NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:"

Átírás

1 NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation ( Vevő ) által gyakorolt vételi jogra tekintettel átutalt Részvényekkel kapcsolatban Kérjük, hogy a Nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót! A -tel jelölt helyeken kérjük jelölje X jellel az Önre vonatkozó esetet! 1. A Részvényes adatai Magánszemélyek esetén Név: Leánykori név Cím: Adóazonosító jel (belföldi adóilletőség estén): Azonosító okmány típusa és száma: Anyja leánykori neve: Születési hely és idő: Állampolgárság: Telefonszám: Nem magánszemélyek estén Társaság neve: Cím: Adószám (belföldi adóilletőség estén): Cégjegyzékszám / azonosító okirat száma: 2. A Részvények A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: Részvény-fajta ISIN kód Részvényenkénti névérték (Ft) Törzsrészvény HU Törzsrészvény HU Törzsrészvény HU Kamatozó Részvény HU Darabszám (db) Darabszám betűvel kiírva (db) Össznévérték (Ft) Összesen: 1

2 A Részvényeket az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe KELER-nél vezetett 0017/ számú számlájára átutalták: A Részvényes befektetési szolgáltatójának neve: Cím: Értékpapír letéti számlaszáma: 3. A Részvényes adójogi illetősége Magyarország Más. Kérjük határozza meg az országot: Ezennel kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható. 4. Árfolyamnyereség A Részvények darabszáma A Részvények névértéke A Részvények megszerzésére fordított érték A Részvények megszerzésére vonatkozó járulékos költség 5. A Részvények ellenértéke megfizetésének módja A Részvények ellenértékét az alábbi forint bankszámlámra történő átutalással kérem teljesíteni. A bank neve: A bankfiók címe: Számlaszám: A Részvények ellenértékét az alábbi befektetési szolgáltatónál vezetett forint ügyfélszámlámra kérem teljesíteni. A befektetési szolgáltató neve: 2

3 A befektetési szolgáltató címe: A befektetési szolgáltató bankszámlaszáma: Ügyfélszámla száma: A Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok a Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. Ezennel kijelentem, hogy teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve az esetlegesen szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az ezekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek megfizetését. Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok és felhatalmazást adok ahhoz, hogy az általam az értékpapír-számlavezetőmnek írásban adott utasítás alapján az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe KELER-nél vezetett 0017/ számú értékpapír-számlájára áttranszferált Részvényeket az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe letétben kezelje, majd azokat a Vevő részére átutalja. A vételi jogra és annak gyakorlására a magyar jog irányadó. 6. Végső Tulajdonosról szóló Nyilatkozat évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján a Részvényesnek nyilatkoznia kell a tulajdonosi struktúrájában a végső tényleges tulajdonosáról. Tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá d) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 3

4 Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata ÜGYFÉL TÖLTI KI! (végső tulajdonosonként töltendő ki) Alulírott...., (mint a.... képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti tényleges tulajdonosi meghatározások alapján:* 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el. (az ügyfél ügyvezetője egyben a 100%-os tulajdonos) 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el: (tábla kitöltendő a tulajdonos(ok)ról) 3.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében jár el.** (az ügyfélnek nincs 25%-ot meghaladó tulajdonrésszel bíró tulajdonosa) 4.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében jár el.** (tábla kitöltendő) 5.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi jogi személy(ek) nevében jár el** (alsó tábla kitöltendő) *: A megfelelő rész aláhúzandó vagy kihúzandó. **: Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. 1: 1: 2: 2: 3: 3: 4: 5: 6 4: 5: 6 7: 7: 8: 8: 9: 9: 10: 10: 11: 11: 1: Családi és utónév 2: Születéskori név, ha különbözik 3: Lakcím 4: Állampolgárság 5: Magyar jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltse ki. 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot): ===================== 7: Azonosító okmány típusa 8: Azonosító okmány száma 9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) 10: Születési hely, idő 11: Anyja neve Dőlt betűvel szerepelnek a Pmt. 8. (3) bekezdés szerinti adatok Jogi személy tényleges tulajdonos adatai: 1: cégnév 1: 2: székhely 2: 3: cégjegyzék szám 3: Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat; az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. 4

5 7. Aláírás Dátum: Aláírás: Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betűkkel kiírva: Címe: személyesen jár el (vagy jogi személy cégaláírásra jogosult képviselőjeként) meghatalmazott Meghatalmazott neve: címe: 1. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: 2. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: 8. Mellékletek - Kérjük, jelölje meg X jellel az Ön által csatolt mellékleteket! a befektetési szolgáltató igazolása a Részvények átutalásáról az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe KELER-nél vezetett 0017/ számú értékpapír letéti számlájára; igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről, valamint a Részvénnyel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről; jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló okirat (pl. 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat vagy egyéb az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belső szabályzatok által előírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentum), aláírási címpéldány, nem magyar vagy angol nyelvű dokumentum esetén ezek hiteles fordítása; teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelvű dokumentum esetén ezek hiteles fordítása; amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségűnek: illetőségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetősége szerinti országgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében kedvezményezettnek minősül-e, és 5

6 amennyiben az itt említett iratok nem angol nyelven kerültek kiállításra ezek hiteles magyar nyelvű fordítása. 9. Eho tv. szerinti nyilatkozat Kijelentem, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 4. u) pontja szerint belföldinek minősülök. A Részvényesnek csak abban az esetben kell kitöltenie ezt a pontot, amennyiben belföldi magánszemélynek minősül, feltéve, hogy az alábbiakban foglalt feltételek teljesülnek. Kijelentem, hogy az Eho tv. értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felső határt, ami ,- Ft. Ezt a nyilatkozatot a Részvényesi Nyilatkozat megtételekor hatályos Eho tv. alapján kell megtenni. Amennyiben a Részvényes ezt a nyilatkozatot megteszi, a 14%-os egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra a Részvényes által elért árfolyamnyereségből. * * * KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük Önt, hogy a Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és a vételi ajánlatról szóló közlemény 2. pontjában írt címre történő eljuttatásával együtt szíveskedjék Részvényeit átutalni. Amennyiben a Nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe munkatársait az alábbi elérhetőségeken: telefon: +36(1) , cím: A Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatával meghatalmazott képviselő útján kell eljuttatnia az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepéhez. A külföldön kiállított meghatalmazással kapcsolatban a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény 4. (v) pontjában írtak az irányadóak. Amennyiben a Részvényes kivéve a külföldi adóilletőségű személyeket nem rendelkezik adóazonosító jellel/adószámmal, köteles azt a Nyilatkozat kitöltése előtt igényelni, mivel a Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel/adószám megadása feltétlenül szükséges. A Részvények ellenértékének megfizetése magyar forintban és kizárólag banki átutalással történik a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény 4. pontjában meghatározottak szerint. 6

7 1. A Részvényes adatai Kérjük, adja meg azonosító adatait. Az adóazonosító jel/adószám megadása külföldi adóilletőségű személyek kivételével kötelező. Külföldi állampolgárságú magánszemélyek esetén adóazonosító jel helyett az útlevélszámot kell megadni. Amennyiben a belföldi magánszemély az adóazonosító jelét nem adja meg, a Nyilatkozat érvénytelen! 2. A Részvények Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyeket a Vevő vételi joga gyakorlására tekintettel áttranszferált. 3. A Részvényes adójogi illetősége Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük! Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetőséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük! Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük, jelölje meg X-szel, hogy van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint Magyarországon nem adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetőségigazolással és nem angol nyelvű dokumentum esetén annak hiteles magyar nyelvű fordításával kell igazolnia, amelyeket a Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, kérjük, csatoljon egy nyilatkozatot arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán kedvezményezettnek minősüle, és nem angol nyelvű dokumentum esetén csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is. 4. A Részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetősége Magyarországon van, vagy - bár külföldi adójogi illetőségűek - a Nyilatkozat 3. pontjában írt, a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó nyilatkozatot nem állt módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre illetőségigazolásuk eredeti példányát, és nem magyar vagy angol nyelvű dokumentum esetén annak hiteles magyar fordítását, vagy - ha a vonatkozó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van - nyilatkozatot arról, hogy a Részvény eladása folytán kedvezményezettnek minősülnek ezen nyilatkozat hiteles fordításával együtt, vagy a vonatkozó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény az árfolyamnyereség magyarországi adóztatását nem zárja ki. A Részvények ellenértékét kifizető esetlegesen köteles a kifizetés időpontjában érvényes adójogszabályok alapján személyi jövedelemadó-előleget levonására a magánszemély Részvényesek által a Részvények átruházásából realizált árfolyamnyereség után. Az árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy - amennyiben az rendelkezésére áll - a Nyilatkozathoz csatolnia kell a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket igazoló dokumentumokat (például az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást). 7

8 5. A Részvények ellenértéke megfizetésének módja Kérjük, hogy adja meg azon magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámla vagy magyarországi befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámla adatait, amelyre a Részvények ellenértéke megfizetését kéri. 6. Végső Tulajdonosról szóló Nyilatkozat Kérjük, hogy a Végső Tulajdonosról szóló Nyilatkozatot a megfelelő adatok kitöltésével szíveskedjék megadni. 7. Aláírás Kérjük, feltétlenül írja alá a Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és tisztségét is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (pl.: 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot vagy egyéb az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belső szabályzatok által előírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentumot) és a képviselők aláírási mintáját. Kérjük jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár-e el. Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Nyilatkozathoz csatolni kell. A vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás-minta használata javasolt, de nem kötelező. A külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazás alaki követelményeire a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény 4. (v) pontjában foglaltak az irányadók. Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként a Nyilatkozatot: (i) teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell aláírni, ezért két tanú aláírásával és nevüknek, címüknek a megadásával igazolni kell, hogy a Nyilatkozatot a Részvényes előttük saját kezűleg írta alá vagy az aláírást előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy (ii) közokiratba kell foglaltatni közjegyző által. 8. Mellékletek Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja a Nyilatkozathoz! Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy a Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata kitöltésre került-e és az X jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta-e. A Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb március 2. napján közép-európai idő szerint 16:00 óráig kell az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepéhez megérkezni. Felhívjuk a tisztelt Részvényes figyelmét, hogy mind a Nyilatkozatot és a szükséges mellékleteket meg kell küldenie, mind pedig a Részvényeket át kell átutalnia a fent írt határidőben a kifizetés ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe általi teljesítése érdekében, ellenkező esetben a kifizetésre a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény 7. pontjában írtak az irányadók. 8

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED MINT AJÁNLATTEVŐK ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez A nyugdíjkorhatár fogalma: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában Szerződésszám:... amely létrejött egyrészről név :.. rövidített név :.. székhely :.. Magyarországi fióktelep (kizárólag külföldi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2014.03.17. 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben