Grant Thornton Hungary News

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grant Thornton Hungary News"

Átírás

1 Grant Thornton Hungary News 2013 november 2.rész C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.MSO\A7671B07.tmp / 12:11 1

2 Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden összefoglalni az adózással kapcsolatos legfontosabb változásokat, amelyeket a Parlament november 18-án fogadott el. A legtöbb módosítás január 1-jétıl hatályos, az ettıl eltérı idıpontban történı hatálybalépést külön jelezzük. Emellett szeretnénk felhívni a figyelmüket az adókötelezettségek megfizetésére vonatkozó egyszerősítésrıl szóló rendeletre, amely november 8-ától hatályos. Üdvözlettel Waltraud Körbler IB Grant Thornton Consulting Kft. E Tartalom 1. Egyutalásos adófizetés évi adóváltozások Személyi jövedelemadó Társadalombiztosítás Társasági adó Számviteli törvény Általános forgalmi adó Adózás rendjérıl szóló törvény Illeték törvény 2

3 1. Egyutalásos adófizetés A rendelet alapján egy banki utalással teljesíthetık a különbözı adónemre történı befizetések. Az utalást az ebev rendszeren keresztül kell kezdeményezni és megadni a különbözı adónemekre utalandó összegeket. Ennek alapján az adóhatóság értesíti az adózó bankját. A bank az adózó jóváhagyása után teljesíti az átutalást. A jogszabály november 8-ától hatályos és az ebev-en elérhetı a vonatkozó ablak (ebev/efer/megbízási csomagok). Az új utalási mód lehetısége azonban csak azok számára elérhetı, akiknek a számlavezetı bankja csatlakozik(ott) a Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (NAVos nevén EFER). Jelenleg egyetlen ilyen bank van, az FHB Bank Zrt évi adóváltozások Személyi jövedelemadó 2014-tıl az adóévet követıen, január 10-éig kifizetett jövedelmekre vonatkoznak az elızı adóévi szabályok (eddig január 15-e volt az utolsó kifizetési nap). Növekszik az önkéntes pénztárakba történı befizetések utáni kedvezmény ( rendelkezés az adóról ) felsı összeghatára, egységesen maximum 150 ezer forint lesz az együttes korlát az eddigi fı szabály szerinti 120 ezer forint helyett (de a 20%-os korlát megmarad). Új kedvezmény vehetı igénybe a befizetett összeg 20%-áig, de legfeljebb adóévente 130 ezer forint összegben Magyarországon vagy más EGT államban letelepedett biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerzıdés alapján. Pontosították az utalványok fogalmát, amely csak akkor tartozik a kifizetıi adókötelezettség alá, ha az meghatározott termék vásárlására, szolgáltatás igénybevételére szól (ez eddig is feltétel volt) és nem visszaváltható (új rendelkezés, amit eddig csak közvetve lehetett levezetni a törvénybıl). A KATA-s vállalkozóknak történı kifizetéseket, amennyiben az éves összeg meghaladja az 1 millió forintot, nem a következı év január havi 08-as bevallásában kell bevallani, hanem a tárgyévet követı év március 31-éig. Ez már a évi adatok bevallására is vonatkozik, a bevallás formájára vonatkozó információ még nem áll rendelkezésre. A családi kedvezmény mértéke nem változik, továbbra is 10 ezer forint/hó/gyerek egy vagy két eltartott gyerek esetén és 33 ezer forint/hó/gyerek három vagy több eltartott gyerek esetén. Kedvezı változás azoknak, akiknek a személyi jövedelemadó kötelezettsége kevesebb volt, mint a lehetséges kedvezmény, hogy új lehetıségként belép a társadalombiztosítási járulékból történı levonás lehetısége. A jelenleg hatályos szabályok szerint évi 50 ezer forintos összegig adható adómentesen sportesemény vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépıjegy, bérlet. A 2014-es szabályozás szerint az 50 ezer forintos korlát csak a kulturális szolgáltatások igénybevételére szóló belépıjegyek, bérletekre vonatkozik. Felsı korlát nélkül adható viszont adómentesen a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépıjegy, bérlet. 3

4 A pénzügyi intézmény által elengedett követelés adómentessége 2014-tıl bármely kölcsönbıl származó követelésre vonatkozik, nemcsak a lakóingatlanon alapított zálogjoggal fedezett kölcsönökre. Az adómentességnek továbbra is feltétele, hogy a követelés elengedése független felek között, a pénzügyi intézmény üzletpolitikai szabályzatának megfelelı módon és az azonos helyzetben lévık esetén egyenlı elbánás szerint történik. Társadalombiztosítás Harmadik országbeli állampolgárok, ha kiküldetésben dolgoznak Magyarországon, két évig nem biztosítottak (2013. január 1-jét megelızı kiküldetés esetén január 1- jétıl kell a két évet számítani). Amennyiben a kiküldetés második évében meghosszabbítják a kiküldetést, adóhatósági bejelentés esetén a munkavállaló mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól (a munkáltatóra nem vonatkozik a mentesítés). Azok a munkavállalók, akik nem tudják a családi adókedvezményt a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséggel szemben teljes egészében érvényesíteni, mivel az adókötelezettségük kevesebb, mint a kedvezmény, 2014-tıl a 7%-os egészségbiztosítási- és a 10%-os nyugdíjjárulékkal szemben igénybe vehetik a kedvezmény személyi jövedelemadóban fel nem használt részét. Az igénybevétel sorrendje kötött, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék. A kedvezmény igénybevétele nem módosítja a magánszemély jogát a társadalombiztosítási ellátásokra. Az adóéven belül esetleg jogosulatlanul igénybevett családi járulékkedvezmény többletet az adóbevallás határidejének idıpontjáig vissza kell fizetni és a különbség után 12% a bírság (kivéve, ha annak összeg nem éri el a 10 ezer forintot). A szociális hozzájárulási adóból a szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott új munkavállalók után igénybevehetı kedvezmény feltételei változnak. Eddig akkor járt a kedvezmény, ha a munkavállaló tényleges munkavégzési helye ugyanabban a szabad vállakozási zónában van, ahol a foglalkoztató mőködik és a munkavállaló bejelentett lakóhelye is legalább hat hónapja ebben a zónában van tıl akkor is igénybe vehetı a kedvezmény, ha az új munkavállaló 20 km-en belül egy másik szabad vállalkozási zónában, vagy pedig ugyanabban a kistérségben lakik. Fıállású kisadózó vállalkozók a 50 ezer forint helyett 75 ezer forint tételes járulékot fizetnek. Ebben az esetben az ellátási jogosultságuk alapja nem havi forint, hanem havi forint. A nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járuléka az eddigi forintról (napi 222 forint) 2014-tıl havi forintra emelkedik (napi 227 forint). Társasági adó A számviteli törvényben meghatározott nem jelentıs összegő hiba feltárása esetén nem kell önellenırizni a társasági adóbevallást, hanem a feltárás évének adóbevallásában vehetı figyelembe, feltéve, hogy a tárgyévi adóalap nagyobb, mint az adott hiba összege. A számviteli törvény szerint nem jelentıs összegő a hiba, ha a feltárás évében külön-külön feltárt hibák és hibahatások együttes (elıjel független) összege nem haladja meg a jelentıs hiba összeghatárát. A jelentıs hiba összeghatárát a számviteli politikában kell meghatározni, de minden esetben jelentıs a hiba, ha meghaladja az érintett üzleti év mérlegfıösszegének 2%-át, vagy ha több mint 1 millió forint. Kis-és középvállalkozások számára kedvezı 4

5 változás, hogy a december 31-ét követıen kötött beruházási célú hitelszerzıdés adóévi kamatának 60%-ával egyezı adókedvezményt vehetnek igénybe. A december 31-ét követıen megkötött hitelszerzıdések esetén nem változik az adókedvezmény mértéke, marad 40% és változatlan marad az adókedvezményre vonatkozó 6 millió forintos felsı korlát is. Ugyancsak a kis-és középvállalkozásokat érinti, hogy a csak magánszemélyek tulajdonában lévı társaságok által igénybe vehetı maximum 30 milliós forintos adóalap kedvezmény esetén bıvül a támogatott beruházás fogalma. Az új tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan felújítás, szellemi termék vásárlás kibıvül a szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értékével. Mindkét kisvállalkozási kedvezmény de minimis támogatásnak minısül. A Tao. törvény módosítása szerint bıvül azon célok köre, amelyre fordítható a látvány-csapatsportok támogatása. Az új szabályok szerint a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség részére nyújtott támogatás esetén a támogatás az amatır sportszervezetek versenyeztetésével összefüggı költségeinek támogatására is fordítható. További változás, hogy a kiegészítı sportfejlesztési támogatást címzettjeinek köre kibıvült. Az új szabályozás szerint filmalkotás és az elıadó-mővészeti szervezetek támogatása esetén az adókedvezmény csak akkor vehetı igénybe, ha a támogató a kiegészítı sportfejlesztési támogatáshoz hasonlóan a törvényben meghatározott szervezet részére kiegészítı támogatást fizet. A Tao. törvény módosítása szerint a látványcsapatsport támogatása, illetve filmalkotás és az elıadó-mővészeti szervezetek támogatása esetén az adókedvezmény igénybevételére az adózó döntése szerint a támogatás adóéve és az azt követı 6 adóévben lesz lehetıség. A korábbi szabályozás szerint csak a támogatás adóéve és az azt követı 3 adóévben volt lehetıség az adókedvezmény igénybevételére. Az új szabályozás filmalkotás és elıadómővészeti támogatás esetén csak a december 31-én nyújtott támogatások esetén alkalmazható, míg látvány-sport támogatás esetén az új szabályozás már a módosító törvény kihirdetését követen nyújtott támogatásokra alkalmazható. A bejelentett részesedésre vonatkozó szabályok úgy módosulnak, hogy már 10%- os tulajdoni hányad esetén is igénybe vehetık a kedvezményes adózási szabályok és a bejelentésre rendelkezésre álló idıtartam 60 napról 75 napra növekszik. Nem változik viszont az egyéves kötelezı tartási idıszak. A 3. mellékletben nevesítésre került, hogy a reprezentációs célú éttermi fogyasztás számla nélkül is elszámolható, mint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítás, a kártyás fizetéskor kapott nyugta alapján, ha a fizetés bankkártyával történik. Az adózók csökkenthetik a társasági adóalapjukat a vállalkozási tevékenységükhöz kapcsolódó, de a kapcsolt vállalkozásuk által végzett K+F tevékenység közvetlen költségével. A K+F tevékenységnek a kapcsolt vállalkozásnak a vállalkozási tevékenységéhez is kapcsolódnia kell. Az elszámoláshoz a kapcsolt fél által adott nyilatkozat szükséges a költségek összegérıl és az adóalapnál elszámolható összegrıl. Pozitív változás, ami azonban csak 2014-tıl alkalmazható, hogy a feltöltési kötelezettség nem teljesítése esetén a mulasztási bírság 5

6 megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a feltöltési kötelezettség napján és a mérleg fordulónapon (adóév utolsó napján) alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított árfolyamnyereséget, ha az adóalapot képez. Számviteli törvény Új lehetıség, hogy az USA dollárban történı könyvvezetés és beszámoló készítésnek nem feltétele a bevételek, ráfordítások, illetve eszközök és kötelezettségek aránya. Csak az a feltétel, hogy a vállalkozó az erre vonatkozó döntését rögzítse az üzleti éve elsı napját megelızıen a számviteli politikájában és a létesítı okirata szerinti devizaként az USD-t jelölje meg. Kötelezıen könyvvizsgálatra kötelezett lesz a következı üzleti évben az a vállalkozás (függetlenül a mentességre vonatkozó összeghatároktól), amelyeknek a tárgyévi üzleti év mérleg fordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozása van. Ezentúl közbensı mérleget kötelezı lesz készíteni abban az esetben is, ha valamely jogszabály a vállalkozó saját tıkéjének az évközi megállapításáról vagy figyelembe vételérıl rendelkezik. A külföldi pénzértékre szóló eszköz, illetve kötelezettség forint értékének meghatározásakor konkrétan bekerült a törvénybe, hogy a választott hitelintézet által meghirdetett és az MNB árfolyamon kívül lehetséges az EKB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történı átszámítás. Jelentısen növekszik a konszolidációs kötelezettségre vonatkozó összeghatár, akkor nem kell az anyavállalatnak konszolidált beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelızı két évben a következı három mutatóérték közül kettı nem haladja meg a határértéket: a) mérlegfıösszeg 5400 millió forint (eddigi határ 2700 millió) b) éves nettó árbevétel 8000 millió forint (eddigi határ 4000 millió forint) c) foglalkoztatottak átlagos száma 250 fı (nem változott). A jelenlegi szabályozás szerint halasztott ráfordításként elszámolható a devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló beruházási-, forgóeszköz hitelek árfolyamvesztesége, amit a tartozás visszafizetése vagy a finanszírozott tárgyi eszköz eladása esetén meg kell szüntetni. A módosítás alapján az érintett hitel december 31-ig történı, lejárat elıtti egyösszegő visszafizetése esetén a halasztott ráfordítást a vállalkozás választhatja, hogy három egyenlı részletben, a visszafizetés évében és az azt követı két üzleti évben szünteti meg. Általános forgalmi adó Változik az idıszakos elszámolású ügyletek teljesítési idıpontjának a meghatározása, kivéve a Ptk. szerinti közszolgáltatások esetében. A közszolgáltatásoknál továbbra is a fizetési esedékesség idıpontja minısül teljesítési idıpontnak. Minden egyéb idıszakos elszámolású ügylet esetén (újra) az elszámolási idıszak utolsó napja lesz az áfa törvény szerinti teljesítési idıpont. Az új szabályozás azokra az ügyletekre vonatkozik elıször, amelyeknél az elszámolási idıszak június 30-át követıen kezdıdik és a fizetés esedékessége június 30-át követı idıpont. Átszerkesztették az áfa törvényt és a fizetendı, illetve a levonható áfa változást érintı rendelkezések egy helyen találhatók ezentúl a törvényben. 6

7 Az adóalap utólagos csökkentésére lesz lehetıségük az adózóknak, ha az üzletpolitikájukban részletezett feltételek szerint vásárlásösztönzési célból pénzt térítenek vissza ( kupon-akciók keretében), amikor nem a terméküket közvetlenül megvásárlónak, hanem az értékesítési láncban késıbbi vevınek adják a visszatérítést. A kedvezményt nyújtó adózónak (például gyártó cég) nem kell helyesbíteni a kereskedı cég felé kiállított számláját, mivel a kedvezményt nem a kereskedınek nyújtja. A törvény rendelkezik arról, hogy milyen módon kell a gyártó cégnek dokumentálni az áfa csökkentésre alapot adó ügyletet. Az áfa kulcsok közül a sertés és a hasított félsertés áfa kulcsa változik, 27%-ról 5%-ra csökken. Az export áfa mentességének a feltétele a jelenlegi szabályozás szerint, hogy a termék az értékesítést követıen elhagyja a Közösség területét. Amennyiben a kiszállítás nem történik meg az adómentességhez elıírt idıtartamon belül, de 360 napon belül a terméket kiléptetik a Közösség területérıl, az értékesítı adóalany utólag csökkentheti az általa fizetendı áfát. Az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési munkák esetén akkor is alkalmazható a fordított adózás, ha az építkezés nem hatósági engedélyköteles, hanem csak a hatóság tudomásulvétele a feltétel. Egyes mezıgazdasági termékek (gabona, olajos magvak) fordított adózása december 31-i befejezéssel történt bevezetésre. Ezt az idıszakot most meghosszabbították december 31-éig. A jövıben a nyugtát is ki lehet elektronikus formában bocsátani. Nem lesz kötelezı a kibocsátás keltének feltüntetése azokon a nyugtákon, amelyek a bennük megjelölt szolgáltatás adott idıpontban vagy idıszakban történı igénybevételére jogosítanak. A vagyoni értékő jogokat is érinti a jövıben a tárgyi eszközök használatához kapcsolódó elızetesen felszámított áfára vonatkozó korrekció, amennyiben azok beszerzése január 1-jén vagy azt követıen történik és a vagyoni értékő jog legalább egy évet meghaladó idıtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását. Az adózók választhatják, hogy az ezt megelızıen beszerzett vagyoni értékő jogok esetén is alkalmazzák a korrekciót, ebben az esetben az önellenırzés pótlékmentesen végezhetı el. A törvénymódosítás értelmében hatósági áras lesz az online pénztárgépekhez kapcsolódó adatforgalom. Ennek részletes szabályozását külön rendelet fogja tartalmazni. Adózás rendjérıl szóló törvény A jövıben nem szükséges adóalanyként regisztráltatni magukat azoknak a külföldi vállalkozásoknak, amelyek nem letelepedettek Magyarországon és a tevékenységük csak az, hogy a) termékimportot követıen a Közösség területére értékesítik az importált terméket, vagy b) belföldön kizárólag adóraktározási eljárás alatt álló terméket értékesítenek. Az adóellenırzés megkezdésének idıpontját újraszabályozták. Ennek megfelelıen az ellenırzés továbbra is a megbízólevél kézbesítésével kezdıdik (új eljárás esetén megbízólevelet nem kell kiállítani), viszont új szabály, hogy a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthetı. Az 7

8 elektronikusan kézbesített irat az átvétel napján minısül átadottnak, ha az elektronikus rendszer a kézhezvételt visszaigazolja. Ennek hiányában az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történı ismételt elhelyezéstıl számított ötödik napot követı munkanaptól minısül kézbesítettnek az irat. A jövıben az Art alapján az adóhatóságnak jogában áll ellenırizni nemcsak az adó megállapításához szükséges iratait az adózónak, beleértve az elektronikusan tárolt adatokat is, hanem jogukban áll az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek átvizsgálása is. Eddig az adóhatóság 60 napon túl csak az adóhatóság vezetıjének engedélyével és az adózó egyidejő értesítésével tarthatta magánál az adózó iratait, 2014-tıl az Art alapján az ellenırzés befejezéséig visszatarthatják az iratokat. A feltételes adómegállapítási eljárásban a minisztérium rendelkezésére álló határidı hosszabb lesz az eddigi 60 helyett 75 nap, illetve sürgısségi eljárásban 30 helyett 45 nap. Egyszerősödik viszont a fizetendı eljárási díj meghatározása (5 millió forint, sürgısségi eljárásban 8 millió forint, illetve tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelemben 8 millió forint, sürgısségi eljárásban 11 millió forint). Az adózó a kérelem benyújtását megelızıen személyes konzultációt kezdeményezhet, ennek díja 100 ezer forint. Önellenırzésre ezentúl az adott bevallás benyújtására elıírt esedékességét megelızıen is lesz lehetıség, ebben az esetben a helyesbített adó megfizetésének az esedékessége az érintett adónemre vonatkozó határidıvel egyezik. A 12 napos üzletzárásra jogot adó mulasztások köre kibıvül a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megszegésének az esetével. Illetéktörvény Az illetéktörvény január 1-jétıl hatályos szabályai szerint mentes lesz az ajándékozási illeték alól: az osztalékra vonatkozó követelés elengedés, illetve csıdegyezség keretében vagy felszámolási eljárásban a követelés elengedése abban az esetben, ha a követelés jogosultja nem az érintett gazdasági táraság tagja. A december 31-éig hatályos szabályok szerint csak az olyan belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaság vagyoni betétjének visszterhes megszerzése tartozott a visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá, amelynek a fıtevékenysége ingatlan építésével, bérbeadásával vagy adásvételével függött össze. Az új szabályozás január 1-jétıl visszaállítja a július 14-ig fennálló szabályozást, amely szerint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaság vagyoni betétjének visszterhes megszerzése a társaság fıtevékenységétıl függetlenül a visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá tartozik. 8

9 Kapcsolat IB Grant Thornton Consulting Kft. IB Grant Thornton Audit Kft. Vámház krt.13. H-1093 Budapest T F M E Az itt megjelölt információk általános természetőek, és olyan tényeken alapulnak, amelyek változhatnak. Ezek az információk nem minısülnek a Grant Thornton Hungary által az olvasónak nyújtott könyvelési, jogi és adótanácsadásnak, így semmiképpen nem értelmezhetık akként. Ezeknek az anyagoknak nem célja, hogy megfeleljenek bizonyos helyzeteknek és alkalmasak legyenek bizonyos körülmények közötti felhasználásra, és szükség lehet néhány itt nem tárgyalt adójogi és más tényezı figyelembe vételére. Ezért - mielıtt jelen információk alapján bármilyen döntést hoznak - tanácsos felvenni a kapcsolatot a Grant Thornton Hungary-vel vagy más adószakértıvel. Az adótörvények változásai, valamint egyéb tényezık - adott esetben visszamenılegesen is - befolyásolhatják az itt bemutatottakat. A Grant Thornton Hungary nem vállal felelısséget az olvasóknak ezekrıl a változásokról való tájékoztatásáért. 9

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 július

Grant Thornton Hungary News. 2014 július Grant Thornton Hungary News 2014 július Tisztelt Ügyfeleink! Kérjük, feltétlenül figyeljenek a számlázással kapcsolatos alábbi változásokra! Emellett további változásokra és a reklámadóra szeretnénk felhívni

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November 1. Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai... 1 2. Felkészülés az év végi zárásra... 2 3. Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása... 3 4. Számlázó programok... 5 1.

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

2014. évi adójogszabály-változások és az adóellenőrzések Hogyan készüljünk fel a NAV ellenőrzésekre? dr. Fekete Zoltán Titusz 2014. január 16.

2014. évi adójogszabály-változások és az adóellenőrzések Hogyan készüljünk fel a NAV ellenőrzésekre? dr. Fekete Zoltán Titusz 2014. január 16. 2014. évi adójogszabály-változások és az adóellenőrzések Hogyan készüljünk fel a NAV ellenőrzésekre? dr. Fekete Zoltán Titusz 2014. január 16. RSM DTM Hungary Zrt. bemutatása RSM DTM Hungary cégcsoport

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34 /568-159; Fax: 34/ 369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm.

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. 1. MINIMÁLBÉR: Minimálbér: 93.000.-Ft Garantált bérminimum: 108.000.-Ft Az elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális adóból érvényesíthetı adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2013. január 1-jétıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

2012/2. szám. 2012.10.26. Tartalom:

2012/2. szám. 2012.10.26. Tartalom: Készült a H-Iroda Kft, Hegedüs Istvánné, könyvelési szolgáltatók ügyfelei részére! 2012/2. szám. 2012.10.26. Tartalom: Általános tájékoztatás Munkahelyvédelmi tv. vált. ÁFA változások KATA KIVA Tájékoztató

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl

Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Tudnivalók a látványcsapat-sport

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom:

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom: 2009. január Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! A 2009. év kezdetén, mint ahogy már azt minden évben megszokhattuk, számolnunk kell az adótörvények módosításaival, cseréjével és új szabályaival, melyek a

Részletesebben

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni.

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni. 1 / 8 2010.12.27. 10:46 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány,

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet Változások Társasági adó Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések Kettıs adóztatás elkerülése A módosítások túlnyomó része 2010. január 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezések

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele.

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele. Önellenırzés Az önellenırzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a KUNCSORBA községi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok (IBAN számok)

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a számviteli

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

wts hírlevél # 9.2013

wts hírlevél # 9.2013 2013. november wts hírlevél # 9.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban 2014-es tervezett adóváltozások (T/12792) A Kormány október 18-án beterjesztette a 2014. évi adótörvény-módosításokat tartalmazó T/12792.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2013 adóévben K U N C S O R B A Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben