AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)"

Átírás

1 AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta 1 alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság 2 a) alapító okiratát, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: 3... Kft A társaság idegen nyelvű cégneve: 3... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye:... A társaság székhelye 2 a) egyben a központi ügyintézés helye is. b 4 ) nem azonos a központi ügyintézés helyével: A társaság telephelye(i): A társaság fíóktelepe(i): A cég elérhetősége: A társaság alapítója Név: Cégnév (név): Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. 2 Aláhúzással jelölendő. 3 Szükség esetén kitöltendő. 4 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező. 5 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 6 Kitöltése kötelező! 7 Természetes személy esetén kell kitölteni 8 Szervezet esetén kell kitölteni.

2 Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 1... Székhely:... Képviseletre jogosult neve: A társaság tevékenységi köre(i) Főtevékenység: Egyéb tevékenységi kör(ök) 3 : A társaság ügyvezetése 4 a) 5 jogosult b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.. 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: 4 a) határozatlan b) határozott,...-ig 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje... Ft, azaz... forint, amely a)... Ft, azaz... készpénzből áll, amely a törzstőke... százaléka. b) 6... Ft, azaz... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke... százaléka A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig 4 a) a pénzbeli hozzájárulás... 8 %-át b) a pénzbeli hozzájárulásból Ft-ot be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába 9, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 1 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház, stb.esetén). 2 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 3 Szükség esetén kitölthető, bővíthető. 4 Aláhúzással jelölendő. 5 Gt. 18. (2)-(3) bekezdés 6 Szükség esetén kitöltendő. 7 Gt (2) bekezdés. 8 Pontos számmal jelölendő. Figyelemmel a Gt (1) bekezdésére, a pénzbeli hozzájárulásnak legalább az 50 %-át be kell fizetni. 9 Aláhúzással jelölendő. A cég pénztárába történő befizetés esetén a cég a bejegyzést követő 8 napon köteles pénzforgalmi számlát nyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni.

3 5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 6. A tag törzsbetétje Név (Cégnév):... A törzsbetét összege:... Ft A törzsbetét összetétele: a) Készpénz...Ft b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 7. Üzletrész A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A nyereség felosztása A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 10. Az alapítói határozat A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság ügyvezetője: 11. Az ügyvezető Név: Aláhúzással jelölendő.

4 a) határozott időre 1 b) határozatlan időre A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek) A társaságnál cégvezető kinevezésére 4 a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 12. Cégvezető Név: Kinevezés kezdő időpontja: Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 13. Cégjegyzés Név:... Név: Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 6 a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) 7 Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre A társaságnál felügyelőbizottság választására 4 a) sor kerül. b) nem kerül sor A felügyelőbizottság elnöke: 14. Felügyelőbizottság Név:... 1 Legfeljebb 5 évre ( Gt. 24. ). 2 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 3 Gt (3) bekezdés. 4 Aláhúzással jelölendő. 5 Kizárólag a 12.1 alpont aláhúzása esetén tölthető ki. 6 Szükség szerint kitöltendő. 7 Szükség szerint bővíthető. 8 A 14.1 a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendő [ Gt. 34. (2) bekezdés ]

5 Anyja neve:... Lakcím:... a) határozott időre, 2 b) határozatlan időre 3 A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: A felügyelőbizottság tagjai: Név:... Anyja neve:... a) határozott időre, 2 b) határozatlan időre 3 A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: 4... Név:... a) határozott időre, 2 b) határozatlan időre 3 A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: Könyvvizsgáló 6 A társaság könyvvizsgálója: Név: Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév: 8... Cégjegyzékszám:... 1 Aláhúzással jelölendő. 2 Legfeljebb 5 évre ( Gt. 24. ). 3 Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezetőtisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. (1) bekezdés ] 4 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 5 A a) pont választása esetén kell kitölteni. 6 A Gt a esetén. 7 Természetes személyesetén kell kitölteni. 8 Szervezet esetén kell kitölteni.

6 Székhely:... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:... Kamarai nyilvántartási száma:... Helyettes könyvvizsgáló neve:... A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 17. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének 1 a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján 2 tesz eleget A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt:... Az alapító aláírása:... Név: Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: Aláhúzással jelölendő. 2 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét. 3 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.