A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E"

Átírás

1 A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E a Társaság valamennyi névre szóló törzs- és kamatozó részvényére vonatkozó önkéntes nyilvános vételi ajánlat és az azt követı vételi jog gyakorlása során át nem adott RÉSZVÉNYEK ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉRİL ÉS ELLENÉRTÉKÜK KIFIZETÉSÉNEK MENETÉRİL 1. Önkéntes nyilvános vételi ajánlat A GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCING CORPORATION (székhely: c/o General Electric Capital Corporation, 335 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY, 10017, Amerikai Egyesült Államok) ( GE CIFC ) december 7-én önkéntes nyilvános vételi ajánlatot ( Ajánlat ) tett a Társaság által kibocsátott, nem a GE CIFC tulajdonában álló, valamennyi névre szóló, ,- Ft, ,- Ft és 1.000,- Ft névértékő törzsrészvény ( Törzsrészvény ) és valamennyi névre szóló ,- Ft névértékő, kamatozó részvény ( Kamatozó Részvény ) vonatkozásában (Törzsrészvény és Kamatozó Részvény együttesen Részvény ). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( Felügyelet ) december 27-én kelt, KE-III-50156/2011. számú határozatával jóváhagyott Ajánlat, mőködési terv és gazdasági tevékenységrıl szóló jelentés december 27-én került közzétételre. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló idıszak zárónapján, január 28-án, a sikeres Ajánlat eredményeképpen a GE CIFC részesedése és közvetlen befolyása a Társaságban 99,84%-ra nıtt. A GE CIFC az Ajánlat eredményét január 30-án a Felügyeletnek bejelentette, illetve az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzétette. Az Ajánlatot elfogadó részvényesek részére a részvények ellenértékét a GE CIFC megfizette, és ezt a tényt a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ) 74. (6) bek. rendelkezéseinek megfelelıen a Felügyeletnek február 6- án bejelentette. 2. A vételi jog gyakorlása A GE CIFC a vételi jog gyakorlására vonatkozó, a Tpt. 76/D. (1) bekezdésében elıírt törvényi feltételeknek maradéktalanul megfelelt, így a törvényes határidın belül, február 24. napján gyakorolta a vételi jogát a Társaság valamennyi, addig a napig a tulajdonába nem került Részvénye tekintetében a GE CIFC által február 24. napján közzétett nyilatkozatában rögzített feltételek mellett. A vételi jog gyakorlásával (kiszorítás) a Társaság GE CIFC-n kívüli részvényesei ( Részvényes(ek) ) hozzájárulása, elfogadása vagy bármely egyéb nyilatkozata nélkül, illetve azok ellenére is létrejött a részvény adásvételi szerzıdés a GE CIFC és a Részvényesek között. Erre tekintettel a GE CIFC felkérte a tisztelt Részvényeseket, hogy az értékpapír-számlájukon található, de a GE CIFC tulajdonába került Részvényeiket február 27. és március 2. napja között transzferálják át a GE CIFC részére. 3. A vételi jog gyakorlása során át nem adott Részvények érvénytelenítése A Társaság Igazgatósága március 09-én március 20-i értéknappal érvénytelenítette azokat a Részvényeket, amelyek legkésıbb március 2. napjáig nem kerültek jóváírásra a vételi jog gyakorlásáról szóló közleményben megjelölt értékpapír-számlán és/vagy a hozzájuk kapcsolódó részvényesi nyilatkozat és mellékletei a megjelölt címen nem kerültek a megfelelı formában átadásra. A Társaság igazgatósága döntött továbbá az érvénytelenné nyilvánított Részvények helyébe lépı új részvények keletkeztetésérıl. A Társaság Igazgatósága határozata alapján a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ( KELER ) a Részvényeket kezelı befektetési szolgáltatók közremőködésével március 20-án érvényteleníti a GE CIFC részére az Ajánlat, illetve kiszorítási eljárás során átadásra nem került 19 darab ,- Ft névértékő, 434 darab ,- Ft névértékő és darab 1.000,- Ft névértékő névre szóló Törzsrészvényt és 494 1

2 darab névre ,- Ft névértékő, Kamatozó Részvényt. Az érvénytelenítés során minden befektetési szolgáltató köteles átutalni a nála vezetett értékpapírszámlákon elhelyezett valamennyi Részvényt a KELER-hez, ahol a Részvények törlésre kerültnek. A Részvények helyett a KELER március 20-án 19 darab ,- Ft névértékő, 434 darab ,- Ft névértékő és darab 1.000,- Ft névértékő névre szóló törzsrészvényt és 494 darab névre ,- Ft névértékő, Kamatozó Részvényt keletkeztet, melyeket a Társaság Igazgatósága a vételi jog gyakorlására tekintettel a GE CIFC rendelkezésére bocsát. A volt Részvényesek jogosultak az érvénytelenített és törölt Részvényeik alábbi 4. pontban meghatározott ellenértékére. 4. Az érvénytelenített Részvények ellenértéke Az érvénytelenített Részvények ellenértéke megegyezik az Ajánlat és a vételi jog gyakorlása során alkalmazott ellenértékkel, amely a Törzsrészvények esetében alapcímletenként 6.820,- Ft (azaz hatezer-nyolcszázhúsz forint) és a Kamatozó Részvények esetében alapcímletenként ,- Ft (azaz hetvenötezer-hatszázharminchat forint) volt. Az Ajánlatban meghatározottak szerint a Törzsrészvények alapcímlete 1.000,- Ft, míg a Kamatozó Részvények alapcímlete ,- Ft. 5. Az érvénytelenített Részvények ellenértékének kifizetése Az érvénytelenített Részvények ellenértéke a Társaság által nyitott, elkülönített bankszámlán került elhelyezésre. Az érvénytelenített Részvények ellenértékének kifizetése érdekében a volt Részvényeseknek fel kell venniük a kapcsolatot közvetlenül és személyesen a Társasággal vagy azzal a befektetési szolgáltatóval, amelynél Részvényeiket értékpapír-számlán tartották. Ez utóbbi esetben a volt Részvényeseknek meghatalmazást kell adniuk befektetési szolgáltatójuk részére, hogy képviseletüket a Társaság felé a kifizetési eljárásban ellássa. A kifizetés teljesíthetısége érdekében a volt részvényeseknek bizonyos adatokat és/vagy dokumentumokat a Társaság illetve a befektetési szolgáltatójuk rendelkezésére kell bocsátaniuk. A jelen hirdetmény 1. sz. mellékletét képezi a kifizetéshez szükséges adatokról szóló részvényesi nyilatkozat ( Nyilatkozat ). A közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt, befektetési szolgáltató részére adott meghatalmazást a Nyilatkozathoz csatolni kell. A jelen hirdetmény 2. sz. mellékletét képezı meghatalmazás-minta használata javasolt, de nem kötelezı. Postán keresztül igényt bejelenteni nem lehet az azonosítás érdekében április 1-e után a volt Részvényes az ellenérték kifizetése érdekében a kapcsolatot közvetlenül és személyesen a Társasággal veheti fel a jelen hirdetmény végén írt elérhetıségeken, az adatok és/vagy dokumentumok hiánytalan beérkezését követıen 20 (húsz) munkanapon belül a Társaság átutalja a volt Részvényes részére az érvénytelenített Részvények ellenértékét az alábbiak szerint. A Részvények ellenértékének megfizetése magyar forintban és kizárólag banki átutalással történik. A kifizetés feltétele, hogy a Társaság azonosítani tudja a volt Részvényest a kapott adatok és az utolsó Részvénykönyvben szereplı adatok összevetése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a magánszemély volt Részvényeseknek teljesítendı fizetések a volt Részvényes által szolgáltatott adatok alapján személyi jövedelemadó elıleg, illetve egészségügyi hozzájárulás levonási kötelezettség alá eshetnek, ha a Részvényes a magyar személyi jövedelemadóra vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozik. Ilyen esetben a Részvények ellenértéke az adóelıleggel csökkentve kerül megfizetésre. A Társaság a volt Részvényest megilletı összeg után kamatot nem fizet. A fenti módon számított nettó ellenértéket a Társaság a volt Részvényes által megadott bankszámlára vagy ügyfélszámlára történı átutalással fizeti meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetési szolgáltató szolgáltatásaiért esetleg felszámított díja a volt Részvényest terheli. 2

3 A tisztelt volt Részvényesek a Részvények érvénytelenítését követı 5 (öt) éves elévülési idın belül, azaz legkésıbb március 20. napjáig fordulhatnak a Társasághoz az ellenérték kifizetése érdekében. A kifizetési eljárással kapcsolatban kérdéseit, valamint a benyújtandó dokumentumokat a Társaságnál a jogi igazgatóság részére kell eljuttatnia (cím: 1138 Budapest, Váci út 193., Budapest Bank Nyrt. Északpesti bankfiók, telefonszám: ; kapcsolattartó: dr. Báló Zoltán). Kelt: Budapest, március 12. BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága 3

4 1. számú melléklet NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation által gyakorolt vételi jogra tekintettel érvénytelenített Részvények ellenértékének kifizetéséhez A Nyilatkozatban nagy kezdıbetővel írt, nem definiált fogalmak a hirdetményben meghatározott jelentéssel bírnak. Kérjük, hogy a Nyilatkozat kitöltése elıtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót! A -tel jelölt helyeken kérjük jelölje X jellel az Önre vonatkozó esetet! 1. A Részvényes adatai Magánszemélyek esetén Név: Leánykori név Cím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa és száma: Anyja leánykori neve: Születési hely és idı: Állampolgárság: Részvény megszerzésének és részvénykönyvi bejegyzésének idıpontja Telefonszám: cím: Nem magánszemélyek estén Társaság neve: Cím: Adószám: Részvény megszerzésének és részvénykönyvi bejegyzésének idıpontja Cégjegyzékszám / azonosító okirat száma: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó címe: 2. Az érvénytelenített Részvények Az érvénytelenített Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma: Részvény-fajta ISIN kód Részvényenkénti névérték (Ft) Törzsrészvény HU Törzsrészvény HU Törzsrészvény HU Darabszám (db) Darabszám betővel kiírva (db) Össznévérték (Ft) 4

5 Kamatozó Részvény HU Összesen: A Részvényes befektetési szolgáltatójának neve: Cím: Értékpapírszámla száma: 3. A Részvényes adójogi illetısége Magyarország Más. Kérjük határozza meg az országot: Ezennel kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetıséggel. Az egyezmény elıírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetıségem szerinti országban adóztatható. 4. Árfolyamnyereség A Részvények darabszáma A Részvények névértéke A Részvények megszerzésére fordított érték A Részvények megszerzésére vonatkozó járulékos költség Amennyiben nem tudja dokumentumokkal igazolni a részvény megszerzési értéket a teljes ellenértek adóköteles lesz. 5. A Részvények ellenértéke megfizetésének módja A Részvények ellenértékét az alábbi forint bankszámlámra / ügyfélszámlámra történı átutalással kérem teljesíteni. A bank neve: A bankfiók címe: Bankszámlaszám: Az értékpapírszámla-vezetı neve: Az értékpapírszámla-vezetı (fiók) címe: Ügyfélszámla száma: 5

6 6. Eho tv. szerinti nyilatkozat Kijelentem, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény 4. u) pontja szerint belföldinek minısülök. A Részvényesnek csak abban az esetben kell kitöltenie ezt a pontot, amennyiben belföldi magánszemélynek minısül, feltéve, hogy az alábbiakban foglalt feltételek teljesülnek. Kijelentem, hogy az Eho tv. értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felsı határt, ami ,- Ft. (jelenleg 2012.márciusban) Ezt a nyilatkozatot a Részvényesi Nyilatkozat megtételekor hatályos Eho tv. alapján kell megtenni. Amennyiben a Részvényes ezt a nyilatkozatot megteszi, a 14%-os egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra a Részvényes által elért árfolyamnyereségbıl. A Nyilatkozat aláírásával felelısséget vállalok a Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. 7. Végsı Tulajdonosról szóló Nyilatkozat évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény alapján az érvénytelenített részvények volt tulajdonosának nyilatkoznia kell a tulajdonosi struktúrájában a végsı tényleges tulajdonosáról. Tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékő nemzetközi elıírásokkal összhangban lévı közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetben - a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá d) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendı kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mőködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelı szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata ÜGYFÉL TÖLTI KI! (végsı tulajdonosonként töltendı ki) Alulírott, (mint a képviselıje) büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti tényleges tulajdonosi meghatározások alapján:* 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el. (az ügyfél ügyvezetıje egyben a 100%-os tulajdonos) 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el: (tábla kitöltendı a tulajdonos(ok)ról) 6

7 3.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében jár el.** (az ügyfélnek nincs 25%-ot meghaladó tulajdonrésszel bíró tulajdonosa) 4.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében jár el.** (tábla kitöltendı) 5.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi jogi személy(ek) nevében jár el** (alsó tábla kitöltendı) *: A megfelelı rész aláhúzandó vagy kihúzandó. **: Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerően kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. 1: 1: 2: 2: 3: 3: 4: 5: 6 4: 5: 6 7: 7: 8: 8: 9: 9: 10: 10: 11: 11: 1: Családi és utónév 2: Születéskori név, ha különbözik 3: Lakcím 4: Állampolgárság 5: Magyar jelölje X-el, a 6. mezıt ne töltse ki. 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot): ===================== 7: Azonosító okmány típusa 8: Azonosító okmány száma 9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) 10: Születési hely, idı 11: Anyja neve Dılt betővel szerepelnek a Pmt. 8. (3) bekezdés szerinti adatok Jogi személy tényleges tulajdonos adatai: 1: cégnév 2: székhely 3: cégjegyzékszám 8. Aláírás Dátum: Aláírás: Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betőkkel kiírva: Címe: 1. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: 2. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: 7

8 9. Mellékletek - Kérjük, jelölje meg X jellel az Ön által csatolt mellékleteket! igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékrıl, valamint a Részvénnyel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekrıl; jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló okirat (pl. 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat vagy egyéb az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belsı szabályzatok által elıírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentum), aláírási címpéldány, nem magyar vagy angol nyelvő dokumentum esetén ezek hiteles fordítása; befektetési szolgáltató részére adott, teljes bizonyító erejő magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, vagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelvő dokumentum esetén ezek hiteles fordítása; amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minısül belföldi adóilletıségőnek: illetıségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetısége szerinti országgal kötött kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény szerint ennek jelentısége van, nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében kedvezményezettnek minısül-e, és amennyiben az itt említett iratok nem angol nyelven kerültek kiállításra ezek hiteles magyar nyelvő fordítása. * * * 8

9 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Amennyiben a Részvényes kivéve a külföldi adóilletıségő személyeket nem rendelkezik adóazonosító jellel/adószámmal, köteles azt a Nyilatkozat kitöltése elıtt igényelni, mivel a Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel/adószám megadása feltétlenül szükséges. 1. A Részvényes adatai Kérjük, adja meg azonosító adatait. Az adóazonosító jel/adószám megadása külföldi adóilletıségő személyek kivételével kötelezı. Külföldi állampolgárságú magánszemélyek esetén adóazonosító jel helyett az útlevélszámot kell megadni. Amennyiben a belföldi magánszemély az adóazonosító jelét nem adja meg, a Nyilatkozat érvénytelen! 2. A Részvények Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát. 3. A Részvényes adójogi illetısége Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük! Kérjük, jelölje meg X jellel azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetıséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletıségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetıségőnek tekintjük! Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetıségő, kérjük, jelölje meg X jellel, hogy van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetıséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint Magyarországon nem adóztatható, akkor a külföldi illetıségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetıségigazolással és nem angol nyelvő dokumentum esetén annak hiteles magyar nyelvő fordításával kell igazolnia, amelyeket a Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény szerint ennek jelentısége van, kérjük, csatoljon egy nyilatkozatot arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán kedvezményezettnek minısüle, és nem angol nyelvő dokumentum esetén csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is. 4. A Részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetısége Magyarországon van, vagy bár külföldi adójogi illetıségőek a Nyilatkozat 3. pontjában írt, a kettıs adóztatás elkerülésére vonatkozó nyilatkozatot nem állt módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre illetıségigazolásuk eredeti példányát, illetve nem magyar nyelvő dokumentum esetén annak hiteles magyar fordítását, vagy ha a vonatkozó kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezmény szerint ennek jelentısége van nyilatkozatot arról, hogy a Részvény eladása folytán kedvezményezettnek minısülnek ezen nyilatkozat hiteles fordításával együtt, vagy a vonatkozó kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezmény az árfolyamnyereség magyarországi adóztatását nem zárja ki. A Részvények ellenértékét kifizetı esetlegesen köteles a kifizetés idıpontjában érvényes adójogszabályok alapján személyi jövedelemadó-elıleg levonására a magánszemély Részvényesek által a Részvények átruházásából realizált árfolyamnyereség után. Az árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket. Kérjük csatolja az ezeket igazoló dokumentumokat (például az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást), amennyiben rendelkezésre állnak. Amennyiben nem tudja dokumentumokkal igazolni a részvény megszerzési értéket a teljes ellenértek 9

10 adóköteles lesz 5. A Részvények ellenértéke megfizetésének módja Kérjük, hogy adja meg azon magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámla vagy magyarországi értékpapírszámlavezetınél vezetett ügyfélszámla adatait, amelyre a Részvények ellenértéke megfizetését kéri. 6. Eho tv. szerinti nyilatkozat Kérjük, hogy az Eho tv. szerinti nyilatkozatot a megfelelı információ megjelölésével szíveskedjék megadni. 7. Aláírás Kérjük, feltétlenül írja alá a Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és tisztségét is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselı(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (pl.: 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belsı szabályzatok által elıírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentumot) és a képviselık aláírási mintáját. Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként a Nyilatkozatot: (i) teljes bizonyító erejő magánokirat formájában kell aláírni, ezért két tanú aláírásával és nevüknek, címüknek a megadásával igazolni kell, hogy a Nyilatkozatot a Részvényes elıttük saját kezőleg írta alá vagy az aláírást elıttük saját kező aláírásának ismerte el; vagy (ii) közokiratba kell foglaltatni közjegyzı által. 8. Mellékletek Kérjük, jelölje meg X jellel, hogy mely mellékleteket csatolja a Nyilatkozathoz! Kérjük, ellenırizze még egyszer, hogy a Nyilatkozat valamennyi Önt érintı rovata kitöltésre került-e és az X jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta-e. 10

11 2. számú melléklet MEGHATALMAZÁS MINTA Alulírott, Név/Cégnév: lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. szám/cégjegyzékszám vagy adószám: ezennel meghatalmazom befektetési szolgáltató cégneve: -t lakcím/székhely: adószám: telefonszám: hogy a GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCING CORPORATION (székhely: c/o General Electric Capital Corporation, 335 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY, 10017, Amerikai Egyesült Államok) által a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság ) részvényei vonatkozásában gyakorolt vételi joggal összefüggésben érvénytelenített részvények ellenértékének részemre történı kifizetésével kapcsolatban meghatalmazottként a nevemben és képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, nyilatkozatot tegyen és engem a Társasággal szemben képviseljen. Alulírott, tudomásul veszem, hogy azonosításomat a Meghatalmazott jogosult elvégezni. Kelt:, Meghatalmazó Aláíró személy neve (nyomtatott betőkkel): Tisztsége: 1. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: 2. Tanú aláírása: Neve: Lakcíme: A fenti meghatalmazást elfogadom és kijelentem, hogy a volt részvényes személyének azonosítását a vonatkozó jogszabályok szerint elvégzem: Meghatalmazott Aláíró személy neve (nyomtatott betőkkel): Tisztsége: 11

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO.

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATA A DANUBIUS SZÁLLODA

Részletesebben

A Genesis Capital Management Ltd.

A Genesis Capital Management Ltd. A Genesis Capital Management Ltd. KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában AJÁNLATI

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT A PANNUNITY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI RÉSZVÉNYÉRE JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

A Szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítás: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2009. 12. 15. Hatálybalépés: 2010. 01. 04. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének napjától a 2009. november

Részletesebben

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED MINT AJÁNLATTEVŐK ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ALAPMEGÁLLAPODÁS

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ALAPMEGÁLLAPODÁS ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészrıl név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés)

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) amely

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról. 2009. május 18.

KÉZIKÖNYV. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról. 2009. május 18. KÉZIKÖNYV A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról 2009. május 18. Tartalomjegyzék Elılap 1. Tartalomjegyzék 2. Elıszó 3. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet külföldi, konvertibilis pénznemő pénzforgalmi bankszámla vezetéséhez A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9224 Rajka, Kossuth u.37/a., S.W.I.F.T.

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2010. március 16. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERZŐDÉSKÖTÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat hatályba lépésének napja: 2014.04.17.

Részletesebben

Start-számla szerzıdés

Start-számla szerzıdés Start-számla szerzıdés mely létrejött a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (címe: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66, cégjegyzékszáma: 20-02-050059), mint hitelintézet (a továbbiakban: Számlavezetı) és a Jogosult

Részletesebben

11. melléklet. 2. számú melléklet ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétrıl

11. melléklet. 2. számú melléklet ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétrıl 2. számú melléklet ÜZLETSZABÁLYZAT Takarék számlabetétrıl I. Bevezetés A Takarék számlabetét a egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 530.

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek a Takarék számlabetét II-re vonatkozóan

Általános Szerzıdési Feltételek a Takarék számlabetét II-re vonatkozóan 12. számú melléklet Általános Szerzıdési Feltételek a Takarék számlabetét II-re vonatkozóan I. Bevezetés A Takarék számlabetét II. az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások,

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben