Grant Thornton Hungary News december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grant Thornton Hungary News. 2014 december"

Átírás

1 Grant Thornton Hungary News 2014 december

2 Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy feltétlenül olvassák el az alábbi tájékoztató levelünket, amennyiben a cégük az Európai Közösség más tagállamából Magyarországra közúton terméket hozat be, Magyarország területérıl az Európai Közösség valamely tagállamába közúton terméket szállíttat, más vállalkozás részére belföldi közúton szállított termékeket értékesít, vagy más vállalkozástól belföldi közúton szállított terméket vásárol. Kérjük, hogy olvassák el a kockázatos termékekre vonatkozó tájékoztatónkat is, amennyiben a cégük a fentiek szerint élelmiszert, ruhanemőt, építıanyagokat, vegyi anyagokat vagy hasonló termékeket szállít vagy szállíttat, mert ebben az esetben szigorúbb szabályok érvényesek. Üdvözlettel Waltraud Körbler IB Grant Thornton Consulting Kft. E Tartalom Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) 1. EKAER rendszer hatálya 2. Bejelentésre kötelezettek 3. Bejelentés alóli mentesség 4. Regisztráció 5. EKAER szám igénylése 6. EKAER szám módosítása 7. Szankciók 8. Kockázatos termékek szállítására vonatkozó speciális szabályok 9. Köztartozásmentes adatbázisba való felvétel igénylése 10. Egyéb fontos információk 2

3 1. EKAER rendszer hatálya január 1-jétıl egy közúti áruforgalmi ellenırzı rendszer kerül bevezetésre Magyarországon, amely az útdíjköteles jármővekkel szállított termékekre és a kockázatos termékek szállítására terjed ki (EKAER rendszer). A rendszer lényege, hogy olyan útdíjköteles jármővekkel történı termékszállításra, illetve kockázatos termék szállításra, amelynek kiinduló állomása vagy célállomása Magyarországon található csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a szállítást a fuvarozás megkezdése elıtt az adóhatóságnak elektronikus úton bejelentették és azt az adóhatóság tudomásul vette. Fontos kiemelni, hogy a bejelentési kötelezettség nem az áru fuvarozóját terheli, hanem azokat a cégeket, amelyek az árut feladják, illetve fogadják. Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben ún. kockázatos termékek szállításra történik, akkor a rendszer kiterjed a nem útdíjköteles jármővel történı szállításokra is. Kockázatos terméknek minısülnek várhatóan egyes élelmiszerek, ruhanemők, építıanyagok, vegyi anyagok vagy hasonló termékek. Amennyiben cégük kockázatos terméket szállít vagy szállíttat, akkor kérjük, hogy olvassák el a kockázatos termékekre vonatkozó tájékoztatónkat is, amelyben a részletszabályokat ismertetjük. Útdíjköteles gépjármőnek a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsi, vontató - ideértve a nyerges vontatót is -, valamint az ilyen gépjármőbıl és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló jármőszerelvény minısül. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az egyes ügyletek esetén kire teljed ki a bejelentési kötelezettség. 2. Bejelentésre kötelezettek 2.1. Magyarországra történı termékszállítások Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területén található átvételi címre történı termékszállítások esetében a címzett köteles a fuvarozás megkezdése elıtt az adóhatósághoz bejelenteni a fuvarozás adatait (lásd 5. pont). A bejelentés alapján az adóhatóság egy ún. EKAER számot állapít meg, amelyet a bejelentésre kötelezett köteles a fuvarozás megkezdése elıtt a fuvarozónak átadni. A fuvarozás befejezésesét követıen a címzett vagy a terméket átvevı köteles a gépjármő kirakodási helyre érkezésének idıpontját is bejelenteni az adóhatósághoz, legkésıbb a gépjármő kirakodási címre való érkezését követı munkanapon. A bejelentési kötelezettség nemcsak vásárlás keretében történı szállításra vonatkozik, hanem saját termék mozgatására is, például bérmunka céljából Európai Unióba induló termékszállítások Magyarország területén található feladási címrıl az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történı termékszállítások esetében a feladó köteles a fuvarozás megkezdése elıtt az adóhatósághoz bejelenteni a fuvarozás adatait (5. pont). A bejelentés alapján az adóhatóság egy ún. EKAER számot állapít meg, amelyet a bejelentésre kötelezett köteles a fuvarozás megkezdése elıtt a fuvarozást végzı vagy azt szervezı rendelkezésére bocsátani. A felrakodás megkezdésének idıpontját a felrakodó köteles bejelenteni a termék gépjármőre történı felrakodásának megkezdésekor. 3

4 Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a bejelentési kötelezettség nemcsak a termékértékesítés keretében történı szállításra vonatkozik, hanem saját termék mozgatására is Belföldi szállítások A belföldi feladási címrıl belföldi átvételi címre történı értékesítés esetén csak az elsı belföldi áfa köteles értékesítéseket kell bejelentési azzal, hogy a végfelhasználónak (magánszemélynek) történı termékértékesítések nem tartoznak az EKAER rendszer hatálya alá. Belföldi szállítás esetén a feladó köteles bejelenteni az adóhatósághoz a fuvarozás adatait, legkésıbb a termék gépjármőre történı felrakodásának megkezdéséig. A fuvarozás befejezését követıen a címzett (átvevı) vagy a feladó köteles a gépjármő kirakodási helyre érkezésének idıpontját is bejelenteni az adóhatósághoz, legkésıbb a gépjármő kirakodási címre való érkezését követı munkanapon. 3. Bejelentés alóli mentesség Mentesül a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjármővel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélkül értéke a 2 millió forintot nem haladja meg. 4. Regisztráció Az EKAER rendszer adóhatósági regisztrációt követıen használható, amely december 20-ától elérhetı web portálon keresztül lehetséges. Az EKEAR rendszer web portálja a https://ekaer.nav.gov.hu internetes címen érhetı el. Az EKÁER regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki a bejelentésre kötelezett képviseletére a rá vonatkozó szabályok szerint jogosult, azaz az adózó vagy törvényes képviselıje, valamint az is, aki a NAV-nál állandó meghatalmazottként szerepel. A fenti feltételekkel rendelkezı személyi kör az EKÁER szempontjából elsıdleges felhasználónak minısül, s mint ilyen jogosult lesz a regisztrációt követıen más felhasználók számára az EKÁER rendszerben jogosultságokat biztosítani illetve visszavonni mindaddig, míg e feltételeknek megfelel Az elsıdleges felhasználó regisztrációjának folyamata Az adózó vagy a képviseletére jogosult személy elsı lépésben saját magát azonosítja, azaz megadja személyi adatait az ügyfélkapus beazonosítás érdekében. A beazonosítás sikere esetén következı lépésként a bejelentésre kötelezettre vonatkozó adatok megadása szükséges. Elsıként a bejelentésre kötelezett gazdálkodói típusának, adószámának és egyéb adatainak megadásával További, másodlagos felhasználók bejelentése Sikeres EKÁER regisztrációt követıen az elsıdleges felhasználó jogosult az EKAER felületen a bejelentésre kötelezetthez további felhasználókat felvenni, eltávolítani azok jogosultságait kezelni. Ez a menüpont szolgál arra is, hogy az új felhasználók számára a jogosultságok terjedelmét meghatározza az elsıdleges felhasználó. Fontos, hogy a további, másodlagos felhasználók jogosultsága csak elsıdleges felhasználó által szüntethetı meg. 4

5 5. EKAER szám igénylése Az EKAER regisztrációt követıen van lehetıség az egyedi szállításokhoz kapcsolódó bejelentéshez, amely során az adóhatóság az egyes szállításokhoz kapcsolódó EKAER számot megállapítja. Kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy az egyes szállításokhoz külön-külön kell EKAER számot igényelni, illetve abban az esetben, ha egy szállításhoz több címzett tartozik, akkor címzettenként külön-külön EKEAR szám szükséges. Az EKAER szám igénylése során az alábbi adatokat kell bejelenteni: feladó adatai (név, adóazonosító szám), felrakodás címe, címzett adatai (név, adóazonosító szám), kirakodás (átvétel) címe, kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerően használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel, az EKAER számhoz tartozó termék(ek): o általános megnevezése, o vámtarifaszáma 4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig, o az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kgban, o veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma, o a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll, a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet: o termékértékesítés, o termékbeszerzés, o bérmunka, o egyéb cél, egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó érték, amely o termékbeszerzés vagy termékértékesítés esetén az adó nélküli ellenérték, o egyéb célú közúti fuvarozás esetén az adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli elıállítási érték a termék közúti fuvarozásához használt gépjármő forgalmi rendszáma, az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címrıl belföldi rakodási címre történı fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármő kirakodási (átvételi) helyre érkezésének idıpontja, a Magyarország területérıl az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a termék fuvarozására használt gépjármőre történı felrakodás megkezdésének idıpontja. Az adóhatóság által lefolytatott ellenırzés során az EKAER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, az adatok valódiságáért a bejelentésre kötelezett tartozik felelısséggel. Az EKAER szám a megképzésétıl számított 15 napig érvényes, tehát a fuvarozást 15 nap alatt be kell fejezni. Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy az EKAER szám érvényességéhez szükséges a fuvarozást végzı gépjármő forgalmi rendszámának megadása is. A szabályok szerint az EKAER szám igénylése forgalmi rendszám nélkül is lehetséges, azonban ebben az esetben a bejelentést legkésıbb a fuvarozás megkezdéséig ki kell egészíteni a rendszámmal is. 5

6 6. EKAER szám módosítása Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy az EKAER szám megképzését követıen a bejelentett adatokat nem lehet módosítani, kivéve az alábbi adatokat kivételével: az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó érték a termék közúti fuvarozásához használt gépjármő forgalmi rendszáma 7. Szankciók Ha az adóhatóság az ellenırzése során megállapítja, hogy az adott fuvarozáshoz kapcsolódóan az adózó nem igényelt EKAER számot vagy a bejelentési kötelezettséget hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, akkor a szállított áru igazolatlan árunak minısül és az igazolatlan áru értékének 40%- áig terjedı mulasztási bírságot szabhat ki a hatóság. Az EKAER rendszerben történı bejelentés elmulasztását, hibás bejelentését az adóhatóság január 31-ig még nem szankcionálja. 8. Kockázatos termékek szállítására vonatkozó speciális szabályok 8.1. Értékhatár nem útdíjköteles jármővel történı szállítás esetén A jogszabályi rendelkezések szerint abban az esetben, ha kockázatos termékek szállítása történik, akkor ezen termékek vonatkozásában akkor is terheli az adózót a bejelentési (EKAER szám igénylési) kötelezettség ha a fuvarozás nem útdíjköteles jármővel történik. A bejelentési kötelezettség csak akkor keletkezik nem útdíjköteles jármővel történı szállítás esetén, ha az egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 ezer forintot meghaladja, illetve egyéb kockázatos termékek esetén a tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja Mentességek útdíjköteles jármővel szállított kockázatos termékek esetén Mentesül a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjármővel egy fuvarozás keretében szállított kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 ezer forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetén a tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg Kockázatos termékek köre A kockázatos termékek körérıl a nemzetgazdasági miniszter rendeletben rendelkezik, amely jelen pillanatban csak tervezet formában érhetı el. A tervezet alapján az alábbi termékcsoportok tartoznak a kockázatos termékek közé, pontos besorolás csak a rendelet-tervezetben szereplı vámtarifaszámok alapján lehetséges. Kockázatos élelmiszerek: húsok, vágási melléktermékek tej, tejszín tojás méz zöldség gyümölcs (frissen, hőtve, fagyasztva és szárítva) kávé gabonafélék olaj 6

7 állati vagy növényi zsír és frakciói kolbász és hasonló termékek cukor és változatai Egyéb kockázatos termékek: állatok etetésére szolgáló készítmény homok kavics sóder zúzott kı kátrány trágyázó szer kenıanyagok szerves oldószer, hígító tőzifa ruhanemő lábbeli 8.4. FELIR Szeretnénk felhívni az élelmiszer szállításával foglalkozó ügyfeleink figyelmét, hogy az EKAER rendszer az élelmiszer-felügyeleti hatóság (NÉBIH) hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag un. FELIR (élelmiszer-felügyeleti információs rendszer) azonosítóval rendelkezı ügyfelek számára ad számot Biztosíték nyújtási kötelezettség Kockázatos termékek Közösségen belüli beszerzése, illetve saját áru Magyarországra történı behozatala esetén továbbá az elsı belföldi adóköteles nem végfelhasználónak (magánszemélynek) történı értékesítés esetén a termékértékesítést megvalósítónak fı szabály szerint kockázati biztosítékot kell nyújtania az adóhatóság részére. A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a bejelentés megelızı 60 napban teljesített EKAER számhoz tartozó szállítások értékének 15%-át. A biztosítékot legkorábban január 31-éig kell nyújtani. A biztosíték nyújtási kötelezettség alól mentesül az adózó az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, legalább 2 éve mőködik, az adószáma nincsen felfüggesztve. 9. Köztartozásmentes adatbázisba való felvétel igénylése Szeretnénk felhívni a szíves figyelmüket arra, hogy a kockázatos termékek szállítása esetén nyújtandó biztosíték nyújtás alóli mentesség egyik feltétele, hogy az adózó a köztartozásmentes adatbázisban szerepeljen. Az adóhatóság a köztartozásmentes adatbázist minden hónap 10-én frissíti, ezért az a cég, amely még nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban az legkorábban január 10-étıl szerepelhet benne, feltéve, hogy a cég legkésıbb december 31-ig kéri a köztartozásmentes adatbázisban való szerepeltetését. A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülés érdekében javasoljuk, hogy amennyiben a cégük még nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, akkor legkésıbb december 31-éig kérjék az adatbázisba való felvételüket, amely a KOMA nyomtatvány ügyfélkapun történı benyújtásával lehetséges. 10. Egyéb fontos információk Az EKAER web portál a https://ekaer.nav.gov.hu címen érhetı el, ahová várhatóan az EKAER rendszerrel kapcsolatos adóhatósági tájékoztatások is elérhetıek lesznek. Az adóhatóság várhatóan december 20-áig részletes tájékoztatót fog közzétenni az EKAER rendszerrel kapcsolatban, ezért kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az adóhatóság honlapját. 7

8 Az EKAER rendszerhez kapcsolódó miniszteri rendeltek a NGM tájékoztatása szerint a héten várhatóan megjelennek, mellékelten küldjük a jogszabály tervezetét magyar nyelven. Amennyiben mi vagyunk az adózási képviselıjük, a következı napokban megkeressük Önöket a regisztráció részleteivel kapcsolatban. További kérdések esetén természetesen állunk rendelkezésükre. 8

9 Kapcsolat IB Grant Thornton Consulting Kft. IB Grant Thornton Audit Kft. Vámház krt.13. H-1093 Budapest T F M E Az itt megjelölt információk általános természetőek, és olyan tényeken alapulnak, amelyek változhatnak. Ezek az információk nem minısülnek a Grant Thornton Hungary által az olvasónak nyújtott könyvelési, jogi és adótanácsadásnak, így semmiképpen nem értelmezhetık akként. Ezeknek az anyagoknak nem célja, hogy megfeleljenek bizonyos helyzeteknek és alkalmasak legyenek bizonyos körülmények közötti felhasználásra, és szükség lehet néhány itt nem tárgyalt adójogi és más tényezı figyelembe vételére. Ezért - mielıtt jelen információk alapján bármilyen döntést hoznak - tanácsos felvenni a kapcsolatot a Grant Thornton Hungary-vel vagy más adószakértıvel. Az adótörvények változásai, valamint egyéb tényezık - adott esetben visszamenılegesen is - befolyásolhatják az itt bemutatottakat. A Grant Thornton Hungary nem vállal felelısséget az olvasóknak ezekrıl a változásokról való tájékoztatásáért. 9

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is.

termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíjköteles jármővekkel végzett fuvarozásra is. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszerrıl (EKAER) Útdíjköteles gépjármővel közúti árufuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. július 10.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. július 10. Főbb EKAER tudnivalók 2015. július 10. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra. dr. Horváth Gábor 2015. március

Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra. dr. Horváth Gábor 2015. március Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra dr. Horváth Gábor 2015. március Cél: ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER = EKAER Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása;

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel 1. EKAER szabályok 2 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései 22/E. (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. A rendelet várhatóan az alábbiakat szabályozza:

Hírlevél. Tartalom. A rendelet várhatóan az alábbiakat szabályozza: Hírlevél 2015. évi 2. hírlevél 2015. február 20. Tartalom 3. Az EKAER kell A parlament a mai napon elfogadta az a törvényjavaslatot, amely egyszerűsíti az ezzel kapcsolatos jogalkotást, amely szerint a

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján)

EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) Előadók: Hegedüs Sándor, Dr. Sztankó Dániel (RSM DTM Hungary Zrt.) 2015. február 25. Szervező: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. www.vezinfo.hu

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 július

Grant Thornton Hungary News. 2014 július Grant Thornton Hungary News 2014 július Tisztelt Ügyfeleink! Kérjük, feltétlenül figyeljenek a számlázással kapcsolatos alábbi változásokra! Emellett további változásokra és a reklámadóra szeretnénk felhívni

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA Jogszabályi háttér Art. 22/E., 11. sz. melléklet 5/2015 (II.27) NGM rendelet EKAER

Részletesebben

EKAER részletes tájékoztató

EKAER részletes tájékoztató EKAER részletes tájékoztató A rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. március 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!?

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? Tisztelt

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178 22/E. 179 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Vonatkozó jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 11. számú melléklet 50/2014.

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747 II. Törvények 2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1881 61. Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy 62. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők nemenként/ Egészségkárosodott

Részletesebben