Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés"

Átírás

1 Kirendeltsége Szerződésszám: 1 Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Amely létrejött egyrészről a Lakiteleki Takarékszövetkezet (székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2., levelezési címe: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8., cg. Száma: ; statisztikai számjele: , adószám: ), képviseletében Kirendeltsége (cím: képviseli: kirendeltségvezető, ügyintéző), mint számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a továbbiakban Takarékszövetkezet, másrészről név: szül.név: an: szül.hely: szül.idő: állampolgárság:.. lakcím: levelezési cím (ha lakcímtől eltérő):.., szem. azon. okirat típusa:, szem.azon. okirat sz.: lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:.., mint Számlatulajdonos, 2 továbbá név: szül.név: an: szül.hely: szül.idő: állampolgárság:.. lakcím: levelezési cím (ha lakcímtől eltérő):.., szem. azon. okirat típusa:, szem.azon. okirat sz.: a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:, mint a számla Társtulajdonosa, a továbbiakban Számlatulajdonos között jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. Bevezető rendelkezések A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a jelen hitelkonstrukcióra vonatkozó Hirdetmény. A jelen szerződésen, az ÁSZF-en, valamint a Hirdetmény-en a jelen szerződés aláírásakor hatályos szerződést, ÁSZF-et, illetve Hirdetményt, valamint ezeknek az ÁSZF 5. pontjának és a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. tv. (továbbiakban: Fhtv.), valamint a Hpt-nek (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény) megfelelő, a Takarékszövetkezet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján kialakult, mindenkor hatályos szövegét kell érteni. Fizetési számla keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) alatt annak mindenkor hatályos szövege értendő. 1 Elegendő itt kitölteni 2 Egy számlatulajdonos esetén e rész törlendő.

2 1. A Hitelkeret összege, megállapításának feltételei, a hitel folyósítása, törlesztése 1.1. A Takarékszövetkezet a számú lakossági fizetési számlához (továbbiakban: Számla) kapcsolódóan az ÁSZF-ben és a mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett feltételek szerint, napjától kezdődően.,- Ft, azaz forint hitelkeretet tart a Számlatulajdonos rendelkezésre, a fizetési számlán Ft azaz forint összegű rendszeres havi járandóság (munkabér, nyugdíj, megbízási díj, gyes, gyed, családi pótlék) havi jóváírása mellett. A hitel elnevezése, típusa: Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitel(keret) 1.2. A Takarékszövetkezet a hitelkeret terhére és legfeljebb annak erejéig a Számlatulajdonos (a Számla meghatalmazottja, valamint a Számlához kapcsolódóan kibocsátott társkártya birtokosa) részére kölcsönt folyósít, amennyiben a Számla látra szóló követelése a beérkező fizetési megbízások, terhelések teljesítéséhez nem elegendő. A kölcsön folyósítására a hitelkeret mindenkor fennálló összege erejéig a Számlatulajdonos külön írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor (készpénzfelvétellel, átutalási megbízással, a számlához kapcsolódó bankkártya igénybe vételével, beszedési megbízás teljesítésével, kivéve az 1.4. pontot, illetve a hitelkeret terhére végzett egyéb hitelműveletekkel) Számlatulajdonos hiteltúllépésre nem jogosult. Kényszerhitel (overdraft hitel) igénybevételének minősül a jelen pontban meghatározott keretösszeget meghaladó összegben Számlatulajdonos számláján rendelkezésre bocsátott összeg, amely után kényszerhitel kamatot számít fel a Takarékszövetkezet. Overdraft hitel folyósítására akkor kerülhet sor, amennyiben az egyes bankkártyához kapcsolódó tranzakciók összegére, valamint az azokkal kapcsolatos díjakra, továbbá a kártyagyártási díjára, a kártya éves díjára, kártya letiltásának díjára nem nyújt fedezetet a fentiekben meghatározott keretösszeg. Az overdraft hitel annak felmerülésének napján esedékes és pénztári készpénz befizetéssel, vagy fizetési számláról történő átvezetéssel, vagy átutalással teljesítendő A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után a Számlatulajdonos körülményeiben, vagy a biztosíték értékében, vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható és Számlatulajdonos felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönfolyósítási kötelezettség a Számlatulajdonossal szemben benyújtott, hatósági átutalás, átutalási végzés vagy felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésére nem terjed ki, az ilyen célú kölcsönfolyósítást illetve a függőben tartás időtartama alatt a sorrendben következő fizetési megbízások teljesítését a Takarékszövetkezet jogosult megtagadni és a jelen hitelkeret-szerződést azonnali hatállyal felmondani Az igénybevett kölcsönösszeg törlesztése a Számlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában automatikusan történik Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeres havi járandóságát, de legalább - Ft 4 összeget havonta, a fent megjelölt Számlára utaltatja, Számlatulajdonos a járandóság 3 Az új folyósítás napját vagy jogfolytonos újrakötéskor az eredeti szerződés legutolsó fordulónapját követő napot kell beírni (azaz pl át, ha én járna le a keret) ill. futamidőn belüli módosítás esetén a csökkentett, ill. növelt összegrendelkezésre tartásának kezdetét. 4 Az 1.1. pontban feltüntetett rendszeres havi járandóság összegét kell feltüntetni, azonban a feltétel teljesítését évente éves átlagot a hosszabbításkor kell vizsgálni.

3 elmaradása esetén is köteles gondoskodni arról, hogy a megjelölt Számlára minden hónapban legalább a fenti összegben jóváírás érkezzen. 2. A Számlatulajdonos által fizetendő kamatok, díjak, költségek A Számlatulajdonos az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: 2.1. A THM számítása során figyelembe veendő rendszeresen fizetendő hiteldíjakat: a) Rendelkezésre tartási díjat: a hitelkeret rendelkezésre tartásáért az igénybevételi lehetőség időtartamára, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után. A rendelkezésre tartási díj mértéke a szerződéskötéskor: évi %. b) Ügyleti kamatot a hitelkeret terhére igénybevett mindenkori kölcsön összege után. Az ügyleti kamat változó, mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, mint referencia kamatláb + % kamatfelár. Az ügyleti kamat a szerződéskötéskor: évi %. 5 A fenti ügyleti kamatot úgy állapították meg a felek, hogy a Hirdetmény szerint feltételhez nem kötötten alkalmazandó ügyleti kamatot csökkentették százalékpontos mértékű kamatkedvezménnyel. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat változásával egy időben és azonos mértékben változik. A referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. Felek megállapodnak, hogy a referencia-kamatláb változásáról a Takarékszövetkezet Számlatulajdonost a honlapján (www.lakitelektakarek.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben tájékoztatja. A kamatfelár mértéke: a futamidő (1 év) alatt fix. A 2.1. a,)-b.) pontban megjelölt díj és kamat havonta, a hó utolsó munkanapján kerül felszámításra, melyek összege a Számlán terhelési tételként jelenik meg. c) Fizetési számlavezetéssel kapcsolatban felmerülő díjakat: Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban őt terhelő, a pontban körülírt fizetési számlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat és költségeket a mindenkor hatályos, a lakossági forint fizetési számlanyitás-, és vezetés feltételeiről szóló Hirdetmények tartalmazzák. A megfizetésük feltételeire a Hirdetményen túl az ÁSZF-ben, és a fizetési számla keretszerződésben foglaltak az irányadók A THM számítása során figyelembe veendő, egyösszegű költségeket és díjakat 6 : Egyszeri díjfizetésű KÉR Kölcsönfedezeti élet- és rokkantságbiztosítás költségét, amely egy évre a szerződéskötéskor:.. Ft, Az egyszeri díj az 1.1. pontban megjelölt Számlán kerül terhelésre. KHR-lekérdezés díját, amely jelenleg Ft. Hitelkeret-beállítási díjat, amely a hitelkeret megnyitásáért fizetendő, az engedélyezett hitelkeret százalékában. Összege azaz forint. 5 Kamatkedvezmény esetében alkalmazandó. Kamatkedvezmény hiányában törlendő 6 A mindenkori Hirdetmény szerint felszámításra kerülő díjakat kell feltüntetni.

4 2.3. A THM számítása során figyelembe nem vehető díjakat és költségeket: A hitelhez kapcsolódó ügyintézés során a Takarékszövetkezet részére esetlegesen megfizetendő díjak az alábbiak: a.) Levelezési díj a jelen szerződés megkötésekor:.. Ft/levél b.) Szerződésmódosítási (a Számlatulajdonos kérelme alapján történő hitelkeret-emelés, vagy Számlatulajdonos változása esetén felszámítandó) díjat, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft. c.) Rendkívüli ügyintézési díjak: másolatok, igazolások kiadásának díja, a mindenkori forint fizetési számlanyitás és vezetés feltételeiről szóló hirdetmény szerinti összeg. A díjak és a költségek a felmerülés, illetve a teljesítés időpontjában válnak esedékessé A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá az overdraft hitel kamata, a késedelmi kamat és egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik (fizetési meghagyás, végrehajtás költségei). A Takarékszövetkezet részére fizetendő költségek, díjak összegét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. Számlatulajdonos a kölcsönnel, illetve jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő kamatot, díjakat és költségeket köteles a Takarékszövetkezet részére megtéríteni, ideértve az esetleges szerződésszegés miatt felmerülő igényérvényesítési, végrehajtási költségek megfizetését is. 3. A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet a hitelkérelemben foglaltak és a hatályos jogszabályok, illetve az azokban előírt jogszabályi korlátozások figyelembe vételével meghatározta és Számlatulajdonossal közölte a jelen szerződés tárgyát képező kölcsön vonatkozásában az induló éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót, (THM): melynek mértéke a szerződéskötéskor a teljes hitelkeret egy éves igénybevétele esetén:.%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, ill. hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát Takarékszövetkezet kijelenti, hogy a jelen szerződéssel nyújtott kölcsönnél a 2.1. és 2.2. pontokban tételesen meghatározott, és ténylegesen, az ott tételesen megadott értékekkel felszámításra kerülő kamat, díjak, költségek alapján került meghatározásra a THM értéke. A THM értékét az alábbi események bekövetkezése változtathatja meg: kamatváltozás, díjak, költségek változása. A folyósításkor érvényes referenciakamat alapján számított THM, a szerződéskötéskor számított THM értékétől eltérő lehet. 4. Kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a jelen szerződésben rögzített kamatfelárat egyoldalúan a futamidő (1 év) alatt nem módosítja. Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződésben rögzített díjakat, költségeket egyoldalúan, akár Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül is módosítani.

5 Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön tételesen meghatározott díjait évente egyszer, a naptári év április 1. napjának hatályával, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével, míg a költségeket, a harmadik személy szolgáltatásának módosításával egyező mértékben, annak felmerülésekor, automatikusan módosítja. A díj vagy a költség egyoldalú módosítása esetén Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelőző megelőzően legalább 60 nappal értesíti Számlatulajdonost a módosuló, díj, vagy költség mértékéről. Az egyoldalú módosítási jog gyakorlásának feltételeit, eljárási rendjét és Számlatulajdonost megillető felmondási jogot az ÁSZF pontja tartalmazza. 5. A késedelmes teljesítés következményei 5.1. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön és hiteldíj tartozás (tőke, kamat, díj, költség) összege után késedelmi kamatot számít fel, a késedelem időtartamára. A késedelmi kamat a késedelembe esés időpontjában érvényes ügyleti kamat évi 6 % ponttal növelt mértéke, de nem haladhatja meg az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét és a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Számlatulajdonos fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet az igényérvényesítésre irányuló bírósági- hatósági eljárás megindításával egyidejűleg jogosult a teljes fennálló hiteldíj, költség és késedelmi kamattartozást tőkésíteni és ettől a naptól kezdődően az így megállapított tőke után a késedelembe esés időpontjában érvényes ügyleti kamat évi 6 % ponttal növelt mértékének megfelelő, de az 5.1. pontban körülírt maximumot meg nem haladó mértékű késedelmi kamatot felszámítani A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét A Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult jelen szerződésen alapuló esedékessé vált, de nem teljesített követeléseivel a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény értelmében az előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a Számlatulajdonos bármely nála vezetett (lakossági és/vagy egyéni vállalkozói) fizetési számláját a Ptk. 6:49 -ban foglalt beszámítási joga alapján megterhelni, a Számlatulajdonos erre vonatkozó külön rendelkezése nélkül vagy annak ellenére. A Takarékszövetkezet a beszámítási jogát a Számlatulajdonos lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti, függetlenül a lekötési idő lejáratától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségének megtérítését a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezettől nem igényelheti Számlatulajdonos kötelezettséget vállal, hogy a jelen hitelkeret szerződésből eredő Takarékszövetkezeti követelések teljes megszűnéséig csak a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulását követően nyit újabb fizetési számlát. Vállalja továbbá, hogy e fizetési számla tekintetében a pénzforgalmi szolgáltató által befogadott formában a számlanyitást követő 5 munkanapon belül a Takarékszövetkezetnek átadja a fizetési számla ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó a jelen kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig a Számlatulajdonos által egyoldalúan vissza nem vonható- nyilatkozatát Számlatulajdonos ezen felhatalmazó levéllel/levelekkel felhatalmazza a Takarékszövetkezetet,

6 hogy a lejárt kölcsöntartozás és járulékaival a mindenkor hatályos pénzforgalomról szóló rendelkezések alapján előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően a lejárt kölcsön összegével és járulékaival bármelyik fizetési számláját beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje A Számlatulajdonos felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy amennyiben a lejáratkor kölcsöntartozását és annak járulékait nem fizeti meg, a mindenkor hatályos pénzforgalomról szóló rendelkezések alapján előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően, a lejárt kölcsön összegével és járulékaival az alábbiakban megjelölt fizetési számláját/számlájukat beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Fizető fél Számlatulajdonos neve Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése Fizetési számla száma: Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltató által befogadott formában a Takarékszövetkezet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általa aláírva átadja a fenti számla elleni beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó a jelen kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig a Számlatulajdonos által egyoldalúan vissza nem vonható levelet. A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó levél/levelek a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi. 6. A hitelkeret lejárata, módosítása 6.1. Jelen hitelkeret szerződés az 1.1. pontban meghatározott rendelkezésre tartás kezdő időpontjától számított 1 éves határozott időtartamra szól. A hitelkeret lejáratának első időpontja: év hó napja Amennyiben a Számlatulajdonos a lejárat időpontjára a szerződést írásban nem mondja fel és a hitelkeret szerződési feltételei a lejáratkor is biztosítottak, valamint nem állnak fenn az 6.3, illetve a 6.4 pontban foglalt okok, továbbá a Számlatulajdonos, a KÉR biztosítást a következő évre megkötötte annak díját megfizette és ezeket a Takarékszövetkezet felé igazolta, a szerződés hatálya minden külön rendelkezés nélkül újabb egy éves határozott időtartamra meghosszabbodik. Ez esetben a hitelkeret lejárata évente a hitelkeret fordulónapja, azaz a hosszabbítást követő év hónapjának napja. Amennyiben a fordulónap munkaszüneti napra esik, úgy a lejárat az azt megelőző munkanap Amennyiben a lejáratot megelőzően a Takarékszövetkezet a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret meghosszabbítását kizáró okot (aktív-passzív KHR, havi rendszeres járandóság jóváírásának elmaradása, hitelkeret összegét meghaladó tartozás, stb.) állapít meg és ezek miatt a Takarékszövetkezet nem élt az azonnali hatályú felmondási jogával, a szerződés a hitelkeret lejáratának napjával megszűnik. A szerződés megszűnése esetén a Számlatulajdonos köteles a jelen szerződés alapján fennálló kölcsöntartozását és annak összes járulékait, továbbá a Keretszerződéssel kapcsolatos tartozását a lejáratot követő 3 banki napon belül visszafizetni. 7 Valamennyi számlatulajdonos tudomásunkra jutott más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számláját fel kell sorolni és felhatalmazó levelet aláíratni rá. Amennyiben nincs tudomásunk ilyen számlákról, e pont törlendő.

7 6.4. Amennyiben a lejáratot megelőző utolsó havi felülvizsgálatkor a havi rendszeres járandóságok jóváírásának összege nem éri el 1.6. pontban feltüntetett összeget, a Takarékszövetkezet jogosult a hitelkeret összegét csökkenteni a lejárat napján és a módosított hitelkerettel a szerződést meghosszabbítani A hitelkeret módosítását tartalmazó szerződés-módosítás tervezetet a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonosnak a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal írásban megküldi Amennyiben a Számlatulajdonos a módosított Hitelkeret összegét elfogadja a Számlatulajdonos köteles a módosított Hitelkeret összege és az érvényes hitelkeret összege közötti különbözetet és járulékait (kamat, költség, díj) valamint a KÉR biztosítás díját a módosítás hatályba lépéséig a Takarékszövetkezet számára megfizetni, a KÉR Biztosítást újra kötni, a csökkentett hitelkeretre, Amennyiben a Számlatulajdonos a módosított Hitelkeret összegét nem fogadj el, a módosítás hatályba lépéséig a Hitelkeret-szerződést írásban felmondhatja a fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésével egyidejűleg. Amennyiben a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet által megküldött szerződésmódosítást a Hitelkeret eredeti lejáratának időpontjáig beérkezően nem küldi vissza, úgy az eredeti 1 éves futamidő lejártával a Hitelkeretszerződés megszűnik. A módosítás hatályba lépéséig vagy a Hitelkeret-szerződés felmondásáig, illetve lejáratáig a Hitelkeret-szerződés az eredeti feltételekkel áll fent A Számlatulajdonos számlájára érkező havi rendszeres jóváírások összegének emelkedése esetén, írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a hitelkeret 1.1. pont szerinti összegének megemelését. 7. A jelen szerződés megszüntetése 7.1. A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZF 12. pontjában foglaltakat kell alkalmazni Számlatulajdonost az Fhtv. alapján elállási illetve felmondási jog illeti meg, amelyre az ÁSZF pontjában foglaltak vonatkoznak A Takarékszövetkezet jogosult a jelen Szerződést az ÁFSZ 12. pontjában szabályozottakon túlmenően azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a számlán a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret összegét meghaladó tartozás keletkezik, és azt a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet írásbeli felszólítása ellenére a felszólításban foglaltak szerint nem egyenlíti ki, vagy amennyiben a Számlatulajdonos az 1.6. pontban vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy ha a szerződés más rendelkezéseit megszegi, továbbá a Polgári Törvénykönyv 6:387. -ban foglalt esetekben A Takarékszövetkezet a hitelkeretet havonta felülvizsgálja 8, amennyiben azt állapítja meg, hogy a Számlatulajdonos az 1.6. pontban vállalt kötelezettséget megszegte, akkor jogosult a jelen hitelkeret szerződést azonnali hatállyal felmondani és a teljes fennálló tartozást egy összegben lejárttá tenni A Takarékszövetkezet a jelen Szerződést az ÁFSZ 12. pontjában szabályozottakon túlmenően akkor is jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a jelen szerződés 6.4. pontja szerint kezdeményezett szerződésmódosítás eredménytelen A Takarékszövetkezet az ÁSZF 12. pontjában foglaltakon túlmenően azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen szerződést akkor is, ha a Számlatulajdonos a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Takarékszövetkezettel szemben letiltotta, illetve a jelen szerződésen alapuló tartozása 8 A felülvizsgálat csak a jóváírás megtörténtére terjed ki, az összegszerűséget nem kell vizsgálni.

8 maradéktalan kiegyenlítését megelőzően az ott meghatározottak szerint az adatait bármikor letiltja Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyi adatai a fent hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére jelen felhatalmazó nyilatkozata alapján kiszolgáltassák Jelen hitelkeret szerződést a Számlatulajdonos jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződés alapján kölcsön és egyéb tartozása a Takarékszövetkezettel szemben nem áll fenn, illetve ha e fizetési kötelezettsége a felmondási jog gyakorlásával egyidejűleg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül Számlatulajdonos jogosult a hitelkeret szerződést előtörlesztéssel megszüntetni, az ÁSZF 6.5. pontja szerint A jelen szerződés a számlára vonatozó lakossági fizetési számla-keretszerződés megszűnésével egyidejűleg megszűnik. 8. Egyéb kikötések, vegyes rendelkezések 8.1. Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy lakcíme, tartózkodási helye, munkahelye illetve a jelen szerződés bevezető részében megjelölt személyes adatai megváltozását a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul írásban bejelenti 8.2. A jelen szerződés aláírásával Számlatulajdonos megerősíti, hogy a személyes adatait érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglalt - tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta A Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF 13. pontjában foglaltak szerint kötelesek megtenni és egymásnak megküldeni Több Számlatulajdonos esetén a jelen szerződésből adódó, a Számlatulajdonosokat megillető jogok és az Őket terhelő kötelezettségek egyetemlegesek. A jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Számlatulajdonos kezéhez joghatályosan kézbesíthetők A fizetési számlán jóváírt összegek a Ptk. 6:46. alapján elsőként a jóváírás napjáig esedékessé vált, felszámított költségeket, késedelmi kamatot és ügyleti kamatot, fennmaradó részében pedig a tőketartozást csökkentik A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonost ÁSZF pontjában foglalt adatokról rendszeresen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja 8.8. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben (ideértve az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et és a jelen hitelkonstrukcióra vonatkozó Hirdetményt) nem szabályozott kérdésekben a Számlatulajdonossal megkötött Keretszerződésben foglaltak, a 9 Egy Számlatulajdonos esetén e pont törlendő.

9 Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Üzletszabályzatában, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvényben, a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályokban, MNB rendeletekben, valamint a Polgári Törvénykönyvnek és a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek a hitelre és pénzkölcsönre vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Hirdetményben, valamint az ÁSZFben és a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában foglaltakat a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és azok előírásait magára nézve kötelezőnek fogadta el és az ÁSZF egy példányát a jelen szerződéssel és mellékleteivel együtt átvette Számlatulajdonos elismeri, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet tájékoztatta a Számlatulajdonost az aktualizált Magatartás Kódex ingyenes elérhetőségéről, továbbá a Számlatulajdonos tudomására hozta előzetesen a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat (Fhtv. 5., 56/2014. NGM rendelet ), a hitelkeret-szerződés tervezetét, a felszámítható díjak, költségek összegét, a teljes futamidőre kiszámított ügyleti kamatot, a teljes hiteldíj mutatót és számításának módját, valamint a THM számításánál figyelembe nem vett egyéb költségeket, a kölcsön lehívási módjának hatását a THM mértékére, a késedelmi kamat mértékét, az Üzletszabályzat, az ÁSZF, és Hirdetmény alapján felszámítható költségeket, a felmondás feltételeit és a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket, a Számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásának következményeit, valamint a Magatartási Kódex-ben foglalt egyéb előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Számlatulajdonos elismeri, hogy a Takarékszövetkezet a jelen Szerződés megkötését megelőzően adandó szóbeli tájékoztatási kötelezettségének a jogszabályokban előírt tartalommal (az Fhtv.5, az 56/2014. NGM rendelet és a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet szerint) eleget tett, valamint Számlatulajdonos által megadott információk alapján, kellő időben, azt megelőzően, hogy őt bármilyen hitelszerződés, vagy ajánlat kötötte volna, általános írásbeli tájékoztatási kötelezettségének az Fhtv. 2. sz. melléklete formanyomtatványoknak megfelelő tartalommal eleget tett Számlatulajdonos kijelenti továbbá, hogy a Takarékszövetkezet e tájékoztatással egyidejűleg felvilágosítást adott részére jelen szerződés szerinti hitel fő jellemzőire, a pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására, és a fizetés elmulasztásának következményeire kiterjedően annak érdekében, hogy Számlatulajdonos felmérje, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítőképességének megfelel-e. 10 Számlatulajdonos a jelen Szerződés tervezetét napján átvette Jelen szerződés a -én számon kötött. 11 hitelkeret szerződés jogfolytonos újrakötése. Jelen szerződés aláírásának napjától kezdve az ebben foglaltak az irányadók Számlatulajdonos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szerződés megkötése során saját nevemben járok el Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei és függelékei: 1. számú melléklet: KHR Nyilatkozat és Tájékoztató - Természetes személy - 2. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 3. számú melléklet: Felhatalmazó levél/ek 10 A szerződés tervezetét kérésére szerződés megkötését megelőzően át kell adni a fogyasztónak 11 A korábbi szerződés pontos megnevezését kell beírni. 12 E pont törlendő, amennyiben teljesen új szerződésről van szó. Csak átszerződéshez, ill. meglévő szerződés módosításához szükséges. 13 A mellékletek sorszámozása az alkalmazott biztosítékoktól függően változhat. Változás esetén a mellékletek szerződés szövegében található hivatkozási számait is módosítani kell

10 4. számú melléklet: KÉR biztosítás kötvénye 5. számú melléklet: Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatáról 1. számú függeléke: Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 2. számú függeléke: a forint fizetési számlához kapcsolódó hitel(keret) kondícióiról szóló Hirdetmény..,.. év hó.. nap Lakiteleki Takarékszövetkezet Számlatulajdonos Számlatulajdonos Név, beosztás Név, beosztás ( Név ) ( Név) Szül. idő: Szül.idő: Alulírottak igazoljuk, hogy a Számlatulajdonos a jelen szerződést előttünk, mint tanuk előtt írta alá: Név:... Név: Aláírás:... Aláírás: Levelezési cím: Levelezési cím: Jelen szerződés aláírásánál törekedni kell a fordulónap előtti aláírásra, valamint hogy a szerződés aláírása megelőzze (max. egy napon történjen) a rendelkezésre tartás 2 pontban meghatározott kezdetét 15 Az utolsó oldalra nem kerülhet csak dátum és aláírás, valamint a lábjegyzeteket kinyomtatás előtt törölni kell.

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám:. Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelye:8444 Szentgál, Fő u 44 cégbírósági nyilvántartás: Veszprémi

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez 1 Hiteliktatószám Ügyintéző: Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (címe: cégjegyzékszám: ) a továbbiakban: Takarékszövetkezet és Számlatulajdonos

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 5932 Gádoros, Nagy u. 63., cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Hiteliktatószám: Ügyintéző:

Hiteliktatószám: Ügyintéző: Hiteliktatószám: Ügyintéző: FORINT ALAPÚ HITELINT ÉZETI SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS továbbiakban: Szerződés, amely létrejött, egyrészről: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 3561 Felsőzsolca,

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

Hitelkeret szerződés lakossági ügyfelek részére

Hitelkeret szerződés lakossági ügyfelek részére Hitelkeret szerződés lakossági ügyfelek részére Iktatószám:.. Készítette: Ellenőrizte:.. V/3. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Egressy

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés Szerződésszám: Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről: a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Levelezési cím: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez

Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8. Cégjegyzékszám: 05-02-000186

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Szerződésszám: Cenzúraszám:

Szerződésszám: Cenzúraszám: Szerződésszám: Cenzúraszám: MasterCard Electronic Hitelkártya (a továbbiakban: Hitelkártya) Szerződés módosítás változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan* * akkor kell, ha hitelkártya szerződés módosítása

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés HITELSZÁMA: mely létrejött a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet (3915 Tarcal, Fő út 66. cégjegyzékszám: 05-02-000269,... kirendeltség (címe......

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Takarék Folyószámlahitel sz. Folyószámlahitel Szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben