A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E"

Átírás

1 A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E a Társaság valamennyi névre szóló törzs- és kamatozó részvényére vonatkozó önkéntes nyilvános vételi ajánlat és az azt követı vételi jog gyakorlása során át nem adott RÉSZVÉNYEK ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉRİL ÉS ELLENÉRTÉKÜK KIFIZETÉSÉNEK MENETÉRİL 1. Önkéntes nyilvános vételi ajánlat A GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCING CORPORATION (székhely: c/o General Electric Capital Corporation, 335 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY, 10017, Amerikai Egyesült Államok) ( GE CIFC ) december 7-én önkéntes nyilvános vételi ajánlatot ( Ajánlat ) tett a Társaság által kibocsátott, nem a GE CIFC tulajdonában álló, valamennyi névre szóló, ,- Ft, ,- Ft és 1.000,- Ft névértékő törzsrészvény ( Törzsrészvény ) és valamennyi névre szóló ,- Ft névértékő, kamatozó részvény ( Kamatozó Részvény ) vonatkozásában (Törzsrészvény és Kamatozó Részvény együttesen Részvény ). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( Felügyelet ) december 27-én kelt, KE-III-50156/2011. számú határozatával jóváhagyott Ajánlat, mőködési terv és gazdasági tevékenységrıl szóló jelentés december 27-én került közzétételre. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló idıszak zárónapján, január 28-án, a sikeres Ajánlat eredményeképpen a GE CIFC részesedése és közvetlen befolyása a Társaságban 99,84%-ra nıtt. A GE CIFC az Ajánlat eredményét január 30-án a Felügyeletnek bejelentette, illetve az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzétette. Az Ajánlatot elfogadó részvényesek részére a részvények ellenértékét a GE CIFC megfizette, és ezt a tényt a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ) 74. (6) bek. rendelkezéseinek megfelelıen a Felügyeletnek február 6- án bejelentette. 2. A vételi jog gyakorlása A GE CIFC a vételi jog gyakorlására vonatkozó, a Tpt. 76/D. (1) bekezdésében elıírt törvényi feltételeknek maradéktalanul megfelelt, így a törvényes határidın belül, február 24. napján gyakorolta a vételi jogát a Társaság valamennyi, addig a napig a tulajdonába nem került Részvénye tekintetében a GE CIFC által február 24. napján közzétett nyilatkozatában rögzített feltételek mellett. A vételi jog gyakorlásával (kiszorítás) a Társaság GE CIFC-n kívüli részvényesei ( Részvényes(ek) ) hozzájárulása, elfogadása vagy bármely egyéb nyilatkozata nélkül, illetve azok ellenére is létrejött a részvény adásvételi szerzıdés a GE CIFC és a Részvényesek között. Erre tekintettel a GE CIFC felkérte a tisztelt Részvényeseket, hogy az értékpapír-számlájukon található, de a GE CIFC tulajdonába került Részvényeiket február 27. és március 2. napja között transzferálják át a GE CIFC részére. 3. A vételi jog gyakorlása során át nem adott Részvények érvénytelenítése A Társaság Igazgatósága március 09-én március 20-i értéknappal érvénytelenítette azokat a Részvényeket, amelyek legkésıbb március 2. napjáig nem kerültek jóváírásra a vételi jog gyakorlásáról szóló közleményben megjelölt értékpapír-számlán és/vagy a hozzájuk kapcsolódó részvényesi nyilatkozat és mellékletei a megjelölt címen nem kerültek a megfelelı formában átadásra. A Társaság igazgatósága döntött továbbá az érvénytelenné nyilvánított Részvények helyébe lépı új részvények keletkeztetésérıl. A Társaság Igazgatósága határozata alapján a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ( KELER ) a Részvényeket kezelı befektetési szolgáltatók közremőködésével március 20-án érvényteleníti a GE CIFC részére az Ajánlat, illetve kiszorítási eljárás során átadásra nem került 19 darab ,- Ft névértékő, 434 darab ,- Ft névértékő és darab 1.000,- Ft névértékő névre szóló Törzsrészvényt és 494 1

2 darab névre ,- Ft névértékő, Kamatozó Részvényt. Az érvénytelenítés során minden befektetési szolgáltató köteles átutalni a nála vezetett értékpapírszámlákon elhelyezett valamennyi Részvényt a KELER-hez, ahol a Részvények törlésre kerültnek. A Részvények helyett a KELER március 20-án 19 darab ,- Ft névértékő, 434 darab ,- Ft névértékő és darab 1.000,- Ft névértékő névre szóló törzsrészvényt és 494 darab névre ,- Ft névértékő, Kamatozó Részvényt keletkeztet, melyeket a Társaság Igazgatósága a vételi jog gyakorlására tekintettel a GE CIFC rendelkezésére bocsát. A volt Részvényesek jogosultak az érvénytelenített és törölt Részvényeik alábbi 4. pontban meghatározott ellenértékére. 4. Az érvénytelenített Részvények ellenértéke Az érvénytelenített Részvények ellenértéke megegyezik az Ajánlat és a vételi jog gyakorlása során alkalmazott ellenértékkel, amely a Törzsrészvények esetében alapcímletenként 6.820,- Ft (azaz hatezer-nyolcszázhúsz forint) és a Kamatozó Részvények esetében alapcímletenként ,- Ft (azaz hetvenötezer-hatszázharminchat forint) volt. Az Ajánlatban meghatározottak szerint a Törzsrészvények alapcímlete 1.000,- Ft, míg a Kamatozó Részvények alapcímlete ,- Ft. 5. Az érvénytelenített Részvények ellenértékének kifizetése Az érvénytelenített Részvények ellenértéke a Társaság által nyitott, elkülönített bankszámlán került elhelyezésre. Az érvénytelenített Részvények ellenértékének kifizetése érdekében a volt Részvényeseknek fel kell venniük a kapcsolatot közvetlenül és személyesen a Társasággal vagy azzal a befektetési szolgáltatóval, amelynél Részvényeiket értékpapír-számlán tartották. Ez utóbbi esetben a volt Részvényeseknek meghatalmazást kell adniuk befektetési szolgáltatójuk részére, hogy képviseletüket a Társaság felé a kifizetési eljárásban ellássa. A kifizetés teljesíthetısége érdekében a volt részvényeseknek bizonyos adatokat és/vagy dokumentumokat a Társaság illetve a befektetési szolgáltatójuk rendelkezésére kell bocsátaniuk. A jelen hirdetmény 1. sz. mellékletét képezi a kifizetéshez szükséges adatokról szóló részvényesi nyilatkozat ( Nyilatkozat ). A közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt, befektetési szolgáltató részére adott meghatalmazást a Nyilatkozathoz csatolni kell. A jelen hirdetmény 2. sz. mellékletét képezı meghatalmazás-minta használata javasolt, de nem kötelezı. Postán keresztül igényt bejelenteni nem lehet az azonosítás érdekében április 1-e után a volt Részvényes az ellenérték kifizetése érdekében a kapcsolatot közvetlenül és személyesen a Társasággal veheti fel a jelen hirdetmény végén írt elérhetıségeken, az adatok és/vagy dokumentumok hiánytalan beérkezését követıen 20 (húsz) munkanapon belül a Társaság átutalja a volt Részvényes részére az érvénytelenített Részvények ellenértékét az alábbiak szerint. A Részvények ellenértékének megfizetése magyar forintban és kizárólag banki átutalással történik. A kifizetés feltétele, hogy a Társaság azonosítani tudja a volt Részvényest a kapott adatok és az utolsó Részvénykönyvben szereplı adatok összevetése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a magánszemély volt Részvényeseknek teljesítendı fizetések a volt Részvényes által szolgáltatott adatok alapján személyi jövedelemadó elıleg, illetve egészségügyi hozzájárulás levonási kötelezettség alá eshetnek, ha a Részvényes a magyar személyi jövedelemadóra vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozik. Ilyen esetben a Részvények ellenértéke az adóelıleggel csökkentve kerül megfizetésre. A Társaság a volt Részvényest megilletı összeg után kamatot nem fizet. A fenti módon számított nettó ellenértéket a Társaság a volt Részvényes által megadott bankszámlára vagy ügyfélszámlára történı átutalással fizeti meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetési szolgáltató szolgáltatásaiért esetleg felszámított díja a volt Részvényest terheli. 2

3 A tisztelt volt Részvényesek a Részvények érvénytelenítését követı 5 (öt) éves elévülési idın belül, azaz legkésıbb március 20. napjáig fordulhatnak a Társasághoz az ellenérték kifizetése érdekében. A kifizetési eljárással kapcsolatban kérdéseit, valamint a benyújtandó dokumentumokat a Társaságnál a jogi igazgatóság részére kell eljuttatnia (cím: 1138 Budapest, Váci út 193., Budapest Bank Nyrt. Északpesti bankfiók, telefonszám: ; kapcsolattartó: dr. Báló Zoltán). Kelt: Budapest, március 12. BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága 3

4 1. számú melléklet NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation által gyakorolt vételi jogra tekintettel érvénytelenített Részvények ellenértékének kifizetéséhez A Nyilatkozatban nagy kezdıbetővel írt, nem definiált fogalmak a hirdetményben meghatározott jelentéssel bírnak. Kérjük, hogy a Nyilatkozat kitöltése elıtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót! A -tel jelölt helyeken kérjük jelölje X jellel az Önre vonatkozó esetet! 1. A Részvényes adatai Magánszemélyek esetén Név: Leánykori név Cím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa és száma: Anyja leánykori neve: Születési hely és idı: Állampolgárság: Részvény megszerzésének és részvénykönyvi bejegyzésének idıpontja Telefonszám: cím: Nem magánszemélyek estén Társaság neve: Cím: Adószám: Részvény megszerzésének és részvénykönyvi bejegyzésének idıpontja Cégjegyzékszám / azonosító okirat száma: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó címe: 2. Az érvénytelenített Részvények Az érvénytelenített Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma: Részvény-fajta ISIN kód Részvényenkénti névérték (Ft) Törzsrészvény HU Törzsrészvény HU Törzsrészvény HU Darabszám (db) Darabszám betővel kiírva (db) Össznévérték (Ft) 4

5 Kamatozó Részvény HU Összesen: A Részvényes befektetési szolgáltatójának neve: Cím: Értékpapírszámla száma: 3. A Részvényes adójogi illetısége Magyarország Más. Kérjük határozza meg az országot: Ezennel kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetıséggel. Az egyezmény elıírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetıségem szerinti országban adóztatható. 4. Árfolyamnyereség A Részvények darabszáma A Részvények névértéke A Részvények megszerzésére fordított érték A Részvények megszerzésére vonatkozó járulékos költség Amennyiben nem tudja dokumentumokkal igazolni a részvény megszerzési értéket a teljes ellenértek adóköteles lesz. 5. A Részvények ellenértéke megfizetésének módja A Részvények ellenértékét az alábbi forint bankszámlámra / ügyfélszámlámra történı átutalással kérem teljesíteni. A bank neve: A bankfiók címe: Bankszámlaszám: Az értékpapírszámla-vezetı neve: Az értékpapírszámla-vezetı (fiók) címe: Ügyfélszámla száma: 5

6 6. Eho tv. szerinti nyilatkozat Kijelentem, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény 4. u) pontja szerint belföldinek minısülök. A Részvényesnek csak abban az esetben kell kitöltenie ezt a pontot, amennyiben belföldi magánszemélynek minısül, feltéve, hogy az alábbiakban foglalt feltételek teljesülnek. Kijelentem, hogy az Eho tv. értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felsı határt, ami ,- Ft. (jelenleg 2012.márciusban) Ezt a nyilatkozatot a Részvényesi Nyilatkozat megtételekor hatályos Eho tv. alapján kell megtenni. Amennyiben a Részvényes ezt a nyilatkozatot megteszi, a 14%-os egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra a Részvényes által elért árfolyamnyereségbıl. A Nyilatkozat aláírásával felelısséget vállalok a Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. 7. Végsı Tulajdonosról szóló Nyilatkozat évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény alapján az érvénytelenített részvények volt tulajdonosának nyilatkoznia kell a tulajdonosi struktúrájában a végsı tényleges tulajdonosáról. Tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékő nemzetközi elıírásokkal összhangban lévı közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben - a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá d) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendı kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mőködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelı szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata ÜGYFÉL TÖLTI KI! (végsı tulajdonosonként töltendı ki) Alulírott, (mint a képviselıje) büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti tényleges tulajdonosi meghatározások alapján:* 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el. (az ügyfél ügyvezetıje egyben a 100%-os tulajdonos) 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el: (tábla kitöltendı a tulajdonos(ok)ról) 6

7 3.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében jár el.** (az ügyfélnek nincs 25%-ot meghaladó tulajdonrésszel bíró tulajdonosa) 4.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében jár el.** (tábla kitöltendı) 5.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi jogi személy(ek) nevében jár el** (alsó tábla kitöltendı) *: A megfelelı rész aláhúzandó vagy kihúzandó. **: Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerően kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. 1: 1: 2: 2: 3: 3: 4: 5: 6 4: 5: 6 7: 7: 8: 8: 9: 9: 10: 10: 11: 11: 1: Családi és utónév 2: Születéskori név, ha különbözik 3: Lakcím 4: Állampolgárság 5: Magyar jelölje X-el, a 6. mezıt ne töltse ki. 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot): ===================== 7: Azonosító okmány típusa 8: Azonosító okmány száma 9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) 10: Születési hely, idı 11: Anyja neve Dılt betővel szerepelnek a Pmt. 8. (3) bekezdés szerinti adatok Jogi személy tényleges tulajdonos adatai: 1: cégnév 2: székhely 3: cégjegyzékszám 8. Aláírás Dátum: Aláírás: Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betőkkel kiírva: Címe: 1. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: 2. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: 7

8 9. Mellékletek - Kérjük, jelölje meg X jellel az Ön által csatolt mellékleteket! igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékrıl, valamint a Részvénnyel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekrıl; jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló okirat (pl. 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat vagy egyéb az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belsı szabályzatok által elıírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentum), aláírási címpéldány, nem magyar vagy angol nyelvő dokumentum esetén ezek hiteles fordítása; befektetési szolgáltató részére adott, teljes bizonyító erejő magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, vagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelvő dokumentum esetén ezek hiteles fordítása; amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minısül belföldi adóilletıségőnek: illetıségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetısége szerinti országgal kötött kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény szerint ennek jelentısége van, nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében kedvezményezettnek minısül-e, és amennyiben az itt említett iratok nem angol nyelven kerültek kiállításra ezek hiteles magyar nyelvő fordítása. * * * 8

9 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Amennyiben a Részvényes kivéve a külföldi adóilletıségő személyeket nem rendelkezik adóazonosító jellel/adószámmal, köteles azt a Nyilatkozat kitöltése elıtt igényelni, mivel a Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel/adószám megadása feltétlenül szükséges. 1. A Részvényes adatai Kérjük, adja meg azonosító adatait. Az adóazonosító jel/adószám megadása külföldi adóilletıségő személyek kivételével kötelezı. Külföldi állampolgárságú magánszemélyek esetén adóazonosító jel helyett az útlevélszámot kell megadni. Amennyiben a belföldi magánszemély az adóazonosító jelét nem adja meg, a Nyilatkozat érvénytelen! 2. A Részvények Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát. 3. A Részvényes adójogi illetısége Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük! Kérjük, jelölje meg X jellel azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetıséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletıségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetıségőnek tekintjük! Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetıségő, kérjük, jelölje meg X jellel, hogy van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetıséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint Magyarországon nem adóztatható, akkor a külföldi illetıségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetıségigazolással és nem angol nyelvő dokumentum esetén annak hiteles magyar nyelvő fordításával kell igazolnia, amelyeket a Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény szerint ennek jelentısége van, kérjük, csatoljon egy nyilatkozatot arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán kedvezményezettnek minısüle, és nem angol nyelvő dokumentum esetén csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is. 4. A Részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetısége Magyarországon van, vagy bár külföldi adójogi illetıségőek a Nyilatkozat 3. pontjában írt, a kettıs adóztatás elkerülésére vonatkozó nyilatkozatot nem állt módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre illetıségigazolásuk eredeti példányát, illetve nem magyar nyelvő dokumentum esetén annak hiteles magyar fordítását, vagy ha a vonatkozó kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezmény szerint ennek jelentısége van nyilatkozatot arról, hogy a Részvény eladása folytán kedvezményezettnek minısülnek ezen nyilatkozat hiteles fordításával együtt, vagy a vonatkozó kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezmény az árfolyamnyereség magyarországi adóztatását nem zárja ki. A Részvények ellenértékét kifizetı esetlegesen köteles a kifizetés idıpontjában érvényes adójogszabályok alapján személyi jövedelemadó-elıleg levonására a magánszemély Részvényesek által a Részvények átruházásából realizált árfolyamnyereség után. Az árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket. Kérjük csatolja az ezeket igazoló dokumentumokat (például az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást), amennyiben rendelkezésre állnak. Amennyiben nem tudja dokumentumokkal igazolni a részvény megszerzési értéket a teljes ellenértek 9

10 adóköteles lesz 5. A Részvények ellenértéke megfizetésének módja Kérjük, hogy adja meg azon magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámla vagy magyarországi értékpapírszámlavezetınél vezetett ügyfélszámla adatait, amelyre a Részvények ellenértéke megfizetését kéri. 6. Eho tv. szerinti nyilatkozat Kérjük, hogy az Eho tv. szerinti nyilatkozatot a megfelelı információ megjelölésével szíveskedjék megadni. 7. Aláírás Kérjük, feltétlenül írja alá a Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és tisztségét is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselı(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (pl.: 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belsı szabályzatok által elıírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentumot) és a képviselık aláírási mintáját. Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként a Nyilatkozatot: (i) teljes bizonyító erejő magánokirat formájában kell aláírni, ezért két tanú aláírásával és nevüknek, címüknek a megadásával igazolni kell, hogy a Nyilatkozatot a Részvényes elıttük saját kezőleg írta alá vagy az aláírást elıttük saját kező aláírásának ismerte el; vagy (ii) közokiratba kell foglaltatni közjegyzı által. 8. Mellékletek Kérjük, jelölje meg X jellel, hogy mely mellékleteket csatolja a Nyilatkozathoz! Kérjük, ellenırizze még egyszer, hogy a Nyilatkozat valamennyi Önt érintı rovata kitöltésre került-e és az X jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta-e. 10

11 2. számú melléklet MEGHATALMAZÁS MINTA Alulírott, Név/Cégnév: lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. szám/cégjegyzékszám vagy adószám: ezennel meghatalmazom befektetési szolgáltató cégneve: -t lakcím/székhely: adószám: telefonszám: hogy a GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCING CORPORATION (székhely: c/o General Electric Capital Corporation, 335 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY, 10017, Amerikai Egyesült Államok) által a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság ) részvényei vonatkozásában gyakorolt vételi joggal összefüggésben érvénytelenített részvények ellenértékének részemre történı kifizetésével kapcsolatban meghatalmazottként a nevemben és képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, nyilatkozatot tegyen és engem a Társasággal szemben képviseljen. Alulírott, tudomásul veszem, hogy azonosításomat a Meghatalmazott jogosult elvégezni. Kelt:, Meghatalmazó Aláíró személy neve (nyomtatott betőkkel): Tisztsége: 1. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: 2. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: A fenti meghatalmazást elfogadom és kijelentem, hogy a volt részvényes személyének azonosítását a vonatkozó jogszabályok szerint elvégzem: Meghatalmazott Aláíró személy neve (nyomtatott betőkkel): Tisztsége: 11

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót!

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót! I. számú melléklet Elfogadó nyilatkozat Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság valamennyi névre szóló, A sorozatú törzs- és névre szóló, B sorozatú szavazatelsõbbségi részvényére vonatkozó kötelezõ

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató II. számú melléklet Kitöltési Útmutató Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat II/2.6. pontjában szereplő Elfogadóhelyek

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja A Deutsche Balaton AG. közleménye a Hungagent Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeire tett önkéntes vételi ajánlatot követő vételi jog gyakorlásáról A Deutsche Balaton AG (D-69120

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A. (székhely: Via Triste 57/59, I-35121, Padova, Italy, a továbbiakban: Sanpaolo ) által tett, a Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT Eladási Nyilatkozat Norbi Update Lowcarb Nyrt. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.; Cg.01-10-047754) dematerializált, egyenként 10, -Ft, azaz tíz magyar forint

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: DIGI Kft. ) által tett, a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

A GE Money Bank tagja

A GE Money Bank tagja A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. Igazgatóságának véleménye a GE Capital International Financing Corporation, mint Ajánlattevő által a Társaság Részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Linamar Corporation (székhely: 287 Speedvale Ave. W., Guelph, Ontario, N1H 1C5, cégjegyzékszám: 1455907, nyilvántartó hatóság: Companies and Personal Property

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁT TUDOMÁSUL VESZEM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁTRUHÁZOM

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 17/2007. számú határozata Public Resolution No. 17/2007. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Részletesebben

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY AZ ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐKRE

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL A Linamar Corporation (székhely: 287 Speedvale Ave. W., Guelph, Ontario, N1H 1C5, cégjegyzékszám: 1455907, nyilvántartó hatóság: Companies and Personal Property Security

Részletesebben

A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL

A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL 1. A Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A.. (székely: Via Trieste

Részletesebben

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről Budapest, 2017. május 8. APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZLEMÉNYE a 2016. évi osztalék kifizetésének rendjéről Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében VÉTELÁR: 1.810 FT RÉSZVÉNYENKÉNT 1. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT EREDMÉNYE

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma:. S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában amely létrejött egyrészről Cégnév/Név:... Székhely:... Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:... Adószám:...

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL Az EDF International S.A. (a továbbiakban: EDFI ) (székhely: Tour EDF, 20 Place de la Défense,

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ Társaságunk az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére

Részletesebben

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat Jelen nyilatkozat kitöltési segédlete az NKA portálon (www.nka.hu) a Főoldalon megtalálható. Támogatott neve: Pályázati azonosító: pály név pály az Átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

KÖTELEZİ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság törzsrészvényei vonatkozásában

KÖTELEZİ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság törzsrészvényei vonatkozásában A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A Bankár Tıkebefektetési

Részletesebben

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi A BUDAPEST Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10-041037) közzéteszi, hogy a 2008 április 24-én megtartott évi rendes közgyûlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2008/KGY

Részletesebben

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről A nyilatkozatban kért adatokat

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím:

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím: Egészség- és Önsegélyezô pénztári belépési nyilatkozat, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 6713 Szeged, Pf.109 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 Fax: 06 (1) 452 3570 www.generali.hu Adószám:18177796-2-42

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet 1. számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak valamennyi, a nem az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót!

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! Elfogadó nyilatkozat a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. összes "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvénye vonatkozásában 1.601,- Ft ajánlati áron, a CALLUM Vagyonkezelõ Rt. 2002. július 29-én tett tõzsdei

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

Az eredeti tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 10. A BÉT által jóváhagyott jelen tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 16.

Az eredeti tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 10. A BÉT által jóváhagyott jelen tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 16. A D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. és a BICINIUM Kft., mint ajánlattevők t ő z s d e i a j á n l a t a a RIZIKÓ FACTORY Rt. által kibocsátott valamennyi részvényére, valamennyi részvényese számára

Részletesebben

HIRDETMÉNY ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL HIRDETMÉNY A TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL I. A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi

Részletesebben

AZ INTER-EURÓPA BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI NÉVRE SZÓLÓ SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTİ TÖRZSRÉSZVÉNYÉRE

AZ INTER-EURÓPA BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI NÉVRE SZÓLÓ SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTİ TÖRZSRÉSZVÉNYÉRE A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. TÁRSASÁG MINT AZ INTESA SANPAOLO S.P.A. ÁLTAL KIJELÖLT AJÁNLATTEVİ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ INTER-EURÓPA BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI NÉVRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer REGISZTRÁCIÓS LAP. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez!

Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer REGISZTRÁCIÓS LAP. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! P.H. G003-as betétlapok darabszáma: 1. Regisztráció típus Támogatást igénylő Támogatást

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A DOMUS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI, NEM AZ AJÁNLATTEVŐ TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE Kelt: Budapest, 2006. április

Részletesebben

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. Munkáltatói szerződés Amely létrejött egyrészről az Életerő Egészségpénztár (4012. Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.) továbbiakban Pénztár, másrészről Név: Cím: Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

HIRDETMÉNY. a BÁCSKA Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról HIRDETMÉNY a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A "BÁCSKA" Zrt. (székhely: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. tetőtér 4., cégjegyzékszáma: 03-10- 100009) (a Társaság)

Részletesebben

1.2. Rövid neve:... 1.3. Neve:...

1.2. Rövid neve:... 1.3. Neve:... Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Okmányiroda 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42. Tel.: 83/505-573; Fax.: 83/505-575 E-mail:okmanyiroda@keszthely.hu Üzletszerően végzett

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben