Grant Thornton Hungary News

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grant Thornton Hungary News"

Átírás

1 Grant Thornton Hungary News 2013 november 2.rész C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.MSO\A7671B07.tmp / 12:11 1

2 Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden összefoglalni az adózással kapcsolatos legfontosabb változásokat, amelyeket a Parlament november 18-án fogadott el. A legtöbb módosítás január 1-jétıl hatályos, az ettıl eltérı idıpontban történı hatálybalépést külön jelezzük. Emellett szeretnénk felhívni a figyelmüket az adókötelezettségek megfizetésére vonatkozó egyszerősítésrıl szóló rendeletre, amely november 8-ától hatályos. Üdvözlettel Waltraud Körbler IB Grant Thornton Consulting Kft. E Tartalom 1. Egyutalásos adófizetés évi adóváltozások Személyi jövedelemadó Társadalombiztosítás Társasági adó Számviteli törvény Általános forgalmi adó Adózás rendjérıl szóló törvény Illeték törvény 2

3 1. Egyutalásos adófizetés A rendelet alapján egy banki utalással teljesíthetık a különbözı adónemre történı befizetések. Az utalást az ebev rendszeren keresztül kell kezdeményezni és megadni a különbözı adónemekre utalandó összegeket. Ennek alapján az adóhatóság értesíti az adózó bankját. A bank az adózó jóváhagyása után teljesíti az átutalást. A jogszabály november 8-ától hatályos és az ebev-en elérhetı a vonatkozó ablak (ebev/efer/megbízási csomagok). Az új utalási mód lehetısége azonban csak azok számára elérhetı, akiknek a számlavezetı bankja csatlakozik(ott) a Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (NAVos nevén EFER). Jelenleg egyetlen ilyen bank van, az FHB Bank Zrt évi adóváltozások Személyi jövedelemadó 2014-tıl az adóévet követıen, január 10-éig kifizetett jövedelmekre vonatkoznak az elızı adóévi szabályok (eddig január 15-e volt az utolsó kifizetési nap). Növekszik az önkéntes pénztárakba történı befizetések utáni kedvezmény ( rendelkezés az adóról ) felsı összeghatára, egységesen maximum 150 ezer forint lesz az együttes korlát az eddigi fı szabály szerinti 120 ezer forint helyett (de a 20%-os korlát megmarad). Új kedvezmény vehetı igénybe a befizetett összeg 20%-áig, de legfeljebb adóévente 130 ezer forint összegben Magyarországon vagy más EGT államban letelepedett biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerzıdés alapján. Pontosították az utalványok fogalmát, amely csak akkor tartozik a kifizetıi adókötelezettség alá, ha az meghatározott termék vásárlására, szolgáltatás igénybevételére szól (ez eddig is feltétel volt) és nem visszaváltható (új rendelkezés, amit eddig csak közvetve lehetett levezetni a törvénybıl). A KATA-s vállalkozóknak történı kifizetéseket, amennyiben az éves összeg meghaladja az 1 millió forintot, nem a következı év január havi 08-as bevallásában kell bevallani, hanem a tárgyévet követı év március 31-éig. Ez már a évi adatok bevallására is vonatkozik, a bevallás formájára vonatkozó információ még nem áll rendelkezésre. A családi kedvezmény mértéke nem változik, továbbra is 10 ezer forint/hó/gyerek egy vagy két eltartott gyerek esetén és 33 ezer forint/hó/gyerek három vagy több eltartott gyerek esetén. Kedvezı változás azoknak, akiknek a személyi jövedelemadó kötelezettsége kevesebb volt, mint a lehetséges kedvezmény, hogy új lehetıségként belép a társadalombiztosítási járulékból történı levonás lehetısége. A jelenleg hatályos szabályok szerint évi 50 ezer forintos összegig adható adómentesen sportesemény vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépıjegy, bérlet. A 2014-es szabályozás szerint az 50 ezer forintos korlát csak a kulturális szolgáltatások igénybevételére szóló belépıjegyek, bérletekre vonatkozik. Felsı korlát nélkül adható viszont adómentesen a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépıjegy, bérlet. 3

4 A pénzügyi intézmény által elengedett követelés adómentessége 2014-tıl bármely kölcsönbıl származó követelésre vonatkozik, nemcsak a lakóingatlanon alapított zálogjoggal fedezett kölcsönökre. Az adómentességnek továbbra is feltétele, hogy a követelés elengedése független felek között, a pénzügyi intézmény üzletpolitikai szabályzatának megfelelı módon és az azonos helyzetben lévık esetén egyenlı elbánás szerint történik. Társadalombiztosítás Harmadik országbeli állampolgárok, ha kiküldetésben dolgoznak Magyarországon, két évig nem biztosítottak (2013. január 1-jét megelızı kiküldetés esetén január 1- jétıl kell a két évet számítani). Amennyiben a kiküldetés második évében meghosszabbítják a kiküldetést, adóhatósági bejelentés esetén a munkavállaló mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól (a munkáltatóra nem vonatkozik a mentesítés). Azok a munkavállalók, akik nem tudják a családi adókedvezményt a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséggel szemben teljes egészében érvényesíteni, mivel az adókötelezettségük kevesebb, mint a kedvezmény, 2014-tıl a 7%-os egészségbiztosítási- és a 10%-os nyugdíjjárulékkal szemben igénybe vehetik a kedvezmény személyi jövedelemadóban fel nem használt részét. Az igénybevétel sorrendje kötött, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék. A kedvezmény igénybevétele nem módosítja a magánszemély jogát a társadalombiztosítási ellátásokra. Az adóéven belül esetleg jogosulatlanul igénybevett családi járulékkedvezmény többletet az adóbevallás határidejének idıpontjáig vissza kell fizetni és a különbség után 12% a bírság (kivéve, ha annak összeg nem éri el a 10 ezer forintot). A szociális hozzájárulási adóból a szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott új munkavállalók után igénybevehetı kedvezmény feltételei változnak. Eddig akkor járt a kedvezmény, ha a munkavállaló tényleges munkavégzési helye ugyanabban a szabad vállakozási zónában van, ahol a foglalkoztató mőködik és a munkavállaló bejelentett lakóhelye is legalább hat hónapja ebben a zónában van tıl akkor is igénybe vehetı a kedvezmény, ha az új munkavállaló 20 km-en belül egy másik szabad vállalkozási zónában, vagy pedig ugyanabban a kistérségben lakik. Fıállású kisadózó vállalkozók a 50 ezer forint helyett 75 ezer forint tételes járulékot fizetnek. Ebben az esetben az ellátási jogosultságuk alapja nem havi forint, hanem havi forint. A nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járuléka az eddigi forintról (napi 222 forint) 2014-tıl havi forintra emelkedik (napi 227 forint). Társasági adó A számviteli törvényben meghatározott nem jelentıs összegő hiba feltárása esetén nem kell önellenırizni a társasági adóbevallást, hanem a feltárás évének adóbevallásában vehetı figyelembe, feltéve, hogy a tárgyévi adóalap nagyobb, mint az adott hiba összege. A számviteli törvény szerint nem jelentıs összegő a hiba, ha a feltárás évében külön-külön feltárt hibák és hibahatások együttes (elıjel független) összege nem haladja meg a jelentıs hiba összeghatárát. A jelentıs hiba összeghatárát a számviteli politikában kell meghatározni, de minden esetben jelentıs a hiba, ha meghaladja az érintett üzleti év mérlegfıösszegének 2%-át, vagy ha több mint 1 millió forint. Kis-és középvállalkozások számára kedvezı 4

5 változás, hogy a december 31-ét követıen kötött beruházási célú hitelszerzıdés adóévi kamatának 60%-ával egyezı adókedvezményt vehetnek igénybe. A december 31-ét követıen megkötött hitelszerzıdések esetén nem változik az adókedvezmény mértéke, marad 40% és változatlan marad az adókedvezményre vonatkozó 6 millió forintos felsı korlát is. Ugyancsak a kis-és középvállalkozásokat érinti, hogy a csak magánszemélyek tulajdonában lévı társaságok által igénybe vehetı maximum 30 milliós forintos adóalap kedvezmény esetén bıvül a támogatott beruházás fogalma. Az új tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan felújítás, szellemi termék vásárlás kibıvül a szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értékével. Mindkét kisvállalkozási kedvezmény de minimis támogatásnak minısül. A Tao. törvény módosítása szerint bıvül azon célok köre, amelyre fordítható a látvány-csapatsportok támogatása. Az új szabályok szerint a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség részére nyújtott támogatás esetén a támogatás az amatır sportszervezetek versenyeztetésével összefüggı költségeinek támogatására is fordítható. További változás, hogy a kiegészítı sportfejlesztési támogatást címzettjeinek köre kibıvült. Az új szabályozás szerint filmalkotás és az elıadó-mővészeti szervezetek támogatása esetén az adókedvezmény csak akkor vehetı igénybe, ha a támogató a kiegészítı sportfejlesztési támogatáshoz hasonlóan a törvényben meghatározott szervezet részére kiegészítı támogatást fizet. A Tao. törvény módosítása szerint a látványcsapatsport támogatása, illetve filmalkotás és az elıadó-mővészeti szervezetek támogatása esetén az adókedvezmény igénybevételére az adózó döntése szerint a támogatás adóéve és az azt követı 6 adóévben lesz lehetıség. A korábbi szabályozás szerint csak a támogatás adóéve és az azt követı 3 adóévben volt lehetıség az adókedvezmény igénybevételére. Az új szabályozás filmalkotás és elıadómővészeti támogatás esetén csak a december 31-én nyújtott támogatások esetén alkalmazható, míg látvány-sport támogatás esetén az új szabályozás már a módosító törvény kihirdetését követen nyújtott támogatásokra alkalmazható. A bejelentett részesedésre vonatkozó szabályok úgy módosulnak, hogy már 10%- os tulajdoni hányad esetén is igénybe vehetık a kedvezményes adózási szabályok és a bejelentésre rendelkezésre álló idıtartam 60 napról 75 napra növekszik. Nem változik viszont az egyéves kötelezı tartási idıszak. A 3. mellékletben nevesítésre került, hogy a reprezentációs célú éttermi fogyasztás számla nélkül is elszámolható, mint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítás, a kártyás fizetéskor kapott nyugta alapján, ha a fizetés bankkártyával történik. Az adózók csökkenthetik a társasági adóalapjukat a vállalkozási tevékenységükhöz kapcsolódó, de a kapcsolt vállalkozásuk által végzett K+F tevékenység közvetlen költségével. A K+F tevékenységnek a kapcsolt vállalkozásnak a vállalkozási tevékenységéhez is kapcsolódnia kell. Az elszámoláshoz a kapcsolt fél által adott nyilatkozat szükséges a költségek összegérıl és az adóalapnál elszámolható összegrıl. Pozitív változás, ami azonban csak 2014-tıl alkalmazható, hogy a feltöltési kötelezettség nem teljesítése esetén a mulasztási bírság 5

6 megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a feltöltési kötelezettség napján és a mérleg fordulónapon (adóév utolsó napján) alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított árfolyamnyereséget, ha az adóalapot képez. Számviteli törvény Új lehetıség, hogy az USA dollárban történı könyvvezetés és beszámoló készítésnek nem feltétele a bevételek, ráfordítások, illetve eszközök és kötelezettségek aránya. Csak az a feltétel, hogy a vállalkozó az erre vonatkozó döntését rögzítse az üzleti éve elsı napját megelızıen a számviteli politikájában és a létesítı okirata szerinti devizaként az USD-t jelölje meg. Kötelezıen könyvvizsgálatra kötelezett lesz a következı üzleti évben az a vállalkozás (függetlenül a mentességre vonatkozó összeghatároktól), amelyeknek a tárgyévi üzleti év mérleg fordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozása van. Ezentúl közbensı mérleget kötelezı lesz készíteni abban az esetben is, ha valamely jogszabály a vállalkozó saját tıkéjének az évközi megállapításáról vagy figyelembe vételérıl rendelkezik. A külföldi pénzértékre szóló eszköz, illetve kötelezettség forint értékének meghatározásakor konkrétan bekerült a törvénybe, hogy a választott hitelintézet által meghirdetett és az MNB árfolyamon kívül lehetséges az EKB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történı átszámítás. Jelentısen növekszik a konszolidációs kötelezettségre vonatkozó összeghatár, akkor nem kell az anyavállalatnak konszolidált beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelızı két évben a következı három mutatóérték közül kettı nem haladja meg a határértéket: a) mérlegfıösszeg 5400 millió forint (eddigi határ 2700 millió) b) éves nettó árbevétel 8000 millió forint (eddigi határ 4000 millió forint) c) foglalkoztatottak átlagos száma 250 fı (nem változott). A jelenlegi szabályozás szerint halasztott ráfordításként elszámolható a devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló beruházási-, forgóeszköz hitelek árfolyamvesztesége, amit a tartozás visszafizetése vagy a finanszírozott tárgyi eszköz eladása esetén meg kell szüntetni. A módosítás alapján az érintett hitel december 31-ig történı, lejárat elıtti egyösszegő visszafizetése esetén a halasztott ráfordítást a vállalkozás választhatja, hogy három egyenlı részletben, a visszafizetés évében és az azt követı két üzleti évben szünteti meg. Általános forgalmi adó Változik az idıszakos elszámolású ügyletek teljesítési idıpontjának a meghatározása, kivéve a Ptk. szerinti közszolgáltatások esetében. A közszolgáltatásoknál továbbra is a fizetési esedékesség idıpontja minısül teljesítési idıpontnak. Minden egyéb idıszakos elszámolású ügylet esetén (újra) az elszámolási idıszak utolsó napja lesz az áfa törvény szerinti teljesítési idıpont. Az új szabályozás azokra az ügyletekre vonatkozik elıször, amelyeknél az elszámolási idıszak június 30-át követıen kezdıdik és a fizetés esedékessége június 30-át követı idıpont. Átszerkesztették az áfa törvényt és a fizetendı, illetve a levonható áfa változást érintı rendelkezések egy helyen találhatók ezentúl a törvényben. 6

7 Az adóalap utólagos csökkentésére lesz lehetıségük az adózóknak, ha az üzletpolitikájukban részletezett feltételek szerint vásárlásösztönzési célból pénzt térítenek vissza ( kupon-akciók keretében), amikor nem a terméküket közvetlenül megvásárlónak, hanem az értékesítési láncban késıbbi vevınek adják a visszatérítést. A kedvezményt nyújtó adózónak (például gyártó cég) nem kell helyesbíteni a kereskedı cég felé kiállított számláját, mivel a kedvezményt nem a kereskedınek nyújtja. A törvény rendelkezik arról, hogy milyen módon kell a gyártó cégnek dokumentálni az áfa csökkentésre alapot adó ügyletet. Az áfa kulcsok közül a sertés és a hasított félsertés áfa kulcsa változik, 27%-ról 5%-ra csökken. Az export áfa mentességének a feltétele a jelenlegi szabályozás szerint, hogy a termék az értékesítést követıen elhagyja a Közösség területét. Amennyiben a kiszállítás nem történik meg az adómentességhez elıírt idıtartamon belül, de 360 napon belül a terméket kiléptetik a Közösség területérıl, az értékesítı adóalany utólag csökkentheti az általa fizetendı áfát. Az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési munkák esetén akkor is alkalmazható a fordított adózás, ha az építkezés nem hatósági engedélyköteles, hanem csak a hatóság tudomásulvétele a feltétel. Egyes mezıgazdasági termékek (gabona, olajos magvak) fordított adózása december 31-i befejezéssel történt bevezetésre. Ezt az idıszakot most meghosszabbították december 31-éig. A jövıben a nyugtát is ki lehet elektronikus formában bocsátani. Nem lesz kötelezı a kibocsátás keltének feltüntetése azokon a nyugtákon, amelyek a bennük megjelölt szolgáltatás adott idıpontban vagy idıszakban történı igénybevételére jogosítanak. A vagyoni értékő jogokat is érinti a jövıben a tárgyi eszközök használatához kapcsolódó elızetesen felszámított áfára vonatkozó korrekció, amennyiben azok beszerzése január 1-jén vagy azt követıen történik és a vagyoni értékő jog legalább egy évet meghaladó idıtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását. Az adózók választhatják, hogy az ezt megelızıen beszerzett vagyoni értékő jogok esetén is alkalmazzák a korrekciót, ebben az esetben az önellenırzés pótlékmentesen végezhetı el. A törvénymódosítás értelmében hatósági áras lesz az online pénztárgépekhez kapcsolódó adatforgalom. Ennek részletes szabályozását külön rendelet fogja tartalmazni. Adózás rendjérıl szóló törvény A jövıben nem szükséges adóalanyként regisztráltatni magukat azoknak a külföldi vállalkozásoknak, amelyek nem letelepedettek Magyarországon és a tevékenységük csak az, hogy a) termékimportot követıen a Közösség területére értékesítik az importált terméket, vagy b) belföldön kizárólag adóraktározási eljárás alatt álló terméket értékesítenek. Az adóellenırzés megkezdésének idıpontját újraszabályozták. Ennek megfelelıen az ellenırzés továbbra is a megbízólevél kézbesítésével kezdıdik (új eljárás esetén megbízólevelet nem kell kiállítani), viszont új szabály, hogy a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthetı. Az 7

