KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz"

Átírás

1 Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8., Cg. száma: ; Statisztikai számjele: ; Adószám: ), Képviseletében Kirendeltsége (cím: Képviseli: kirendeltségvezető, hit.ea), mint Hitelező, a továbbiakban Takarékszövetkezet, 3 másrészről: név:, szül. név:, an.:, szül. hely:, szül. idő:, lakcím:, levelezési cím (ha a lakcímtől eltérő):, szem. azon. okirat típusa:, szem. azon. okirat száma:, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:, mint Adós 4 továbbá: név:, szül. név:, an.:, szül. hely:, szül. idő:, lakcím:, levelezési cím (ha lakcímtől eltérő):.., szem. azon. okirat típusa:, szem. azon. okirat száma:, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:, mint Adós, valamint: név:, szül. név:, an.:, szül. hely:, szül. idő:, lakcím:, levelezési cím (ha lakcímtől eltérő):.., szem. azon. okirat típusa:, szem. azon. okirat száma:, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:, mint Készfizető kezes, a továbbiakban: Biztosítéknyújtó továbbá: név:, szül. név:, an.:, szül. hely:, szül. idő:, lakcím:, levelezési cím (ha lakcímtől eltérő):.., szem. azon. okirat típusa:, szem. azon. okirat száma:, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:, mint Készfizető kezes, a továbbiakban: Biztosítéknyújtó a továbbiakban: Takarékszövetkezet, Adós és Biztosítéknyújtó 5 együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: Bevezető rendelkezések A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a jelen hitelkonstrukcióra vonatkozó Hirdetmény. A jelen szerződésen, ÁSZF-en, valamint Hirdetményen a jelen szerződés aláírásakor hatályos szerződést, ÁSZF-et, illetve Hirdetményt, valamint ezeknek az ÁSZF 5. pontjának és a Fogyasztónak nyújtott hitelről 1 Elegendő itt kitölteni. 2 Ez a minta csak jelzálogjog/óvadéki fedezet nélküli fogyasztási kölcsönök esetében használható!! 3 Levelezési címeket törölni, amennyiben a lakcímmel egyező. 4 Értelemszerűen törölni kell a felesleges részeket, vagy bővíteni, ha több adós/biztosítéknyújtó van. 5

2 2 szóló évi CLXII. tv. (továbbiakban: Fhtv.), valamint a Hpt-nek (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény) megfelelő, a Takarékszövetkezet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján kialakult, mindenkor hatályos szövegét kell érteni. 1. A Kölcsön összege, célja, futamideje, folyósítása 1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak az Adós írásbeli kölcsönigénye alapján Ft, azaz forint összegű, felhasználási célhoz nem kötött (szabad felhasználású) személyi Kölcsönt nyújt A Kölcsön futamideje: hónap 1.3. Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a Kölcsönt a folyósítási díj, valamint 6 a.. pontban rögzített biztosítási díj összegével csökkentve egy összegben az..adós Takarékszövetkezetnél vezetett számú fizetési számlájára történő jóváírással folyósítja az alábbi folyósítási feltételek együttes teljesülését követően az azokat igazoló dokumentumok Takarékszövetkezethez történő teljeskörű beérkezésétől számított 3 munkanapon belül: KÉR biztosítás megkötése és szerződésszerű aláírása 7.3. pontban meghatározott, más hitelintézet által befogadott felhatalmazó levél benyújtása A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után Adós körülményeiben, vagy a biztosíték értékében, vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. 2. Adós által fizetendő hiteldíjak (kamatok, díjak, költségek) Adós a kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: 2.1. A THM számítása során figyelembe veendő rendszeresen fizetendő hiteldíjakat: a) Ügyleti kamatot, amely a kölcsön folyósításának napjától a visszafizetés napjáig teljesítendő. Az ügyleti kamat számításának alapja a mindenkor fennálló tőketartozás. A kölcsön ügyleti kamata változó, mértéke 3 havi BUBOR, mint referencia kamatláb + 7 százalékpont kamatfelár. A fentiek szerint számított ügyleti kamat mértéke a jelen szerződés megkötésekor, az első referenciakamat-periódusban: évi %. 8 A fenti ügyleti kamatot úgy állapították meg a felek, hogy a Hirdetmény szerint feltételhez nem kötötten alkalmazandó ügyleti kamatot csökkentették.. százalékpontos mértékű kamatkedvezménnyel. A Takarékszövetkezet a referencia-kamatláb mértékét naptári negyedévente, a referenciakamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamatláb alapján állapítja meg, az első referenciakamat-periódus kivételével, melynek referencia kamatát a folyósítás időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza. 6 Megfelelőt kiválasztani, amennyiben KÉR biztosítás nem kerül megkötésre, vagy nincs egyéb feltétel a pont értelemszerűen javítandó! 7 Hirdetmény szerint felszámított kamatfelár. 8 Kamatkedvezmény esetében alkalmazandó. Kamatkedvezmény hiányában törlendő - 2 -

3 3 Felek megállapodnak, hogy a referencia-kamatláb változásáról a Takarékszövetkezet Adóst a honlapján (www.lakitelektakarek.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztett Hirdetményben tájékoztatja. 9 A kamatfelár fix, nem változik. 10 A kamatfelár a kamatperiódusok alatt rögzített, de az egyes kamatperiódusok végén felülvizsgálatra kerül és az ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint a soron következő kamatperiódusra eltérő mértékű ügyleti kamat kerülhet meghatározásra. A kamatperiódus: 36 hónap, kivéve az utolsó kamatperiódust, amely ennél rövidebb lehet. b) 11 Folyamatos díjfizetésű KÉR Kölcsönfedezeti élet- és rokkantságbiztosítás költségét, amely: Ft. Díjszámítás képlete (a biztosítás és a díjfizetés időtartama eltérő lehet): 1 adós esetén: összes díj = kölcsön összege x díjfizetés időtartama hónapokban x 0,0022 éves díjak = kölcsön összege x 12 hónap x 0,0022 utolsó díj = kölcsön összege x fennmaradó hónapok száma x 0, adós esetén: összes díj = kölcsön összege x díjfizetés időtartama hónapokban x 0,0035 éves díjak = kölcsön összege x 12 hónap x 0,0035 utolsó díj = kölcsön összege x fennmaradó hónapok száma x 0,0035 Az első éves díj:. Ft, mely az 1.1. pont alapján a folyósított összegből levonásra kerül További díjfizetés(ek) esedékessége 12 :.án:.ft,.án:.ft..án:.ft. A kölcsön törlesztő-részlete a biztosítási díjak összegét nem tartalmazza. Adós(ok) köteles(ek) a díjfizetések esedékességekor a biztosítási díj(ak) pénzügyi fedezetét a Takarékszövetkezetnél vezetett 1.3. pontban megjelölt fizetési számlán az esedékes törlesztő-részleten felül biztosítani. c) 13 Fizetési számlavezetéssel kapcsolatban felmerülő díjakat Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a jelen szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban őt/őket terhelő, az 1.3. pontban körülírt fizetési számlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat és költségeket a mindenkor hatályos, a lakossági forint fizetési számlanyitás és vezetés feltételeiről szóló Hirdetmény tartalmazza. A megfizetésének feltételeire a Hirdetményen túl az ÁSZF-ben, és a fizetési számla keretszerződésben foglaltak az irányadók. A díjak jelenleg az alábbiak: Számlavezetési díj: Hiteltörlesztés:...- Ft/hó.. A fizetési számlavezetéssel kapcsolatos költségeket a törlesztő részlet nem tartalmazza, azok a mindenkori Hirdetmény szerint kerülnek a fizetési számlán felszámításra. 9 Fix kamatfelár kikötése esetén alkalmazandó, ez esetben a változó kamatfelárra vonatkozó rendelkezések törlendőek. A 3 évet meg nem haladó futamidő esetén a kamatfelár csak fix lehet. 10 Változó kamatfelár kikötése esetén alkalmazandó, ez esetben a fix kamatfelárra vonatkozó rendelkezés törlendő. Változó kamatfelár alkalmazása csak 3 évet meghaladó futamidő esetében lehetséges! 11 Egyösszegű díjfizetésnél e pont törlendő, a díjszámítás képleténél a megfelelőt kiválasztani, a másikat törölni. 12 Értelemszerűen kitölteni. 13 Csak akkor kell, ha új ügyfél és e hitel miatt nyitott számlát, egyébként e pont törlendő - 3 -

4 A THM számítása során figyelembe veendő, egyösszegű költségeket és díjakat 14 : Egyszeri díjfizetésű KÉR Kölcsönfedezeti élet- és rokkantságbiztosítás díjat, amely: Ft, Az egyszeri díj a 1.1. pont alapján a folyósított összegből levonásra kerül. KHR-lekérdezés díját, amely jelenleg. Ft. Hitelbírálati díjat, mely az igényelt kölcsön összege alapján:.,- Ft, azaz.. forint, melyet az Adós(ok) a hitelkérelem benyújtásakor,..-én megfizettek. Folyósítási díjat, amely igényelt kölcsön összege alapján:, azaz.. forint. Zárlati díjat, amely a jelen szerződés megkötésekor. Ft.. A zárlati díj összegét a Takarékszövetkezet az utolsó törlesztő részlet megfizetésekor számítja fel A THM számítása során figyelembe nem vehető díjakat és költségeket: A kölcsönhöz kapcsolódó ügyintézés során a Takarékszövetkezet részére esetlegesen megfizetendő díjak az alábbiak: a.) Levelezési díj a jelen szerződés megkötésekor:.ft/levél b.) Szerződésmódosításid díj, ideértve a kölcsön prolongálásának (azaz a futamidő módosításának) díját is, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft; c.) Előtörlesztési díj (részleges, vagy teljes hiteltörlesztésre), ideértve a hitelkiváltást is; d.) Rendkívüli ügyintézési díjak: bankinformáció, egyenlegigazolás díja, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft. A díjak és a költségek a felmerülés, illetve a teljesítés időpontjában válnak esedékessé A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá a késedelmi kamat, és egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik (fizetési meghagyás, végrehajtás költségei). A Takarékszövetkezet részére fizetendő költségek, díjak összegét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. Adós a kölcsönnel, illetve jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő kamatot, díjakat és költségeket köteles a Takarékszövetkezet részére megtéríteni, ideértve az esetleges szerződésszegés miatt felmerülő igényérvényesítési, végrehajtási költségek megfizetését is. 3. A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet a hitelkérelemben foglaltak és a hatályos jogszabályok, illetve az azokban előírt jogszabályi korlátozások figyelembe vételével meghatározta és Adóssal közölte a jelen szerződés tárgyát képező kölcsön vonatkozásában az induló éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót, melynek mértéke a szerződéskötés napján:.%. A THM értéke a feltételek változása esetén módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a Kölcsön kamatkockázatát. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy a jelen szerződéssel nyújtott kölcsönnél a 2.1. és 2.2. pontokban tételesen meghatározott, és ténylegesen, az ott tételesen megadott értékekkel felszámításra kerülő kamat, díjak, költségek alapján került meghatározásra a THM értéke. A THM értékét az alábbi események bekövetkezése változtathatja meg: kamatváltozás, díjak, költségek változása, törlesztő részletek megváltozása. A folyósításkor érvényes referenciakamat alapján számított THM, a szerződéskötéskor számított THM értékétől eltérő lehet. 14 A mindenkori Hirdetmény szerint felszámításra kerülő díjakat kell feltüntetni

5 5 4. Kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződésben rögzített kamatfelárat, díjakat, költségeket egyoldalúan, akár az Adós számára kedvezőtlenül is módosítani. 15 Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön kamatfelárát a kamatperiódus lejártát követően, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, H4F3, típusú kamatfelár-változtatási mutató használatával jogosult egyoldalúan módosítani. A kamatfelár-változtatási mutató képletét és részletes magyarázatát az ÁSZF pontja tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön tételesen meghatározott díjait évente egyszer, a naptári év április 1. napjának hatályával, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével, míg a költségeket, a harmadik személy szolgáltatásának módosításával egyező mértékben, annak felmerülésekor, automatikusan módosítja. Az egyoldalú módosítási jog gyakorlásának feltételeit, eljárási rendjét és Adóst megillető felmondási jogot az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. 5. A Kölcsön törlesztésének feltételei (törlesztő-részletek összege, száma, elszámolása, teljesítése, változása) 5.1. A kölcsönt minden hónap 15. napján amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanapon esedékessé váló részletekben kell törleszteni. Az első törlesztő részlet esedékessége: év hó 15. nap. A törlesztő részletek száma: db. A havi törlesztő részlet összege:..- Ft/hó. A Kölcsön lejárata:...év...hónap...nap Az utolsó törlesztő részlet esedékessége, amely egybeesik a lejárat dátumával: év hó nap, összege:.. Ft. A törlesztő részletek összege a kamat-, díj-, költségmódosítás függvényében változhat, amelyről a Hitelező a jelen szerződés mellékletét képező ÁSZF 5. pontjában leírtak szerint értesíti az Adóst. A Takarékszövetkezet a referenciakamat változásából eredő törlesztő részleteket a kamatperiódustól eltérően - évente vizsgálja felül és szükség esetén módosítja, melyről az Adóst írásban is értesíti Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a Takarékszövetkezet nyilvántartása szerinti teljes, kiegyenlítésre nem került tartozás, valamint a Zárlati Díj egy összegben esedékessé válik. Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Ptk. 6:46. -ának megfelelően elsőként a törlesztés napjáig felszámított, esedékessé vált költségekre, ezt követően a törlesztés napjáig esedékessé vált kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra A törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetését Adós köteles az 1.3. pontban megjelölt fizetési számláról teljesíteni. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat az Adós fenti számlájáról az esedékessé válás időpontjában leemelje. Az Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet és egyéb díj összegének fedezetét a számlán biztosítani. 6. Előtörlesztés 15 Fix kamatfelár alkalmazása esetében ez a mondat törlendő - 5 -

6 Az Adós a kölcsönt és járulékait az ÁSZF 6. pontjában meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni Ha az Adós az esedékes törlesztő részletnél magasabb összegű befizetést teljesít (előtörlesztés), a Takarékszövetkezet - amennyiben azt az Adós írásban kezdeményezi - a befizetést az ÁSZF-ben részletezett, előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolja el Amennyiben az Adós az előtörlesztést írásban nem kezdeményezi, a többletbefizetés nem kerül elszámolásra. 7. A Kölcsön késedelmes törlesztésének következményei 7.1. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének az esedékességkor az 5.1. pontban foglaltak szerint nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön és hiteldíj tartozás (tőke, kamat, díj, költség) összege után késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára. A késedelmi kamat a késedelembe esés időpontjában érvényes ügyleti kamat évi 6 % ponttal növelt mértéke, de nem haladhatja meg az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét és a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét Adós és Biztosítéknyújtó 16 tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét. Amennyiben az esedékességkor a törlesztő részlet és egyéb díjak megfizetéséhez szükséges fedezet az 1.3. pontban megjelölt számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül befizetésre, a Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számlájáról a Ptk. 6:49 szerinti beszámítási jogával élve a kölcsön késedelmi kamattal és költséggel növelt összegét beszedni. A Takarékszövetkezet a beszámítási jogát az Adós lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti, függetlenül a lekötési idő lejáratától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségének megtérítését az Adós a Takarékszövetkezettől nem igényelheti Amennyiben az esedékességkor a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a fizetési számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül az Adós fenti 1.3. pontban meghatározott számlájára befizetésre, a Takarékszövetkezet jogosult Adós és Biztosítéknyújtó 18 előzetes értesítése nélkül a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adott felhatalmazó levél/ek alapján az alábbiakban megjelölt fizetési számláját az esedékes összeg erejéig megterhelni, azaz az esedékes, lejárt követelést a 18/2009 (VIII. 6.) MNB rendelet 34. alapján beszedési megbízás útján beszedni. Fizető fél neve Számlavezető megnevezése Fizetési számla száma... Adós és Biztosítéknyújtó 19 kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által befogadott formában a Takarékszövetkezet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általa aláírva átadja a fenti számla/ák elleni beszedési megbízás benyújtására a jelen kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig Amennyiben nincs, vagy nem jut tudomásunkra Adós(ok), Készfizető kezes(ek) részére más pénzintézetnél vezetett számla, akkor e pont és a 2.3. pont második feltétele törlendő

7 7 Adós és Biztosítéknyújtó 20 által egyoldalúan vissza nem vonható felhatalmazó levele(i)t. A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó levelek a jelen szerződés mellékletét képezik. 8. A Kölcsön biztosítékai KÉR (Kölcsönfedezeti élet- és rokkantságbiztosítás): Adós köteles a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg Kölcsönfedezeti élet- és rokkantságbiztosítást kötni, abban kizárólagos kedvezményezettként a Takarékszövetkezetet megjelölni, valamint a biztosítási díjakat szerződésszerűen megfizetni, az 1 3. pontban körülírt fizetési számláról kell teljesíteni. A biztosítási kötvény a jelen szerződés melléklete A Biztosítéknyújtó a jelen szerződés aláírásával egyetemleges, készfizető kezességet vállal a Takarékszövetkezettel szemben az Adós Takarékszövetkezettel szemben fennálló tartozása és annak mindenkori járulékai megfizetéséért, a jelen szerződés mellékletét képező, Fogyasztói Kezesi szerződés szerint. Tudomásul veszi, hogy az Adóssal/okkal egy sorban felel, azaz nem követelheti, hogy a Takarékszövetkezet először az Adóstól hajtsa be a követelést. 9. Az Adós(ok) tájékoztatása 9.1. A jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen bocsát az Adós rendelkezésére kivonatot. Az ügyleti kamat mértéke és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a jelen szerződésben meghatározottak szerint változhat, ezért a törlesztési táblázatban rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. A Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatot értesítő levélben küldi meg az Adós részére A 9.1 pont szerinti törlesztési táblázat kiállításától függetlenül a Takarékszövetkezet évente, az ügyleti év lezárását követően írásban tájékoztatja az Adós a lezárt ügyleti évben felszámított kamatok és a díjak, költségek, valamint a jóváírások (törlesztések) összegéről és elszámolásáról, továbbá a fennálló kölcsöntartozás összegéről A Takarékszövetkezet az ügyleti évnek a naptári évet tekinti. Az első ügyleti év a kölcsön folyósításával kezdődik, az ügyleti év vége minden év december 31-e. 10. A jelen szerződés megszüntetése A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZF 12. pontjában foglaltakat kell alkalmazni Adósokat az Fhtv. alapján elállási illetve felmondási jog illeti meg, amelyre az ÁSZF pontjában foglaltak vonatkoznak A Takarékszövetkezet az ÁSZF pontjában foglaltakon túlmenően azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen szerződést, ha Adós a KÉR biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy Adós illetve a Biztosítéknyújtó 23 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Takarékszövetkezettel szemben letiltotta, illetve a jelen szerződésen alapuló tartozása maradéktalan kiegyenlítését megelőzően az ott meghatározottak szerint az adatait bármikor letiltja Egyösszegű díjfizetés esetén e pont törlendő 22 Amennyiben nem kerül bevonásra, e pont törlendő. 23 Értelemszerűen törölni kell a Biztosítéknyújtó(k) -at, ha nem került bevonásra, ill. amennyiben egyösszegű a KÉR, akkor az erre vonatkozó kitételt

8 8 Adós és Biztosítéknyújtó 24 hozzájárul ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyi adatait a fent hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére jelen felhatalmazó nyilatkozata alapján kiszolgáltassák. 11. Egyéb kikötések, vegyes rendelkezések Adós és Biztosítéknyújtó 25 kötelezettséget vállal arra, hogy lakcíme tartózkodási helye, munkahelye illetve a jelen szerződés bevezető részében megjelölt személyes adatai megváltozását a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul írásban bejelenti A jelen szerződés aláírásával Adós és Biztosítéknyújtó 26 megerősíti, hogy a személyes adatait érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte/ék és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta A jelen szerződés aláírásával Adós és Biztosítéknyújtó 27 megerősíti, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte/ék, aláírta és azt tudomásul vette A Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF 13. pontjában foglaltak szerint kötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni Több Adós esetén a jelen szerződésből adódó, az Adósokat megillető jogok és őket terhelő kötelezettségek egyetemlegesek. A jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen szerződésben (ideértve az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et és a lakossági forint alapú fogyasztási hitelek kondícióiról szóló Hirdetményt) nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Üzletszabályzatában, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvényben, a Hpt-ben, a Polgári Törvénykönyvben, a bank-, és hiteljogviszonyokról szóló jogszabályokban, MNB és egyéb rendeletekben foglalt rendelkezések az irányadóak. Adós és a Biztosítéknyújtó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF ben és a Hirdetményben, valamint a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában foglaltakat a szerződés aláírását megelőzően megismerte és azok előírásait, magára nézve kötelezőnek fogadta el és Adós az ÁSZF egy példányát jelen szerződéssel és mellékleteivel együtt átvette Adós és Biztosítéknyújtó 29 büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ezen szerződés megkötésekor saját nevem járok el Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, a Takarékszövetkezet által őrzött példányt tekintik irányadónak Az Adós elismeri, hogy a Takarékszövetkezet a szerződés megkötését megelőzően írásban és szóban tájékoztatást adott a jelen ügylet feltételeiről és írásban átadta a kölcsöntermékről szóló tájékoztatót Egy adós esetén e pont törlendő

9 Adós elismeri, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet tájékoztatta az Adóst az aktualizált Magatartás Kódex ingyenes elérhetőségéről, továbbá az Adós tudomására hozta előzetesen a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat (Fhtv. 5., 56/2014. NGM rendelet ), a kölcsönszerződés tervezetét, a hitelbírálati díj összegét, a prolongálás várható költségét, a teljes futamidőre kiszámított ügyleti kamatot, a teljes hiteldíj mutatót és számításának módját, valamint a THM számításánál figyelembe nem vett egyéb költségeket, a kölcsön lehívási módjának hatását a THM mértékére, az Üzletszabályzat, az ÁSZF és Hirdetmény alapján felszámítható költségeket, a késedelmi kamat mértékét, a felmondás feltételeit és a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket, az Adós nem szerződésszerű magatartásának következményeit, valamint a Magatartási Kódex-ben foglalt egyéb előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Adós elismeri, hogy a Takarékszövetkezet a jelen Szerződés megkötését megelőzően adandó szóbeli tájékoztatási kötelezettségének a jogszabályokban előírt tartalommal (az Fhtv.5, az 56/2014. NGM rendelet és a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet szerint) eleget tett, valamint Adós által megadott információk alapján, kellő időben, azt megelőzően, hogy őt bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötötte volna általános írásbeli tájékoztatási kötelezettségének, az Fhtv. 1. sz. melléklete formanyomtatványoknak megfelelő tartalommal eleget tett. Adós kijelenti továbbá, hogy a Takarékszövetkezet ezen tájékoztatással egyidejűleg felvilágosítást adott részére jelen szerződés szerinti hitel fő jellemzőire, a pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására, és a fizetés elmulasztásának következményeire kiterjedően annak érdekében, hogy az Adós felmérje, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítőképességének megfelel-e. 30 Adós jelen Szerződés tervezetét napján átvette Adós és Biztosítéknyújtó 31 kijelenti, hogy a jelen szerződést elolvasta, megértette és annak tartalmát, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá, valamint a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy-egy példányát átvették. 32 Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei és függelékei: 1. számú melléklet: KHR Nyilatkozat és Tájékoztató Természetes személy 2. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 3. számú melléklet: Felhatalmazó levél 4. sz. melléklet: Kezes(ek) által adott felhatalmazó levél 5. sz. melléklet: KÉR biztosítás kötvénye 6.sz. melléklet Fogyasztói Kezességi szerződés..sz, melléklet: Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatáról 1. számú függeléke: Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 2. számú függeléke: A forint alapú fogyasztási hitelek kondícióiról szóló Hirdetmény 33 Kelt:...év...hónap...nap 30 A szerződés tervezetét kérésére szerződés megkötését megelőzően át kell adni a fogyasztónak A mellékletek sorszámozása az alkalmazott biztosítékoktól függően változhat. Változás esetén a mellékletek szerződés szövegében található hivatkozási számait is módosítani kell 33 Utolsó oldalra nem kerülhet csak dátum és aláírás, az aláírók köre értelemszerűen módosítandó, nem maradhat lábjegyzet - 9 -

10 10 [Képv.-k Neve, beosztása] [Adós neve] [Adóstárs neve] Lakiteleki Takarékszövetkezet Adós Adóstárs Hitelező [Biztosítéknyújtó I. neve ] [Biztosítéknyújtó II. neve ] Biztosítéknyújtó Biztosítéknyújtó Alulírottak igazoljuk, hogy az Adós és Biztosítéknyújtó 34 a jelen szerződést előttünk, mint tanúk előtt írták alá: 1. tanú: 2.tanú: Aláírás: Aláírás: Név: Név: Levelezési cím: Levelezési cím:

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben