A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében"

Átírás

1 A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében VÉTELÁR: FT RÉSZVÉNYENKÉNT 1. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT EREDMÉNYE A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) ( Bankár ) a május 19-én, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a Felügyelet ) jóváhagyásra benyújtott, a Felügyelet augusztus 28-án kelt E- III/ /2006. számú határozatával jóváhagyott önkéntes vételi ajánlata ( Ajánlat ) eredményeképpen a Skoglund Holding Befektetési Nyrt-ben (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) (a Társaság ) 98,47 % befolyást szerzett. Mivel a Bankár az Ajánlat eredményeképpen a szavazatok több mint 90 %-át megszerezte a Társaságban, a tulajdonába még nem került Skoglund részvények tekintetében a tkepiacról szóló (az Ajánlat jóváhagyásra benyújtásának idpontjában, május 19-én hatályos) évi CXX tv. ( Tpt. ) 76. (2)-(4) bekezdései alapján vételi jog illeti meg ( Vételi Jog ). A Bankár az Ajánlat eredményét bejelentette a Felügyeletnek, és azt október 5-én közzétette. A Bankár az Ajánlatnak megfelelen - maradéktalanul eleget téve az ellenérték megfizetésére vonatkozó kötelezettségének - megfizette a részvényenkénti Ft vételárat az Ajánlatot elfogadó részvényeseknek, és errl a Felügyeletet értesítette. 2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A jelen dokumentumban és az Adatlapban használt, nagy kezdbetvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: Adatlap jelenti a jelen dokumentumhoz mellékletként csatolt adatlapot; Ajánlat jelenti a Bankár által tett, a Felügyelet augusztus 28-án kelt E-III/ /2006. számú határozatával jóváhagyott önkéntes vételi ajánlatát; Át Nem Utalt Részvények jelentik azon Részvényeket, amelyek a Benyújtási Idszakon belül nem kerültek átutalásra a jelen dokumentumban foglaltak szerint a Lebonyolítóhoz; Benyújtási Idszak jelenti a október 9. 8:30 és október :00 óra közötti idszakot. Érvénytelenített Részvények jelentik a Társaság igazgatósága által érvénytelenített Át Nem Utalt Részvényeket; Budapest-1/80028/08.../...

2 Felügyelet jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét; Lebonyolító a CIB Bank Zrt. (székhely: Budapest, Medve u ), amely a Tpt. 81. (2) e.) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkez befektetési szolgáltató; Ft" vagy "Forint jelenti a Magyar Köztársaság törvényes fizeteszközét; KELER Opciós Részvények Központi Értéktár és Elszámolóház (Budapest) Zrt. (székhely: 1057 Budapest, Asbóth u 9-11.); jelentik azon Részvényeket, amelyek az Ajánlat eredményeképpen nem kerültek az Bankár tulajdonába; összesen db Részvényt; Részvények jelenti a Társaság db, azaz kilencmillió-kettszázharminchatezerháromszázharminckett darab, névre szóló, egyenként 1.000,- Ft (egyezer forint) névérték dematerializált részvényét; Bankár Társaság Tpt. Vételár Vételi Jog jelenti a Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt-t (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: ); jelenti a Skoglund Holding Befektetési Nyrt-t (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: ); jelenti a május 19-én hatályban lév Tkepiacról szóló évi CXX. törvényt; jelenti a Bankár által a jelen Vételi Jog gyakorlása során minden egyes Opciós Részvényért ajánlott, részvényenkénti Ft árat; jelenti a Bankár által a jelen dokumentummal a Tpt. 76. (2)-(4) alapján az Opciós Részvények tekintetében gyakorolt törvényben meghatározott vételi jogot. Budapest-1/80028/ /...

3 3. A VÉTELI JOG GYAKORLÁSA A Bankár október 6-án bejelentette a Felügyeletnek, hogy gyakorolja a Vételi Jogot, és intézkedett az errl szóló közlemény közzétételérl a Magyar Tkepiac c. lapokban, valamint a Budapesti Értéktzsde honlapján. A jelen közlemény a Bankár egyoldalú nyilatkozata, amellyel gyakorolja a Vételi Jogot. A Bankár ezúton értesíti az Opciós Részvények birtokosait, a Vételi Jog kötelezettjeit a Vételi Jog gyakorlásáról. A Vételi Jog tárgya valamennyi Opciós Részvény. A Vételi Jog gyakorlására való tekintettel ezúton kérjük az Opciós Részvények birtokosait, hogy a Benyújtási Idszakon belül utalják át részvényeiket a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ értékpapír letéti számlájára. 4. A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A Bankár a Vételi Jog gyakorlásával jogosult az Opciós Részvények tulajdonjogát megszerezni. Az Opciós Részvények azon birtokosai, akik Részvényeiket a Benyújtási Idszakon belül, a jelen dokumentumban foglalt feltételeknek megfelelen átutalják a Lebonyolítóhoz, Részvényeik ellenében jogosultak lesznek azok Vételárára. A Társaság érvényteleníti azon Opciós Részvényeket, amelyek a Benyújtási Idszakon belül nem kerültek átutalásra a Lebonyolítóhoz. Ezek a Részvények Érvénytelen Részvények lesznek, és a Társaság ezek helyébe az alábbi 9. Pontnak megfelelen új Részvényeket bocsát ki (keletkeztet). 5. VÉTELÁR A Vételi Jog gyakorlása következtében a Bankár tulajdonába kerül Opciós Részvények vételára részvényenként Ft ( Vételár ), amely megegyezik az Ajánlatban foglalt ajánlati árral. A Bankár és a Lebonyolító (az esetleges törvényes késedelmi kamat kivételével) semmilyen körülmények között sem fizet kamatot a Vételár után. 6. BENYÚJTÁSI IDSZAK Az aláírt Adatlapot a jelen közlemény megjelenését követen, a Benyújtási Idszakon belül, azaz október 9. 8:30 és október :00 óra között a Lebonyolító alábbi, elre kijelölt fiókjának nyitvatartási ideje alatt kell eljuttatni a Lebonyolító, alábbi, elre kijelölt fiókjaiba: Fiók címe: 1027 Budapest, Medve u Budapest, Andrássy út Törökbálint, Bajcsy-Zs. u Debrecen, Simonffy u. 2/a Szombathely, F tér Pécs, Ferencesek utcája Szeged, Kiss Menyhért u. 1. Budapest-1/80028/ /...

4 9021 Gyr, Aradi vértanúk útja 10. Az aláírt Adatlaphoz tartozó Részvényeket szintén ezen idszakban kell a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számlájára átutalni. A félreértések elkerülése végett az Adatlapnak a Lebonyolító fenti cím irodájába legkésbb október 20-án délután 13:00-ig meg kell érkeznie, és hasonlóan ezen idpontig a Részvényeknek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számláján jóváírásra kell kerülnie. 7. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNYEK ÁTADÁSÁNAK MÓDJA Az Opciós Részvény birtokosok (i) töltsék ki a csatolt Adatlapot és október 20-án délután 13:00 óráig juttassák el a Lebonyolító részére a fenti 6. pontban meghatározott címre; és (ii) a Részvényeket a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számlájára utalják át. A Részvények átutalásának idpontja az a nap, amelyen mind az Adatlap megérkezik a Lebonyolítóhoz, mind pedig a Részvények jóváírásra kerülnek a Lebonyolító 0062/ számú számláján. A dokumentumok benyújtása csak abban az esetben minsül érvényesnek és határidben megtörténtnek, ha a Benyújtási Idszak végéig (2006. október 20. délután 13:00 óráig) mind (i) a szabályszeren kitöltött és aláírt Adatlap annak valamennyi esetleges mellékletével együtt, mind (ii) az érintett Részvények jóváírásra kerülnek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számláján, továbbá (iii) valamennyi az Adatlaphoz esetlegesen csatolt idegen nyelv dokumentum magyar fordítását csatolják az Adatlaphoz. A postázással vagy a Részvények átutalásával kapcsolatos esetleges késedelem kockázatát az Opciós Részvény birtokos viseli. Az Opciós Részvény birtokosok a Részvényeket és az Adatlapot meghatalmazott képvisel útján is benyújthatják. A meghatalmazott képvisel az Opciós Részvény birtokos által aláírt közokirattal vagy teljes bizonyító erej magánokirattal köteles erre való jogosultságát igazolni. A jelen dokumentum vonatkozásában közokiraton vagy teljes bizonyító erej magánokiraton a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ban és a 198 -ban meghatározottaknak megfelelen kiállított okiratokat kell érteni. A meghatalmazást az Adatlaphoz kell csatolni. Ha az Opciós Részvény birtokos az Adatlapot meghatalmazott, illetve közremköd (posta) útján juttatja el a Lebonyolítónak, az ezzel összefügg felelsség az Opciós Részvény birtokost terheli. A Vételi Jog gyakorlása következtében az Opciós Részvény birtokosokat terhel kötelezettségek teljesítésének formájával és érvényességével kapcsolatos valamennyi kérdést (így különösen az Adatlapok és a Részvények kézbesítésének, átutalásának, az Opciós Részvény birtokos személyét, illetve a képviseletében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratok elfogadhatóságát) a Bankár dönti el, és döntése miatt Budapest-1/80028/ /...

5 az Opciós Részvény birtokosok semmiféle kártérítési vagy kártalanítási igénnyel nem léphetnek fel az Bankárral szemben. 8. VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA A Bankár a Vételárat csökkentve az esetlegesen levonandó személyi jövedelemadó összegével (az adózással kapcsolatos információkkal kapcsolatban lásd a 10. pontot) a Benyújtási Idszak utolsó napjától számított 5 munkanapon belül fizeti meg az Opciós Részvény birtokosnak az Adatlapban meghatározott számlájára, amikor mind (i) az Opciós Részvények, mind (ii) az Opciós Részvény birtokos által kitöltött és aláírt Adatlap a fenti 7. Pontban meghatározottak szerint a Benyújtási Idszakon belül megérkezik a Lebonyolítóhoz. Amennyiben az Opciós Részvény birtokos befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájára kéri a Vételár átutalását, saját ügyfélszámlájának számán kívül meg kell adnia a befektetési szolgáltató bankszámlaszámát is. A Vételár kifizetése forintban történik. A Részvényeiket eladó azon magánszemély Opciós Részvény birtokosok részére, akik a magyar személyi jövedelemadó jogszabály hatálya alá esnek, a Vételár bizonyos esetekben a jövedelemadó elleggel csökkentve kerül megfizetésre. A Vételár kifizetését teljesít Lebonyolító költségeit a Bankár viseli, a kedvezményezett pénzügyi szolgáltatójának költségeit vagy díjait az Opciós Részvény birtokos viseli. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vételár kizárólag banki átutalással kerül megfizetésre. Ezért az Opciós Részvény birtokosoknak bankszámlával, vagy befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlával kell rendelkezniük, amelynek számát az Adatlapban meg kell adniuk a Vételár - csökkentve az esetlegesen levonandó személyi jövedelemadó összegével - megfizetésének feltételeként! 9. BE NEM NYÚJTOTT RÉSZVÉNYEK A Be Nem Nyújtott Részvényeket a Társaság igazgatósága a Tpt. 76. (4) bekezdése alapján a Benyújtási Idszak leteltét követ els igazgatósági ülésen érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenített Részvények helyett a Társaság új Részvényeket keletkeztet és azokat értékesíti. Az Érvénytelenített Részvények korábbi tulajdonosai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelen jogosultak lesznek az Érvénytelenített Részvények Vételárának esetleges levonásokkal csökkentett részére. A Részvények érvénytelenítésérl a Társaság a jogszabályokban elírt módon tájékoztatja a nyilvánosságot. 10. ADÓZÁS Ez a fejezet kizárólag általános tájékoztató jelleg, és abban csak a Vételi Jog gyakorlásának közzétételekor hatályban lév adózási szabályok kerülnek ismertetésre. Jelen általános jelleg tájékoztató nem vehet figyelembe minden konkrét körülményt, amely az egyes Opciós Részvény birtokosok részérl felmerül adókötelezettséget befolyásolhatja, így nem tekinthet jogi illetve adótanácsnak. A Bankár kifejezetten kizárja a jelen tájékoztatóval és az irányadó jogszabályokban, illetve az azokra Budapest-1/80028/ /...

6 vonatkozó joggyakorlatban a Vételi Jog gyakorlását követen bekövetkez és/vagy hatályba lép változások következményeivel kapcsolatos felelsségét. Az Opciós Részvény birtokosok számára adótanácsadó illetve jogi tanácsadó igénybevétele nyomatékosan ajánlott Magyar adójogszabályok szerinti belföldi adóilletség társaságok és magánszemélyek Társaságok A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletség azon társaságok, amelyek az Opciós Részvényeket benyújtják, a Tao. tv., illetve az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény hatálya alá tartoznak, és az Opciós Részvények eladásakor realizált árfolyamnyereség az adózás eltti eredményük része lesz. A társasági adó mértéke 2006-ban 16%, a szolidaritási adó mértéke 4%. Társaságok esetén a Bankár, mint kifizet nem von le adóelleget a Vételárból Magánszemélyek A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletség azon magánszemélyek, akik az Opciós Részvényeket benyújtják, az Szja. tv. hatálya alá tartoznak. Az Szja. tv. rendelkezései szerint az Opciós Részvény magánszemély birtokosának fszabályként az Opciós Részvények eladása során realizált árfolyamnyereség után 25% személyi jövedelemadót kell fizetnie. A személyi jövedelemadó-köteles árfolyamnyereség meghatározása során az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek a bevételbl levonásra kerülhetnek. A Vételárból levonható, az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség: az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték, az értékpapír megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefügg, a magánszemélyt terhel, igazolt kiadás (ideértve különösen a Tpt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészít befektetési szolgáltatási tevékenység vagy árutzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke), valamint az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló vételi (jegyzési) jog és az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértékeként a magánszemélyt terhel, igazolt (ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetében ideértve a jog megszerzésekor adóköteles bevételt is) összeg, továbbá kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott (visszaszolgáltatott) értékpapír megszerzésére fordított érték, vagy ha a kölcsönbe vev az értékpapírt visszaszolgáltatni nem tudja a fizetett kártérítésnek a Tpt. szerinti legkisebb összege. Amennyiben az Opciós Részvények megszerzésére fordított érték nem határozható meg, illetve azok megszerzésére nem az Szja. tv. 67. (9) aa) - ak) pontjai szerint került sor, akkor az Opciós Részvények megszerzésére fordított érték, amellyel az árfolyamnyereség csökkenthet, kizárólag a magánszemély által az értékpapír átruházásig teljesített igazolt rész lesz. Ezért az Adatlaphoz lehetség szerint minden esetben mellékeljék az Opciós Részvények megszerzésére fordított összeget igazoló dokumentumot, amely többek között Budapest-1/80028/ /...

7 lehet az Opciós Részvények vételárát is feltüntet jegyzési elszámolás, számla, elismervény, illetve amennyiben a Részvényes Részvényeit magánforgalomban vette a teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt adásvételi szerzdés, amely az Opciós Részvények vételárát is tartalmazza, valamint az Opciós Részvények megszerzésére, illetve az Opciós Részvények megszerzésével, tartásával és átruházásával kapcsolatban igénybe vett befektetési szolgáltatás díjaira fordított összeget igazoló dokumentumokat. A szövetkezetekrl szóló évi I. tv. hatálybalépésérl és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész, részjegy esetében az eredeti szerznél az értékpapír megszerzésére fordított értéknek az értékpapírnak az átalakulás befejezésekor lezárt névértéke minsül. Az Szja. tv. alapján az árfolyamnyereség után fizetend 25%-os adóelleget a Bankárnak mint kifizetnek le kell vonnia. Ennek megfelelen, az Opciós Részvények ellenértékének kifizetésekor a Bankár megállapítja, és a Vételárból levonja az árfolyamnyereség után fizetend személyi jövedelemadó-elleget, és az adóévet követ január 31-ig megküldi az Opciós Részvényeket benyújtóknak az adóévben az Opciós Részvények birtokosa javára megállapított, árfolyamnyereségbl származó jövedelemrl és a jövedelem alapján megállapított adó mértékérl, valamint a levont adóellegrl szóló összesített igazolást. Az Opciós Részvény birtokosa adóbevallásában az adóévi árfolyamnyereségbl származó jövedelem megállapításánál érvényesítheti az Opciós Részvények megszerzésére fordított értéknek és az Opciós Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeknek azt a részét, amelyet a Bankár, mint kifizet az árfolyamnyereség megállapításánál nem vett figyelembe Magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletség társaságok és magánszemélyek Társaságok Az Opciós Részvényeket benyújtó, a magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletség és Magyarországon telephellyel nem rendelkez társaságoknak az átruházott Opciós Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük Magánszemélyek Bankár nem von le személyi jövedelemadó-elleget azon magánszemélyeknek teljesített kifizetésekbl, akik olyan országban rendelkeznek adóilletséggel, amely ország és Magyarország között érvényben van ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény, és az egyezmény az Opciós Részvények átruházásával kapcsolatos árfolyamnyereséget mentesít a magyarországi adóztatás alól. Azoknak a magánszemélyeknek, akik valamely ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezményre kívánnak hivatkozni, az Adatlaphoz csatolniuk kell a külföldi adóhatóság által kiállított, adóilletségükre vonatkozó igazolás hiteles Budapest-1/80028/ /...

8 magyar nyelv fordítás másolatát, valamint egy nyilatkozatot és annak hiteles magyar nyelv fordítását arról, hogy az Opciós Részvény birtokosa a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minsül-e, ha az alkalmazandó ketts adózás elkerülésére kötött egyezmény szerint e körülmény az adókötelezettséget befolyásolja. Amennyiben a külföldi magánszemély illetségét nem igazolja, akkor Bankár az árfolyamnyereségbl 25% adót von le. Ezekben az esetekben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a belföldi adóilletség magánszemélyekre vonatkozó rendelkezésekkel megegyezen kell eljárni. A külföldi illetség magánszemély az így levont adó és az alkalmazandó egyezmény szerinti adó különbözetét a Bankár által kiállított igazolás és az illetségigazolás bemutatásával az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál elterjesztett adó-visszatérítési kérelemmel téríttetheti vissza Százalékos egészségügyi hozzájárulás A magánszemély az adóévben megszerzett, az Szja. tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésbl származó jövedelem, 25%-os, illetleg 35%-os adóterhet visel osztalék, vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségbl származó jövedelem, valamint ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem után 4%-os mérték egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérl szóló évi LXXX. törvény 19. (1) bekezdése, valamint 39. (2) bekezdése alapján megfizetett 11%-os egészségbiztosítási járulék, 5%-os baleseti járulék, valamint a fenti jövedelmek után megfizetett százalékos mérték egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a ,- forintot. A hozzájárulás fizetési kötelezettség a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló évi LXXX. törvény 4. u) pontja szerinti belföldi magánszemélyt terheli. A Tbj szerinti külföldiek (belföldinek nem minsül magánszemély) jövedelmeit nem terheli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Belföldi magánszemélyek: (a) (b) (c) (d) a Magyar Köztársaság területén él magyar állampolgárok, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkez (a továbbiakban: letelepedett) és menekültként elismert személyek, az Európai Gazdasági Térségrl szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai, amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel (a továbbiakban: EGT állampolgárok), az EGT állampolgár munkavállalónak, egyéni vállalkozónak, illetleg önfoglalkoztatónak az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, tartózkodásra jogosult, ha a letelepedett EGT állampolgár nyugdíjas, illetleg magát önerbl eltartja, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, Budapest-1/80028/ /...

9 (e) (f) ha a letelepedett EGT állampolgár diák, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, az Európai Közösséggel, illetleg az Európai Gazdasági Térséggel megkötött megállapodás alapján a tagállamok állampolgáraival azonos jogállást élvez állam állampolgárai, ha legalább a külön jogszabály szerinti tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, továbbá a hontalan. Külföldi magánszemélyek esetében amennyiben a vonatkozó adóegyezmény úgy rendelkezik, hogy az egyébként hozzájárulás köteles jövedelem Magyarországon nem adóztatható magyarországi bevallási kötelezettség hiányában a jövedelmet nem terheli a 4%-os egészségügyi hozzájárulás (feltéve, hogy a magánszemély adóügyi illetségét illetségigazolással az árfolyamnyereség kapcsán leírt dokumentumokkal igazolja), függetlenül attól, hogy a Tbj. szempontjából külföldinek minsülnek-e. A 4%-os egészségügyi hozzájárulást a kifizetknek kell levonniuk a hozzájárulás alapját képez jövedelembl. A kifizet mindaddig köteles levonni az egészségügyi hozzájárulást, amíg a magánszemély a kifizetnek nem nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulékot, baleseti járulékot, egészségügyi hozzájárulást a ,- Ft-os hozzájárulás fizetési fels határig megfizette. A magánszemélynek lehetsége van arra is, hogy a hozzájárulás fizetési fels határ elérése eltt nyilatkozzon a kifizet felé arról, hogy az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék összege várhatóan eléri a hozzájárulás fizetési fels határt. Ebben az esetben a kifizet mentesül a levonási kötelezettség alól. Ha azonban az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék, egészségügyi hozzájárulás nem éri el a hozzájárulás fizetési fels határt, akkor a le nem vont egészségügyi hozzájárulás összegét 6%-kal növelt összegben kell bevallani a személyi jövedelemadó bevallásban és a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására elírt határidig kell azt megfizetni. A Bankár mint kifizet a megállapított adóköteles árfolyamnyereség összegébl le fogja vonni a 4%-os egészségügyi hozzájárulást kivéve, ha: (a) (b) (c) (d) a magánszemély nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulékot, baleseti járulékot, egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás fizetési fels határig megfizette; a magánszemély nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék összege várhatóan eléri a hozzájárulás fizetési fels határt; a magánszemély nyilatkozik arról, hogy a Tbj szerint külföldinek minsül; a magánszemély adóügyi illetségének igazolásával és annak Hiteles Fordításával igazolja, hogy valamely olyan adóegyezmény hatálya alá tartozik, amely szerint az árfolyamnyereségbl származó jövedelme nem adóztatható Magyarországon. Budapest-1/80028/ /...

10 11. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vételi Jog gyakorlására, az Adatlapra valamint a Bankár és minden egyes Opciós Részvény birtokos között fennálló jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, és a Vételi Jog gyakorlását, és az Adatlapot, valamint a fentebb említett jogviszonyt a magyar jog szerint kell értelmezni. A Bankár és az Adatlap aláírásával az Opciós Részvény birtokos megállapodnak, hogy a Vételi Jog gyakorlásából ered vagy azzal kapcsolatos bármely vita, így különösen a jelen dokumentummal kapcsolatos viták elbírálására kikötik a Pénz- és Tkepiaci Állandó Választottbíróságának kizárólagos illetékességét. Budapest, október 6. Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. Budapest-1/80028/ /...

11 Melléklet FONTOS! A JELEN ADATLAP HELYES KITÖLTÉSE ÉS A LEBONYOLÍTÓ ALÁBB MEGADOTT CÍMÉRE VALÓ VISSZAKÜLDÉSE A RÉSZVÉNYEK SZABÁLYSZER ÁTUTALÁSA A VÉTELÁRRA VALÓ JOGOSULTSÁGNAK AZ ELFELTÉTELE. ADATLAP Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. ("Bankár") által a SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI NYRT. által kibocsátott valamennyi, nem a Bankár tulajdonában lév, 1.000,- Ft névérték, névre szóló Részvény ("Opciós Részvény") tekintetében gyakorolt Vételi Jog gyakorlására vonatkozóan Részvényenként Ft vételáron EZEN DOKUMENTUM A BANKÁR VÉTELI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMMAL EGYÜTT OLVASANDÓ Kérjük, kövesse a Vételi Jog gyakorlásáról a Magyar Tkepiacban közzétett dokumentum és ezen Adatlap utasításait. KÉRJÜK, TÖLTSE KI ÉS JUTASSA EL JELEN ADATLAPOT A CIB BANK ZRT. KIJELÖLT FIÓKJAINAK CÍMÉRE, VALAMINT UTALJA ÁT A SKOGLUND RÉSZVÉNYEKET A MEGADOTT SZÁMLÁRA. KÉRJÜK, A JELEN ADATLAP KITÖLTÉSE ELTT GONDOSAN OLVASSA EL A MELLÉKELT DOKUMENTUMOT. Budapest-1/80028/ /...

12 A jellel jelölt helyeken kérjük, jelölje X jellel az Önre vonatkozó esetet! 1. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNY BIRTOKOS ADATAI Név/cégnév: Cím/székhely: Adóazonosítójel/adószám (belföldi adóilletség esetén): Cégjegyzékszám/Azonosító okmány típusa és száma: Leánykori név: Anyja leánykori neve: Születési hely és id: Állampolgárság: Napközbeni telefonszám: Mobiltelefonszám: cím: 2. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNYEK A dematerializált HU ISIN kóddal ellátott BÉT-re bevezetett Opciós Részvények vagy a HU ISIN kóddal ellátott BÉT-re be nem vezetett Opciós Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: darab, azaz betvel kiírva: darab A darab (azaz darab) részvényt a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0062/ számú számlájára átutalták az alábbi értékpapír-letéti számláról: A befektetési szolgáltató neve: Cím: Értékpapír számlaszáma: Budapest-1/80028/ /...

13 3. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNY BIRTOKOS ADÓJOGI ILLETSÉGE Magyarország Más. Kérjük, határozza meg az országot: Ezennel kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetséggel. Az egyezmény elírásai szerint az Opciós Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetségem szerinti országban adóztatható. 4. NYILATKOZAT A SZÁZALÉKOS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL Kijelentem, hogy az Eho tv értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési Fels Határt, ami 2006-ban ,- Ft. Kijelentem, hogy az Eho tv értelmében nem minsülök belföldinek. Ezt a nyilatkozatot az Eho tv-nek a Zárónapon hatályos állapota szerint, az Adatlap megtételekor kihirdetett módosításokkal módosított Eho tv. Alapján kell megtenni. Amennyiben az Opciós Részvény birtokos a fenti nyilatkozatok egyikét megteszi, a Lebonyolító nem vonja le a 4%-os egészségügyi hozzájárulást. Minden más esetben a Lebonyolító le fogja vonni az Opciós Részvény birtokos által elért árfolyamnyereségbl származó jövedelem után a 4% egészségügyi hozzájárulást a jogszabályi elírások szerint. 5. ÁRFOLYAMNYERESÉG Darabszám Az Opciós Részvények megszerzésére fordított érték Az Opciós Részvények megszerzésére vonatkozó járulékos költség *Az Opciós Részvények megszerzésére fordított értéket és az Opciós Részvényekhez kapcsolódó járulékos költséget igazoló dokumentumok csatolandóak 6. A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA Az Opciós Részvények ellenértékét az alábbi befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlámra kérem teljesíteni: Budapest-1/80028/ /...

14 A befektetési szolgáltató neve: A befektetési szolgáltató címe: A befektetési szolgáltató bankszámlaszáma: Az Ön ügyfélszámla száma: Az Opciós Részvények ellenértékét az alábbi hitelintézetnél vezetett folyószámlámra kérem teljesíteni: A hitelintézet neve: A hitelintézet címe: A hitelintézetnél vezetett bankszámla száma: 7. NYILATKOZAT ÉRTÉKPAPÍR-LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSÉRL A CIB Bank Zrt. az elfogadáshoz megnyitott értékpapír-letéti számlára az ellenérték átutalását követen: igényt tartok nem tartok igényt, kérem a számla lezárását. 8. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK, EGYÉB KIJELENTÉSEK Az Adatlap aláírásával felelsséget vállalok az Adatlapban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Opciós Részvényeket a Lebonyolító letétben kezelje, és azokat a Vételi Jog feltételei szerint zárolja, valamint azokkal kapcsolatban a Bankár részére információt adjon. A Vételi Jog gyakorlására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a Pénz- és Tkepiaci Állandó Választottbíróság a Vételi Jog gyakorlásával, illetve az Adatlappal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelen. 9. ALÁÍRÁS Dátum: Aláírás: Aláíró(k)neve, tisztsége nyomtatott betkkel kiírva: Budapest-1/80028/ /...

15 személyesen jár el (vagy jogi személy cég aláírásra jogosult képviseljeként) meghatalmazott Meghatalmazott neve: címe: 1. tanú aláírása: Neve: Címe: 2. tanú aláírása: Neve: Címe: 10. MELLÉKLETEK KÉRJÜK, JELÖLJE MEG X JELLEL AZ ÖN ÁLTAL CSATOLT MELLÉKLETEKET! a befektetési szolgáltató igazolása az Opciós Részvények átutalásáról a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír-letéti számlájára; igazolás az Opciós Részvények megszerzésére fordított értékrl, valamint a Részvénnyel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekrl; jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló 30 (harminc) napnál nem régebbi okirat (Pl. cégkivonat vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy bels szabályzatok által elírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentum), aláírási címpéldány, nem magyar vagy angol nyelv dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; teljes bizonyító erej magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, vagy ezek közjegyz által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelv dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; vagyonkezeli szerzdés vagy eseti meghatalmazás, vagy ezek közjegyz által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelv dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; amennyiben az Opciós Részvény birtokos a magyar adójogi szabályok szerint nem minsül belföldi adóilletségnek: adóilletség igazolás hiteles magyar nyelv fordításának másolata, valamint amennyiben az Opciós Részvény birtokos adóilletsége szerinti országgal kötött ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény szerint ennek jelentsége van, nyilatkozat hiteles magyar fordítása arról, hogy az Opciós Részvény birtokos a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minsül-e. Budapest-1/80028/ /...

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), ( Bankár Zrt. ) ezen hirdetmény ( Hirdetmény ) útján az alábbiakban

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), ( Bankár Zrt. ) ezen hirdetmény ( Hirdetmény ) útján az alábbiakban A BANKÁR TKEBEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE A RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT BENYÚJTÁSA NÉLKÜL TRANSZFERÁLT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRL A BANKÁR TKEBEFEKTETÉSI

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Linamar Corporation (székhely: 287 Speedvale Ave. W., Guelph, Ontario, N1H 1C5, cégjegyzékszám: 1455907, nyilvántartó hatóság: Companies and Personal Property

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: DIGI Kft. ) által tett, a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY AZ ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐKRE

Részletesebben

A Genesis Capital Management Ltd.

A Genesis Capital Management Ltd. A Genesis Capital Management Ltd. KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában AJÁNLATI

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁT TUDOMÁSUL VESZEM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁTRUHÁZOM

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E

A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E a Társaság valamennyi névre szóló törzs- és kamatozó

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL Az EDF International S.A. (a továbbiakban: EDFI ) (székhely: Tour EDF, 20 Place de la Défense,

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1064 Budapest Vörösmarty u. 65.)

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2. Kamatadó 2. Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4. Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2. Kamatadó 2. Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4. Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2 Kamatadó 2 Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 8 Járulékos költség

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ Társaságunk az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 2013. július 4. A igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról A tájékoztatja a tisztelt észvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának

Részletesebben

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a.

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képviseltestületének 22/2004.(XII. 01. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosítására. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestülete

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről

A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről Tisztelt Partnereink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER 2010-ben is több Kibocsátóval

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA!

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA! NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa Street, Nicosia), mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") - az értékpapírok

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el:

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el: A Danubius Hotels Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság által kibocsátott névre szóló, nyomdai úton előállított, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett törzsrészvényeinek dematerializált értékpapírokká

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Hirdetmény. Vételi ajánlat

Hirdetmény. Vételi ajánlat Hirdetmény Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtõzsdérõl szóló 1996. évi CXI. törvény 94/D (1) bekezdése alapján közzétesszük a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat. a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. Ajánlattevő: FOTEX Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Részvénytársaság

Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat. a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. Ajánlattevő: FOTEX Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Részvénytársaság Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság valamennyi, az Ajánlattevő tulajdonában nem lévő, névre szóló, szavazati jogot biztosító törzsrészvényére Ajánlati ár: 1.600,- forint

Részletesebben