8 elektronikusan kézbesített irat az átvétel napján minısül átadottnak, ha az elektronikus rendszer a kézhezvételt visszaigazolja. Ennek hiányában az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történı ismételt elhelyezéstıl számított ötödik napot követı munkanaptól minısül kézbesítettnek az irat. A jövıben az Art alapján az adóhatóságnak jogában áll ellenırizni nemcsak az adó megállapításához szükséges iratait az adózónak, beleértve az elektronikusan tárolt adatokat is, hanem jogukban áll az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek átvizsgálása is. Eddig az adóhatóság 60 napon túl csak az adóhatóság vezetıjének engedélyével és az adózó egyidejő értesítésével tarthatta magánál az adózó iratait, 2014-tıl az Art alapján az ellenırzés befejezéséig visszatarthatják az iratokat. A feltételes adómegállapítási eljárásban a minisztérium rendelkezésére álló határidı hosszabb lesz az eddigi 60 helyett 75 nap, illetve sürgısségi eljárásban 30 helyett 45 nap. Egyszerősödik viszont a fizetendı eljárási díj meghatározása (5 millió forint, sürgısségi eljárásban 8 millió forint, illetve tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelemben 8 millió forint, sürgısségi eljárásban 11 millió forint). Az adózó a kérelem benyújtását megelızıen személyes konzultációt kezdeményezhet, ennek díja 100 ezer forint. Önellenırzésre ezentúl az adott bevallás benyújtására elıírt esedékességét megelızıen is lesz lehetıség, ebben az esetben a helyesbített adó megfizetésének az esedékessége az érintett adónemre vonatkozó határidıvel egyezik. A 12 napos üzletzárásra jogot adó mulasztások köre kibıvül a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megszegésének az esetével. Illetéktörvény Az illetéktörvény január 1-jétıl hatályos szabályai szerint mentes lesz az ajándékozási illeték alól: az osztalékra vonatkozó követelés elengedés, illetve csıdegyezség keretében vagy felszámolási eljárásban a követelés elengedése abban az esetben, ha a követelés jogosultja nem az érintett gazdasági táraság tagja. A december 31-éig hatályos szabályok szerint csak az olyan belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaság vagyoni betétjének visszterhes megszerzése tartozott a visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá, amelynek a fıtevékenysége ingatlan építésével, bérbeadásával vagy adásvételével függött össze. Az új szabályozás január 1-jétıl visszaállítja a július 14-ig fennálló szabályozást, amely szerint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaság vagyoni betétjének visszterhes megszerzése a társaság fıtevékenységétıl függetlenül a visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá tartozik. 8

9 Kapcsolat IB Grant Thornton Consulting Kft. IB Grant Thornton Audit Kft. Vámház krt.13. H-1093 Budapest T F M E Az itt megjelölt információk általános természetőek, és olyan tényeken alapulnak, amelyek változhatnak. Ezek az információk nem minısülnek a Grant Thornton Hungary által az olvasónak nyújtott könyvelési, jogi és adótanácsadásnak, így semmiképpen nem értelmezhetık akként. Ezeknek az anyagoknak nem célja, hogy megfeleljenek bizonyos helyzeteknek és alkalmasak legyenek bizonyos körülmények közötti felhasználásra, és szükség lehet néhány itt nem tárgyalt adójogi és más tényezı figyelembe vételére. Ezért - mielıtt jelen információk alapján bármilyen döntést hoznak - tanácsos felvenni a kapcsolatot a Grant Thornton Hungary-vel vagy más adószakértıvel. Az adótörvények változásai, valamint egyéb tényezık - adott esetben visszamenılegesen is - befolyásolhatják az itt bemutatottakat. A Grant Thornton Hungary nem vállal felelısséget az olvasóknak ezekrıl a változásokról való tájékoztatásáért. 9

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November 1. Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai... 1 2. Felkészülés az év végi zárásra... 2 3. Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása... 3 4. Számlázó programok... 5 1.

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22.

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. ADÓLEVÉL 2013. NOVEMBER 2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. A Parlament elfogadta a 2014. évi adótörvény-változásokat. Jelen hírlevelünkben a fontosabb és jelentősebb módosításokat foglaljuk

Részletesebben

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL Befektetési és Tanácsadó Zrt. TAO K+F KEDVEZMÉNY BŐVÍTÉSE Az adózó (választása szerint) a Tao tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása által, annak saját tevékenységi

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Adóváltozások 2014 SZJA

Adóváltozások 2014 SZJA Adóváltozások 2014 SZJA Családi adóalap- kedvezmény: o A bevallásban fel kell tüntetni a kedvezményre jogosító hónapok számát is. o Ha jogerős bírósági döntés van az elvált szülők esetében a gyermek közös

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben