Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?"

Átírás

1 Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária

2 Cégkivonat Ellenırzött adatok cégjegyzékszám székhely/központi ügyintézés helye létesítı okirat /módosítások dátumai/ tevékenységi körök jegyzett tıke képviseletre jogosultak könyvvizsgáló felügyelı bizottság adószám bejegyzett végrehajtás tagok Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2

3 Cégjegyzékszám / Cég elnevezése Székhely / Központi ügyintézés helye Cégjegyzékszám / Cég elnevezése cég azonosításához a legfontosabb adat a cégjegyzékszám cégnév másodlagos azonosító (toldatok: f.a.) Székhely / Központi ügyintézés helye székhely=> alapesetben központi ügyintézés (döntéshozatal) helye, de lehet külön megjelölt központi ügyintézési hely is központi ügyintézés helye=> magyar bejegyzett cégnek EU-n belül is (külföldi alapítási eljárás elkerülése) székhely=> joghatások=> hivatalos értesítési cím=> bírósági illetékesség nem található a társaság miért költözött el a társaság=> törvényességi felügyeleti eljárás (jogi képviselet nem kötelezı) Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 3

4 Létesítı okirat /módosítások dátumai/ Tevékenységi körök Létesítı okirat /módosítások dátumai/ alapítás dátuma milyen gyakran történnek módosulások a társaságnál? bejegyzések dátumai mikor történt egy változás /pl. üzletrész eladása/ Tevékenységi körök tevékenységek TEÁOR besorolástól független megjelölése engedélyköteles tevékenységek is szabadon bejegyezhetık => csak tényleges végzésükhöz kell engedély => rendelkezik engedéllyel a társaság?=> engedély közzététele a Cégközlönyben=> engedély bekérése ténylegesen végzett tevékenységeket APEH-hez be kell jelenteni (itt TEÁOR szerinti besorolás) Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 4

5 Jegyzett tıke Jegyzett tıke minimális (HUF ,-), vagy nagyobb tıke => törzstıke által nyújtott biztonság?=> társaság sajátosságainak figyelembevétele=> saját tıke megfelelés=> tıketartalékba helyezés új alapítású társaság + minimális törzstıke+egyszemélyi (magánszemély tag) és ügyvezetı személye megegyezik=> veszély felszámolási eljárás=> minısített többséggel rendelkezı tag felelıssége=> érvényesítésére vonatkozó bírósági gyakorlat hiánya Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 5

6 Képviseletre jogosultak Képviseletre jogosultak a) törvényes képviselık=> vezetı tisztségviselık=> csak ügyvezetık/vezérigazgató/igazgatósági tagok b) cégvezetı => társaság munkavállalója => nem vezetı tisztségviselı (képviseleti jog nem a jogszabályi elıírásból ered) c) egyéb munkavállalók képviseleti joga => képviselet terjedelme => önálló, vagy együttes cégjegyzési jog Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 6

7 Képviselet Vezetı tisztségviselık (törvényes képviselık) általános képviselet (fıszabály)=> a társaság minden ügyében korlátozás nélkül eljárhatnak korlátozott képviselet=>szabályozás létesítı okiratban=> pl. nyilatkozatokhoz legfıbb szerv hozzájárulása (értékhatár, nyilatkozat tárgya) => a társaság nevében mégis a képviselı cselekszik + korlátozás nem derül ki a cégkivonatból=> forgalom biztonsága miatt kifelé nem hatályos=> csak képviselı társaság felé való felelısségét befolyásolja több vezetı tisztségviselı=> csak írásbeli képviseletre (cégjegyzésre) egyértelmő szabályok=> Ctv. szerint szervezeti képviselet és cégjegyzés módja csak azonos lehet=> nem írásbeli képviselet? Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 7

8 Cégvezetık Munkavállalók Cégvezetık Kinevezés a legfıbb szerv határozata alapján=> általános képviseleti jog lehetséges, de nem szükségszerő=> képviseleti jog terjedelme változó Munkavállalók képviseleti joga vezetı tisztségviselıktıl (nem cégvezetı) származik => mindig csak meghatározott ügycsoportra terjed ki=> ez kifelé is hatályosul=> felhatalmazás nélküli eljárás?=> harmadik személyeknek a képviseleti jogosultságot ésszerőség határain belül ellenırizni kell=> látszaton alapuló képviselet, amikor a körülményekbıl a képviseleti jog létére lehet következtetni Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 8

9 Cégjegyzés Cégjegyzés Írásbeli nyilatkozattétel a társaság nevében=> csak szervezeti képviselethez kapcsolódik=> különbség:ügyleti képviselet (külön meghatalmazás alapján) nem tartozik ide Cégjegyzéken kívüli aláírási címpéldányból is kiderül: önálló cégjegyzési jog=> egyértelmő együttes cégjegyzés=> írásbeli nyilatkozatok szabályosságához és érvényességéhez több aláíró=> ki kivel ír alá (állandó aláíró?) Alakszerőséghez (írásbeli alakhoz) nem kötött szerzıdések érvényessége=> szóbeli nyilatkozat együttes cégjegyzésre jogosulttól=> tárgyalni lehet, de érvényessége kétséges Munkavállalók cégjegyzési joga fıszabály szerint együttes=> ez alól csak ritkán kivétel Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 9

10 Álképviselet Álképviselet Képviselı bejegyzettségének ellenırzése=> nincs bejegyezve/lejárt a képviselet=>képviseleti kétséges=> megválasztást igazoló legfıbb szervi határozat bekérése=> biztonságot csak a bejegyzés nyújt, mert addig elutasítható/visszavonható a cégbejegyzési kérelem Nem jogosult nyilatkozattétele=> álképviselet=> társaság nem biztos, hogy utóbb elismeri=> szerzıdés nem jött létre/érvénytelen=>nem köti a társaságot=> álképviselınél kártérítési kötelezettség=> jóhiszemő álképviselı - nem teljes kártérítés (elmaradt hasznokat nem) / rosszhiszemő - elvileg teljes kártérítés követelhetı=> DE társaság alkalmazottja lép fel álképviselıként társaságot terheli kártérítési kötelezettség Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 10

11 Könyvvizsgáló Felügyelı bizottság Könyvvizsgáló ellenırzöttebb mőködésre utal Gt. szerint általában nem kötelezı Számviteli törvény szerint fıszabályként kötelezı=> kivétel: árbevétel 100 M alatt+ alkalmazottak száma 50 fı alatt=>tehát nagyobb társaságoknál=>ha kötelezı, bejegyzése is kötelezı Felügyelı bizottság ellenırzöttebb mőködésre utal Gt. szerint általában nem kötelezı elsıdleges funkciója az ügyvezetés és számviteli törvény szerinti beszámoló ellenırzése feltárt hibákat csak jelezheti Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 11

12 Adószám Bejegyzett végrehajtás Adószám éves beszámoló letétbehelyezése/költségtérítés elmulasztása=> adószám alkalmazás felfüggesztése/törlése (cégjegyzékbıl kiderül)=> ha letétbe-helyezési kötelezettséget nem pótolják, adóhatóság hivatalból kezdeményezi a társaság megszőntetését => felszámolás/végelszámolás =>feltöltött beszámoló ellenırzése Bejegyzett végrehajtás APEH-hel szembeni adótartozás=> végrehajtási jog bejegyzése (fizetési kedvezménynél is fennmarad)=> felszámolást is kezdeményezhet Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 12

13 Tagok /üzletrészek/ Tagok /üzletrészek/ Mikor kezdıdött a tagviszony/tagváltozás gyakorisága/legutolsó idıpontja (cégtıl való megszabadulás?) Kft.-nél 50%, vagy 75% fölötti a részesedés aránya=> irányításra gyakorolt szerepre következtethetünk Üzletrészek megterheltsége=> jelzálogjog gyakori banki hitelnél=> ilyenkor nem idegeníthetı el Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 13

14 Cégközlöny Cégközlöny Valamennyi céggel kapcsolatos adat/ közlemény=> cégkivonatból hiányzó adatok => pl. átalakulási közlemény=> hitelezıi igények bejelentése e-cegjegyzékbıl adatok=> felszámolt/végelszámolt cég=> közlemény lehívása Cégközlönybıl=> felszámoló/végelszámoló pontos személye=> igények bejelentése csıdeljárás=> adós általi csıdvédelemi kérelem=> 24 órán belül döntés (nem elrendelt csıdeljárás)=> csak a Cégközlönybıl tudható meg Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 14

15 E-beszámolók E-beszámolók beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség=> minden kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozás (fióktelepek is) társaságok üzleti tevékenységének áttekintése=> üzleti évtıl=>mérleg tartalmáért a céget terheli felelısség beszámoló és cégkivonat=>törzstıke/tevékenységek=> tıkeerısség felmérése Mit tudhatunk meg az éves beszámolóból? Éves beszámoló részei: Mérleg eredménykimutatás - kiegészítı melléklet Legfontosabb=> mérleg és eredménykimutatás Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 15

16 Aktívák Aktívák (eszközök) Befektetett eszközök tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek=> tényleges vagyon) immateriális javak (szellemi termékek, vagyoni jogok=> értékük relatív) Forgóeszközök Követelések (vevıkövetelések=> behajthatóak még?) Pénzeszközök (pénztár=> jellemzıen alacsony összeg) Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 16

17 Passzívák / Eredménykimutatás Passzívák (források) => (saját tıke összetétele fontos) eredménytartalék tıketartalék (ázsiós tıkeemelés) kötelezettségek (hitelek összege=> magas bankhitel=> jelzálogjog) árbevételt (forgalom) anyagköltség (árrés) bérköltség (magas bérköltség=> az alkalmazottak nagyobb száma) pénzügyi mőveletek költsége adózott eredmény (megjelenik a tényleges eredmény itt) mérleg szerinti eredmény (osztalékfizetés) Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 17

18 Köszönjük a figyelmet! Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 18

1997. évi CXXXII. törvény. a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeirıl és kereskedelmi képviseleteirıl. I.

1997. évi CXXXII. törvény. a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeirıl és kereskedelmi képviseleteirıl. I. 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeirıl és kereskedelmi képviseleteirıl A nemzetközi gazdasági együttmőködés fejlesztése, a tıkeáramlás segítése, ezen

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

A felelısséget ily módon lehet megállapítani: a Cstv. 33/A -a, illetve a Ctv. 118/A -a alapján.

A felelısséget ily módon lehet megállapítani: a Cstv. 33/A -a, illetve a Ctv. 118/A -a alapján. Jegyzet ELTE - Jogi Továbbképzı Intézet A társasági jogi, a cégjogi és a kapcsolódó jogszabályok legújabb változásai Dr. Gál Judit a Fıvárosi Ítélıtábla kollégiumvezetı-helyettesének elıadása alapján 2012.

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2005. október 20-i közgyőlés 4/2005.10.20. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csıdeljárás útján történı újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Az új GT érvényesülése a számvitel rendszerében Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Bevezetés Európai Unió magyar jogrendszer folyamatos átalakítása Gazdasági társaságokról szóló törvény Cégjog

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Gál Anita Fruzsina Konzulensek:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL

SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL 1 Számviteli szabályzat az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL Készítette: Lesenszkyné Juhász Rózsa 2 I. A Csoportosulás azonosító

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet. 1. Cím

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet. 1. Cím 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN, A MÓDOSÍTÁS SZÖVEGE DŐLT BETŰVEL, ALÁHÚZÁSSAL KIEMELVE PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2 Page 1 of 82 Civil kézikönyv Portál: HÍD Egyesület e-learning portál Kurzus: Civil kézikönyv Könyv modul: Civil kézikönyv Nyomtatta: Iványi Gábor Dátum: Thursday, 5 February 2009, 11:29 PM Page 2 of 82

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek

Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek Berényiné Papp Mariann Nemzetközi Adó Tagozat, 2011.12.14. Határon átnyúló vállalkozási formák I. Fióktelep alapítására nem kötelezett külföldi vállalkozók II. Gazdasági

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben