Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok Város Önkormányzata. Polgármester"

Átírás

1 Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének júliusi ülésére. Tárgy: A SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének, Ujkéry Veronika Valériának az ügyvezetői megbízatása napjával lejárt, erre tekintettel a KFT. ügyvezetőjét meg kell választani, ill. az ügyvezetői megbízatást meg kell hosszabbítani, és emiatt a társasági szerződés rendelkezéseit módosítani kell. Javaslom, hogy Ujkéry Veronika Valéria ügyvezetői megbízatása kerüljön meghosszabbításra napjáig. A Ctv. 30. (4) bekezdése szerint a cég a változásbejegyzési kérelemben meghatározhatja a jogszabályban felsorolt adatok változásának időpontját, azonban ez a cég által meghatározott változási időpont nem lehet korábbi, mint a változás alapjául szolgáló határozat meghozatalának napja. Jelen esetben a változás alapjául szolgáló határozat a SIÓKOM Nonprofit Kft. taggyűlési határozata, mely Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozatának-, valamint a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanács határozatának felhatalmazó rendelkezésein alapszik. Tekintettel arra, hogy a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa soron következő ülésére a képviselő-testületi ülés határnapját követően kerül sor,- a SIÓKOM Nonprofit Kft taggyűlése csak a DBRHÖT Tanács határozathozatalát követően határozhat az ügyvezetői megbízatás meghosszabbítása tárgyában. Mindezek miatt a fenti jogszabály alapján az ügyvezetői megbízatás (illetve a megbízatás meghosszabbítása) kezdő időpontjaként július 31. napját javaslom megjelölni. A fenti változást a társasági szerződésen is át kell vezetni, erre tekintettel javaslom, hogy a társasági szerződés pontja a fentieknek megfelelően módosításra kerüljön. Annak érdekében, hogy az időközben tett ügyvezetői intézkedések teljeskörűen jogszerűnek minősüljenek, javaslom, hogy a képviselő-testület határozatában ismerje el érvényesnek az ügyvezető tevékenységét és valamennyi intézkedését, illetve ügyvezetői jogviszonyát napjától az ügyvezetői megbízatása meghosszabbításának kezdő időpontjáig, azaz július 31. napjáig is tekintse folyamatosnak. Az előterjesztés mellékletét képezi a SIÓKOM NONPROFIT KFT i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE.

3 A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában. Határozati javaslat: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Démuth Pál alpolgármestert, hogy a társasági szerződés módosítása tárgyában tartandó taggyűlésen Siófok Város Önkormányzata, mint tag nevében a KFT ügyvezetői tisztségére július 31. napjától napjáig tartó határozott időtartamra, önálló képviseleti jogkörrel Ujkéry Veronika Valériát válassza meg, illetve ügyvezetői megbízatását ezen időtartamra hosszabbítsa meg. A felhatalmazás kiterjed a fenti tárgyban Siófok Város Önkormányzata, mint tag nevében történő szavazásra, döntéshozatalra, mindennemű jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására. 2./ Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ujkéry Veronika Valéria ügyvezetőt a változások cégbírósági bejelentésére és az ezzel összefüggő társasági szerződés módosítás ill. cégeljárás lebonyolítására, illetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére. 3./ Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ujkéry Veronika Valéria ügyvezető tevékenységét és valamennyi intézkedését napjától július 31-i megválasztása napjáig, mint az ügyvezetői megbízatás kezdő időpontjáig (ill. ügyvezetői megbízatása meghosszabbítása kezdőnapjáig) érvényesnek ismeri el, és ügyvezetői jogviszonyát ezen időszak tekintetében is folyamatosnak tekinti. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint. Siófok, június 23. Dr. Balázs Árpád polgármester

4 A SIÓKOM NONPROFIT KFT i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: A törölt részeket áthúzás, a változásokat vastag, dőlt betűtípus jelzi. 1. A társaság cégneve, székhelye 1.1. A társaság cégneve: SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: SIÓKOM Nonprofit Kft A társaság székhelye: H-8600 Siófok, Hock János köz 2. II. em. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is A cég elérhetősége: 2. A társaság tagjai 2.1. Siófok Város Önkormányzata Nyilvántartási szám: Adószám: Cím: 8600 Siófok, Fő tér 1. Képviseletre jogosult neve: Démuth Pál Miklós alpolgármester Anyja születési neve: Bene Margit Lakcím: 8600 Siófok, Zrínyi Miklós utca Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1. Törzskönyvi szám: Adószám: Képviseli: Dr. Balázs Árpád, a Társulási Tanács Elnöke Anyja születési neve: Varga Magdolna Lakcím: 8600 Siófok, József u A társaság tevékenységi köre(i) 3.1. Főtevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Raktározás tárolás

5 3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. 4. A társaság működésének időtartama, a társaság első üzleti éve 4.1. A társaság időtartama: a társaság határozatlan időre alakul A társaság első üzleti éve: A társaság első üzleti éve napján kezdődik és december 31. napján zárul. A továbbiakban az üzleti év minden évben január 01-jén kezdődik és december hó 31-ig tart. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely ,- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka A pénzbeli hozzájárulásból Ft, azaz Egyszázezer forint a cég bejegyzésére irányuló cégbírósági kérelem benyújtását megelőzően befizetésre kerül a társaság számlavezető bankjába, a társaság javára nyitott számlára Az alapító a törzstőke összegéből az alapításkor be nem fizetett Ft-ot (Négyszázezer forintot) napján befizette a társaság számlavezető bankjába, a társaság javára nyitott számlára A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 6. Az egyes tagok törzsbetétje 6.1. Név (Cégnév): Siófok Város Önkormányzata Törzsbetét összege: ,- Ft. Törzsbetét összetétele: ,- Ft készpénz Név (Cégnév): Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Törzsbetét összege: ,- Ft. Törzsbetét összetétele: ,- Ft készpénz. 7. Üzletrész 7.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

6 7.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 1. üzletrész 50 % Név (Cégnév): Siófok Város Önkormányzata Székhely: 8600 Siófok, Fő tér üzletrész 50 % Név (Cégnév): Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Székhely: 8600 Siófok, Fő tér Az üzletrészek átruházása, felosztása 8.1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt ) kivéve - szabadon átruházható Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész átruházható A társaság a saját üzletrészét a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés esetén osztható fel. 9. A nyereség felosztása A nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 10. A társaság taggyűlése A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben taggyűlés tartásával határoz Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: Név (Cégnév): Siófok Város Önkormányzata szavazatszám: 25 szavazat, arány: 50 %

7 Név (Cégnév): Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szavazatszám: 25 szavazat, arány: 50 % A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg A taggyűlést az ügyvezető az ülés időpontját 8 nappal megelőzően kiküldött meghívó útján - hívja össze. 11. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Ujkéry Veronika Valéria Születési hely és idő: Sopron, Anyja születési neve: Antal Erzsébet Adóazonosító jele: Lakcím: 7521 Kaposmérő, Gárdonyi G. u. 22. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárata: A társaság ügyvezetője: Ujkéry Veronika Valéria Születési hely és idő: Sopron, Anyja születési neve: Antal Erzsébet Adóazonosító jele: Lakcím: 7521 Kaposmérő, Gárdonyi G. u. 22. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárata: Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 12. Cégvezető A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor. 13. Cégjegyzés A társaságot Ujkéry Veronika Valéria ügyvezető önállóan képviseli. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá nevét önállóan írja.

8 14. Felügyelőbizottság A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság választására kerül sor A felügyelőbizottság elnöke:. Csorba Ottó László Anyja születési neve: Ónody Mária Adóazonosító jele: Lakcím: 8600, Siófok, Meggyfa u. 23. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: A felügyelőbizottság tagjai: Hamvas Péter Anyja születési neve: Török Márta Adóazonosító jele: Lakcím: 8600, Siófok, Birs u. 19. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: Nagy Sándorné Anyja születési neve: Diviák Ilona Adóazonosító jele: Lakcím: 8600, Siófok, Asztalos u. 48. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Bata István okleveles könyvvizsgáló Anyja születési neve: Kasza Margit Adószám: Lakcím: 8600, Siófok, Rózsa u. 31. Kamarai nyilvántartási száma:

9 A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: A társaság átalakulása, megszűnése Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a tagokat illeti meg törzsbetéteik arányában. 17. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Siófok, Siófok Város Önkormányzata Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás t a g t a g képviseletében eljárva képviseletében eljárva Démuth Pál Miklós alpolgármester Dr. Balázs Árpád, a Társulási Tanács Elnöke Ellenjegyző záradék: A társasági szerződés egységes szerkezetű szövegének áthúzással jelölt törölt és vastag, dőlt betűvel jelzett, a társasági szerződés pontját érintő az ügyvezetői megbízatás meghosszabbítása miatti módosítását a taggyűlés én megtartott taggyűlés 1/2014 sz. és 2/2014 sz. határozata alapján szerkesztettem, ellenjegyzem: Siófokon, én: Dr. Cseh Zita ügyvéd

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 10/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Döntés 500 kw-os

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok 1 a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és a gazdasági társaságokról

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2651 Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/35 550 574 E mail: titkarsag@retsagrendelo.hu Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés 5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően,

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képezőszerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Egyéb előterjesztés

Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Egyéb előterjesztés Tárgy: LISZ Kft átalakításával kapcsolatos hiánypótlás Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése A HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése amelyben a és a Duna Sétány Székház Kft. székhely:

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. P O L G ÁR M E S T ER E 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. Tel. : 52/384-103; Fax. : 384-295 ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. P O L G ÁR M E S T ER E 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. Tel. : 52/384-103; Fax. : 384-295 ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 02- án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása 170/2013.(VIII.23.)HÖ.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 354-9/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető

Részletesebben