JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA"

Átírás

1 JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg , statisztikai azonosító: , adószám: , csoport azonosító szám: , csoport közösségi adószám: HU ), ügyintézés helye: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Mór fiók, értesítési címe:... mint zálogjogosult (továbbiakban: Jogosult), másrészről Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Személyi azonosítója (személyi száma): Személyi igazolvány száma: Állampolgárság: Állandó lakcím: Levelezési cím: Lakossági bankszámla száma: mint adós és zálogkötelezett, a továbbiakban: (továbbiakban: Kötelezett), Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Személyi azonosítója (személyi száma): Személyi igazolvány száma: Állampolgárság: Állandó lakcím: Levelezési cím: Lakossági bankszámla száma: mint adós és zálogkötelezett, a továbbiakban: (továbbiakban: Kötelezett), ingatlant terhelő jelzálogjog alapítása tárgyában, az alábbiak szerint: 1

2 1./ Felek rögzítik, hogy /Jogosult és Adós között. év hónap..-n. nyilvántartási szám alatt létrejött kölcsönszerződés alapján HUF, azaz. Ft tőkét és járulékait, melyek:.. mértékű - változó - ügyleti kamat, valamint késedelmes teljesítés esetén a meg nem fizetett tőkére és kamatra késedelmi kamat, mely nem haladja meg a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem magasabb, mint a jelzálog hitelszerződésekre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke a Kötelezett/Adós -i végső esedékesség (lejárat) mellett tartozik megfizetni a Jogosult részére. A fizetési kötelezettség a szerződés - azonnali hatályú - felmondásával is esedékessé válhat. 2./ Az 1./ pontban rögzített tartozás biztosítására. HUF azaz Ft tőkeösszegre és az előző pontban írt járulékaira a Felek megállapodása alapján a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 5:87-5:88.. alapján jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat alapít Jogosult javára, a kizárólagos tulajdonában álló, alábbiakban körülírt ingatlanon (továbbiakban: ingatlan) a fenti követelés - ideértve a fenti járulékokat és költségeket is, ami legfeljebb a tőkeösszeg 30 %-a - erejéig: 1. ingatlan esetén: Zálogtárgyat nyilvántartó földhivatal: Ingatlan helyrajzi szám: Ingatlan cím: Ingatlan tulajdonosa(i) és tulajdoni hányad(uk): Név: Tulajdoni hányad: Név: Tulajdoni hányad: 3./ A Kötelezett szavatol azért, hogy az elzálogosított ingatlan(ok) per-, teher- és igénymentesek, azokon a rendelkezési joga harmadik személyek által nem korlátozott. A Kötelezett nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az ingatlanra összeg és járulékai - ami legfeljebb a tőkeösszeg 30 %-a - erejéig jelzálogjog van bejegyezve. Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentességéért szavatosságot vállal. A Kötelezett nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az ingatlanra összeg és járulékai - ami legfeljebb a tőkeösszeg 30 %-a erejéig jelzálogjog van bejegyezve, mely a hitelkiváltást követően törlésre kerül. Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentességéért szavatosságot vállal. A Kötelezett nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az ingatlanra 1. ingatlan esetén: (név:) javára holtig tartó haszonélvezeti jog / özvegyi jog van bejegyezve. Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentességéért szavatosságot vállal. A Kötelezett tudomásul veszi továbbá, hogy a zálogul lekötött ingatlant a kölcsön teljes visszafizetése előtt a Hitelező írásbeli hozzájárulása nélkül sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosult, nem 2

3 adhatja továbbá bérbe vagy más egyéb módon használatba a Jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 4./ Kötelezett jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul a jelen szerződéssel alapított jelzálogjognak, valamint a jelzálogjog biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalomnak a Jogosult javára történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. 5./ Kötelezett tudomásul veszi, hogy a jelzálogjog alapján a Jogosult a fenti zálogtárgyból más követeléseket megelőzően kielégítést kereshet, amennyiben az 1./ pontban körülírt szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségét a Kötelezett nem teljesíti. Felek rögzítik, hogy a Jogosult kielégítési jogának megnyílása azon a napon és akkor következik be: ha a szerződésben a fizetésre megállapított (végső) teljesítési határidő eredménytelenül telt el, ha felek közötti szerződésben rögzített, vagy a Ptk-ban meghatározott bármely okból a Jogosult a tartozást azonnali hatályú felmondással egyösszegben esedékessé teszi. 6./ Felek jelen Szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Jogosult a kielégítési jog gyakorlására a Ptk. 5:126. (3) bekezdésének megfelelően választása szerint bírósági végrehajtás útján, vagy bírósági végrehajtáson kívül jogosult. A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének módjára és szabályaira a Felek a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit megfelelően irányadónak tekintik. A Felek megállapodnak, hogy a Bank amennyiben a zálogjogot bírósági végrehajtás útján kívánja érvényesíteni jogosult az ingatlan egyszerűsített bírósági végrehajtás útján történő értékesítésére. Amennyiben a Jogosult megítélése szerint a zálogtárgy értékében jelentős változás következett be, a zálogjog érvényesítése előtt jogában áll azt egy független ingatlan vagyonértékelővel újraértékeltetni. A megbízott független ingatlan vagyonértékelő által ily módon megállapított piaci értéket mindkét fél elfogadottnak tekinti, és azt a Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A zálogtárgy fentiek szerinti értékesítése esetére szerződő felek legalacsonyabb eladási árként az eladással érintett ingatlanra, a Jogosult által aktuálisan meghatározott hitelbiztosítéki érték 70%-át, azaz ingatlanonként a 2.. pont szerinti sorrendben 1. ingatlan esetén:.,- Ft, azaz. forint összeget határozzák meg. 7./ Kötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálog tárgyát képező ingatlan épségét megőrzi, valamint arra, hogy azokra teljes körű vagyonbiztosítási szerződést köt. A jelen zálogszerződéssel alapított zálogjog teremti meg a jogalapját annak, hogy a Biztosító a biztosítási szerződésen a Bankot, mint zálogjogosultat megillető hitelfedezeti záradékot a kölcsön tőke összege és járulékai erejéig bejegyezze. A biztosítási összegre vonatkozó követelés felett a biztosító igazoltan tudomásul veszi a Bank zálogjogosulti pozícióját. Ezt a Kötelezett hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről szóló Fedezetigazolás bemutatásával igazolja. Kötelezett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ezen biztosítási szerződést az 1./ pontbeli szerződés tartama alatt nem szünteti meg. Tudomásul veszi a Kötelezett, hogy a zálogtárgy elpusztulásának illetőleg értékcsökkenésének pótlására szolgáló biztosítási összegen túl bármely más, erre szolgáló kártérítés vagy más érték a zálogtárgy helyébe lép. 8./ 3

4 Kötelezett tudomásul veszi, hogy a Jogosult a zálogtárgy meglétét, rendeltetésszerű használatát, annak állagát bármikor ellenőrizheti, az értékét bármikor felülvizsgálhatja, valamint azt, hogy amennyiben a zálogtárgy értékének csökkenése a követelés kielégítését veszélyezteti, úgy a Jogosult a Ptk. 5:109. (3) bekezdése szerint jogosult eljárni. Tudomásul veszi továbbá a Kötelezett, hogy a zálogtárgyat csak a Jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása mellett idegenítheti el, terhelheti meg, adhatja bérbe vagy használatba, illetve apportálhatja gazdasági társaságba. A Kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiek szerinti biztosíték-adási kötelezettségének, felszólítás ellenére - megfelelő határidőn belül - nem tesz eleget, úgy a Jogosult kielégítési jogát vele szemben érvényesítheti. 9./ Kötelezett tudomásul veszi, hogy a jelzálogjog akkor szűnik meg, ha a Jogosultnak az Adóssal/ Kötelezettel szemben az 1./ pontban körülírt szerződés alapján fennálló valamennyi követelése teljes mértékben (a járulékokkal együtt) kielégítésre került. 10./ Kötelezett tudomásul veszi, hogy a Jogosult a biztosított követelés nélkül is átruházhatja e szerződéssel alapított zálogjogot (különvált zálogjog). A különvált zálogjog alapján a Jogosult jogai a zálogjog megszerzőjét illetik meg. Az eredeti zálogjog tartalma a különválással nem változik. A zálogjog átruházása esetén a különvált zálogjog jogosultja az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül. Az átruházás nem érinti a zálogjog ranghelyét. Az átruházásról a Zálogkötelezettet értesíteni kell. 11./ A Jogosult, ha az Adóssal/ Kötelezettel szemben az 1./ pontban körülírt szerződés alapján fennálló valamennyi követelése teljes mértékben (a járulékokkal együtt) kielégítésre került, a úgy hozzájárul a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez. 12./ A jelen Szerződés aláírásával a Zálogkötelezett kijelenti, hogy a Bank tájékoztatta az őt terhelő kötelezettségekről és megillető jogokról. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bank tájékoztatja a Zálogkötelezettet, amennyiben az Adós nem teljesíti az Alapszerződésből / Alapjogviszonyból származó fizetési kötelezettségét, továbbá ha a fizetési kötelezettség határideje változik. 13./ Jelen szerződés közokiratba foglalása esetén, annak költségeit a Kötelezett viseli. A jelzálog bejegyzésével, törlésével és érvényesítésével kapcsolatos költségek a Kötelezettet terhelik. 14./ A Kötelezett kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben általa megadott lakcím/székhely, illetve ha a levelezési cím ezektől eltér, ennek a megváltozása esetében, a változás bekövetkeztétől számított öt munkanapon belül a változást írásban bejelenti a Jogosult részére. A Felek megállapodnak abban, hogy a Jogosultnak a Kötelezett által e szerződésben, illetve változás esetében az általa küldött írásbeli értesítésben megadott lakcímre/székhelyre, illetve levelezési címre kell megküldenie írásbeli jognyilatkozatait. Felek rögzítik, hogy a Bank felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt

5 Adós tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy panaszával jogorvoslatért a területi gazdasági kamara mellett működő Békéltető Testülethez, a Magyar Nemzeti Bankhoz, a fogyasztóvédelmi hatósághoz, bírósághoz jogosult fordulni, továbbá a kölcsönszerződésből eredő jogviták rendezése érdekében közvetítői eljárást jogosult igénybe venni. A Bank a mindenkor hatályos pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban jelöli meg azon hatóságokat, amelyek döntésének peren kívüli eljárásban kötelezően aláveti magát. 15./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek (2013. évi V. törvény) a vonatkozó szabályai az irányadóak. A jelen szerződés bármely kikötésének esetleges érvénytelensége a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Kötelezett kijelenti, hogy a Bank Üzletszabályzatát megismerte és magára nézve elfogadja. 16./ Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. 5

6 Alulírott Zálogkötelezett kijelentem, hogy a szerződés szövegét, annak aláírását megelőzően elolvastam, annak tartalmát teljes körűen megismertem, a szerződésben alkalmazott magyar nyelvet értem és a szerződéses jogviszony keretében magyar nyelven jognyilatkozatok megtételére képes vagyok. Kelt: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Zálogjogosult.... Zálogkötelezett.... Zálogkötelezett Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: 2. Név: Lakcím: Lakcím: Szem ig.sz: Szem ig.sz: Aláírás:. Aláírás:. 6

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő!

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1-től Ingatlan jelzálogjoggal biztosított SZABADFELHASZNÁLÁSÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés tervezete, mely

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben