TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA"

Átírás

1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. alapján az alábbiak szerint kötöttek meg I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA 1. A társaság cégneve: ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 1.1. A társaság rövidített neve: ÉMOK Kft. 2. A társaság székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u A társaság telephelye 3527 Miskolc, József Attila u A társaság főtevékenységi köre: Járművezető-oktatás Egyéb tevékenységi körök: Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem Egyéb gépjármű-kereskedelem Gépjárműjavítás, karbantartás Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása Könyv-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Városi, elővárosi, város-térségi szárazföldi Személyszállítás Taxis személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti árúszállítás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Film, videó, televízió-műsor gyártása Információtechnolólógia szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Üzletvezetés 1

2 4. A társaság időtartama: Határozatlan PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Piac-, közvélemény-kutatás fordítás, tolmácsolás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személygépjármű kölcsönzése Gépjármű kölcsönzés ( 3,5 tonna fölött ) Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése Videó kazetta, lemez kölcsönzése Egyéb szabadidős-sporteszköz kölcsönzése Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Járművezető oktatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb sporttevékenység Vállalkozói munkaadói képviselet II. A TÁRSASÁG TAGJAI, ELSŐ ÜGYVEZETŐ, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 5. A társaság tagjai: A) BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 70.; cjsz ; képviseletre jogosult neve: Sárközi György Tibor) b) Görömbölyi Zsoltné ( Született: Huszárszki Mária anyja neve: Viltskó Veronika.; lakcíme: 3529 Miskolc, Budai J. u. 28.) 6. A szerződő felek a társaság első ügyvezetőjéül Ser Lászlót ( 3441 Mezőkeresztes, Szentistváni út 37. sz. an Kalivoda Magdolna) jelölik ki határozatlan időre. A munkáltatói jogokat Ser László ügyvezető gyakorolja. 2

3 7. A cégjegyzés: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetőleg előnyomtatott cégnév alá a társaság cégjegyzésére jogosultak aláírják nevüket az alábbiak szerint: ügyvezető önállóan III. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTEI ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA, IDEJE 8. A társaság törzstőkéje: Ft, azaz: Hárommillió forint, amelyből Hárommillió Ft a pénzbeli hozzájárulás 9. Az egyes tagok törzsbetétei: /a. pontban megjelölt BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság. tagé Ft, amely áll : Egymillió-ötszázharmincezer Ft készpénzből, 5/b. pontban megjelölt Görömbölyi Zsoltné tagé Ft, és amely áll amely áll: Egymillió-négyszázhetvenezer Ft készpénzből 9.2. A tagoknak a pénzbeli hozzájárulásukat a társasági szerződés aláírását követő 15. napon belül kell teljesíteniük a társaság számlájára Ha a tag a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a gazdasági társaság ügyvezetése harmincnapos határidő kitűzésével a tagsági jogviszony megszűnésének terhével felhívja a teljesítésre. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik a jogszabály erejénél fogva. Erről a gazdasági társaság ügyvezetése a tagot írásban értesíti. A tag a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 10. A társaság tagjainak kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétek szolgáltatására terjed ki. 11. A tagok üzletrészei a tagok törzsbetétjéhez igazodnak, A tagok üzletrészeinek megoszlása: 1. sz. üzletrész, amely a tőrzstőke 51.%-át képviseli és a társasági szerződés 5/a pontjában megjelölt tagé, 2. sz. üzletrész, amely a tőrzstőke 49.%-át képviseli és a társasági szerződés 5/b pontjában megjelölt tagé, A tagok azonos mértékű üzletrészeihez azonos tagsági jogok fűződnek. 12. A tagok a jogi személyiséggel és a közös tulajdonú üzletrésszel rendelkezők a mindenkori törvényes, illetőleg közös képviselőjük útján jogosultak a társaság taggyűlésein megjelenni, a határozathozatalban szavazás útján részt venni. 3

4 12.1. Az egyes tagokat megillető szavazati jog mértéke a következő: a társasági szerződés 5/a pontban megjelölt tagé 153. szavazat, a társasági szerződés 5/b pontban megjelölt tagé 147 szavazat, 13. Az üzletrész átruházásának korlátai: Az üzletrész átruházása esetén elővásárlási jog illeti ebben a sorrendben: a tagokat, a társaságot, avagy a taggyűlés által megjelölt személyt, Az üzletrészek a taggyűlés hozzájárulásával oszthatók fel a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén. 14. Nyereségfelosztás: A társaság felosztásra kerülő nyeresége a tagok között törzsbetéteik arányában oszlik meg A társaság taggyűlése osztalékelőleg fizetését is elhatározhatja a évi IV. tv. előírásai alapján. V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 15. A társaság taggyűlése: A taggyűlés hatáskörére, határozatképességére, határozathozatalaira a évi IV. tv. előírásai vonatkoznak A taggyűlés összehívásának módja: A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. Amennyiben nem szabályszerűen hívták össze a taggyűlést, akkor is megtartható a taggyűlés és határozat is hozható, ha azon valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartásához hozzájárul A taggyűlés határozatképessége: A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstőke fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van A taggyűlés helye: a társaság székhelye A határozathozatal módja: A taggyűlés határozatait ha a törvény másként nem rendelkezik a szavazati joggal jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg A taggyűlésről a évi IV. tv. szerinti jegyzőkönyvet kell készítenie az ügyvezetésnek. 16. A társaság ügyvezetése: A társaságnak egy ügyvezetője van, akit az első a taggyűlés határozatlan időre választ. Jogkörükre, feladataikra, felelősségükre a évi IV. tv aiban, továbbá a Gt aiban előírtak vonatkoznak: visszahívásához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges. A munkáltatói jogokat e szerződés 6. pontjában kijelölt ügyvezető gyakorolja. 4

5 VI. VEGYES SZABÁLYOK 17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-t és a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényt kell megfelelően alkalmazni. A szerződő felek jelen társasági szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Miskolc, február 01.-én... BORSOD VOLÁN Zrt. Képv: Sárközi György Tibor... Görömbölyi Zsoltné Ellenjegyezte:... Dr. Krausz Pál jogtanácsos, aki a B.A.Z. megyei Bíróságon A jogtanácsosi névjegyzékben, a 319. sorszámon van bejegyezve. 5

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés 5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően,

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képezőszerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Készítette és ellenjegyezte: DR. ZEKE Ügyvédi Iroda Dr. Zeke

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben