Az ÁFA törvény változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ÁFA törvény változásai"

Átírás

1 Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások teljesítési helyére - Összesítı nyilatkozat tartalmára - Tagállami és tagállamon kívüli adóalanyok adó-visszaigénylésére vonatkozó szabályok Módosítás célja: - szolgáltatások teljesítési helye fogyasztás helyéhez igazodjon - határon átnyúló szolgáltatások ellenırzésének hatékonyabbá tétele - külföldi adóalanyok adó-visszaigénylésének egyszerősítése Áfa törvény 13. (3) bekezdésének módosítása Engedményezés: nem minısül szolgáltatásnyújtásnak (nem új rendelkezés, egyértelmővé teszi) Kiegészül az áfa tv. 20. (7) bekezdéssel Fıszabály: A termék közösségen belüli beszerzése adófizetési kötelezettséget keletkeztet 20. Kivételek: mikor nem kell adót fizetni 20. (7) bek. Módosítás: Ha a beszerzı speciális adóalanynak más okból van közösségi adószáma, és ezt beszerzéskor használja, az adófizetést választja 2 évig beszerzéseire csak az adófizetést alkalmazhatja. Különös értelmezési alapelvek (áfa tv. 36. ) Szolgáltatásnyújtás szabályainak változása igazodik a 2008/8/EK tanácsi irányelvhez. Teljesítés helye: ki a szolgáltatásnyújtás igénybevevıje. Adóalany az is, aki adóalanyiságán kívüli tevékenységéhez vesz igénybe szolgáltatást. Kivételek: - saját vagy alkalmazott részére igénybevett szolgáltatás - új közlekedési eszközt értékesítı - sorozat jelleggel ingatlan értékesítés Áfa törvény Általános szabály: szolgáltatásnyújtó (37.) Eltérı szabály: az ügylet adóalanyok vagy nem adóalanyok között valósul meg. Közvetített szolgáltatásnyújtásnál teljesítés helye (38. ) - Nem adóalanyokra vonatkozóan határozza meg, ahol az ügylet teljesítési helye van. 1

2 Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás teljesítési helye (áfa tv. 39. ) Szállításra vonatkozó szabályok áfa tv Nem változott (ingatlan fekvése) Változás: több szolgáltatást nevesít Pl: kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, ingatlanhasználatára vonatkozó jogok átengedése Személy szállítás nem változott (adó alóli mentesítés feltételei 105. indulás-érkezés, akár mindkettı nem belföldön van) Termékfuvarozás tagállamba vagy harmadik országba irányul ki a termékfuvarozás megrendelıje 1.A teljesítés helye (termékfuvarozás) adóalanyok közötti ügylet esetében Teljesítés helye adóalany és nem adóalany közötti ügyletek esetében Ügylet évben évben Fıszabály Közösségen belüli fuvar, megrendelı tagállami adóalany Közösségen belüli fuvar, megrendelı harmadik ország adóalanya (Ukrán) Köz.-en kívüli, és belföldi fuvar Fuvarozás megkezdésének helye Ügylet évben évben Fıszabály Köz.-en belüli teherfuvarozás Indulás helye Indulás helye Harmadik országból, vagy országba irányuló, valamint belföldi fuvarozás Köz.-en belüli fuvarhoz kapcsolódó szolgáltatás (ırzés,rakodás stb.) Ahol ténylegesen teljesül Ahol ténylegesen teljesül A tényleges teljesítési helyhez kötıdı szolgáltatásnyújtások (áfa tv. 42. ) Teljesítés helye: ahol nyújtják Ide tartoznak: kulturális, mővészeti, tudományos, oktatási, sport, szórakoztatási és ehhez hasonló szolgáltatások Pontosító szabály : kiállítások, vásárok, bemutatók rendezése Teljesítés helye: ahol nyújtják, függetlenül attól, hogy ki a szolgáltatásnyújtás igénybevevıje Személyszállításhoz, termékfuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások (áfa tv. 43.) Teljesítés helye: Járulékos szolgáltatások, szakértıi értékelés, terméken végzett munka (bérmunka) igénybevételénél: nem adóalany igénybevevı esetén ahol ténylegesen teljesítik Adóalany igénybevevı esetén, az adóalany határozza meg. Nincs jelentısége bérmunka szolgáltatásnál annak, hogy a terméket elfuvarozzák-e belföldrıl vagy sem. 2

3 Közlekedési eszközök bérbeadása (áfa tv. 44. ) Rövid távú: 30 napot, vízi közlekedési eszköz esetében 90 napot meg nem haladó Hosszú távú: 30 napot illetve 90 napot meghaladó bérbeadás Éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások (áfa tv. 45. ) Korábban nem volt nevesítve az áfá-ban Teljesítés helye, ahol nyújtják, nincs jelentısége ki veszi igénybe Eltérı szabályozás: ha a szolgáltatás nyújtása hajón, repülıgép fedélzetén vagy vonaton történik és a személyszállítás a Közösség területén lévı szakaszra vonatkozik. Teljesítés helye: ahonnan a személyszállítás indul Szolgáltatás nyújtás, a megrendelı letelepedése szerinti teljesítés hellyel (áfa tv. 46. ) A következı szolgáltatások: Szellemi alkotáshoz főzıdı, Reklámszolgáltatás Ügyvédi, fordítói, tolmácsolási Pénzügyi szolgáltatás Termék bérbeadása (kivéve:ingatlan, közl.eszköz bérbeadását) stb. Teljesítés helye csak akkor, ha az igénybevevı (személy, szervezet) nem adóalany, és harmadik állam (közösség területén kívül) területén telepedett le. Igénybevétel, használat, élvezet helye szerinti teljesítési hely (áfa tv. 49. ) Csak közlekedési eszközök bérbeadásánál érvényesül. Ha adóalany az igénybevevı a fıszabály érvényes Pontosítás a háromszögügylet közbensı vevıjére vonatkozóan (áfa tv. 52. ) A módosítás oka, a közbensı vevı, összesítı nyilatkozat tételi kötelezettségének korrigálása. Az áfa törvény az Art. szerinti nyilatkozatra utalt vissza. Helyesen azon tagállam joga szerinti összesítı nyilatkozat, amely az adóalany számára az ügylettel összefüggésben adószámot adott ki. Határozott idıre szóló elszámoláshoz kapcsolódó módosítás, a határon átnyúló szolgáltatások miatt (áfa tv. 58. (2) bekezdés) Az elszámolási idıszak a 12 hónapot meghaladja, az adófizetési kötelezettség az év utolsó napján is beáll, még abban az esetben is, ha az ellenérték elszámolása a megállapodás alapján nem esedékes. Módosítás oka: határon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó, összesítı nyilatkozat adási kötelezettség 3

4 Adófizetési kötelezettség teljesítése a fordított adózás alapján (áfa tv. 60. ) Az áfa tv a rendelkezik arról, hogy a fıszabálytól eltérıen a fizetendı adót Az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételekor, vagy Az ellenérték megtérítésekor, vagy A teljesítést követı hónap 15. napján kell megállapítani. A módosítás következtében az eltérı szabály nem alkalmazható, a határon átnyúló szolgáltatásra ( az áfa tv a alapján). Az adó alapjának utólagos csökkenése (áfa tv. 77. (2) bek. b)pontja és 78. (1) bek.) Teljesítésre kötelezett adóalany, a lízing vagy bérlet esetén az adófizetési kötelezettség keletkezését követıen eláll az ügylettıl az ellenérték maradéktalan megtérítésének hiánya miatt. Feltétele: a számla érvénytelenítése, vagy adattartalmának módosítása. Adómentes sportolással kapcsolatos szolgáltatás Áfa tv. 85. (1) bek. m)pontja Pontosító szabály Feltételek mellett adómentes a sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, függetlenül attól, hogy természetes személy vagy egyéb személy, szervezet veszi igénybe. Adómentes ingatlan értékesítésre az adófizetési kötelezettség választása (áfa tv. 88. (4) bek.) Fıszabály: adómentesség a beépített ingatlan és ehhez tartozó földrészlet (kivéve újnak minısülı ingatlan és telek) és a beépítetlen ingatlan értékesítésére Módosítás: lakóingatlannak nem minısülı ingatlanok értékesítésére és bérbeadására az adófizetés választása. Nyilatkozat: hatálybalépéstıl számítva 30 nap. (A határidı elmulasztása jogvesztı) Adólevonási jog tárgyi feltétele (áfa tv (1) bek b)pontja) A fordított adózás: az adó fizetésére a terméket beszerzı, szolgáltatást megrendelı adóalany a kötelezett. Levonási jog tárgyi feltétele a számla. Módosítás: számla hiánya miatt is érvényesíthetı levonási jog. Feltétele: rendelkezzen olyan okirattal, mely alapján a fizetendı adó megállapítható. Nem vonatkozik ez a szabály Közösségen belüli termék beszerzésre, a levonási jog változatlanul a számla. Adófizetésére kötelezett (áfa tv. 137/A., 140. A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének megváltozott szabályaihoz kapcsolódóan, megváltoznak az adófizetésre kötelezett személyére vonatkozó szabályok. A módosítás révén az irányelvvel összhangban tovább bıvíti, az adófizetésre kötelezett adóalanyok körét. Fıszabály: nyújtó fizet (Áfa tv.138. ) Határon átnyúló szolgáltatás (telj.helye belföld, igénybevevı belföldi, de a nyújtó belföldön nem telepedett le) igénybevevı fizet (fordított adózás) Nem letelepedettnek kell tekinteni az adóalanyt, ha belföldön van ugyan, de a szolgáltatás teljesítésében ez a nem érintett (Áfa tv. 137A. ) 4

5 Számlázást érintı módosítások (áfa tv (1) bek. b)pontja és 168. Módosítás: Pénzhelyettesítı eszközzel történı fizetés esetén sem kell számlát kibocsátani. Megerõsítı szabály: a másik tagállam jogrendszere szerint kibocsátott okirat, amely tartalmában megfelel az áfa-irányelv és cikkeiben foglalt rendelkezéseknek, az áfa-törvény értelmében számlának minõsül. Alanyi adómentes adózót érintı változások (áfa tv ) Fıszabály: adómentesen értékesít, nyújt szolgáltatást, levonási joga sincs Kivétel: 193 -ban felsorolt esetek 195. szerint levonási jog Változás: Nem járhat el alanyi adómentesként külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetén Levonási joga van Utas fogalmának módosítása (áfa tv Hatályos tv szerint: utas, a természetes személy Módosítás után: más személy szervezet is, ha végsı fogyasztó Átmeneti szabály(mód. Tv. 65. ): Külföldi adóalanyok adó-visszatéríttetési joga (áfa tv. XVIII.fejezet ( ) Alanyai: tagállamok adóalanyai harmadik államban letelepedett adóalanyok Feltétele: adóköteles tevékenység érdekében történjen a beszerzés Tagállam adóalanyainak visszaigénylése: elektronikus úton letelepedés szerinti adóhatóság visszatérítés tagállama Letelepedés szerint adóhatóság feladatai: továbbküldés Visszatérítés helye szerinti tagállam: kérelem felülvizsgálata adat, információ kérés határozat közlés elektronikus úton, kiutalás, Harmadik állam adóalanyainak visszaigénylése: nincs változás Köszönöm a figyelmet Készítette: Bakos Béláné 5

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET

BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT (2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. www.barama.uw.hu) SEGÉDLET SZOLGÁLTATÁSOK ÁFA MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 2010.01.01-TİL Ssz. Szolgáltatás leírása ÁFA mértéke

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról A 2010.06.17. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál 16. (1) Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Bevezető rendelkezés

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1 / 110 2013.08.07. 12:30 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2013.08.01 2013.08.31 32 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó Jellemzői: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot ösztönzi nehezen beilleszthető ide a támogatás,

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007. évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ 2010 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro 2010 1 Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai 2015.

Az ÁFA törvény változásai 2015. Az ÁFA törvény változásai 2015. Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye - Nem adóalany igénybevevő esetében a nyújtó

Részletesebben

2007. évi CXXVII. Törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. Törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról Az Országgylés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében 48 Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 40. (1) bekezdése szerint az adót termékértékesítésnél

Részletesebben

Könyvelés, adózás. Aktuális!!! A S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L

Könyvelés, adózás. Aktuális!!! A S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 01. szám 2008. Január Magáncélú telefonhasználat Új előírás 2008. január 1-jétől. Ha a cégtelefon ingyenes használatát a telefonszolgáltató biztosítja dolgozóinak,

Részletesebben