a Fióktelep Alapmegállapodása tartalmazza. 4

5 9. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések 9.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Fiókteleptől teljes körű tájékoztatást kapott a Központi Hitelinformációs Rendszerről, az adatátadás, adatkezelés szabályairól, az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről, amelynek részletesen ismertetett rendelkezéseit a Fióktelep Üzletszabályzatának mellékletei tartalmazzák A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja a jogszabályoknak megfelelően: a jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, a Fióktelep jogos érdekeinek érvényesítése, a jelen szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, illetve kapcsolattartás Az adatkezelés időtartama: az Ügyfél és a Fióktelep között fennálló jogviszony megszűnését követő 5. év vége, kivéve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megjelölt személyes adatokat, amelyeket a Fióktelep a hivatkozott törvény rendelkezése szerint 8 évig köteles megőrizni Az adatkezelést és feldolgozást a Fióktelep saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, a évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét a Fióktelep Üzletszabályzatában feltünteti. 10. A Keretszerződés megszűnése Jelen Keretszerződés a felek általi elfogadás napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre A jelen Keretszerződés hatálya alatt a Fióktelep legalább kétévente megvizsgálja, hogy az Ügyfél megfelel-e az 1.4. pontban írt követelményeknek. A fenti követelményeknek való nem megfelelés az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül, amely alapján a Fióktelep azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen Keretszerződést A Fióktelep jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Keretszerződést, amennyiben arról értesül, hogy az Ügyféllel szemben végrehajtási eljárást, illetve felszámolási vagy csődeljárást kezdeményeztek Fióktelep jelen szerződést bármikor jogosult, 30 napos határidő mellett, indoklás nélkül felmondani Ügyfél, amennyiben nem rendelkezik nyitott Egyedi Befektetési Hitelszerződéssel, jogosult jelen szerződést indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondani. A felmondás annak Fióktelep általi kézhezvétele napját követő munkanapon hatályosul. Amennyiben az Ügyfél a felmondás Fióktelep általi kézhezvételének napján vagy az azt követő munkanapon rendelkezik nyitott Egyedi Befektetési Hitelszerződéssel, úgy a felmondás érvénytelen Tekintettel arra, hogy a befektetési hitel kizárólag az elektronikus kereskedést választó ügyfelek számára érhető el, ezért amennyiben az Ügyfél offline díjcsomagot választ és nincs nyitott Egyedi Befektetési Hitelszerződése a Befektetési Hitel Keretszerződése automatikusan megszűnik A Keretszerződés megszüntetésével kapcsolatosan a jelen 10. pontban foglaltakon túl az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók Az Ügyfél által kötött Egyedi Befektetési Hitelszerződések a Keretszerződés megszűnésével automatikusan megszűnnek, és ebben az esetben a Fióktelep felszólítja az Ügyfelet, hogy valamennyi fennálló befektetési hitelét és kamatait 3 napon belül rendezze, ennek elmaradása esetén a Fióktelep jogosult értékesíteni a hitelből vásárolt értékpapírokat, és amennyiben a befolyt összeg a hitel és kamatai visszafizetésére nem elegendő, úgy a Fióktelep jogosult a hitelből fennmaradó összeggel az Ügyfél negatív pénzegyenlegét megnövelni. A negatív egyenleg kiegyenlítésére vonatkozó szabályokat a Fióktelep Alapmegállapodása tartalmazza. 11. Egyebek Befektetési Hitel Keretszerződés és Egyedi Befektetési Hitelszerződés megkötésére kizárólag a Fióktelep által biztosított elektronikus kereskedési felületen keresztül van lehetősége az elektronikus kereskedést választó ügyfeleknek. 5

6 11.2. A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben és meg nem határozott fogalmak értelmezésénél a Fióktelep és az Ügyfél között korábban megkötött Alapmegállapodás és egyéb szerződések, valamint a Fióktelep mindenkor hatályos Üzletszabályzata és egyéb szabályzatai szerint kell eljárni Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződések elektronikus felületen történő megkötéséhez elengedhetetlen, hogy az Alapmegállapodásban foglalt elektronikus kereskedési feltételeket is önmagára nézve kötelezőnek ismerje el, illetve, hogy rendelkezzen a szükséges technikai feltételekkel és a Fióktelep által részére adott felhasználói névvel és jelszóval. Budapest,.. év. hó.. nap Ügyfél Fióktelep 6

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3.

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 3. MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL AZ ÜGYFÉLLEL TÖRTÉNŐ, A TEVÉKENYSÉGÉBE ESŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL ÁLTALÁBAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSMINTÁINAK ÉS TELJESÍTÉSI

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

ARANYFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ARANYFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ARANYFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Bevezető rendelkezések A Társaság jelen üzletági Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) a Társaság ügyfelei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben