Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről"

Átírás

1 Decs nagyközség képviselő-testületének január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 10/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Készítette: Pappné Kővári Erika pályázati és településfejl. ügyintéző Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Horváth Mónika aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság január 27. Fejlesztési Bizottság január 28. SZOKS Bizottság január 28. Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 283/2013. (XII.17.) és a 284/2013. (XII.17.) számú határozataival szándékát fejezte ki kettő darab 500 kw-os naperőmű létesítésére az önkormányzati tulajdonban lévő Decs, 0284/4. és az Őcsény, 09/46. hrsz-ú ingatlanokon. A szándéknyilatkozatokban projektcég létrehozását is támogatta a képviselő-testület. A projektcég társasági szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képzi. Kérem a T. képviselő-testületet, hozzon határozatot a naperőművek létesítéséről. Decs, január 13. Biczó Ernő polgármester

2 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (I.29.) számú határozata 500 kw-os naperőművek létesítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1.) egyet ért és támogatja kettő darab naperőmű létesítését az önkormányzat tulajdonában lévő Decs, 0284/4. és az Őcsény, 09/46. hrsz-ú ingatlanokon, 2.) a naperőművek létesítése érdekében bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő Decs, 0284/4. hrsz-ú 1,1095 ha kivett szemétlerakó telep területet, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő Őcsény, 09/46. hrsz-ú szántó művelési ágú területet a később létrejövő Decsi Naperőmű Nonprofit Kft. részére a KEOP /C pályázat útján 85%-os támogatási intenzitás mellett megvalósuló 498 kw naperőmű beruházáshoz, 3.) a jegyzőkönyv mellékletét képező társasági szerződés szerint maximum 1 millió Ft törzstőke erejéig 25%-os tulajdoni résszel, részt kíván venni a létrehozandó Decsi Naperőmű Nonprofit Kft. megalapításában, melynek fedezete az 1.) pontban írt ingatlanok bérleti díja, 4.) hozzájárul a Decs név használatához a létrehozandó nonprofit társaság cégnevében, 5.) a Decsi Naperőmű Nonprofit Kft. létrehozása érdekében az önkormányzat részéről kapcsolattartó személynek -t választja meg, 6.) a Kft. részére az induló tőke hozzájáruláson kívül más pénzügyi forrást nem bocsát rendelkezésre, jelzálogot nem biztosít, garanciát nem ad, kezességet nem vállal, 7.) a Kft. felügyelő bizottsági elnökének.-t választja meg, felügyelő bizottsági tagnak -t választja meg. 8.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a. a Decsi Naperőmű Nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzése után Decs nagyközség közvilágítása és az önkormányzat intézményeinek elektromos ellátásával kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, hogy a létesítendő naperőmű kb kwh éves termelése az áramszolgáltató felé elszámolásra kerül b. képviselje az önkormányzatot a Decsi Naperőmű Nonprofit Kft-ben. Határidő: folyamatos Felelős: Biczó Ernő polgármester Határozatról értesül: Irattár

3 A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta 1 alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság 2 a) társasági szerződését, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Decsi Naperőmű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Decsi Naperőmű Nonprofit Kft A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye: 7144 Decs, Fő u. 23. A társaság székhelye: a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: A társaság telephelye(i): A társaság fióktelepe(i): A cég elérhetősége: 2. A társaság tagjai 2.1. Név:... Születési hely és idő: Lakcím:... Cégnév (név): Decs Nagyközség Önkormányzata Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):. Székhely:7144 Decs, Fő u. 23. Képviseletre jogosult neve: Biczó Ernő polgármester Lakcím: 2.2. Név:... Születési hely és idő: Lakcím:... Cégnév (név): Első Kárpát Fejlesztési Kft. 1 A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. 2 Aláhúzással jelölendő.

4 Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: Budapest, San Marco utca C lépcsőház 1. emelet 02. Képviseletre jogosult neve: Czobor Miklós Bálint Anna Mária Lakcím: 1221 Budapest, Gerinc u. 97/b Név:... Születési hely és idő: Lakcím:... Cégnév (név): 4 Refill Impex Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 7100 Szekszárd, József Attila u. 1. Képviseletre jogosult neve: Kis Ferenc Lakcím: 7100 Szekszárd, József Attila u Név:... Születési hely és idő: Lakcím:... Cégnév (név): 6 Felső-Bácska Tárotós Szélpark Kft. Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: Képviseletre jogosult neve: Lakcím: Név: 9... Születési hely és idő: Lakcím:... Cégnév (név): 10 MADIBO Kft. Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 63. Képviseletre jogosult neve: Gyurcsik Tibor Szabó Mária Lakcím: 2040 Budaörs, Szabadság út A társaság tevékenységi köre(i) 3.1. Főtevékenység: 3511 Villamosenergia-termelés 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Villamosenergia-szállítás 3513 Villamosenergia-elosztás 3514 Villamosenergia-kereskedelem 3.3. A társaság ügyvezetése a) jogosult 3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 4 Szervezet esetén kell kitölteni. 5 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 6 Szervezet esetén kell kitölteni. 7 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 8 További tag esetén bővíthető. 9 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 10 Szervezet esetén kell kitölteni. 11 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 12 Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

5 b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására. 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: a) határozatlan b) határozott,...-ig. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje Ft, azaz Egymillió forint, amely a) Ft azaz egymillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába befizetett összeg Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100 százaléka b)... Ft, azaz... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke... százaléka Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás... százaléka A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót a) nem vettek igénybe. b) igénybe vettek. 6. Az egyes tagok törzsbetétje 6.1. Név (Cégnév): Decs Nagyközség Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft. Törzsbetét összetétele: a) Készpénz Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft Név (Cégnév): Első Kárpát Fejlesztési Kft. Törzsbetét összege: Ft. Törzsbetét összetétele: a) Készpénz Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft Név (Cégnév): Refill Impex Kft. 13 További tag esetén bővíthető. 14 További tag esetén bővíthető.

6 Törzsbetét összege: Ft. Törzsbetét összetétele: a) Készpénz Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft Név (Cégnév): Felső-Bácska Tározós Szélpark Kft.. Törzsbetét összege: Ft Törzsbetét összetétele: a) Készpénz: ,- Ft b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft Név (Cégnév): MADIBO Kft. Törzsbetét összege: Ft. Törzsbetét összetétele: a) Készpénz Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 7. A törzsbetétek teljesítési határideje 7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli hozzájárulást...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 8. Pótbefizetés 8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára a) pótbefizetést előírhat. b) pótbefizetést nem írhat elő A pótbefizetés legmagasabb összege:... Ft A pótbefizetés teljesítésének módja: a) pénzbeli hozzájárulás. b) nem pénzbeli hozzájárulás A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 15 További tag esetén bővíthető. 16 További tag esetén bővíthető.

7 8.5. A pótbefizetés legfeljebb a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen b) üzleti évenként... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága) Pótbefizetés a) azonnali teljesítési kötelezettség b) legfeljebb... hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése) A pótbefizetés visszafizetése a) a teljesítés módja szerint b) készpénzben történik. 9. Üzletrész 9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek Az üzletrész a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik. b) a tagok törzsbetétjétől eltér. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 1. üzletrész 25% Név (Cégnév): Decs Nagyközség Önkormányzata Lakóhely: 7144 Decs, Fő u üzletrész : 24% Név (Cégnév): Első Kárpát Fejlesztési Kft. Lakóhely: 1034 Budapest, San Marco utca C lépcsőház 1. emelet üzletrész 24% Név (Cégnév): Refill Impex Kft. Lakóhely: 7100 Szekszárd, József Attila u üzletrész: 10 % Név (Cégnév): Felső-Bácska Tározós Szélpark Kft.. Lakóhely:. 5. üzletrész: 17% Név (Cégnév): MADIBO Kft. Lakóhely: 1119 Budapest, Fejér Lipót u Az üzletrészek átruházása, felosztása Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt ) kivéve - szabadon átruházható Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben. b) elővásárlási jog nem illeti meg.

8 10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges. Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen a) az üzletrész átruházható. b) az üzletrész nem ruházható át A társaság a saját üzletrészét a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni. b) a vásárlástól számított... éven/hónapon belül köteles elidegeníteni. c) nem köteles elidegeníteni Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 11. A nyereség felosztása 11. Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 12. A társaság taggyűlése A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a) taggyűlés tartásával b) írásbeli döntéshozatallal is határozhat Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 1. szavazatszám 25 Név (Cégnév): Decs Nagyközség Önkormányzata Lakóhely: 7144 Decs, Fő u szavazatszám: 24 Név (Cégnév): Első Kárpát Fejlesztési Kft. Lakóhely: Budapest, San Marco utca C lépcsőház 1. emelet szavazatszám: 24 Név (Cégnév): Refill Impex Kft. Lakóhely: 7100 Szekszárd, József Attila u szavazatszám: 10 Név (Cégnév): Felső-Bácska Tározós Szélpark Kft.. Lakóhely:. 5. szavazatszám: 17 Név (Cégnév): MADIBO Kft. Lakóhely: 1119 Budapest, Fejér Lipót u A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben a) nem zárják ki. b) kizárják.

9 12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 13. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Név: Kiss Ferenc Születési hely és idő: Lakcím:7100 Szekszárd, József Attila u. 1. Adóazonosító jel: Az ügyvezetői megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: A társaság ügyvezetője: Név: Czobor Miklós Születési hely és idő: Budapest, Bálint Anna Mária Lakcím: 1221 Budapest, Gerinc u. 97/b. adóazonosító jel: Az ügyvezetői megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 14. Cégvezető A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Születési hely és idő: Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja: Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név: Kiss Ferenc Név: Czobor Miklós 15. Cégjegyzés Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név: :... és Név: :...

10 együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre A társaságnál felügyelőbizottság választására a)sor kerül. b) nem kerül sor. 16. Felügyelőbizottság A felügyelőbizottság elnöke: Név: Lakcím A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: A felügyelőbizottság tagjai: Név: Lakcím:. A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta:... Név: Szőkéné Letovai Irén Magdolna Kürti Irén Lakcím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 74. 4/7 A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Név: Lakcím:... Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév:... Cégjegyzékszám:... Székhely:... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:... Kamarai nyilvántartási száma: Lakcím:... Helyettes könyvvizsgáló neve:...

11 ... Lakcím:... A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 19. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján tesz eleget A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: 2014 napján Tagok aláírása: Név: Decs Nagyközség Önkormányzata Név: Első Kárpát Fejlesztési Kft. Név: Refill Impex Korlátolt Felelősségű Társaság Név: Felső-Bácska Tározós Szélpark Kft.. Név: MADIBO Kft. Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés 5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képezőszerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 3/a melléklet A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: "Sashalmi Piac" Kft 1163 Budapest Sashalmi tér 1. "Átalakulással létrejövő jogutód tt Vagyonleltár

Részletesebben

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése A HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése amelyben a és a Duna Sétány Székház Kft. székhely:

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben