A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében"

Átírás

1 A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. vételi jogának gyakorlása a Skoglund Holding Befektetési Nyrt. részvényei tekintetében VÉTELÁR: FT RÉSZVÉNYENKÉNT 1. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT EREDMÉNYE A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) ( Bankár ) a május 19-én, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a Felügyelet ) jóváhagyásra benyújtott, a Felügyelet augusztus 28-án kelt E- III/ /2006. számú határozatával jóváhagyott önkéntes vételi ajánlata ( Ajánlat ) eredményeképpen a Skoglund Holding Befektetési Nyrt-ben (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) (a Társaság ) 98,47 % befolyást szerzett. Mivel a Bankár az Ajánlat eredményeképpen a szavazatok több mint 90 %-át megszerezte a Társaságban, a tulajdonába még nem került Skoglund részvények tekintetében a tkepiacról szóló (az Ajánlat jóváhagyásra benyújtásának idpontjában, május 19-én hatályos) évi CXX tv. ( Tpt. ) 76. (2)-(4) bekezdései alapján vételi jog illeti meg ( Vételi Jog ). A Bankár az Ajánlat eredményét bejelentette a Felügyeletnek, és azt október 5-én közzétette. A Bankár az Ajánlatnak megfelelen - maradéktalanul eleget téve az ellenérték megfizetésére vonatkozó kötelezettségének - megfizette a részvényenkénti Ft vételárat az Ajánlatot elfogadó részvényeseknek, és errl a Felügyeletet értesítette. 2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A jelen dokumentumban és az Adatlapban használt, nagy kezdbetvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: Adatlap jelenti a jelen dokumentumhoz mellékletként csatolt adatlapot; Ajánlat jelenti a Bankár által tett, a Felügyelet augusztus 28-án kelt E-III/ /2006. számú határozatával jóváhagyott önkéntes vételi ajánlatát; Át Nem Utalt Részvények jelentik azon Részvényeket, amelyek a Benyújtási Idszakon belül nem kerültek átutalásra a jelen dokumentumban foglaltak szerint a Lebonyolítóhoz; Benyújtási Idszak jelenti a október 9. 8:30 és október :00 óra közötti idszakot. Érvénytelenített Részvények jelentik a Társaság igazgatósága által érvénytelenített Át Nem Utalt Részvényeket; Budapest-1/80028/08.../...

2 Felügyelet jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét; Lebonyolító a CIB Bank Zrt. (székhely: Budapest, Medve u ), amely a Tpt. 81. (2) e.) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkez befektetési szolgáltató; Ft" vagy "Forint jelenti a Magyar Köztársaság törvényes fizeteszközét; KELER Opciós Részvények Központi Értéktár és Elszámolóház (Budapest) Zrt. (székhely: 1057 Budapest, Asbóth u 9-11.); jelentik azon Részvényeket, amelyek az Ajánlat eredményeképpen nem kerültek az Bankár tulajdonába; összesen db Részvényt; Részvények jelenti a Társaság db, azaz kilencmillió-kettszázharminchatezerháromszázharminckett darab, névre szóló, egyenként 1.000,- Ft (egyezer forint) névérték dematerializált részvényét; Bankár Társaság Tpt. Vételár Vételi Jog jelenti a Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt-t (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: ); jelenti a Skoglund Holding Befektetési Nyrt-t (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: ); jelenti a május 19-én hatályban lév Tkepiacról szóló évi CXX. törvényt; jelenti a Bankár által a jelen Vételi Jog gyakorlása során minden egyes Opciós Részvényért ajánlott, részvényenkénti Ft árat; jelenti a Bankár által a jelen dokumentummal a Tpt. 76. (2)-(4) alapján az Opciós Részvények tekintetében gyakorolt törvényben meghatározott vételi jogot. Budapest-1/80028/ /...

3 3. A VÉTELI JOG GYAKORLÁSA A Bankár október 6-án bejelentette a Felügyeletnek, hogy gyakorolja a Vételi Jogot, és intézkedett az errl szóló közlemény közzétételérl a Magyar Tkepiac c. lapokban, valamint a Budapesti Értéktzsde honlapján. A jelen közlemény a Bankár egyoldalú nyilatkozata, amellyel gyakorolja a Vételi Jogot. A Bankár ezúton értesíti az Opciós Részvények birtokosait, a Vételi Jog kötelezettjeit a Vételi Jog gyakorlásáról. A Vételi Jog tárgya valamennyi Opciós Részvény. A Vételi Jog gyakorlására való tekintettel ezúton kérjük az Opciós Részvények birtokosait, hogy a Benyújtási Idszakon belül utalják át részvényeiket a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ értékpapír letéti számlájára. 4. A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A Bankár a Vételi Jog gyakorlásával jogosult az Opciós Részvények tulajdonjogát megszerezni. Az Opciós Részvények azon birtokosai, akik Részvényeiket a Benyújtási Idszakon belül, a jelen dokumentumban foglalt feltételeknek megfelelen átutalják a Lebonyolítóhoz, Részvényeik ellenében jogosultak lesznek azok Vételárára. A Társaság érvényteleníti azon Opciós Részvényeket, amelyek a Benyújtási Idszakon belül nem kerültek átutalásra a Lebonyolítóhoz. Ezek a Részvények Érvénytelen Részvények lesznek, és a Társaság ezek helyébe az alábbi 9. Pontnak megfelelen új Részvényeket bocsát ki (keletkeztet). 5. VÉTELÁR A Vételi Jog gyakorlása következtében a Bankár tulajdonába kerül Opciós Részvények vételára részvényenként Ft ( Vételár ), amely megegyezik az Ajánlatban foglalt ajánlati árral. A Bankár és a Lebonyolító (az esetleges törvényes késedelmi kamat kivételével) semmilyen körülmények között sem fizet kamatot a Vételár után. 6. BENYÚJTÁSI IDSZAK Az aláírt Adatlapot a jelen közlemény megjelenését követen, a Benyújtási Idszakon belül, azaz október 9. 8:30 és október :00 óra között a Lebonyolító alábbi, elre kijelölt fiókjának nyitvatartási ideje alatt kell eljuttatni a Lebonyolító, alábbi, elre kijelölt fiókjaiba: Fiók címe: 1027 Budapest, Medve u Budapest, Andrássy út Törökbálint, Bajcsy-Zs. u Debrecen, Simonffy u. 2/a Szombathely, F tér Pécs, Ferencesek utcája Szeged, Kiss Menyhért u. 1. Budapest-1/80028/ /...

4 9021 Gyr, Aradi vértanúk útja 10. Az aláírt Adatlaphoz tartozó Részvényeket szintén ezen idszakban kell a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számlájára átutalni. A félreértések elkerülése végett az Adatlapnak a Lebonyolító fenti cím irodájába legkésbb október 20-án délután 13:00-ig meg kell érkeznie, és hasonlóan ezen idpontig a Részvényeknek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számláján jóváírásra kell kerülnie. 7. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNYEK ÁTADÁSÁNAK MÓDJA Az Opciós Részvény birtokosok (i) töltsék ki a csatolt Adatlapot és október 20-án délután 13:00 óráig juttassák el a Lebonyolító részére a fenti 6. pontban meghatározott címre; és (ii) a Részvényeket a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számlájára utalják át. A Részvények átutalásának idpontja az a nap, amelyen mind az Adatlap megérkezik a Lebonyolítóhoz, mind pedig a Részvények jóváírásra kerülnek a Lebonyolító 0062/ számú számláján. A dokumentumok benyújtása csak abban az esetben minsül érvényesnek és határidben megtörténtnek, ha a Benyújtási Idszak végéig (2006. október 20. délután 13:00 óráig) mind (i) a szabályszeren kitöltött és aláírt Adatlap annak valamennyi esetleges mellékletével együtt, mind (ii) az érintett Részvények jóváírásra kerülnek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír letéti számláján, továbbá (iii) valamennyi az Adatlaphoz esetlegesen csatolt idegen nyelv dokumentum magyar fordítását csatolják az Adatlaphoz. A postázással vagy a Részvények átutalásával kapcsolatos esetleges késedelem kockázatát az Opciós Részvény birtokos viseli. Az Opciós Részvény birtokosok a Részvényeket és az Adatlapot meghatalmazott képvisel útján is benyújthatják. A meghatalmazott képvisel az Opciós Részvény birtokos által aláírt közokirattal vagy teljes bizonyító erej magánokirattal köteles erre való jogosultságát igazolni. A jelen dokumentum vonatkozásában közokiraton vagy teljes bizonyító erej magánokiraton a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ban és a 198 -ban meghatározottaknak megfelelen kiállított okiratokat kell érteni. A meghatalmazást az Adatlaphoz kell csatolni. Ha az Opciós Részvény birtokos az Adatlapot meghatalmazott, illetve közremköd (posta) útján juttatja el a Lebonyolítónak, az ezzel összefügg felelsség az Opciós Részvény birtokost terheli. A Vételi Jog gyakorlása következtében az Opciós Részvény birtokosokat terhel kötelezettségek teljesítésének formájával és érvényességével kapcsolatos valamennyi kérdést (így különösen az Adatlapok és a Részvények kézbesítésének, átutalásának, az Opciós Részvény birtokos személyét, illetve a képviseletében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratok elfogadhatóságát) a Bankár dönti el, és döntése miatt Budapest-1/80028/ /...

5 az Opciós Részvény birtokosok semmiféle kártérítési vagy kártalanítási igénnyel nem léphetnek fel az Bankárral szemben. 8. VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA A Bankár a Vételárat csökkentve az esetlegesen levonandó személyi jövedelemadó összegével (az adózással kapcsolatos információkkal kapcsolatban lásd a 10. pontot) a Benyújtási Idszak utolsó napjától számított 5 munkanapon belül fizeti meg az Opciós Részvény birtokosnak az Adatlapban meghatározott számlájára, amikor mind (i) az Opciós Részvények, mind (ii) az Opciós Részvény birtokos által kitöltött és aláírt Adatlap a fenti 7. Pontban meghatározottak szerint a Benyújtási Idszakon belül megérkezik a Lebonyolítóhoz. Amennyiben az Opciós Részvény birtokos befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájára kéri a Vételár átutalását, saját ügyfélszámlájának számán kívül meg kell adnia a befektetési szolgáltató bankszámlaszámát is. A Vételár kifizetése forintban történik. A Részvényeiket eladó azon magánszemély Opciós Részvény birtokosok részére, akik a magyar személyi jövedelemadó jogszabály hatálya alá esnek, a Vételár bizonyos esetekben a jövedelemadó elleggel csökkentve kerül megfizetésre. A Vételár kifizetését teljesít Lebonyolító költségeit a Bankár viseli, a kedvezményezett pénzügyi szolgáltatójának költségeit vagy díjait az Opciós Részvény birtokos viseli. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vételár kizárólag banki átutalással kerül megfizetésre. Ezért az Opciós Részvény birtokosoknak bankszámlával, vagy befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlával kell rendelkezniük, amelynek számát az Adatlapban meg kell adniuk a Vételár - csökkentve az esetlegesen levonandó személyi jövedelemadó összegével - megfizetésének feltételeként! 9. BE NEM NYÚJTOTT RÉSZVÉNYEK A Be Nem Nyújtott Részvényeket a Társaság igazgatósága a Tpt. 76. (4) bekezdése alapján a Benyújtási Idszak leteltét követ els igazgatósági ülésen érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenített Részvények helyett a Társaság új Részvényeket keletkeztet és azokat értékesíti. Az Érvénytelenített Részvények korábbi tulajdonosai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelen jogosultak lesznek az Érvénytelenített Részvények Vételárának esetleges levonásokkal csökkentett részére. A Részvények érvénytelenítésérl a Társaság a jogszabályokban elírt módon tájékoztatja a nyilvánosságot. 10. ADÓZÁS Ez a fejezet kizárólag általános tájékoztató jelleg, és abban csak a Vételi Jog gyakorlásának közzétételekor hatályban lév adózási szabályok kerülnek ismertetésre. Jelen általános jelleg tájékoztató nem vehet figyelembe minden konkrét körülményt, amely az egyes Opciós Részvény birtokosok részérl felmerül adókötelezettséget befolyásolhatja, így nem tekinthet jogi illetve adótanácsnak. A Bankár kifejezetten kizárja a jelen tájékoztatóval és az irányadó jogszabályokban, illetve az azokra Budapest-1/80028/ /...

6 vonatkozó joggyakorlatban a Vételi Jog gyakorlását követen bekövetkez és/vagy hatályba lép változások következményeivel kapcsolatos felelsségét. Az Opciós Részvény birtokosok számára adótanácsadó illetve jogi tanácsadó igénybevétele nyomatékosan ajánlott Magyar adójogszabályok szerinti belföldi adóilletség társaságok és magánszemélyek Társaságok A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletség azon társaságok, amelyek az Opciós Részvényeket benyújtják, a Tao. tv., illetve az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény hatálya alá tartoznak, és az Opciós Részvények eladásakor realizált árfolyamnyereség az adózás eltti eredményük része lesz. A társasági adó mértéke 2006-ban 16%, a szolidaritási adó mértéke 4%. Társaságok esetén a Bankár, mint kifizet nem von le adóelleget a Vételárból Magánszemélyek A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletség azon magánszemélyek, akik az Opciós Részvényeket benyújtják, az Szja. tv. hatálya alá tartoznak. Az Szja. tv. rendelkezései szerint az Opciós Részvény magánszemély birtokosának fszabályként az Opciós Részvények eladása során realizált árfolyamnyereség után 25% személyi jövedelemadót kell fizetnie. A személyi jövedelemadó-köteles árfolyamnyereség meghatározása során az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek a bevételbl levonásra kerülhetnek. A Vételárból levonható, az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség: az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték, az értékpapír megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefügg, a magánszemélyt terhel, igazolt kiadás (ideértve különösen a Tpt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészít befektetési szolgáltatási tevékenység vagy árutzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke), valamint az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló vételi (jegyzési) jog és az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértékeként a magánszemélyt terhel, igazolt (ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetében ideértve a jog megszerzésekor adóköteles bevételt is) összeg, továbbá kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott (visszaszolgáltatott) értékpapír megszerzésére fordított érték, vagy ha a kölcsönbe vev az értékpapírt visszaszolgáltatni nem tudja a fizetett kártérítésnek a Tpt. szerinti legkisebb összege. Amennyiben az Opciós Részvények megszerzésére fordított érték nem határozható meg, illetve azok megszerzésére nem az Szja. tv. 67. (9) aa) - ak) pontjai szerint került sor, akkor az Opciós Részvények megszerzésére fordított érték, amellyel az árfolyamnyereség csökkenthet, kizárólag a magánszemély által az értékpapír átruházásig teljesített igazolt rész lesz. Ezért az Adatlaphoz lehetség szerint minden esetben mellékeljék az Opciós Részvények megszerzésére fordított összeget igazoló dokumentumot, amely többek között Budapest-1/80028/ /...

7 lehet az Opciós Részvények vételárát is feltüntet jegyzési elszámolás, számla, elismervény, illetve amennyiben a Részvényes Részvényeit magánforgalomban vette a teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt adásvételi szerzdés, amely az Opciós Részvények vételárát is tartalmazza, valamint az Opciós Részvények megszerzésére, illetve az Opciós Részvények megszerzésével, tartásával és átruházásával kapcsolatban igénybe vett befektetési szolgáltatás díjaira fordított összeget igazoló dokumentumokat. A szövetkezetekrl szóló évi I. tv. hatálybalépésérl és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész, részjegy esetében az eredeti szerznél az értékpapír megszerzésére fordított értéknek az értékpapírnak az átalakulás befejezésekor lezárt névértéke minsül. Az Szja. tv. alapján az árfolyamnyereség után fizetend 25%-os adóelleget a Bankárnak mint kifizetnek le kell vonnia. Ennek megfelelen, az Opciós Részvények ellenértékének kifizetésekor a Bankár megállapítja, és a Vételárból levonja az árfolyamnyereség után fizetend személyi jövedelemadó-elleget, és az adóévet követ január 31-ig megküldi az Opciós Részvényeket benyújtóknak az adóévben az Opciós Részvények birtokosa javára megállapított, árfolyamnyereségbl származó jövedelemrl és a jövedelem alapján megállapított adó mértékérl, valamint a levont adóellegrl szóló összesített igazolást. Az Opciós Részvény birtokosa adóbevallásában az adóévi árfolyamnyereségbl származó jövedelem megállapításánál érvényesítheti az Opciós Részvények megszerzésére fordított értéknek és az Opciós Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeknek azt a részét, amelyet a Bankár, mint kifizet az árfolyamnyereség megállapításánál nem vett figyelembe Magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletség társaságok és magánszemélyek Társaságok Az Opciós Részvényeket benyújtó, a magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletség és Magyarországon telephellyel nem rendelkez társaságoknak az átruházott Opciós Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük Magánszemélyek Bankár nem von le személyi jövedelemadó-elleget azon magánszemélyeknek teljesített kifizetésekbl, akik olyan országban rendelkeznek adóilletséggel, amely ország és Magyarország között érvényben van ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény, és az egyezmény az Opciós Részvények átruházásával kapcsolatos árfolyamnyereséget mentesít a magyarországi adóztatás alól. Azoknak a magánszemélyeknek, akik valamely ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezményre kívánnak hivatkozni, az Adatlaphoz csatolniuk kell a külföldi adóhatóság által kiállított, adóilletségükre vonatkozó igazolás hiteles Budapest-1/80028/ /...

8 magyar nyelv fordítás másolatát, valamint egy nyilatkozatot és annak hiteles magyar nyelv fordítását arról, hogy az Opciós Részvény birtokosa a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minsül-e, ha az alkalmazandó ketts adózás elkerülésére kötött egyezmény szerint e körülmény az adókötelezettséget befolyásolja. Amennyiben a külföldi magánszemély illetségét nem igazolja, akkor Bankár az árfolyamnyereségbl 25% adót von le. Ezekben az esetekben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a belföldi adóilletség magánszemélyekre vonatkozó rendelkezésekkel megegyezen kell eljárni. A külföldi illetség magánszemély az így levont adó és az alkalmazandó egyezmény szerinti adó különbözetét a Bankár által kiállított igazolás és az illetségigazolás bemutatásával az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál elterjesztett adó-visszatérítési kérelemmel téríttetheti vissza Százalékos egészségügyi hozzájárulás A magánszemély az adóévben megszerzett, az Szja. tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésbl származó jövedelem, 25%-os, illetleg 35%-os adóterhet visel osztalék, vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségbl származó jövedelem, valamint ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem után 4%-os mérték egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérl szóló évi LXXX. törvény 19. (1) bekezdése, valamint 39. (2) bekezdése alapján megfizetett 11%-os egészségbiztosítási járulék, 5%-os baleseti járulék, valamint a fenti jövedelmek után megfizetett százalékos mérték egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a ,- forintot. A hozzájárulás fizetési kötelezettség a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló évi LXXX. törvény 4. u) pontja szerinti belföldi magánszemélyt terheli. A Tbj szerinti külföldiek (belföldinek nem minsül magánszemély) jövedelmeit nem terheli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Belföldi magánszemélyek: (a) (b) (c) (d) a Magyar Köztársaság területén él magyar állampolgárok, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkez (a továbbiakban: letelepedett) és menekültként elismert személyek, az Európai Gazdasági Térségrl szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai, amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel (a továbbiakban: EGT állampolgárok), az EGT állampolgár munkavállalónak, egyéni vállalkozónak, illetleg önfoglalkoztatónak az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, tartózkodásra jogosult, ha a letelepedett EGT állampolgár nyugdíjas, illetleg magát önerbl eltartja, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, Budapest-1/80028/ /...

9 (e) (f) ha a letelepedett EGT állampolgár diák, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, az Európai Közösséggel, illetleg az Európai Gazdasági Térséggel megkötött megállapodás alapján a tagállamok állampolgáraival azonos jogállást élvez állam állampolgárai, ha legalább a külön jogszabály szerinti tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, továbbá a hontalan. Külföldi magánszemélyek esetében amennyiben a vonatkozó adóegyezmény úgy rendelkezik, hogy az egyébként hozzájárulás köteles jövedelem Magyarországon nem adóztatható magyarországi bevallási kötelezettség hiányában a jövedelmet nem terheli a 4%-os egészségügyi hozzájárulás (feltéve, hogy a magánszemély adóügyi illetségét illetségigazolással az árfolyamnyereség kapcsán leírt dokumentumokkal igazolja), függetlenül attól, hogy a Tbj. szempontjából külföldinek minsülnek-e. A 4%-os egészségügyi hozzájárulást a kifizetknek kell levonniuk a hozzájárulás alapját képez jövedelembl. A kifizet mindaddig köteles levonni az egészségügyi hozzájárulást, amíg a magánszemély a kifizetnek nem nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulékot, baleseti járulékot, egészségügyi hozzájárulást a ,- Ft-os hozzájárulás fizetési fels határig megfizette. A magánszemélynek lehetsége van arra is, hogy a hozzájárulás fizetési fels határ elérése eltt nyilatkozzon a kifizet felé arról, hogy az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék összege várhatóan eléri a hozzájárulás fizetési fels határt. Ebben az esetben a kifizet mentesül a levonási kötelezettség alól. Ha azonban az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék, egészségügyi hozzájárulás nem éri el a hozzájárulás fizetési fels határt, akkor a le nem vont egészségügyi hozzájárulás összegét 6%-kal növelt összegben kell bevallani a személyi jövedelemadó bevallásban és a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására elírt határidig kell azt megfizetni. A Bankár mint kifizet a megállapított adóköteles árfolyamnyereség összegébl le fogja vonni a 4%-os egészségügyi hozzájárulást kivéve, ha: (a) (b) (c) (d) a magánszemély nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulékot, baleseti járulékot, egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás fizetési fels határig megfizette; a magánszemély nyilatkozik arról, hogy az egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék összege várhatóan eléri a hozzájárulás fizetési fels határt; a magánszemély nyilatkozik arról, hogy a Tbj szerint külföldinek minsül; a magánszemély adóügyi illetségének igazolásával és annak Hiteles Fordításával igazolja, hogy valamely olyan adóegyezmény hatálya alá tartozik, amely szerint az árfolyamnyereségbl származó jövedelme nem adóztatható Magyarországon. Budapest-1/80028/ /...

10 11. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vételi Jog gyakorlására, az Adatlapra valamint a Bankár és minden egyes Opciós Részvény birtokos között fennálló jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, és a Vételi Jog gyakorlását, és az Adatlapot, valamint a fentebb említett jogviszonyt a magyar jog szerint kell értelmezni. A Bankár és az Adatlap aláírásával az Opciós Részvény birtokos megállapodnak, hogy a Vételi Jog gyakorlásából ered vagy azzal kapcsolatos bármely vita, így különösen a jelen dokumentummal kapcsolatos viták elbírálására kikötik a Pénz- és Tkepiaci Állandó Választottbíróságának kizárólagos illetékességét. Budapest, október 6. Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. Budapest-1/80028/ /...

11 Melléklet FONTOS! A JELEN ADATLAP HELYES KITÖLTÉSE ÉS A LEBONYOLÍTÓ ALÁBB MEGADOTT CÍMÉRE VALÓ VISSZAKÜLDÉSE A RÉSZVÉNYEK SZABÁLYSZER ÁTUTALÁSA A VÉTELÁRRA VALÓ JOGOSULTSÁGNAK AZ ELFELTÉTELE. ADATLAP Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. ("Bankár") által a SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI NYRT. által kibocsátott valamennyi, nem a Bankár tulajdonában lév, 1.000,- Ft névérték, névre szóló Részvény ("Opciós Részvény") tekintetében gyakorolt Vételi Jog gyakorlására vonatkozóan Részvényenként Ft vételáron EZEN DOKUMENTUM A BANKÁR VÉTELI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMMAL EGYÜTT OLVASANDÓ Kérjük, kövesse a Vételi Jog gyakorlásáról a Magyar Tkepiacban közzétett dokumentum és ezen Adatlap utasításait. KÉRJÜK, TÖLTSE KI ÉS JUTASSA EL JELEN ADATLAPOT A CIB BANK ZRT. KIJELÖLT FIÓKJAINAK CÍMÉRE, VALAMINT UTALJA ÁT A SKOGLUND RÉSZVÉNYEKET A MEGADOTT SZÁMLÁRA. KÉRJÜK, A JELEN ADATLAP KITÖLTÉSE ELTT GONDOSAN OLVASSA EL A MELLÉKELT DOKUMENTUMOT. Budapest-1/80028/ /...

12 A jellel jelölt helyeken kérjük, jelölje X jellel az Önre vonatkozó esetet! 1. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNY BIRTOKOS ADATAI Név/cégnév: Cím/székhely: Adóazonosítójel/adószám (belföldi adóilletség esetén): Cégjegyzékszám/Azonosító okmány típusa és száma: Leánykori név: Anyja leánykori neve: Születési hely és id: Állampolgárság: Napközbeni telefonszám: Mobiltelefonszám: cím: 2. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNYEK A dematerializált HU ISIN kóddal ellátott BÉT-re bevezetett Opciós Részvények vagy a HU ISIN kóddal ellátott BÉT-re be nem vezetett Opciós Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: darab, azaz betvel kiírva: darab A darab (azaz darab) részvényt a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0062/ számú számlájára átutalták az alábbi értékpapír-letéti számláról: A befektetési szolgáltató neve: Cím: Értékpapír számlaszáma: Budapest-1/80028/ /...

13 3. AZ OPCIÓS RÉSZVÉNY BIRTOKOS ADÓJOGI ILLETSÉGE Magyarország Más. Kérjük, határozza meg az országot: Ezennel kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetséggel. Az egyezmény elírásai szerint az Opciós Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetségem szerinti országban adóztatható. 4. NYILATKOZAT A SZÁZALÉKOS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL Kijelentem, hogy az Eho tv értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési Fels Határt, ami 2006-ban ,- Ft. Kijelentem, hogy az Eho tv értelmében nem minsülök belföldinek. Ezt a nyilatkozatot az Eho tv-nek a Zárónapon hatályos állapota szerint, az Adatlap megtételekor kihirdetett módosításokkal módosított Eho tv. Alapján kell megtenni. Amennyiben az Opciós Részvény birtokos a fenti nyilatkozatok egyikét megteszi, a Lebonyolító nem vonja le a 4%-os egészségügyi hozzájárulást. Minden más esetben a Lebonyolító le fogja vonni az Opciós Részvény birtokos által elért árfolyamnyereségbl származó jövedelem után a 4% egészségügyi hozzájárulást a jogszabályi elírások szerint. 5. ÁRFOLYAMNYERESÉG Darabszám Az Opciós Részvények megszerzésére fordított érték Az Opciós Részvények megszerzésére vonatkozó járulékos költség *Az Opciós Részvények megszerzésére fordított értéket és az Opciós Részvényekhez kapcsolódó járulékos költséget igazoló dokumentumok csatolandóak 6. A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA Az Opciós Részvények ellenértékét az alábbi befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlámra kérem teljesíteni: Budapest-1/80028/ /...

14 A befektetési szolgáltató neve: A befektetési szolgáltató címe: A befektetési szolgáltató bankszámlaszáma: Az Ön ügyfélszámla száma: Az Opciós Részvények ellenértékét az alábbi hitelintézetnél vezetett folyószámlámra kérem teljesíteni: A hitelintézet neve: A hitelintézet címe: A hitelintézetnél vezetett bankszámla száma: 7. NYILATKOZAT ÉRTÉKPAPÍR-LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSÉRL A CIB Bank Zrt. az elfogadáshoz megnyitott értékpapír-letéti számlára az ellenérték átutalását követen: igényt tartok nem tartok igényt, kérem a számla lezárását. 8. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK, EGYÉB KIJELENTÉSEK Az Adatlap aláírásával felelsséget vállalok az Adatlapban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Opciós Részvényeket a Lebonyolító letétben kezelje, és azokat a Vételi Jog feltételei szerint zárolja, valamint azokkal kapcsolatban a Bankár részére információt adjon. A Vételi Jog gyakorlására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a Pénz- és Tkepiaci Állandó Választottbíróság a Vételi Jog gyakorlásával, illetve az Adatlappal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelen. 9. ALÁÍRÁS Dátum: Aláírás: Aláíró(k)neve, tisztsége nyomtatott betkkel kiírva: Budapest-1/80028/ /...

15 személyesen jár el (vagy jogi személy cég aláírásra jogosult képviseljeként) meghatalmazott Meghatalmazott neve: címe: 1. tanú aláírása: Neve: Címe: 2. tanú aláírása: Neve: Címe: 10. MELLÉKLETEK KÉRJÜK, JELÖLJE MEG X JELLEL AZ ÖN ÁLTAL CSATOLT MELLÉKLETEKET! a befektetési szolgáltató igazolása az Opciós Részvények átutalásáról a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/ számú értékpapír-letéti számlájára; igazolás az Opciós Részvények megszerzésére fordított értékrl, valamint a Részvénnyel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekrl; jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló 30 (harminc) napnál nem régebbi okirat (Pl. cégkivonat vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy bels szabályzatok által elírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentum), aláírási címpéldány, nem magyar vagy angol nyelv dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; teljes bizonyító erej magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, vagy ezek közjegyz által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelv dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; vagyonkezeli szerzdés vagy eseti meghatalmazás, vagy ezek közjegyz által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelv dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; amennyiben az Opciós Részvény birtokos a magyar adójogi szabályok szerint nem minsül belföldi adóilletségnek: adóilletség igazolás hiteles magyar nyelv fordításának másolata, valamint amennyiben az Opciós Részvény birtokos adóilletsége szerinti országgal kötött ketts adóztatás elkerülésérl szóló egyezmény szerint ennek jelentsége van, nyilatkozat hiteles magyar fordítása arról, hogy az Opciós Részvény birtokos a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minsül-e. Budapest-1/80028/ /...

A Genesis Capital Management Ltd.

A Genesis Capital Management Ltd. A Genesis Capital Management Ltd. KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában AJÁNLATI

Részletesebben

A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E

A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) ( Társaság ) H I R D E T M É N Y E a Társaság valamennyi névre szóló törzs- és kamatozó

Részletesebben

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO.

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATA A DANUBIUS SZÁLLODA

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT A PANNUNITY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI RÉSZVÉNYÉRE JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT

Részletesebben

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED MINT AJÁNLATTEVŐK ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Érvényes: 2012. december 10-tl

Érvényes: 2012. december 10-tl Érvényes: 2012. december 10-tl A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerzdés megkötése szükséges. Az ügyfélszámlán

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2016/Y SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2016/Y SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2016/Y SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat. a Pioneer Flotta Alapok Alapja

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat. a Pioneer Flotta Alapok Alapja Tájékoztató és Kezelési Szabályzat a Pioneer Flotta Alapok Alapja mint nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ÁÉKBV Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Hatályos: 2011. december 1-t l 1. Általános rendelkezések 1.1

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1053NY JEL NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZER SÍTETT 1053E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1053NY JEL NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZER SÍTETT 1053E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1053NY JEL NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERSÍTETT 1053E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjérl 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a 2010. évi személyi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben