KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, Szilasi Péter Tamás s.k. Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetıje

2 MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 1.oldal Kiegészítés a évi elıtársasági mérleghez 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZİK 1.1. A társaság bemutatása A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft jén alakult Ft alaptıkével. A jegyzett tıke : Ft pénzbeni betétbıl áll. Székhelye: 9026 Gyır, Vásárhelyi Pál u. 66. Mőködési forma: Közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaság Adószáma: Cg.száma: Cégbejegyzés kelte: A cég alapítója Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító székhelye: 9021 Gyır, Városház tér 1. Alapító képviselıje: Borkai Zsolt polgármester A Kft képviselıje: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı Elıtársasági idıszak : Mérlegkészítés idıpontja: Fı tevékenységi kör: Mővészeti létesítmények mőködtetése ( közhasznú tevékenység ) Számlavezetı pénzintézet: OTP Bank Nyrt 9022 Gyır, Teleki u. 51.

3 2.oldal A társaság vezetıje és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı (lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út 42.) évi jövedelem: - munkabér : Ft az elıtársasági idıszakra A Kft a Számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelıen készítette el a mérlegét. Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. A Kft-nél 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik. Tagok: Maász Dávid lakcím: 9081 Gyırújbarát, Komlóvölgyi út 14. Kovács Tamás lakcím: 9024 Gyır, Zrínyi M. út 72. II.em.5. Horváth Péter lakcím: 9024 Gyır, Szérőskert út tıl ig Balogh Imre lakcím: 9023 Gyır, Török István u tıl Tiszteletdíj évben nem került megállapításra. Az ügyvezetés ellenırzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft Szabó István könyvvizsgáló bevonásával ( 9012 Gyır, Hegymester u. 50.) tiszteletdíj nem került kifizetésre A könyvelést végzi: Aranytoll Kft (9021 Gyır, Szent István út 11.)

4 1.2. A számviteli politika fıvonásai 3.oldal A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelı információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint. Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplı eszközöket a számvitelrıl szóló törvény ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolókban. Az értékcsökkenés elszámolása: értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik. Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként: Immateriális javak: Vagyoni jogok 16,6 % Szellemi termékek 33% Tárgyi eszközök: Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetbıl 2% - közepes élettartamú szerk. 3% - rövid élettartamú szerk. 6% Egyéb berendezések - 100e Ft. Egyedi beszerzési értékig 100% - számítástechnikai berendezések 33% - egyéb berendezések 14,5% - jármővek 20% Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.

5 Céltartalék képzés: 4.oldal Értékvesztés: Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik Követelések esetében: Lejárat szerint: nap 0 % nap 0 % 360 naptól 50 % Ha a követelés 2012-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést. Rendkívüli tételek megítélése: Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg fıösszeg 2,0%-a Szokásos eseményektıl eltérı esetekben egyedi elbírálás alapján. 2. A KFT ÉVI GAZDÁLKODÁSA 2.1. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása. A mutató Megnevezése számítása Tárgyi eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tıke ellátottság % Likviditás Árbevétel arányos Jövedelmezıség % Tárgyi eszköz érték Összes eszköz értéke Forgóeszköz értéke Összes eszk.értéke Saját tıke Összes forrás Forgóeszköz Rövid lej.kötelez. Adózás elıtti eredm. Ért.nettó árbevétele - 52,04 51,02 1,06 -

6 5.oldal 2.2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK az elıtársasági idıszakban nincsenek Ft FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Banki kapcsolatok bemutatása OTP Bank Nyrt fıszámla Pénztár HUF Pénzeszközök összesen: AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idıbeli elhatárolása évi elıtársasági idıszakra járó alapítói mőködési célú támogatás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN SAJÁT TİKE Jegyzett tıke: Eredménytartalék 0 Tárgyévi eredmény 20 KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0

7 6.oldal Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú kölcsönök Szilasi Péter Tamás által nyújtott kölcsön Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: SZJA Munkabér Egészségbizt.Alap Nyugdíjbiztosítási Alap PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók : - éves átlagos statisztikai létszáma 1 fı Bérköltség összesen: munkabér Bérköltség megoszlása állománycsoportonként: - szellemi fogl. állomány 1 fı Egyéb bevételekbıl a mőködési támogatások összesen: Alapítóktól kapott mőködési támogatás én átutalva Ft, ebbıl az elıtársasági idıszak mőködési költségeire jutó összeg Ft. Ugyanez az összeg szerepel az aktív idıbeli elhatárolások között.

8 STATISZTIKAI SZÁMJEL CG SZÁM Megnevezés MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ELŐTÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Tárgyév A, Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 471 a, alapítótól 471 b, központi költségvetésbıl c, helyi önkormányzattól d, egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4.Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel ( pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.) B.Vállalkozási tevékenység bevétele C,Összes bevétel ( A+B ) 471 D,Közhasznú tevékenység ráfordításai 471 Anyagjellegő ráfordítások 21 Személyi jellegő ráfordítások 450 Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások(neg.készl.áll.vált.) Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E,Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F, Összes ráfordítás (D+E) 471 E FT Gyır, Keltezés: Szilasi Péter Tamás s.k. Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı

9 STATISZTIKAI SZÁMJEL CG SZÁM MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ELŐTÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Megnevezés Tárgyév G,Adózás elıtti eredmény ( C-F ) 0 H,Adófizetési kötelezettség I, Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E-H ) J, Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 E FT Tájékoztató adatok Tárgyév A, Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség 355 Ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok 95 B, A szervezet által nyújtott támogatások Ebbıl: az e rendelet 16. (5) bek.szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott. Gyır, Keltezés: Szilasi Péter Tamás s.k. Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı

10 MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ JELENTÉS A ig TARTÓ ELİTÁRSASÁGI IDİSZAKRÓL Közhasznú minısítés: közhasznú nonprofit kft Bejegyezve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg : Alapító: Gyır, Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító székhelye: 9021 Gyır, Városház tér 1. A Kft képviselıje: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı Közhasznú tevékenységek Közhasznú tevékenység: Fıtevékenység Mővészeti létesítmények mőködtetése Játékgyártás Filmvetítés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Mns. egyéb oktatás Oktatást kiegészítı tevékenység Múzeumi tevékenység Mns. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység Egyéb tevékenységi körök: Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem Kenyér-,pékáru-,édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság-,papíráru-kiskereskedelem Zene-,videofelvétel kiskereskedelem Játék kiskereskedelem Egyéb mns.új áru kiskereskedelme Csomagküldı, internetes kiskereskedelem Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Reklámügynöki tevékenység Fényképészet

11 Ft 2.oldal évben kapott mőködési támogatások valamint azok felhasználása : évi mőködési támogatás összesen: Alapítótól kapott finanszírozási támogatás mőködésre összesen: Felhasználása: A Kft mőködési költségeire az Önkormányzatnak leadott elszámolás szerint. Vezetı tisztségviselık jövedelme: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út 42. Jövedelem - munkabér : Ft Felügyelı bizottsági tagok: A Kft-nél 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik. Tagok: Maász Dávid lakcím: 9081 Gyırújbarát, Komlóvölgyi út 14. Kovács Tamás lakcím: 9024 Gyır, Zrínyi M. út 72. II.em.5. Horváth Péter lakcím: 9024 Gyır, Szérőskert út ig Balogh Imre lakcím: 9023 Gyır, Török István u tıl Tiszteletdíj nem került megállapításra.

12 Az ügyvezetés ellenırzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft 3oldal Szabó István könyvvizsgáló bevonásával ( 9012 Gyır, Hegymester u. 50. ) Tiszteletdíj nem került megállapításra Saját tıke alakulása: E Ft elıtársaság 2011 Saját tıke 500 Jegyzett tıke 500 Jegyzett de nem fizetett tıke 0 Eredménytartalék 0 Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény 0 A közhasznú tevékenység rövid ismertetése A Kft összes bevétele az elıtársasági idıszakban 471 E Ft mőködési támogatás volt én átutalva E Ft, ebbıl az elıtársasági idıszak mőködési költségeire jutó összeg 471 E Ft. Ugyanez az összeg szerepel az aktív idıbeli elhatárolások között.

13 A támogatás felhasználását a fentiekben részleteztük A Kft összes mőködési költsége és ráfordítása 471 E Ft. Ebbıl az anyagjellegő ráfordítás 21 E Ft, a személyi jellegő ráfordítás 450 E Ft. A Kft az elıtársasági idıszakban nyereséget nem ért el. Gyır, Szilasi Péter Tamás s.k. Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetıje

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2014.05.24. Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KSH 22313135881057208 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2015. február 18. Farkasné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2011. május 24.- i zárt ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben