Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc."

Átírás

1 Az új GT érvényesülése a számvitel rendszerében Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

2 Bevezetés Európai Unió magyar jogrendszer folyamatos átalakítása Gazdasági társaságokról szóló törvény Cégjog 2

3 A törvénymódosítások indokai I. Gyorsabbá, egyszerőbbé és olcsóbbá tenni a társaságok alapításának folyamatát. Átláthatóbbá tenni a társaságok mőködését. Differenciáltabbá és rugalmasabbá tenni a szabályozást. Növelni a cégbíróságok törvényességi felügyeletet ellátó, jogorvoslati lehetıségeket nyújtó szerepét. Növelni a korszerő kommunikációs eszközök igénybevételét a cégnyilvántartásban. 3

4 A törvénymódosítások indokai II. Javítani a közérthetıséget és a más törvényekkel való összhangot (számviteli, könyvvizsgálói, tıkepiaci stb.) Harmonizálni a magyar társasági jogot az idıközben megváltozott közösségi irányelvekkel és normákkal, valamint a tagállamok nemzeti jogalkotásával. Olyan szabályozás létrehozása, amely versenyképes, befektetıbarát, kiszámítható, áttekinthetı, garantálja a piac biztonságos mőködését, és nem korlátozza a gazdasági 4 tevékenységet.

5 A Gt. közös szabályainak változása * A cégformával kapcsolatos változások * A társasági szerzıdéssel kapcsolatos változások * A befolyásszerzéssel kapcsolatos változások * A társaság legfıbb szervével kapcsolatos változások * Az ügyvezetést érintı változások * A felügyelı bizottsággal kapcsolatos változások * A könyvvizsgálattal kapcsolatos változások * A kisebbségek változása és a hitelezık 5 védelmi jogainak

6 A cégformával kapcsolatos változások Nem lehet új közös vállalatot alapítani, de a régiek tovább mőködhetnek. Nem lehet közhasznú társaságot alapítani után, de a régiek ig tovább mőködhetnek. (társ.szerz.módosítás KFT, átalakulás más nonprofit társasággá, jogutód nélküli megszőnés) Nonprofit gazdasági társaságként bármelyik társasági forma mőködhet majd. Egyszemélyes társaság is alapíthat újabb egyszemélyes társaságot 6

7 A társasági szerzıdés változásai Társasági szerzıdésminta cégalapításhoz Társasági szerzıdésben csak egy fıtevékenység Csak az elsı vezetı tisztségviselık, FB tagok és könyvvizsgáló adatát kell megadni Bármilyen vállalkozási formánál apportálható a követelés 7

8 Befolyásszerzéssel kapcsolatos változások konszernjog rész helyett elismert és tényleges vállalatcsoport Elismert vállalatcsoport: azonos azonos üzleti célok miatt összetartozó társaságok összessége Tényleges (nem önálló jogi személy, nem egyesület) vállalatcsoport: Az uralkodó tag (anyavállalat) és az ellenırzött társaság(ok) közötti együttmőködés tartós és stabil; kialakítottak és érvényesítenek egy egységes, vállalatcsoport szintő üzleti koncepciót; a részt vevı társaságok között biztosított az elınyök és hátrányok kiegyensúlyozott megosztása. 8

9 Közkereseti társaság, Betéti társaság Tárgy Régi Gt. szerint Új Gt. szerint Apport tartalma Elszámolás a társasági jogviszony megszőnésekor Nem határozta meg egyértelmően e cégformáknál. Nem voltak részletes szabályok. Általános szabályok vonatkoznak rájuk. Az elszámolásra részletes diszpozitív szabályokat ad. 9

10 Elszámolás a társasági jogviszony megszőnésekor Kilépés idıpontjában elszámolás. fennálló állapot szerinti Megállapodás hiánya esetén: diszpozitív szabály alkalmazásával. A tagokat akkora rész illeti meg a saját tıkébıl, amekkora a vagyoni hozzájárulásuk aránya a jegyzett tıkén belül. A saját tıke értékének meghatározásakor a forgalmi értékbıl kell kiindulni, ami nem feltétlenül egyenlı a könyv szerinti értékkel. 10

11 Számított tıke meghatározása - az eszközöket és terheket (CT.,Köt.,PIE) át lehet értékelni - a nyilvántartásban értékkel nem szereplı eszközöket fel lehet venni - a nyilvántartásban nem szereplı terheket figyelembe lehet venni Átértékelt eszközök értéke - Terhek értéke Számított saját tıke értéke (Az elızıekben jelölt hányada illeti meg a kilépı tagot, tagokat.) 11

12 Korlátolt felelısségő társaság Cégalapítással kapcsolatos változások: Nincs elıírva, hogy mivel jön létre (a (a pénzbeli és a nem pénzbeli rész arányára nincs megkötés, a pénzbeli rész összegének nem kell elérni a törzstıke 30 %-át, legalább 1 mft-ot ot.) Három éven belül is teljesíthetı az apport (ha a törzstıke felét) Nem kell befizetni (a törzsbetétként minimum (ha mértéke nem éri el egymillió forintot (a jegyzett, de be nem fizetett pénzbeli rész befizetése történhet a házipénztárba is, ha a társ. szerzıdésben rögzítették; ügyvezetı nyilatkozata) Az apport értékelés cégpapírokhoz (nem tagoknak külön szempontjait) szempontjait is csatolni kell (nem kötelezı könyvvizsgáló, sem szakértı igénybevétele, a nyilatkozatban kell meghatározniuk az apport értékelés A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulását tıkeleszállítás esetén a társaságtól visszakövetelheti a 12

13 Egy KFT alapításának minimális feltételei Megnevezés A törzstıke minimuma Régi Gt. szabályai szerint Új Gt. szabályai szerint 3 millió Ft 3 millió Ft - Ebbıl pénzbetét A bejegyzési a társaság Legalább 30 %, de min. 1 mó Ft kérelem benyújtásáig rendelkezésére - Pénzbeli hozzájárulás A pénzbetét 50 %-a, de legalább 1 mó Ft Nincs megkötés az alapítóknak kell bocsátania A pénzbetét 50 %-át - Apport Az apport 100 %-át Az apport 100 %-át, de ha nagysága kisebb a törzstıke 50 %-ánál, akkor 3 éven belül is teljesíthetı 13

14 Társaság és a tagok közötti jogviszony Az Rt-re vonatkozó érvényesülése a KFT-nél is osztalékfizetési szabályok Osztalékelıleg kifizetés feltételeinek szigorodása Saját üzletrész visszavásárlásának idıkorlátja megszőnt mennyiségi és A veszteség pótlásához már nem szükséges pótbefizetéseket vissza kell fizetni (azoknak a tagoknak, akik a visszafizetés idıpontjában a hatályos tagjegyzékben szerepelnek) 14

15 Osztalékfizetésre vonatkozó elıírások A kifizetendı osztalék Forrása a tárgyévi adózott eredmény (a (a szabad eredménytartalékkal kiegészített) és az eredménytartalék lehet /a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredmény helyett/ Maximuma a számviteli törvény szerint helyesbített saját tıke és a törzstıke viszonyától függ (ST> JT) /nem a számviteli jogszabályok szerint számított/ Pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékő juttatással is kifizethetı Annak fizethetı, aki az osztalékfizetésrıl döntı taggyőlés idıpontjában a tagjegyzékben szerepel (kivéve, ha a társ.szerzıdésszerzıdés ettıl eltérı idıpontot határoz meg) 15

16 Kifizethetı osztalék megállapítása Régi Gt. szerint Adózott eredmény (ha +) Eredménytartalék (ha +) Osztalékfizetésre rendelkezésre álló forrás ( ) Adózott eredmény (ha -) Eredménytartalék (ha -) Jegyzett, de még be nem fizetett tıke Tıketartalék Összes csökkentı tétel ( ) max. 0-ig Kifizethetı osztalék (3. 8.) Új Gt. szerint Adózott eredmény Pozitív eredménytartalék Osztalékfizetésre rendelkezésre álló forrás ( ) Negatív eredménytartalék Jegyzett, de még be nem fizetett tıke Kifizethetı osztalékot csökkentı tényezık ( ) Tıketartalék (max. a 6. pont értéke) Kifizethetı osztalék ( ) Ellenırzés: Saját tıke osztalékfizetés után - Lekötött tartalék - Értékelési tartalék Egyenleg (ha > JT, akkor fizethetı) Ellenırzés: Saját tıke osztalékfizetés után - Lekötött tartalék - Értékelési tartalék Egyenleg (ha > JT, akkor fizethetı) 16

17 Osztalékelıleg fizetésének feltételei Társasági szerzıdés ezt megengedi Egy közbensı mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalékfizetéshez szükséges fedezettel A tagok vállalják az osztalékelıleg visszafizetését, amennyiben a végleges beszámoló alapján nem lenne erre lehetıség 17

18 Saját üzletrészek helye az új Gt-ben Megszerzés helyett adásvétel Nem köti a tv. a törzstıke arányához (eddig max. 1/3- ad lehetett) A megvásárolt saját üzletrész elidegenítésénél az 1 évi határidıtıl el lehet térni Az osztalék nem a társaságot illeti meg, hanem azt a tagokat megilletı részesedésként kell figyelembe venni. Saját üzletrész után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, hanem már a határozatképesség számításakor is figyelmen kívül kell hagyni. 18

19 Törzstıke felemelése és leszállítása Lehetıség nyílt az Rt-hez hasonlóan: a feltételes tıkeleszállításra: 3 mó Ft alá is leszállítható a törzstıke, ha a tıkeleszállítással egyidejőleg tıkeemelésre is sor kerül, és ezáltal a törzstıke nagysága eléri legalább a 3 mó Ft-ot. (Ebben az esetben a tıkeleszállítás célja nem a tıkekivonás, hanem a veszteség rendezése.) törzstıke max. 10 %-ának átcsoportosítása, leszállítása a lekötött tartalék javára (az így képzett lekötött tartalék kizárólag a társasági veszteségek csökkentésére vagy utóbb a társaság törzstıkéjének a felemelésére fordítható, és tilos abból a tagok javára kifizetést teljesíteni) 19

20 Részvénytársaságok Zártkörően mőködı részvénytársaságok: A törzsrészvény minimális névértékének meg kell haladnia az alaptıke 50 %-át Újfajta elsıbbségi részvény bocsátható ki, az elsıbbségi jogok kombinálhatóak A pénzbeli hozzájárulási kötelezettség 30 %-ról 25 %-ra csökkent Az apport független könyvvizsgálata, szakértése, alátámasztottsága (nem minden esetben kell könyvvizsgálói jelentés) Saját részvényekre vonatkozó szabályok bıvülése Alaptıke biztosításának módozatai kerültek felsorolásra 20

21 Részvénytársaságok Nyilvánosan mőködı részvénytársaságok július 1-je után nem bocsáthat ki vétójogot biztosító szavazatelsıbbségi részvényt Alapításkor nem kötelezı a túljegyzés visszautasítása (ha az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti legmagasabb kibocsátási értéket a lejegyzett részvények névértékének összege meghaladja) Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptıke-emelés emelés csak pénzbeli hozzájárulással lehetséges Ha az alaptıke-emelésemelés során a részvények kibocsátási értéke meghaladja a névértéket, akkor a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni. 21

22 Egy Rt alapításának minimális feltételei Megnevezés A törzstıke minimuma Régi Gt. szabályai szerint Új Gt. szabályai szerint 20 millió Ft 20 millió Ft - Ebbıl pénzbetét Nincs megkötés Nincs megkötés A bejegyzési a társaság kérelem benyújtásáig rendelkezésére az alapítóknak kell bocsátania - Pénzbeli hozzájárulás A pénzbetét 30 %-a, de A pénzbeli hozzájárulást legalább 10 mó Ft vállalónak a részvény név-, illetve kibocsátási értékének a 25 %-át - Apport Az apport 100 %-át, de - zrt-nél nél,, ha a nagysága kisebb az alaptıke 25 %- ánál, akkor 5 éven belül is teljesíthetı 22 - nyrt-nélnél a 100 %-ot Az apport 100 %-át, de - zrt-nél,, ha a nagysága kisebb az alaptıke 25 %- ánál, akkor 5 éven belül is teljesíthetı - nyrt-nélnél a 100 %-ot

23 Köszönöm a figyelmet! 23

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 18117-12/2013. 11. Elıkészítı: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg Pénzügyi számvitel Saját tőke 1 Saját tőke, céltartalékok Egy cég stabilitását, likviditását, erejét, biztonságát, komolyságát elsősorban a saját tőke nagysága jelzi. A saját tőke elhelyezkedése a mérlegben

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2005. október 20-i közgyőlés 4/2005.10.20. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozás alapítása Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozások formái Egyéni vállalkozások Társas vállalkozások Részvénytársaságok Gısi Zsuzsanna 2 Gısi Zsuzsanna 3 Gısi Zsuzsanna 4 Gısi Zsuzsanna 5 Magyarországi

Részletesebben

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Gál Anita Fruzsina Konzulensek:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 256. sz. elıterjesztés melléklete egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, adószáma: 15416566217, Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR EURÓPA JOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS SZAKDOLGOZAT

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR EURÓPA JOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS SZAKDOLGOZAT DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR EURÓPA JOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS SZAKDOLGOZAT Jogharmonizációs törekvések Magyarországon Az Európai Közösség 1. számú és 11. számú Társasági Jogi Irányelve alapján

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája A Gt., Ctv., Szöv.tv., Hpt., Tpt. és a kapcsolódó jogszabályok (tervezett) módosításai és azok hatása. Budapest, 2006. december 11.

Részletesebben

Rutin és egyéb feladatok

Rutin és egyéb feladatok Rutin és egyéb feladatok Szóbeli vizsga kérdés vázlatok Dr Gısi Zsuzsanna 5. tétel Ön egy sportvállalkozás indítását tervezi. Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek a sporttörvényben megállapított

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 1 SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 3:161. [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei

Részletesebben

A korlátolt felelősségű társaság

A korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság fogalma A korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (rövidítve: kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből

Részletesebben

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft.

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az ABBÁZIA Idegenforgalmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által korábban zárt körben kibocsátott 10.500 db dematerializált törzsrészvény nyilvános értékesítéséhez. Ár: 10.700,-

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2012. október 31. ALAPSZABÁLY A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez)

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) 1. napirendi ponthoz: A 2015 február 6-i taggyőlésen a Társaság döntött a Társaság törzstıkéje felemelésérıl, mely törzstıke-emelés

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben