KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára"

Átírás

1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg , statisztikai azonosító: , adószám: , csoport azonosító szám: , csoport közösségi adószám: HU ), ügyintézés helye: ERSTE BANK HUNGARY ZRT... fiók, értesítési címe:. (továbbiakban: Bank), másrészről Név: Születési név: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Személyi szám: Szig. szám: Állampolgárság: Állandó lakcím: Levelezési címe: Lakossági bankszámla száma: (továbbiakban: Adós) között az alábbi feltételekkel: I. Általános rész 1. A Bank az Adós(ok) részére. Ft, azaz.. forint összegű kölcsönt nyújt. Adós tudomásul veszi, hogy a fenti szerződésszámon megnyitott jelen kölcsönszerződés nyilvántartására a Bank a kölcsön folyósítását követően ügyletszámot nyit. A későbbiekben jelen kölcsönszerződésből eredő bármiféle levelezés, tájékoztatás erre az ügyletszámra történő hivatkozással történik. 2. A kölcsön felhasználásának célja: a. ingatlan-nyilvántartásban a.. hrsz. alatt felvett, természetben... alatti ingatlan vételár saját erő részének megelőlegezése. Felek rögzítik, hogy a saját erőből - jelen kölcsönszerződéssel - meghitelezett részt az Adós(ok) tulajdonában lévő.. város, hrsz. alatt felvett (eladásra szánt) ingatlan értékesítéséből származó árbevételből egyenlíti ki. 3. A Kölcsönt a Bank az adásvételi szerződés szerinti bontásban jelen szerződésben meghatározott folyósítási feltételek maradéktalan megvalósulásakor, a jelen szerződésben írtak szerint átutalja. A Bank a kölcsönt hónap futamidőre nyújtja. 4. A kölcsön lejárata az I.2. pontban megjelölt - eladásra szánt ingatlan értékesítéséből származó árbevétel realizálásának időpontja - de legkésőbb. Adós köteles ezen összeget a jelen kölcsönszerződés keretében folyósított kölcsön törlesztésére köteles fordítani. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a vételár Banknál vezetett lakossági bankszámlájára történő jóváírásáról a Bankot írásban tájékoztatja. Ezen tájékoztatás elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül és a Bank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek kijelentik, és kötelezik magukat arra, hogy bármely elszámolási vita, illetve banki igény kielégítés esetére, vagy a jelen okirat szerinti kölcsönből mindenkor fennálló kölcsön és egyéb 1

2 tartozás mértékére, a folyósítás tényleges időpontja, a teljesítési kötelezettség lejárata megállapítása, valamint bármely egyéb a közvetlen bírósági végrehajtás céljából szükséges tény, adat megállapítása tekintetében ellenkező bizonyításig az Adós Banknál vezetett számlái, és a Bank nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadják el, mint közhiteles, aggálytalan tartalmú bizonyítékot. Ennek megfelelően a kölcsön és járulékai nem, vagy nem szerződés szerinti megfizetése esetén a végrehajtás alapjául szolgáló, mindenkor fennálló kölcsön-, és járuléktartozást, továbbá a fent hivatkozott tényeket jelen okirat mellett, az Adós Banknál vezetett számláiról, illetve a Bank nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány tanúsítja, amelynek elfogadására a Felek jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállalnak. Felek/Adós felkéri(k) a jelen okiratot szerkesztő közjegyzőt, vagy egyébként illetékességgel bíró közjegyzőt, hogy a fenti kölcsönből fennálló kölcsön és járulékai, továbbá egyéb tartozása mértékét, továbbá a fent hivatkozott tényeket, adatokat esetleges végrehajtási eljárás kezdeményezése esetén, a Bank felkérésére az Adósok banknál vezetett számlái, a Bank nyilvántartásai, könyvei alapján és nyilvántartásokba való betekintéssel közjegyzői tanúsítványba foglaltan tanúsítsa, e tekintetben a banktitok megtartásának kötelezettsége alól a felmentést megadják. II. A kölcsön folyósítása 1. A Kölcsönt a Bank az Adós megbízása alapján az egy összegben/szakaszosan a jelen szerződésben meghatározott folyósítási feltételek maradéktalan megvalósulásakor átutalja. Szakaszos folyósításra kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adásvételi szerződésben megjelölt vételár részletből az önerő kifizetése is több részletben történik. Ez esetben a további kölcsönrész(ek) folyósítása az adásvételi szerződésben megjelölt fizetési határidőn belül történik. 2. A kölcsön folyósításának időpontja: a II/3. pontban előírt folyósítási feltételek fennállását követő 8 munkanapon belül. Amennyiben a folyósításra rendelkezésre álló időtartam utolsó napja munkaszüneti -, vagy bankszünnap, a folyósítási kötelezettség végső határideje az azt követő munkanap. Az átutalás költsége Adóst terheli. A Banknak jogában áll, de nem köteles, saját hatáskörben dönteni, hogy bizonyos itt írt folyósítási feltételek hiányában is folyósítja a kölcsönt, vagy annak meghatározott részét. 3. A kölcsön folyósításának együttes feltételei: a) A célingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésben foglalt vételárnak a kölcsön összegét meghaladó részét (saját erő) a Kölcsönigénylő (Adós) maradéktalanul, az adásvételi szerződésben írt határidőn belül megfizette az Eladó(k) részére, és ezt az Eladó, vagy a letétkezelőként eljáró ügyvéd/közjegyző által kiállított teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve közokirattal igazolta a Banknak. Amennyiben a fizetési határidő már letelt, úgy szükséges az Eladó nyilatkozatának benyújtása, amelyben az Eladó kijelenti, hogy a fizetendő, hátralékos vételár rész a nyilatkozat kiállításától számított 10 napon belül történő megfizetése esetén a vevővel szemben kamat, kötbér vagy bármely egyéb igényt nem támaszt, továbbá kijelenti, hogy ilyen igényt eddig sem támasztott. b) A kölcsönből fizetendő vételárrész teljesítésének a határideje még nem telt el. Amennyiben a fizetési határidő már letelt, úgy szükséges az Eladó(k) nyilatkozatának benyújtása, amelyben az Eladó(k) kijelenti(k), hogy a fizetendő, hátralékos vételárrész a nyilatkozat kiállításától számított 10 napon belül történő megfizetése esetén a vevővel/vevőkkel szemben kamat, kötbér vagy bármely egyéb igényt nem támaszt, továbbá kijelenti, hogy ilyen igényt eddig sem támasztott. c) A célingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésnek megfelelően, az Adós tulajdonjog fenntartásra irányuló kérelmét a földhivatal legalább széljegyként feljegyezte, és az Eladó a tulajdonjog bejegyzéséhez visszavonhatatlan, végleges és feltétel nélküli hozzájárulását 2

3 adta, illetve a bejegyzés iránti kérelme, valamint az eljáró ügyvéd részére szóló meghatalmazás a Banknál, illetve az ügyben eljáró ügyvédnél letétbe lett helyezve, vagy az Eladó a tulajdonjog bejegyzéséhez visszavonhatatlan hozzájárulását adta és az Adós tulajdonjog bejegyzési kérelme legalább széljegyzett formában szerepel. d) A Bank javára a kölcsönszerződés fedezetéül felajánlott és a Bank által fedezetként elfogadott ingatlanon (továbbiakban: ingatlan) az. jelzálogjogi ranghelyre a zálogjog, valamint e zálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kikötéséről szóló Zálogszerződés létrejött, az illetékes földhivatalhoz bejegyzés végett az megküldésre került és ezen tény széljegyzett tulajdoni lappal és a Földhivatal által érkeztetett bejegyzési kérelemmel is igazolásra került. e) Amennyiben a jelzálogjog bejegyzése díjköteles, úgy a földhivatali eljárási díj megfizetése megtörtént. A földhivatali eljárási díj készpénzben történő teljesítése esetén a bejegyzési kérelmen a Földhivatal szignójával - kell igazolni a befizetés tényét, átutalás esetén az érkeztetett átutalási megbízás másolatát, csekken történő fizetés esetén a csekk másolatát szükséges bemutatni. f) A c) és d) pontokban foglaltakat az Adós az érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatával a Banknak igazolta. g) A zálogul lekötött ingatlanbiztosíték(ok) legalább tűz- és elemi kár kockázatokra, vagyonbiztosítással biztosítva van(nak), legalább az ingatlan(ok) mindenkori újjáépítési értékének összegéig ami nem lehet kevesebb, mint a szerződött kölcsön összege -, a kölcsön teljes futamidejére. Az Adós e biztosítási összeg iránti követelése felett zálogszerződéssel a Bank javára zálogjogot alapított. A vagyonbiztosítási szerződésben a Bank a kölcsön és járulékai erejéig egyedüli Zálogjogosultként van megjelölve. Ezt az Adós a biztosítási kötvény(ek), illetve ajánlat(ok) és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozatá(ai), illetve a Zálogjogosulti elfogadásról szóló hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről szóló Fedezetigazolás bemutatásával igazolta, h) A biztosítási díj megfizetésére a Banknál nyitott bankszámlára a megbízást megadta. i) Az Adós a kölcsön törlesztése érdekében a Banknál lakossági bankszámlát nyitott a Banknál. j) A kölcsönszerződés, a kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló és a Bank által fedezetként elfogadott ingatlano(ko)n zálogjog alapításáról szóló zálogszerződés közokiratba foglalása megtörtént. k) Készfizető kezességi szerződés(ek) közokiratba foglalásra került(ek), amennyiben az ügylet fedezetéül készfizető kezes került bevonásra. Jelen folyósítási feltétel nem alkalmazandó a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanban haszonélvezeti- vagy özvegyi joggal rendelkező jogosulttal kötött készfizető kezességi szerződés esetében. l) A folyósítási jutalék teljes egésze a lakossági bank/devizaszámlán zárolásra került. Jelen feltétel nem alkalmazandó, ha a Bank Hirdetménye 0 %-os mértékű folyósítási jutalékot állapít meg. m) Az Adós a jelen ügylethez, a Bank által megfelelő fedezeti értékűnek minősített életbiztosítási szerződést megkötötte és azt a Bankra engedményezte és ezt a biztosítási kötvénynek, illetve ajánlatnak és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozatának bemutatásával igazolta.1 n) Amennyiben a kölcsönügylet fedezetéül szolgáló ingatlanon már jelzálogjog van bejegyezve és a Bank jelen ügyletet biztosító jelzálogjoga a fennálló zálogjogot megelőző ranghelyre kerül bejegyzésre, úgy Adós a jelen ügylethez kapcsolódó Földhivatal által érkeztetett ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett ranghely szerződést csatolta vagy ha nem áll rendelkezésre érkeztetett példány, úgy a ranghely szerződés mellé szükséges 1 Amennyiben életbiztosítási szerződés kötése nem feltétel, úgy ez a pont törlendő. 3

4 csatolni a Földhivatal által érkeztetett bejegyzési kérelmet, melyből kitűnik a benyújtás ténye. 2 o) Amennyiben az ügylet fedezetéül szolgáló ingatlanban tulajdoni illetőséggel rendelkező tulajdonos társakat jogszabály / megállapodás alapján elővásárlási jog illeti meg, úgy Adós elővásárlási jogról lemondó nyilatkozato(ka)t csatolta. p) Ha a fedezeti ingatlan haszonélvezeti joggal, vagy özvegyi joggal terhelt, ezen jogok jogosultja a kölcsönügyletbe adóstársként be lett vonva, vagy készfizető kezességi szerződést írt alá a jelen kölcsönügylet fedezeteként. q) Amennyiben az ügyletben cselekvőképtelen adós/adóstárs és/vagy jelzálogkötelezett érintett a kölcsön- és jelzálog ügylet vonatkozásában a gyámhatósági engedély rendelkezésre áll, illetve a szerződéseket a törvényes képviselő /kirendelt gondnok aláírta. r) Amennyiben az ügyletben korlátozottan cselekvőképes adós/adóstárs és/vagy jelzálogkötelezett érintett a kölcsön- és jelzálog ügylet vonatkozásában a gyámhatósági engedély rendelkezésre áll, illetve a szerződéseket a törvényes képviselő/kirendelt gondnok és a korlátozottan cselekvőképes fél is aláírta. s) Ha az ügylet fedezetéül szolgálói ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, úgy annak jogosultja a Bank jelzálogjoga bejegyzése vonatkozásában a bejegyzési engedélyt írásban megadta. t) Ha az ügyletben devizakülföldi állampolgár adós/zálogkötelezetti minőségben érintett, úgy a kézbesítési megbízási szerződés a Bank részére benyújtásra került. u) A folyósítás napján a fedezeti ingatlan nem terhelt, végrehajtási joggal, felszámolási eljárással, perfeljegyzéssel. 4. Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön forint összege (ellenértéke) a folyósításkor nem haladhatja meg a fedezetül szolgáló ingatlan(ok) forgalmi értékének a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet szerinti a mindenkori terhek mértékével csökkentett limit alapján számolt értékét. Ebben az esetben a Bank a Kormányrendeletnek megfelelő, alacsonyabb összegű kölcsönt folyósítja. 5. Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a kölcsön folyósítását megtagadhatja, ha a Kölcsönszerződés megkötése után az Adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot.. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a folyósítási feltételeket a szerződés aláírását követő 1 éven belül maradéktalanul nem teljesíti, úgy a jelen Kölcsönszerződés automatikusan ugyanezen időponttal megszűnik. Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönösszeg igénybevételére nem köteles. Adós a kölcsön folyósítása előtt jogosult a szerződéstől elállni, a folyósítást követően pedig jogosult a szerződést felmondani azonban a szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségét ez esetben köteles viselni. III. A kölcsön kamata, egyéb díjak, költségek, jutalékok 1. Az Adós az igénybevett kölcsön összege után jelen szerződés alapján kamatot köteles fizetni. 2. A kölcsön kamata referencia kamathoz kötött, éves százalékban meghatározott kamat. A referencia kamat: BUBOR, ami a Magyar Nemzeti Bank által banki munkanapokon publikált meghatározott futamidőkre vonatkozó budapesti bankközi forint hitelkamatláb; a kamatjegyző bankok által a bankközi hitel nyújtására tett üzleti ajánlatok - kerekítés szabályai szerint számított számtani középérték két tizedesjegyre kerekítve - éves kamatlába (fixing). A BUBOR kamatok a fixinget követő második magyar banki munkanappal, mint a budapesti forint pénzpiac spot 2 Ez a bekezdés csak akkor kell, ha ezt a döntéshozó előírta. Egyébként törendő. 4

5 teljesítési napjával megegyező nappal induló üzletekre vonatkoznak, kivéve az overnight periódust, ahol az üzletkötés napja megegyezik a teljesítés napjával. Kamat típusa: referencia kamathoz kötött Kamat bázisa: 6 havi BUBOR Referencia kamatperiódus: 6 havi Kamatfelár:..% - 5 éves kamatfelár periódus A kamatfelár az első 5 évben fix, azt követően pedig 5 éves kamatperiódusokban rögzített. Kedvezmény kategóriához kapcsolódó kamatfelár:.% E kamatfelár meghatározására az Adós által a kölcsönkérelmében vállalt. kedvezmény kategóriának megfelelően került sor. A kedvezmény kategóriához kapcsolódó kamatfelár értékeket, illetve a feltételeket a Lakossági Hitel Hirdetmény részletezi. Adós tudomásul veszi, hogy a jelen kölcsönszerződésben megjelölt kedvezménykategória megszűnik, amennyiben 3 egymást követő hónapban nem teljesül a vállalt feltétel. Ebben az esetben az ügylet - a nem teljesítést követő kamatperiódustól - a kedvezmény nélküli (6 havi BUBOR +..%) kondícióra árazódik Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben 3 egymást követő hónapban nem teljesül a vállalt feltétel, akkor az ügylet vonatkozásában nem jogosult a referencia kamat módosulását követő következő 6 hónapban igénybe venni egyik kedvezmény kategória szerinti kondíciót sem. Ebben az esetben a kamatkedvezmény mértékével növelt kamatfelárat veszi fel az ügylet. Amennyiben ismét teljesíti a kölcsönkérelemben vállalt feltételt, akkor ismét jogosult a referencia kamat módosulását követő következő 6 hónapban a kölcsönkérelemben vállalt kedvezménykategória szerinti kamatkedvezmény igénybevételére. Az Adós által fizetendő kamat: kamatbázis + kamatfelár Kamat mértéke:.% / év, melyet a Bank a szerződéskészítés napjára vonatkozóan tájékoztató jelleggel közöl. A Bank a kamat mértékét a referencia kamatláb futamidejének (6 havi) megfelelő időközönként, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatlábhoz igazítja. Az ügyleti kamatból a referenciakamat mértéke a 6 havi BUBOR változásának hatására hat havonta, az ügylet referencia kamatperiódusának kezdő időpontjához igazodva automatikusan módosul. Az ügyleti kamatból a kamatfelár mértéke 5 évente a kölcsönszerződésben meghatározott kamatfelár változtatási mutatónak megfelelően az ügylet kamatfelár periódusának forduló napján módosul. A szerződés módosítása: 5

6 A kamat az első 5 évben változatlan, azt követően pedig 5 éves kamatperiódusonként az Magyar Nemzeti Bank által közzétett kamatváltozási mutató alapján módosítható. A Bank által alkalmazott kamatváltoztatási mutató: H2F A mutató figyelembe veszi az olyan bankrendszert érintő, banktól független működési költségeket (új fiskális teher), amely december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. Adós tudomásul veszi, hogy a Bank számára hátrányosan kizárólag a szerződésben megállapított kamatot, költséget és díjat jogosult egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. A Bank kamaton kívül, a kölcsönhöz kapcsolódóan meghatározott költséget az Adós számára hátrányosan, kizárólag annak növekedésével arányosan módosíthat. A Bank a kamaton kívül, a kölcsönhöz kapcsolódóan meghatározott díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti, évente egy alkalommal, április 1-i hatállyal. A jelen szerződés egyoldalú módosítása esetén az Adós a szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen felmondhatja, A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Bank részére visszafizeti. 3. Az Adós a kölcsön folyósításakor, a folyósított kölcsönösszeg után folyósítási jutalékot fizet, melynek mértéke a szerződés megkötésének időpontjában hatályos Hirdetmény szerint.. %, azaz. százalék, de maximum a Hirdetményben megjelölt maximált összeg. 4. Bank jelen szerződés aláírása után az Adós kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén jogosult szerződésmódosítási díjat felszámolni és azt az Adós köteles a szerződésmódosítást megelőzően a Bank pénztárába befizetni. A szerződésmódosítási díj jelen szerződés módosításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai, adatrögzítési, kockázatelemzési stb. költségeket tartalmazza. A szerződésmódosítási díj mértéke a Bank mindenkori hatályos Hirdetménye szerint kerül megállapításra. Szerződésmódosítás minden olyan, e szerződést és az ebből eredő kötelezettségek teljesítését biztosító biztosítéki szerződéseket érintő változás,amely a jogviszony tartalmát érinti; különösen e körbe tartozik az Adós személyében történő változás átvezetése, a fedezetek, a biztosítékot adók megváltoztatása, a jelen szerződésben megállapított, a Bank által előre kiszámolt teljesítési rendtől való eltérés. 5. A kölcsön 83/2010.(III.25.) Kormány rendelet alapján számított teljes hiteldíjmutatója:. %. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a THM számításánál figyelembe nem vett költségeket - díjak összegét, illetve becslését - tartalmazó melléklet. 6. Adós köteles megfizetni a mindenkori Hirdetmény szerinti átutalási díjat. Az Adós jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a fenti - a mindenkori Hirdetményben megjelölt díjtételeket a lakossági bankszámlájáról beterhelje. IV. A kölcsön és járulékai megfizetésének módja 1. Az Adós a kölcsön összegét (tőkeösszeg) a I.2. pontban megjelölt - eladásra szánt - ingatlan értékesítéséből származó árbevétel realizálásának időpontjában, de legkésőbb.. napjáig egyösszegben köteles megfizetni. Amennyiben erre a jelen szerződésben foglalt határidőig nem kerül sor, a kölcsön összege ettől az időponttól esedékessé válik. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a vételár a.. számú, Banknál vezetett lakossági bankszámlájára a végső lejáratot megelőzően jóváírásra kerül, úgy az egyidejűleg esedékessé válik. 2. Az Adós által fizetendő kamat összege napi kamatszámítással kerül megállapításra. 6

7 A kamat havonta fizetendő együttes összege (törlesztés).. HUF, azaz. forint, amely a napi kamatszámításra tekintettel az adott törlesztési esedékességi hónap napjai számának függvényében változik. Az Adós tudomásul veszi, hogy ezen összeg tájékoztató jellegű, az 31 napos hónapot figyelembe véve került megállapításra, így az a tárgy hónap napjai számának függvényében változik. 3. A törlesztések a kölcsön teljes futamideje alatt minden hónap 15. napján esedékesek. Ha az előzőek szerint meghatározott esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy a fizetési határidő napja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül követő munkanap. Az első törlesztés megfizetése:. év. hónap. nap, Az utolsó törlesztés megfizetése:. év hónap.. nap A törlesztések száma:. 4. A folyósítási jutalék összege tájékoztató jelleggel, a III.5 pont alapján :. HUF, azaz. forint. Az Adós, jelen szerződés aláírását követően köteles a Banknál vezetett lakossági bankszámláján biztosítani a folyósítási jutalék összegét, mely összeg a lakossági bankszámlán - az Adós külön rendelkezése nélkül - zárolásra kerül. A folyósítási jutalék az Adós lakossági bankszámlájáról a folyósítással egyidejűleg kerül levonásra. 5. Az Adós köteles biztosítani, hogy jelen szerződés alapján esedékessé váló összegek fedezete az esedékesség időpontjában az általa a Banknál nyitott lakossági bankszámlán rendelkezésre álljon mely tekintetében Adós - a IV.7. pontban adott felhatalmazáson túl felhatalmazza a Bankot arra, hogy annak terhére a mindenkori esedékes tartozását beszedje. 6. A Bank a tőke, valamint az egyes törlesztések késedelmes teljesítése esetén (mind a meg nem fizetett tőke és ügyleti kamat után), azok esedékessé válásától számítottan a szerződésben kikötött kamaton felül a késedelem időtartamára késedelmi kamatot is jogosult felszámítani. A késedelmi kamat mértéke a meg nem fizetett tőketartozás után jelen szerződésben rögzített ügyleti kamat + a Bank Hirdetményében meghatározott mértékű kamat. A Bank által felszámított késedelmi kamat nem haladja meg a jelen szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem magasabb, mint a jelzálog hitelszerződésekre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. A késedelmi kamat a késedelmes tartozás megfizetésekor esedékes. 7. Az Adós köteles arról gondoskodni, hogy esedékességkor a jelen szerződésben megjelölt bankszámláján a megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. Az Adós felhatalmazza a Bankot, hogy jelen szerződés szerinti esedékes (lejárt) követelését - tőke, kamatok, díjak, költségek, jutalékok beszámítsa esedékességkor, vagy azt követőn bármikor a mindenkori fennálló követelése erejéig, akként, hogy a Bank az Adós nála vezetett bármely bankszámláját, a jelen szerződés szerint esedékes követelése összeggel jogosult megterhelni az Adós külön rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére is. Az Adós a fizetési kötelezettségei teljesítése céljából felhatalmazza továbbá a Bankot, hogy a Bank a jelen pont szerinti beszámítási jogát a Bank tévedésének helyesbítését és a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően - gyakorolja. V. A kölcsön biztosítékai 1. Az e szerződés alapján nyújtott kölcsönösszeg és járulékai - ideértve a kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamatot is - megfizetésének fedezetéül zálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak a Bank javára az alábbi ingatlan(ok)on: Célingatlan: Ingatlan-nyilvántartás helye:.. 7

8 Helyrajzi szám: Cím: In gatlan tulajdonosa(i) és tulajdoni hányad(uk): Név:, Tulajdoni hányad: Eladásra szánt ingatlan: A fenti jelzálogjogra vonatkozó szerződés jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelzálogjog bejegyzés és törlés összes költségei, ideértve nem kizárólag az összes illetékterheket is, az Adóst terhelik. A zálogjog bejegyzése érdekében az Adós jár el, saját költségére és kárveszélyére. 2. Az Adós kötelezi magát arra, hogy a biztosítékul szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítást köt vagy a Zálogkötelezettel biztosítást köttet, amelyben a Bankot nevezi meg egyedüli és kizárólagos Zálogjogosultnak. A Zálogkötelezett és a Bank zálogszerződéssel a Bank javára zálogjogot alapítanak ami kiterjed a biztosítási összeg iránti követelésre is. Az Adós köteles gondoskodni róla, hogy a Zálogkötelezett e zálogjogot megalapítsa a Bank javára. Ilyen biztosítás megléte esetén az Adós illetve a Zálogkötelezett a kár bekövetkezése esetén járó kártérítés összege felett a Bank javára zálogjogot alapít és a biztosítót haladéktalanul értesíti vagy kezdeményezi a biztosítási szerződése olyan értelmű módosítását, amely szerint a Bank válik a biztosítási szerződés egyedüli és kizárólagos zálogkötelezettjévé. Adós köteles hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről szóló okiratot/biztosítási kötvényt a jelen szerződés szerinti kölcsönt folyósító bankfiókban bemutatni. Az Adósnak gondoskodnia kell arról, hogy a kölcsön futamideje alatt a biztosítási jogviszony folyamatosan fennálljon, valamint a biztosítási szerződést a Bank hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg. A biztosítási szerződés nem fizetése vagy megszüntetése olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Bank jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Adós kötelezettséget vállal a biztosítási díj Banknál megnyitott lakossági bankszámlájáról történő utalására. A Bank fenntartja magának a jogot a csoportos biztosítási díj elutalására. Erre az Adós, illetve Zálogkötelezett helyett, annak nem teljesítésekor a bankszámlájának fedezetlensége esetén a Bank mérlegelését követően kerülhet sor. A biztosítási díj a Bank általi elutalást követő napon esedékessé válik. Ha azt az Adós vagy Zálogkötelezett az esedékességet követően nem törleszti, akkor a Bank követelése az Adóssal szemben a biztosítási díj mértékével nő. A kölcsönszerződés felmondásának elkerülése érdekében, az Adós a jelen kölcsönszerződésből folyó valamennyi kötelezettsége teljesítéséig felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben 4 hónapig a Bank részére bemutatott, a jelzálogjog tárgyául szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítási szerződés díja nem kerül megfizetésre, úgy a Bank az Adós helyett és nevében, a jelen felhatalmazás alapján, a Bankkal partner biztosítótársasággal új, csoportos vagyonbiztosítási szerződést kössön és annak díjazását az Adós bármely ismert bankszámlájáról, akár annak a negatív egyenlegbe vitele útján is beszedje. A biztosítási jogviszony futamidő végéig történő fennállására, a követelés elzálogosítására, módosítása korlátozására, megszüntetési tilalmára, a biztosítási díj utalására vonatkozó szabályok, kötelezően alkalmazandók életbiztosítás esetében is, amennyiben annak a megkötése Adósnak jelen szerződés alapján kötelező. Bármely biztosítási szerződés vonatkozásában, amennyiben a Bank folyósítási feltételként elfogadta a biztosítási ajánlatot, a végleges biztosítási szerződés megkötését bizonyító okiratot, valamint a szerződésből eredő követelés Bank javára történő elzálogosítását 90 napon belül igazolni kell a Bank felé. Ezen előírások megszegése a jelen kölcsönszerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül.. 8

9 Az Adósnak gondoskodnia kell továbbá az ingatlan állagának megőrzéséről, jó karbantartásáról. Adós köteles az ingatlannal kapcsolatos káreseményről a Biztosító intézethez történő kárbejelentést követően a Bankot (a kölcsönt kezelő bankfiókot) is haladéktalanul értesíteni. 3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező biztosítéki szerződések szabályozzák részletesen a szerződés fedezeteinek érvényesítési módját, következményeit. 4. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsön fedezetéül szolgáló a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó kérelem bármely okból elutasításra kerül, úgy a földhivatali ügyintézési díját ismételten köteles a földhivatal részére leróni a jelzálogjog bejegyzésének biztosítása érdekében. Ezen kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Bank jogosult a folyósítást felfüggeszteni, illetve a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. VI. A kölcsön és biztosítékai átruházhatósága 1. Az Adós az e kölcsönszerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ruházhatja át. 2. A Bank jogosult a jelen kölcsönszerződésből fakadó jogait és követeléseit és/vagy az e követeléseket biztosító zálogjogot az ezekhez kapcsolódó kötelezettségekkel együtt jelzáloghitelek refinanszírozását végző pénzügyi intézményre átruházni. 3. A Bank biztosítja azt, hogy a zálogjogból való kielégítésre akkor is kizárólag az e kölcsönszerződés alapján fennálló követelések kielégítése érdekében kerüljön sor, ha a kölcsönszerződés illetve a zálogjog átruházása önállóan történik. VII. A szerződésszegés esetei 1. A Bank jogosult a jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani és a teljes kölcsöntartozást, járulékaival együtt lejárttá tenni, az Adós pedig köteles a felmondással esedékessé tett tartozást a felmondás közlésével egyidejűleg ha abban más határidő nem szerepel a Banknak megfizetni, ha Adós(ok bármelyike) vagy a Készfizető kezes súlyos szerződésszegést követ el. 2. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 6:387. -ában valamint a jelen szerződésben, valamint az Üzletszabályzatban foglalt esetek, így különösen: o ha az Adós a jelen szerződésben (különösen a III. fejezetben) foglalt bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti; vagy o ha az Adós (ok bármelyike) vagy a Készfizető kezes valótlan adatot közöl; vagy o ha az Adós az Ingatlant a Bank előzetes írásos hozzájárulása nélkül bérbe vagy használatba adja, illetve elidegeníti bármely jogcímen, vagy ezek bármelyikét megkísérli; vagy o ha az Adósnak a Banknál nyitott és a kölcsön törlesztésének alapjául szolgáló számlája(i) megszüntetésre kerül(nek); vagy o ha az V.2 pontban meghatározott bármely biztosítási szerződés bármely okból megszűnik; illetve ha a biztosítás díját az arra kötelezett nem, vagy csak részben fizeti meg, vagy e biztosítási szerződést valamely lényeges részében (pl. 9

10 kedvezményezetti vagy kockázati kör, biztosítási összeg) a Bankra hátrányos módon megváltoztatja; vagy o ha a Ptk.. 6:387. -ában foglalt bármely egyéb felmondási ok bekövetkezik; vagy o ha a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan állaga bármely okból tartósan romlik, vagy értéke tartósan csökken, és az Adós annak állagát nem állította helyre, vagy a kölcsön fedezetét pótfedezettel a Bank bármely jelen szerződésben meghatározott okból történő írásos felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül nem egészíti ki megfelelően; vagy o ha a Kölcsön fedezetéül szolgáló bármely ingatlanra a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül olyan jogot, vagy tényt jegyeznek be vagy a földhivatali nyilvántartásban széljeggyel igazolhatóan ilyennek bejegyzése folyamatban van, amely a Bank kielégítési jogának lehetséges mértékét vagy igényérvényesítésének lehetséges időpontját a Bank számára kedvezőtlenül befolyásolhatja (pl. végrehajtási jog, további jelzálogjog, perfeljegyzés); vagy o ha az Adós vagy a Készfizető kezes bármely más, jelen szerződésben vagy az Üzletszabályzatban foglalt, a Bank által fontosnak minősített kötelezettségét megszegi. Amennyiben az Adós(ok) és a Bank között az áthidaló hitellel egyidejűleg egyéb lakáscélú kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződés is létrejött, úgy, ha bármely ügylet vonatkozásában az Adós(ok) súlyos szerződésszegést követ(nek) el, úgy a Bank jogosult bármely szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felmondás esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi követelés lejárttá válik, és megnyílik a Bank kielégítési joga. Amennyiben a Bank a felmondás jogával nem vagy nem azonnal élt, vagy a felmondást visszavonja, az nem jelenti azt, hogy a Bank a felmondás jogáról lemondott volna. Felek rögzítik, hogy Adós is jogosult a jelen Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására a Bank súlyos szerződésszegése esetén. VIII. Vegyes rendelkezések 1. Az Adós biztosítja, hogy a Bank megbízottja vagy a vele együttműködő személy a fedezet értékét a helyszínen ellenőrizze, az Ingatlanba bemenjen, ott vizsgálatokat végezzen. 2. Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen szerződés fennállása alatt más banktól vagy hitelintézettől csak a Bank előzetes írásbeli tájékoztatása mellett vehet igénybe kölcsönt vagy köthet egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést (pl. kezességvállalás, garanciavállalásra irányuló megbízás stb.). Tudomásul veszi továbbá, hogy a jelzálogul lekötött ingatlant a kölcsön teljes visszafizetése előtt a Bank írásbeli hozzájárulása nélkül sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosult, nem adhatja továbbá bérbe a Bank előzetes hozzájárulása nélkül. A Bank az elidegenítéshez, valamint a bérbeadáshoz való hozzájárulását új feltételek megállapításához kötheti. 3. Adós köteles a Bankot előzetesen tájékoztatni arról, ha a fedezetül szolgáló ingatlanra előzetes ranghely biztosítását feljegyezteti illetve bejegyezteti. A tájékoztatásnak ki kell terjedni az, az összegre valamint ha időtartamot, illet a hitelező személyét is megjelöli, akkor arra is. 4. A Bank tudomásul veszi, hogy az Adós jogosult a jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani a Bank súlyos szerződésszegése esetén. 5. Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a VII. pontban szabályozott eseteken túl akkor is azonnali hatállyal felmondhatja jelen kölcsönszerződést, amennyiben jelen kölcsön fedezetéül szolgáló 10

11 ingatlan vonatkozásában a Bank előzetes írásos engedélye nélkül az Adós(ok)on kívül harmadik személy az Ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdonosaként kerül bejegyzésre vagy olyan kérelem alapján széljegyzésre, illetve olyan tulajdonjogi igényen alapuló perfeljegyzés kerül feljegyzésre, amely az Ingatlan fedezetkénti érvényesítését veszélyezteti. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy pótfedezet nyújtási kötelezettsége keletkezik, ha a szerződéskötés idején nyújtott fedezet megsemmisül vagy megrongálódik, illetve abban a fennálló tartozáshoz viszonyítva jelentős értékcsökkenés (avulás) következik be. 7. A Banknak jogában áll a kölcsön futamideje alatt a hitelmonitoring munka keretében az Adós jövedelmi, vagyoni helyzetét felülvizsgálni, a fedezet meglétét ellenőrizni. Az Adós köteles a Bank felszólítására haladéktalanul munkáltatói igazolást és 10 munkanapon belül eredeti tulajdoni lapmásolatot benyújtani. 8. Az Adósnak előtörlesztési szándékáról írásban értesítenie kell a Bankot. 9. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben előtörlesztéssel, illetve végtörlesztéssel kíván élni, úgy a Bank a mindenkori Hirdetményben megjelölt - az idő előtti teljesítésből közvetlenül fakadó költségen kívül egyéb költséget, díjat, jutalékot nem számol fel. 10. Felek rögzítik, hogy a követelés elévülésére az általános szabályok az irányadóak, azonban megállapodnak abban, hogy az Adós nem teljesítése esetén a Bank által az Adós részére küldött teljesítésre vonatkozó felszólítás az elévülési időt mindenkor megszakítja. 11. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy munkahelyének megváltozása esetén új munkáltatója nevét, pontos címét a Banknak késedelem nélkül bejelenti. Köteles írásban bejelenteni továbbá lakcímének, illetve értesítési címének megváltozását is. A Bank az Adóssal folytatott mindennemű levelezését e bejelentést megelőzően az Adós által a jelen szerződés megkötésekor megadott címre küldi. A változás bejelentésének elmulasztásával okozott költségeket és károkat az Adós köteles megtéríteni. Köteles továbbá Adós haladéktalanul jelezni azt is, ha vagyonával szemben bárki végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy bíróság harmadik személlyel szemben jogerősen a kölcsöntőkeösszeg legalább 25%-át kitevő összeg megfizetésére marasztalja bármilyen jogcímen. 12. Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőzően a Banktól a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működéséről, a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, arról, hogy adatai mely esetekben kerülnek vagy kerülhetnek átadásra, valamint az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről a tájékoztatást teljes körűen megkapta, azt elolvasta, a benne foglaltakat megértette és tudomásul vette. Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a Banktól a Magyar Nemzeti Bank KHR tájékoztatóját is átvette és annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte. A Bank tájékoztatja az Adóst/Adóstársat, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 9. (2) bekezdés alapján a szerződéses jogviszony fennállása során kérheti, hogy a KHR tv. II. számú melléklet 1.1. pontja és 1.2. pontjának a)-d) alpontjai szerinti referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszert működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig még kezelje. A szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig az Erste Bank Hungary Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 13. Az Adós felhatalmazza a Bankot, hogy róla más pénzintézettől információt kérjen. E tekintetben a titoktartási kötelezettség alóli felmentést megadja. 14. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek egyetemlegesek, tehát a Bank a teljes követelését minden Adóssal szemben érvényesítheti. A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség az Adóst terheli. A jelen szerződésben az Adós jogait és kötelezettségeit, 11

12 továbbá az ő jognyilatkozatait, mint az Adóstárs(ak) jogaiként és kötelezettségeiként, illetve jognyilatkozataiként is érteni kell. A Bank jogosult a jelen kölcsönszerződést abban az esetben is felmondani és a kölcsön összegét egy összegben lejárttá tenni, ha a fedezetként felajánlott ingatlanra bármely okból végrehajtási jogot jegyeztek be. 15. A Bank által nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítására a Bank könyvei és nyilvántartási az irányadóak. 16. Adós és Adóstárs(ak) kijelentik, hogy a Bank Üzletszabályzatának, Hirdetményének rendelkezéseit megismerték, azokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Üzletszabályzat és Hirdetmény mindenkori, az e kölcsönszerződés fennállása alatt bekövetkező módosulásai a Hirdetmény vonatkozásában minden külön jogcselekmény nélkül, az Üzletszabályzat vonatkozásában akkor válnak jelen szerződés részévé, ha annak tartalmát az Adós kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ráutaló magatartással történő elfogadásnak tekintik a Felek, ha az érintett fél a megváltozott Üzletszabályzattal szemben az írásbeli közlés kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogást írásban a Bank felé nem tesz. Adós és Adóstárs(ak) kijelentik továbbá, hogy a megkötendő kölcsönszerződés tervezetét, a hitelbírálati díjnak számítása módját, a kölcsön prolongálásának várható költségét, nem teljesítés esetére a késedelmi kamat mértékét és a kölcsön felmondás feltételeit, a teljes futamidőre kiszámított kamatot, a hatályos Hirdetmény szerinti THM-et, számításának módját, és számítása során figyelembe vett egyéb költségeket és várható mértékét (így különösen a közjegyzői díj és a kölcsön folyósításhoz megkövetelt biztosítási díj meghatározását és várható összegét) megismerték, megértették és tudomásul vették. Tudomásul veszik továbbá azt a tájékoztatást, hogy - a THM meghatározása a hatályos vonatkozó jogszabály, a Bank aktuális Hirdetményében közzétett kondíciói, feltételei alapján került meghatározásra, és a feltételek/ kondíciók változása esetén mértéke módosulhat, - a hitel kamatkockázatát a THM nem tükrözi, 17. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Üzletszabályzat és Hirdetmény mindenkori, az e kölcsönszerződés fennállása alatt bekövetkező módosulásai a Hirdetmény vonatkozásában minden külön jogcselekmény nélkül, az Üzletszabályzat vonatkozásában akkor válnak jelen szerződés részévé, ha annak tartalmát az Adós kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ráutaló magatartással történő elfogadásnak tekintik a felek, ha az érintett fél a megváltozott Üzletszabályzattal szemben az írásbeli közléstől számított 15 napon belül kifogást írásban a Bank felé nem tesz. Felek rögzítik, hogy a Bank felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Adós tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy panaszával jogorvoslatért a Pénzügyi Békéltető Testülethez, a Magyar Nemzeti Bankhoz, a fogyasztóvédelmi hatósághoz, bírósághoz jogosult fordulni, továbbá a kölcsönszerződésből eredő jogviták rendezése érdekében közvetítői eljárást jogosult igénybe venni. A Bank a mindenkor hatályos pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban jelöli meg azon hatóságokat, amelyek döntésének peren kívüli eljárásban kötelezően aláveti magát. 12

13 18. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekre az Üzletszabályzat és a Hirdetmény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha jelen szerződés Üzletszabályzattal vagy a Hirdetménnyel ellentétes rendelkezést tartalmaz, akkor jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen szerződésben, az Üzletszabályzatban, és a Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló jogszabályok, a Bank Üzletszabályzatának, Hirdetményének a rendelkezései vonatkoznak. Az Adós jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy azokról a szerződési feltételekről, melyek jogszabály alapján válnak a szerződés részévé, a tájékoztatást megkapta. Felek a jelen szerződést az egyes szerződési feltételek egyedi megtárgyalását követően írják alá. Alulírott Adós kijelentem, hogy a szerződés szövegét, annak aláírását megelőzően elolvastam, annak tartalmát teljes körűen megismertem, a szerződésben alkalmazott magyar nyelvet értem és a szerződéses jogviszony keretében magyar nyelven jognyilatkozatok megtételére képes vagyok. Jelen szerződés készítésének időpontja: Jelen szerződés aláírásának időpontja:. Dátum:.... Adós.. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Lakcím: Szem.ig.sz.: Aláírás:. Név: Lakcím: Szem.ig.sz.: Aláírás:... Mellékletek: 1. jelzálogszerződés 2. a THM számítás részét nem képező költségekre vonatkozó melléklet 13

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS szabad felhasználású jelzáloghitelre

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS szabad felhasználású jelzáloghitelre Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS szabad felhasználású jelzáloghitelre amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére amely létrejött egyrészről a Hungária Takarék Takarékszövetkezet Székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9 Cégjegyzék száma: 17-02-000588

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél és között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN

HIRDETMÉNY. A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél és között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél 2017.07.01. és 2017.10.31. között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN esetében alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2017. november 01. Közzététel napja:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 1-től A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: szeptember 15.

HIRDETMÉNY. a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: szeptember 15. HIRDETMÉNY a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén TARTALOMJEGYZÉK 1. MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL... 3 1.1. Ötös Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel... 3 1.2. Ötös Minősített Fogyasztóbarát

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016. október 01-jétől A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY 1 TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon +36 47 580 011 E-mail kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon +36 47 580 011 E-mail kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. április 1-től visszavonásig Az M7 TAKARÉK Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól Közzététel: 2017. január 13. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Jogelőd Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél október 1. és október 31. között forgalmazott

HIRDETMÉNY. A Jogelőd Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél október 1. és október 31. között forgalmazott HIRDETMÉNY A Jogelőd KisRába menti Takarékszövetkezetnél 2017. október 1. és 2017. október 31. között forgalmazott Ingatlan célú nem támogatott Takarékszövetkezeti Kölcsön esetében alkalmazott kondíciókról

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS Szerződés száma: ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY Intrum Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY Intrum Hitel Zrt. Személyi kölcsöne Intrum Hitel Zrt. 1138 Budapest, Váci út 144-150. Telefon: +36 1 88 00 975 kerelem.hitel@intrum.hu www.intrum.hu/hitel HIRDETMÉNY Intrum Hitel Zrt. Személyi kölcsöne VÁLTOZÁSOK: - Cégadatokban változás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY Intrum Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY Intrum Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne Intrum Hitel Zrt. 1138 Budapest, Váci út 144-150. Telefon: +36 1 88 00 975 kerelem.hitel@intrum.hu www.intrum.hu/hitel HIRDETMÉNY Intrum Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne VÁLTOZÁSOK: - Cégadatokban

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

2015. február 01. hatállyal a évi LXXVIII. törvény által módosított, fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény változásai

2015. február 01. hatállyal a évi LXXVIII. törvény által módosított, fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény változásai HIRDETMÉNY az AEGON Magyarország Hitel Zrt. Áthidaló kölcsöne A kölcsönszerződésekhez kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség átruházására került a Raiffeisen Bank Zrt. részére 2018. október 5. napján.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2017. november 30. Hatályos: 2017. december 01. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2017. július 31.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL BIZTOSÍTÁSÁRA

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL BIZTOSÍTÁSÁRA Szerződés száma:. ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL BIZTOSÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely:

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: december 1-től Lakáshitelek

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: december 1-től Lakáshitelek Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB UNO Lakáskölcsön CIB Végig FIX15 Lakáskölcsön CIB Minősített

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL SZERZŐDÉS

MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL SZERZŐDÉS MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL SZERZŐDÉS Szerződés száma: magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára HUF alapú elszámolással Jövedelem alapú.. kategória szerinti finanszírozással,... kedvezmény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Nyugat Takarék Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. július 1. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL Hatályos: október 1-től

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL Hatályos: október 1-től A termék értékesítése 2015. szeptember 30-án megszűnt. Jelen Hirdetmény 1 a 2015. április 01-2015. szeptember 30. között befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL Hatályos: április 1-től

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL Hatályos: április 1-től A termék értékesítése 2015. szeptember 30-án megszűnt. Jelen Hirdetmény 1 a 2015. április 01-2015. szeptember 30. között befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2018. január 01-től Közzététel: 2017. december 29. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára HUF alapú elszámolással Jövedelem alapú 1. kategória szerinti finanszírozással, 1. kedvezmény kategóriában 6 hónapos referencia

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS A FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS A FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS A FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Közzététel napja: 2018.06.29. Hatályos: 2018. július 02. napjától Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jelen Hirdetményt megelőzően

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről A kölcsön típusa: A kölcsön típusa: Aktív-kedvezmény akció Az ügyletet lebonyolító bankfiók neve, címe:, A bankfiók kódja: A kölcsön

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: augusztus 1-től Lakáshitelek

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: augusztus 1-től Lakáshitelek Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB UNO Lakáskölcsön CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Minősített

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY ÉS KIVÁLTÓ HIRDETMÉNY Az AZÚR Takarék Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. július 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2018. október 01 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK A hitelező a Sberbank Magyarország

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben