A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében"

Átírás

1 A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében VÉTELÁR: FT RÉSZVÉNYENKÉNT 1. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT EREDMÉNYE A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) ( Bankár ) a május 19-én, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a Felügyelet ) jóváhagyásra benyújtott, a Felügyelet augusztus 28-án kelt E- III/ /2006. számú határozatával jóváhagyott önkéntes vételi ajánlata ( Ajánlat ) eredményeképpen a Skoglund Holding Befektetési Nyrt-ben (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) (a Társaság ) 98,47 % befolyást szerzett. Mivel a Bankár az Ajánlat eredményeképpen a szavazatok több mint 90 %-át megszerezte a Társaságban, a tulajdonába még nem került Skoglund részvények tekintetében a tkepiacról szóló (az Ajánlat jóváhagyásra benyújtásának idpontjában, május 19-én hatályos) évi CXX tv. ( Tpt. ) 76. (2)-(4) bekezdései alapján vételi jog illeti meg ( Vételi Jog ). A Bankár az Ajánlat eredményét bejelentette a Felügyeletnek, és azt október 5-én közzétette. A Bankár az Ajánlatnak megfelelen - maradéktalanul eleget téve az ellenérték megfizetésére vonatkozó kötelezettségének - megfizette a részvényenkénti Ft vételárat az Ajánlatot elfogadó részvényeseknek, és errl a Felügyeletet értesítette. 2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A jelen dokumentumban és az Adatlapban használt, nagy kezdbetvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: Adatlap jelenti a jelen dokumentumhoz mellékletként csatolt adatlapot; Ajánlat jelenti a Bankár által tett, a Felügyelet augusztus 28-án kelt E-III/ /2006. számú határozatával jóváhagyott önkéntes vételi ajánlatát; Át Nem Utalt Részvények jelentik azon Részvényeket, amelyek a Benyújtási Idszakon belül nem kerültek átutalásra a jelen dokumentumban foglaltak szerint a Lebonyolítóhoz; Benyújtási Idszak jelenti a október 9. 8:30 és október :00 óra közötti idszakot. Érvénytelenített Részvények jelentik a Társaság igazgatósága által érvénytelenített Át Nem Utalt Részvényeket; Budapest-1/80028/08.../...

2 Felügyelet jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét; Lebonyolító a CIB Bank Zrt. (székhely: Budapest, Medve u ), amely a Tpt. 81. (2) e.) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkez befektetési szolgáltató; Ft" vagy "Forint jelenti a Magyar Köztársaság törvényes fizeteszközét; KELER Opciós Részvények Központi Értéktár és Elszámolóház (Budapest) Zrt. (székhely: 1057 Budapest, Asbóth u 9-11.); jelentik azon Részvényeket, amelyek az Ajánlat eredményeképpen nem kerültek az Bankár tulajdonába; összesen db Részvényt; Részvények jelenti a Társaság db, azaz kilencmillió-kettszázharminchatezerháromszázharminckett darab, névre szóló, egyenként 1.000,- Ft (egyezer forint) névérték dematerializált részvényét; Bankár Társaság Tpt. Vételár Vételi Jog jelenti a Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt-t (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: ); jelenti a Skoglund Holding Befektetési Nyrt-t (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: ); jelenti a május 19-én hatályban lév Tkepiacról szóló évi CXX. törvényt; jelenti a Bankár által a jelen Vételi Jog gyakorlása során minden egyes Opciós Részvényért ajánlott, részvényenkénti Ft árat; jelenti a Bankár által a jelen dokumentummal a Tpt. 76. (2)-(4) alapján az Opciós Részvények tekintetében gyakorolt törvényben meghatározott vételi jogot. Budapest-1/80028/ /...

3 3. A VÉTELI JOG GYAKORLÁSA A Bankár október 6-án bejelentette a Felügyeletnek, hogy gyakorolja a Vételi Jogot, és intézkedett az errl szóló közlemény közzétételérl a Magyar Tkepiac c. lapokban, valamint a Budapesti Értéktzsde honlapján. A jelen közlemény a Bankár egyoldalú nyilatkozata, amellyel gyakorolja a Vételi Jogot. A Bankár ezúton értesíti az Opciós Részvények birtokosait, a Vételi Jog kötelezettjeit a Vételi Jog gyakorlásáról. A Vételi Jog tárgya valamennyi Opciós Részvény. A Vételi Jog gyakorlására való tekintettel ezúton kérjük az Opciós Részvények birtokosait, hogy a Benyújtási Idszakon belül utalják át részvényeiket a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ értékpapír letéti számlájára. 4. A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A Bankár a Vételi Jog gyakorlásával jogosult az Opciós Részvények tulajdonjogát megszerezni. Az Opciós Részvények azon birtokosai, akik Részvényeiket a Benyújtási Idszakon belül, a jelen dokumentumban foglalt feltételeknek megfelelen átutalják a Lebonyolítóhoz, Részvényeik ellenében jogosultak lesznek azok Vételárára. A Társaság érvényteleníti azon Opciós Részvényeket, amelyek a Benyújtási Idszakon belül nem kerültek átutalásra a Lebonyolítóhoz. Ezek a Részvények Érvénytelen Részvények lesznek, és a Társaság ezek helyébe az alábbi 9. Pontnak megfelelen új Részvényeket bocsát ki (keletkeztet). 5. VÉTELÁR A Vételi Jog gyakorlása következtében a Bankár tulajdonába kerül Opciós Részvények vételára részvényenként Ft ( Vételár ), amely megegyezik az Ajánlatban foglalt ajánlati árral. A Bankár és a Lebonyolító (az esetleges törvényes késedelmi kamat kivételével) semmilyen körülmények között sem fizet kamatot a Vételár után. 6. BENYÚJTÁSI IDSZAK Az aláírt Adatlapot a jelen közlemény megjelenését követen, a Benyújtási Idszakon belül, azaz október 9. 8:30 és október :00 óra között a Lebonyolító alábbi, elre kijelölt fiókjának nyitvatartási ideje alatt kell eljuttatni a Lebonyolító, alábbi, elre kijelölt fiókjaiba: Fiók címe: 1027 Budapest, Medve u Budapest, Andrássy út Törökbálint, Bajcsy-Zs. u Debrecen, Simonffy u. 2/a Szombathely, F tér Pécs, Ferencesek utcája Szeged, Kiss Menyhért u. 1. Budapest-1/80028/ /...

4 9021 Gyr, Aradi vértanúk útja 10. Az aláírt Adatlaphoz tartozó Részvényeket szintén ezen idszakban kell a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számlájára átutalni. A félreértések elkerülése végett az Adatlapnak a Lebonyolító fenti cím irodájába legkésbb október 20-án délután 13:00-ig meg kell érkeznie, és hasonlóan ezen idpontig a Részvényeknek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számláján jóváírásra kell kerülnie. 7. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNYEK ÁTADÁSÁNAK MÓDJA Az Opciós Részvény birtokosok (i) töltsék ki a csatolt Adatlapot és október 20-án délután 13:00 óráig juttassák el a Lebonyolító részére a fenti 6. pontban meghatározott címre; és (ii) a Részvényeket a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számlájára utalják át. A Részvények átutalásának idpontja az a nap, amelyen mind az Adatlap megérkezik a Lebonyolítóhoz, mind pedig a Részvények jóváírásra kerülnek a Lebonyolító 0062/ számú számláján. A dokumentumok benyújtása csak abban az esetben minsül érvényesnek és határidben megtörténtnek, ha a Benyújtási Idszak végéig (2006. október 20. délután 13:00 óráig) mind (i) a szabályszeren kitöltött és aláírt Adatlap annak valamennyi esetleges mellékletével együtt, mind (ii) az érintett Részvények jóváírásra kerülnek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számláján, továbbá (iii) valamennyi az Adatlaphoz esetlegesen csatolt idegen nyelv dokumentum magyar fordítását csatolják az Adatlaphoz. A postázással vagy a Részvények átutalásával kapcsolatos esetleges késedelem kockázatát az Opciós Részvény birtokos viseli. Az Opciós Részvény birtokosok a Részvényeket és az Adatlapot meghatalmazott képvisel útján is benyújthatják. A meghatalmazott képvisel az Opciós Részvény birtokos által aláírt közokirattal vagy teljes bizonyító erej magánokirattal köteles erre való jogosultságát igazolni. A jelen dokumentum vonatkozásában közokiraton vagy teljes bizonyító erej magánokiraton a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ban és a 198 -ban meghatározottaknak megfelelen kiállított okiratokat kell érteni. A meghatalmazást az Adatlaphoz kell csatolni. Ha az Opciós Részvény birtokos az Adatlapot meghatalmazott, illetve közremköd (posta) útján juttatja el a Lebonyolítónak, az ezzel összefügg felelsség az Opciós Részvény birtokost terheli. A Vételi Jog gyakorlása következtében az Opciós Részvény birtokosokat terhel kötelezettségek teljesítésének formájával és érvényességével kapcsolatos valamennyi kérdést (így különösen az Adatlapok és a Részvények kézbesítésének, átutalásának, az Opciós Részvény birtokos személyét, illetve a képviseletében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratok elfogadhatóságát) a Bankár dönti el, és döntése miatt Budapest-1/80028/ /...

5 az Opciós Részvény birtokosok semmiféle kártérítési vagy kártalanítási igénnyel nem léphetnek fel az Bankárral szemben. 8. VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA A Bankár a Vételárat csökkentve az esetlegesen levonandó személyi jövedelemadó összegével (az adózással kapcsolatos információkkal kapcsolatban lásd a 10. pontot) a Benyújtási Idszak utolsó napjától számított 5 munkanapon belül fizeti meg az Opciós Részvény birtokosnak az Adatlapban meghatározott számlájára, amikor mind (i) az Opciós Részvények, mind (ii) az Opciós Részvény birtokos által kitöltött és aláírt Adatlap a fenti 7. Pontban meghatározottak szerint a Benyújtási Idszakon belül megérkezik a Lebonyolítóhoz. Amennyiben az Opciós Részvény birtokos befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájára kéri a Vételár átutalását, saját ügyfélszámlájának számán kívül meg kell adnia a befektetési szolgáltató bankszámlaszámát is. A Vételár kifizetése forintban történik. A Részvényeiket eladó azon magánszemély Opciós Részvény birtokosok részére, akik a magyar személyi jövedelemadó jogszabály hatálya alá esnek, a Vételár bizonyos esetekben a jövedelemadó elleggel csökkentve kerül megfizetésre. A Vételár kifizetését teljesít Lebonyolító költségeit a Bankár viseli, a kedvezményezett pénzügyi szolgáltatójának költségeit vagy díjait az Opciós Részvény birtokos viseli. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vételár kizárólag banki átutalással kerül megfizetésre. Ezért az Opciós Részvény birtokosoknak bankszámlával, vagy befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlával kell rendelkezniük, amelynek számát az Adatlapban meg kell adniuk a Vételár - csökkentve az esetlegesen levonandó személyi jövedelemadó összegével - megfizetésének feltételeként! 9. BE NEM NYÚJTOTT RÉSZVÉNYEK A Be Nem Nyújtott Részvényeket a Társaság igazgatósága a Tpt. 76. (4) bekezdése alapján a Benyújtási Idszak leteltét követ els igazgatósági ülésen érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenített Részvények helyett a Társaság új Részvényeket keletkeztet és azokat értékesíti. Az Érvénytelenített Részvények korábbi tulajdonosai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelen jogosultak lesznek az Érvénytelenített Részvények Vételárának esetleges levonásokkal csökkentett részére. A Részvények érvénytelenítésérl a Társaság a jogszabályokban elírt módon tájékoztatja a nyilvánosságot. 10. ADÓZÁS Ez a fejezet kizárólag általános tájékoztató jelleg, és abban csak a Vételi Jog gyakorlásának közzétételekor hatályban lév adózási szabályok kerülnek ismertetésre. Jelen általános jelleg tájékoztató nem vehet figyelembe minden konkrét körülményt, amely az egyes Opciós Részvény birtokosok részérl felmerül adókötelezettséget befolyásolhatja, így nem tekinthet jogi illetve adótanácsnak. A Bankár kifejezetten kizárja a jelen tájékoztatóval és az irányadó jogszabályokban, illetve az azokra Budapest-1/80028/ /...

6 vonatkozó joggyakorlatban a Vételi Jog gyakorlását követen bekövetkez és/vagy hatályba lép változások következményeivel kapcsolatos felelsségét. Az Opciós Részvény birtokosok számára adótanácsadó illetve jogi tanácsadó igénybevétele nyomatékosan ajánlott Magyar adójogszabályok szerinti belföldi adóilletség társaságok és magánszemélyek Társaságok A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletség azon társaságok, amelyek az Opciós Részvényeket benyújtják, a Tao. tv., illetve az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény hatálya alá tartoznak, és az Opciós Részvények eladásakor realizált árfolyamnyereség az adózás eltti eredményük része lesz. A társasági adó mértéke 2006-ban 16%, a szolidaritási adó mértéke 4%. Társaságok esetén a Bankár, mint kifizet nem von le adóelleget a Vételárból Magánszemélyek A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletség azon magánszemélyek, akik az Opciós Részvényeket benyújtják, az Szja. tv. hatálya alá tartoznak. Az Szja. tv. rendelkezései szerint az Opciós Részvény magánszemély birtokosának fszabályként az Opciós Részvények eladása során realizált árfolyamnyereség után 25% személyi jövedelemadót kell fizetnie. A személyi jövedelemadó-köteles árfolyamnyereség meghatározása során az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek a bevételbl levonásra kerülhetnek. A Vételárból levonható, az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség: az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték, az értékpapír megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefügg, a magánszemélyt terhel, igazolt kiadás (ideértve különösen a Tpt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészít befektetési szolgáltatási tevékenység vagy árutzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke), valamint az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló vételi (jegyzési) jog és az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértékeként a magánszemélyt terhel, igazolt (ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetében ideértve a jog megszerzésekor adóköteles bevételt is) összeg, továbbá kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott (visszaszolgáltatott) értékpapír megszerzésére fordított érték, vagy ha a kölcsönbe vev az értékpapírt visszaszolgáltatni nem tudja a fizetett kártérítésnek a Tpt. szerinti legkisebb összege. Amennyiben az Opciós Részvények megszerzésére fordított érték nem határozható meg, illetve azok megszerzésére nem az Szja. tv. 67. (9) aa) - ak) pontjai szerint került sor, akkor az Opciós Részvények megszerzésére fordított érték, amellyel az árfolyamnyereség csökkenthet, kizárólag a magánszemély által az értékpapír átruházásig teljesített igazolt rész lesz. Ezért az Adatlaphoz lehetség szerint minden esetben mellékeljék az Opciós Részvények megszerzésére fordított összeget igazoló dokumentumot, amely többek között Budapest-1/80028/ /...

7 lehet az Opciós Részvények vételárát is feltüntet jegyzési elszámolás, számla, elismervény, illetve amennyiben a Részvényes Részvényeit magánforgalomban vette a teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt adásvételi szerzdés, amely az Opciós Részvények vételárát is tartalmazza, valamint az Opciós Részvények megszerzésére, illetve az Opciós Részvények megszerzésével, tartásával és átruházásával kapcsolatban igénybe vett befektetési szolgáltatás díjaira fordított összeget igazoló dokumentumokat. A szövetkezetekrl szóló évi I. tv. hatálybalépésérl és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész, részjegy esetében az eredeti szerznél az értékpapír megszerzésére fordított értéknek az értékpapírnak az átalakulás befejezésekor lezárt névértéke minsül. Az Szja. tv. alapján az árfolyamnyereség után fizetend 25%-os adóelleget a Bankárnak mint kifizetnek le kell vonnia. Ennek megfelelen, az Opciós Részvények ellenértékének kifizetésekor a Bankár megállapítja, és a Vételárból levonja az árfolyamnyereség után fizetend személyi jövedelemadó-elleget, és az adóévet követ január 31-ig megküldi az Opciós Részvényeket benyújtóknak az adóévben az Opciós Részvények birtokosa javára megállapított, árfolyamnyereségbl származó jövedelemrl és a jövedelem alapján megállapított adó mértékérl, valamint a levont adóellegrl szóló összesített igazolást. Az Opciós Részvény birtokosa adóbevallásában az adóévi árfolyamnyereségbl származó jövedelem megállapításánál érvényesítheti az Opciós Részvények megszerzésére fordított értéknek és az Opciós Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeknek azt a részét, amelyet a Bankár, mint kifizet az árfolyamnyereség megállapításánál nem vett figyelembe Magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletség társaságok és magánszemélyek Társaságok Az Opciós Részvényeket benyújtó, a magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletség és Magyarországon telephellyel nem rendelkez társaságoknak az átruházott Opciós Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük Magánszemélyek Bankár nem von le személyi jövedelemadó-elleget azon magánszemélyeknek teljesített kifizetésekbl, akik olyan országban rendelkeznek adóilletséggel, amely ország és Magyarország között érvényben van ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény, és az egyezmény az Opciós Részvények átruházásával kapcsolatos árfolyamnyereséget mentesít a magyarországi adóztatás alól. Azoknak a magánszemélyeknek, akik valamely ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezményre kívánnak hivatkozni, az Adatlaphoz csatolniuk kell a külföldi adóhatóság által kiállított, adóilletségükre vonatkozó igazolás hiteles Budapest-1/80028/ /...

8 magyar nyelv fordítás másolatát, valamint egy nyilatkozatot és annak hiteles magyar nyelv fordítását arról, hogy az Opciós Részvény birtokosa a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minsül-e, ha az alkalmazandó ketts adózás elkerülésére kötött egyezmény szerint e körülmény az adókötelezettséget befolyásolja. Amennyiben a külföldi magánszemély illetségét nem igazolja, akkor Bankár az árfolyamnyereségbl 25% adót von le. Ezekben az esetekben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a belföldi adóilletség magánszemélyekre vonatkozó rendelkezésekkel megegyezen kell eljárni. A külföldi illetség magánszemély az így levont adó és az alkalmazandó egyezmény szerinti adó különbözetét a Bankár által kiállított igazolás és az illetségigazolás bemutatásával az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál elterjesztett adó-visszatérítési kérelemmel téríttetheti vissza Százalékos egészségügyi hozzájárulás A magánszemély az adóévben megszerzett, az Szja. tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésbl származó jövedelem, 25%-os, illetleg 35%-os adóterhet visel osztalék, vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségbl származó jövedelem, valamint ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem után 4%-os mérték egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérl szóló évi LXXX. törvény 19. (1) bekezdése, valamint 39. (2) bekezdése alapján megfizetett 11%-os egészségbiztosítási járulék, 5%-os baleseti járulék, valamint a fenti jövedelmek után megfizetett százalékos mérték egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a ,- forintot. A hozzájárulás fizetési kötelezettség a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló évi LXXX. törvény 4. u) pontja szerinti belföldi magánszemélyt terheli. A Tbj szerinti külföldiek (belföldinek nem minsül magánszemély) jövedelmeit nem terheli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Belföldi magánszemélyek: (a) (b) (c) (d) a Magyar Köztársaság területén él magyar állampolgárok, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkez (a továbbiakban: letelepedett) és menekültként elismert személyek, az Európai Gazdasági Térségrl szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai, amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel (a továbbiakban: EGT állampolgárok), az EGT állampolgár munkavállalónak, egyéni vállalkozónak, illetleg önfoglalkoztatónak az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, tartózkodásra jogosult, ha a letelepedett EGT állampolgár nyugdíjas, illetleg magát önerbl eltartja, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, Budapest-1/80028/ /...

9 (e) (f) ha a letelepedett EGT állampolgár diák, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, az Európai Közösséggel, illetleg az Európai Gazdasági Térséggel megkötött megállapodás alapján a tagállamok állampolgáraival azonos jogállást élvez állam állampolgárai, ha legalább a külön jogszabály szerinti tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, továbbá a hontalan. Külföldi magánszemélyek esetében amennyiben a vonatkozó adóegyezmény úgy rendelkezik, hogy az egyébként hozzájárulás köteles jövedelem Magyarországon nem adóztatható magyarországi bevallási kötelezettség hiányában a jövedelmet nem terheli a 4%-os egészségügyi hozzájárulás (feltéve, hogy a magánszemély adóügyi illetségét illetségigazolással az árfolyamnyereség kapcsán leírt dokumentumokkal igazolja), függetlenül attól, hogy a Tbj. szempontjából külföldinek minsülnek-e. A 4%-os egészségügyi hozzájárulást a kifizetknek kell levonniuk a hozzájárulás alapját képez jövedelembl. A kifizet mindaddig köteles levonni az egészségügyi hozzájárulást, amíg a magánszemély a kifizetnek nem nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulékot, baleseti járulékot, egészségügyi hozzájárulást a ,- Ft-os hozzájárulás fizetési fels határig megfizette. A magánszemélynek lehetsége van arra is, hogy a hozzájárulás fizetési fels határ elérése eltt nyilatkozzon a kifizet felé arról, hogy az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék összege várhatóan eléri a hozzájárulás fizetési fels határt. Ebben az esetben a kifizet mentesül a levonási kötelezettség alól. Ha azonban az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék, egészségügyi hozzájárulás nem éri el a hozzájárulás fizetési fels határt, akkor a le nem vont egészségügyi hozzájárulás összegét 6%-kal növelt összegben kell bevallani a személyi jövedelemadó bevallásban és a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására elírt határidig kell azt megfizetni. A Bankár mint kifizet a megállapított adóköteles árfolyamnyereség összegébl le fogja vonni a 4%-os egészségügyi hozzájárulást kivéve, ha: (a) (b) (c) (d) a magánszemély nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulékot, baleseti járulékot, egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás fizetési fels határig megfizette; a magánszemély nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék összege várhatóan eléri a hozzájárulás fizetési fels határt; a magánszemély nyilatkozik arról, hogy a Tbj szerint külföldinek minsül; a magánszemély adóügyi illetségének igazolásával és annak Hiteles Fordításával igazolja, hogy valamely olyan adóegyezmény hatálya alá tartozik, amely szerint az árfolyamnyereségbl származó jövedelme nem adóztatható Magyarországon. Budapest-1/80028/ /...

10 11. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vételi Jog gyakorlására, az Adatlapra valamint a Bankár és minden egyes Opciós Részvény birtokos között fennálló jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, és a Vételi Jog gyakorlását, és az Adatlapot, valamint a fentebb említett jogviszonyt a magyar jog szerint kell értelmezni. A Bankár és az Adatlap aláírásával az Opciós Részvény birtokos megállapodnak, hogy a Vételi Jog gyakorlásából ered vagy azzal kapcsolatos bármely vita, így különösen a jelen dokumentummal kapcsolatos viták elbírálására kikötik a Pénz- és Tkepiaci Állandó Választottbíróságának kizárólagos illetékességét. Budapest, október 6. Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. Budapest-1/80028/ /...

11 Melléklet FONTOS! A JELEN ADATLAP HELYES KITÖLTÉSE ÉS A LEBONYOLÍTÓ ALÁBB MEGADOTT CÍMÉRE VALÓ VISSZAKÜLDÉSE A RÉSZVÉNYEK SZABÁLYSZER ÁTUTALÁSA A VÉTELÁRRA VALÓ JOGOSULTSÁGNAK AZ ELFELTÉTELE. ADATLAP Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. ("Bankár") által a SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI NYRT. által kibocsátott valamennyi, nem a Bankár tulajdonában lév, 1.000,- Ft névérték, névre szóló Részvény ("Opciós Részvény") tekintetében gyakorolt Vételi Jog gyakorlására vonatkozóan Részvényenként Ft vételáron EZEN DOKUMENTUM A BANKÁR VÉTELI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMMAL EGYÜTT OLVASANDÓ Kérjük, kövesse a Vételi Jog gyakorlásáról a Magyar Tkepiacban közzétett dokumentum és ezen Adatlap utasításait. KÉRJÜK, TÖLTSE KI ÉS JUTASSA EL JELEN ADATLAPOT A CIB BANK ZRT. KIJELÖLT FIÓKJAINAK CÍMÉRE, VALAMINT UTALJA ÁT A SKOGLUND RÉSZVÉNYEKET A MEGADOTT SZÁMLÁRA. KÉRJÜK, A JELEN ADATLAP KITÖLTÉSE ELTT GONDOSAN OLVASSA EL A MELLÉKELT DOKUMENTUMOT. Budapest-1/80028/ /...

12 A jellel jelölt helyeken kérjük, jelölje X jellel az Önre vonatkozó esetet! 1. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNY BIRTOKOS ADATAI Név/cégnév: Cím/székhely: Adóazonosítójel/adószám (belföldi adóilletség esetén): Cégjegyzékszám/Azonosító okmány típusa és száma: Leánykori név: Anyja leánykori neve: Születési hely és id: Állampolgárság: Napközbeni telefonszám: Mobiltelefonszám: cím: 2. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNYEK A dematerializált HU ISIN kóddal ellátott BÉT-re bevezetett Opciós Részvények vagy a HU ISIN kóddal ellátott BÉT-re be nem vezetett Opciós Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: darab, azaz betvel kiírva: darab A darab (azaz darab) részvényt a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0062/ számú számlájára átutalták az alábbi értékpapír-letéti számláról: A befektetési szolgáltató neve: Cím: Értékpapír számlaszáma: Budapest-1/80028/ /...

13 3. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNY BIRTOKOS ADÓJOGI ILLETSÉGE Magyarország Más. Kérjük, határozza meg az országot: Ezennel kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetséggel. Az egyezmény elírásai szerint az Opciós Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetségem szerinti országban adóztatható. 4. NYILATKOZAT A SZÁZALÉKOS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL Kijelentem, hogy az Eho tv értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési Fels Határt, ami 2006-ban ,- Ft. Kijelentem, hogy az Eho tv értelmében nem minsülök belföldinek. Ezt a nyilatkozatot az Eho tv-nek a Zárónapon hatályos állapota szerint, az Adatlap megtételekor kihirdetett módosításokkal módosított Eho tv. Alapján kell megtenni. Amennyiben az Opciós Részvény birtokos a fenti nyilatkozatok egyikét megteszi, a Lebonyolító nem vonja le a 4%-os egészségügyi hozzájárulást. Minden más esetben a Lebonyolító le fogja vonni az Opciós Részvény birtokos által elért árfolyamnyereségbl származó jövedelem után a 4% egészségügyi hozzájárulást a jogszabályi elírások szerint. 5. ÁRFOLYAMNYERESÉG Darabszám Az Opciós Részvények megszerzésére fordított érték Az Opciós Részvények megszerzésére vonatkozó járulékos költség *Az Opciós Részvények megszerzésére fordított értéket és az Opciós Részvényekhez kapcsolódó járulékos költséget igazoló dokumentumok csatolandóak 6. A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA Az Opciós Részvények ellenértékét az alábbi befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlámra kérem teljesíteni: Budapest-1/80028/ /...

14 A befektetési szolgáltató neve: A befektetési szolgáltató címe: A befektetési szolgáltató bankszámlaszáma: Az Ön ügyfélszámla száma: Az Opciós Részvények ellenértékét az alábbi hitelintézetnél vezetett folyószámlámra kérem teljesíteni: A hitelintézet neve: A hitelintézet címe: A hitelintézetnél vezetett bankszámla száma: 7. NYILATKOZAT ÉRTÉKPAPÍR-LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSÉRL A CIB Bank Zrt. az elfogadáshoz megnyitott értékpapír-letéti számlára az ellenérték átutalását követen: igényt tartok nem tartok igényt, kérem a számla lezárását. 8. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK, EGYÉB KIJELENTÉSEK Az Adatlap aláírásával felelsséget vállalok az Adatlapban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Opciós Részvényeket a Lebonyolító letétben kezelje, és azokat a Vételi Jog feltételei szerint zárolja, valamint azokkal kapcsolatban a Bankár részére információt adjon. A Vételi Jog gyakorlására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a Pénz- és Tkepiaci Állandó Választottbíróság a Vételi Jog gyakorlásával, illetve az Adatlappal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelen. 9. ALÁÍRÁS Dátum: Aláírás: Aláíró(k)neve, tisztsége nyomtatott betkkel kiírva: Budapest-1/80028/ /...

15 személyesen jár el (vagy jogi személy cég aláírásra jogosult képviseljeként) meghatalmazott Meghatalmazott neve: címe: 1. tanú aláírása: Neve: Címe: 2. tanú aláírása: Neve: Címe: 10. MELLÉKLETEK KÉRJÜK, JELÖLJE MEG X JELLEL AZ ÖN ÁLTAL CSATOLT MELLÉKLETEKET! a befektetési szolgáltató igazolása az Opciós Részvények átutalásáról a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír-letéti számlájára; igazolás az Opciós Részvények megszerzésére fordított értékrl, valamint a Részvénnyel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekrl; jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló 30 (harminc) napnál nem régebbi okirat (Pl. cégkivonat vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy bels szabályzatok által elírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentum), aláírási címpéldány, nem magyar vagy angol nyelv dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; teljes bizonyító erej magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, vagy ezek közjegyz által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelv dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; vagyonkezeli szerzdés vagy eseti meghatalmazás, vagy ezek közjegyz által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelv dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; amennyiben az Opciós Részvény birtokos a magyar adójogi szabályok szerint nem minsül belföldi adóilletségnek: adóilletség igazolás hiteles magyar nyelv fordításának másolata, valamint amennyiben az Opciós Részvény birtokos adóilletsége szerinti országgal kötött ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény szerint ennek jelentsége van, nyilatkozat hiteles magyar fordítása arról, hogy az Opciós Részvény birtokos a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minsül-e. Budapest-1/80028/ /...

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató II. számú melléklet Kitöltési Útmutató Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat II/2.6. pontjában szereplő Elfogadóhelyek

Részletesebben

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót!

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót! I. számú melléklet Elfogadó nyilatkozat Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság valamennyi névre szóló, A sorozatú törzs- és névre szóló, B sorozatú szavazatelsõbbségi részvényére vonatkozó kötelezõ

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja A Deutsche Balaton AG. közleménye a Hungagent Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeire tett önkéntes vételi ajánlatot követő vételi jog gyakorlásáról A Deutsche Balaton AG (D-69120

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), ( Bankár Zrt. ) ezen hirdetmény ( Hirdetmény ) útján az alábbiakban

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), ( Bankár Zrt. ) ezen hirdetmény ( Hirdetmény ) útján az alábbiakban A BANKÁR TKEBEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE A RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT BENYÚJTÁSA NÉLKÜL TRANSZFERÁLT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRL A BANKÁR TKEBEFEKTETÉSI

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről Budapest, 2017. május 8. APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZLEMÉNYE a 2016. évi osztalék kifizetésének rendjéről Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AZ ABC VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉTELI JOG GYAKORLÁSA EREDMÉNYEKÉPPEN MÉG MEG NEM SZERZETT

AZ ABC VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉTELI JOG GYAKORLÁSA EREDMÉNYEKÉPPEN MÉG MEG NEM SZERZETT AZ ABC VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉTELI JOG GYAKORLÁSA A GRABOPLAST TEXTIL- ÉS MŰBŐRGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT ÉS A RÉSZVÉNYESEK ELADÁSI JOGÁNAK GYAKORLÁSA EREDMÉNYEKÉPPEN

Részletesebben

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Linamar Corporation (székhely: 287 Speedvale Ave. W., Guelph, Ontario, N1H 1C5, cégjegyzékszám: 1455907, nyilvántartó hatóság: Companies and Personal Property

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT Eladási Nyilatkozat Norbi Update Lowcarb Nyrt. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.; Cg.01-10-047754) dematerializált, egyenként 10, -Ft, azaz tíz magyar forint

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: DIGI Kft. ) által tett, a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A. (székhely: Via Triste 57/59, I-35121, Padova, Italy, a továbbiakban: Sanpaolo ) által tett, a Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL

A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL 1. A Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A.. (székely: Via Trieste

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁT TUDOMÁSUL VESZEM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁTRUHÁZOM

Részletesebben

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY AZ ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐKRE

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

A Genesis Capital Management Ltd.

A Genesis Capital Management Ltd. A Genesis Capital Management Ltd. KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában AJÁNLATI

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK MAGÁNSZEMÉLYEK EGYES TŐKEJÖVEDELMEINEK ADÓZÁSA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK MAGÁNSZEMÉLYEK EGYES TŐKEJÖVEDELMEINEK ADÓZÁSA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK MAGÁNSZEMÉLYEK EGYES TŐKEJÖVEDELMEINEK ADÓZÁSA Budapest, 2016 Szerző: Surányi Imréné Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-514-9 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL A Linamar Corporation (székhely: 287 Speedvale Ave. W., Guelph, Ontario, N1H 1C5, cégjegyzékszám: 1455907, nyilvántartó hatóság: Companies and Personal Property Security

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL Az EDF International S.A. (a továbbiakban: EDFI ) (székhely: Tour EDF, 20 Place de la Défense,

Részletesebben

A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E

A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E a Társaság valamennyi névre szóló törzs- és kamatozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása

HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Adatok: Kitöltött Eladási Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a személyes adatokat,

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17 Külföldi szervezet magyarországi adózása, külföldiek adófizetési kötelezettsége. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. (4) bekezdésének 2010.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Az ajánlatban közremûködõ tõzsdetag Forgalmazó társaság: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Az ajánlatban közremûködõ tõzsdetag Forgalmazó társaság: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. A CALLUM Vagyonkezelõ Rt. mint ajánlattevõ tõzsdei ajánlata a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. által kibocsátott valamennyi "T" sorozatú részvényre A CALLUM Vagyonkezelõ Rt. mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ")

Részletesebben

Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye

Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye A SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A. (Via Trieste 57/59, 35124 Padova, Olaszország) (a továbbiakban: "Ajánlattevő")

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Adatok: Kitöltött Eladási Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a személyes adatokatbank- és értékpapírtitkot. Bekerülési Érték: A Részvényes által

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

Tőkejövedelmek bevallása

Tőkejövedelmek bevallása Tőkejövedelmek bevallása 2013.05.14. tőkejövedelmek Kamat Értékpapír-kölcsönzés Csereügylet Osztalék Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügylet Tartós befektetés Vállalkozásból kivont jöv. Kamatjövedelem

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1064 Budapest Vörösmarty u. 65.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

HIRDETMÉNY. a BÁCSKA Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról HIRDETMÉNY a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A "BÁCSKA" Zrt. (székhely: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. tetőtér 4., cégjegyzékszáma: 03-10- 100009) (a Társaság)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2. Kamatadó 2. Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4. Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2. Kamatadó 2. Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4. Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2 Kamatadó 2 Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 8 Járulékos költség

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A DOMUS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI, NEM AZ AJÁNLATTEVŐ TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE Kelt: Budapest, 2006. április

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Működési terv. Ajánlattevő1 Földvári Gábor. Személyi igazolván szám: AN Lakcím: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9.

Működési terv. Ajánlattevő1 Földvári Gábor. Személyi igazolván szám: AN Lakcím: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9. Működési terv Bevezető A jelen Működési Tervet az Ajánlattevők készítették a Társaság jövőbeni, az Ajánlattevők által a Társaság feletti irányítás megszerzését követő működésére vonatkozóan. A jelen Működési

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1064 Budapest Vörösmarty u. 65.)

Részletesebben

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet 1. számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak valamennyi, a nem az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a.

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képviseltestületének 22/2004.(XII. 01. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosítására. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestülete

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ Társaságunk az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben