4.1. Étkezési hozzájárulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.1. Étkezési hozzájárulás"

Átírás

1 4.1. Étkezési hozzájárulás Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) a havi forintot meg nem haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány (ideértve az étel-, italautomatából történő vásárlásra jogosító elektronikus adathordozót is) formájában juttatott bevételnek a havi forintot meg nem haladó része Gyakorlati alkalmazás Az étkezési hozzájárulás nem kizárólag munkavállaló részére adható. A munkavállalóval azonos megítélés alá tartozik: a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló a szakképző iskolai tanuló kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató a nyugdíjban részesülő magánszemély, ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére az étkezési hozzájárulást A nyugdíjas magánszemélynek juttatott étkezési hozzájárulás adómentessége független attól, hogy a magánszemély a juttatás időpontjában az adott munkáltatónál nyugdíjasként dolgozik-e vagy sem. A nyugdíjas esetén arról sem rendelkezik a jogszabály, hogy kizárólag az utolsó munkáltató adhat adómentes juttatást. Fentiek figyelembevételével nem részesülhet adómentes étkezési hozzájárulásban: - vezető tisztségviselő, ha nem munkaviszony keretében látja el a feladatait, - a gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, - a kft. mellékszolgáltatást nyújtó tagja, - megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatott magánszemély, - üzleti partner. Az adómentes étkezési hozzájárulás a munkavállalónak a munkaviszony fennállása esetén adható. Az adómentességet nem befolyásolja, hogy a munkavállalót teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben, határozott vagy határozatlan időre szóló munkaviszonyban foglalkoztatja a munkáltató. Az adómentes étkezési hozzájárulás abban az esetben is adható a munkavállalónak, ha keresőképtelen vagy fizetési nélküli szabadságon van. Az adómentességnek nem feltétele az Szja. tv. 69. (1) bek. d) vagy e) pontjában meghatározott juttatási forma. Ennek megfelelően nem szükséges: - 1 -

2 valamennyi munkavállaló (illetve a munkavállalóval egy tekintet alá eső személyek) részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen üdülési csekket adni oly módon, hogy az bármelyik munkavállaló számára ténylegesen is elérhető legyen; illetve nem kell valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján több munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen üdülési csekket adni oly módon, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más - munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő - közös ismérv alapján határozza meg. A munkáltató a munkavállalók között differenciáltan is meghatározhatja az étkezési hozzájárulás összegét. A magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a forintig vagy az forintig terjedő) kedvezményt vehet igénybe. Az étkezési kedvezmény havi összeg, vagyis a természetbeni étkezésre jogosító jegyek, vagy az étel vásárlására jogosító utalványok értékében az adóévi kedvezmény - adómentesen - nem lehet több, mint ahány hónapon át ez jár a magánszemélynek, tehát amíg munkaviszonyban van, vagy, ha nyugdíjas, akkor minden hónapban. Az adómentesen adható étkezési hozzájárulás értékhatárát nem befolyásolja a munkaviszony tárgyhónapban történő létesítése, illetve megszüntetése. Ha a tárgyhónapban a munkavállalóval legalább egy napig fennáll a munkaviszony, akkor abban a hónapban vagy a Ft-ig vagy a 6000 Ft-ig terjedő étkezési hozzájárulás adómentesen adható. Az étkezési jegyek és az utalványok egyszerre is kiadhatók akár előre, de akár utólag is. A munkáltató előre egyösszegben is kiadhatja az étkezési utalványokat. Ha utóbb év közben megszűnik a munkavállaló munkaviszonya, akkor a munkaviszony megszűnését követő hónaptól az étkezési hozzájárulás munkaviszonyból származó jövedelemként adókötelessé válik. Ilyen esetben a munkáltatónak meg kell fizetnie az adókötelessé váló étkezési hozzájárulás után a társadalombiztosítási járulékot, a munkaadói járulékot és a szakképzési hozzájárulást, a munkavállaló terhére pedig meg kell állapítani a személyi jövedelemadó előleget, az társadalombiztosítási járulékot. Az életszerűség követelménye miatt azonban nem lehet szabályozni, hogy a kiadott jegyeket, utalványokat mikor használják fel Az adómentes értékhatárt meghaladóan adott étkezési hozzájárulás Az adómentes értékhatárt meghaladóan adott étkezési hozzájárulás akkor minősül adóköteles természetbeni juttatásnak, ha fentiekben meghatározott módon történik a juttatása, és a kifizető az étkezési hozzájárulást törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében juttatja a magánszemélynek vagy - 2 -

3 a munkáltató valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon juttatja az étkezési hozzájárulást, feltéve, hogy annak megszerzése, igénybevétele (választása) bármelyik munkavállaló számára ténylegesen is elérhető vagy a munkáltató valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján, a munkavállalók részére azonos feltételekkel és módon juttat étkezési hozzájárulást, feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más - munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő - közös ismérv alapján határozza meg. Ha ezen feltételek nem állapíthatóak meg, akkor az adómentes értékhatárt meghaladóan juttatott étkezési hozzájárulást olyan jövedelemként kell figyelembe venni, mint amilyen jogviszony a felek között fennáll. Így amennyiben munkáltató nyújtja az étkezési hozzájárulást a munkavállaló részére, akkor azt munkaviszonyból származó jövedelemként kell figyelembe venni Pénzben juttatott étkezési hozzájárulás Amennyiben a munkáltató vagy a kifizető étkezés céljára pénzbeli juttatást biztosít a magánszemélynek, akkor a juttatást összeghatártól függetlenül olyan jövedelemként kell figyelembe venni, mint amilyen jogviszony a felek között fennáll. Példa Ha a gazdasági társaság a felügyelő bizottság tagja részére készpénzben havi Ft étkezési hozzájárulást fizet, akkor a Ft teljes egészében nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, mely után a magánszemélyt terheli annak adókötelezettsége. Költségelszámolásra lehetőség nincs Az étkezési hozzájárulás és a társasági adó Az étkezési hozzájárulás, mint személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, valamint a hozzá kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetés (személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék) a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül abban az esetben, ha az étkezési hozzájárulást a kifizető az alábbi személyek részére biztosítja: kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély, vezető tisztségviselő, tevékenységében személyesen közreműködő tag, az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas, * Munkavállalóval esik egy tekintet alá: a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló, a munkavállaló és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély, ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló, az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik

4 az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója. Az említett személyek részére juttatott étkezési hozzájárulás értéke és a hozzá kapcsolódó közterhek a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősülnek függetlenül attól, hogy az étkezési hozzájárulás adómentes vagy adóköteles. Fentiekre tekintettel a társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozásnál abban az esetben kell az étkezési hozzájárulás értékét és a hozzá kapcsolódó közterheket adózás előtti eredményt növelő tételként figyelembe venni, ha az étkezési hozzájárulást a kifizető olyan személy részére biztosítja: aki a kifizetővel nem áll munkaviszonyban, aki a kifizetőnek nem vezető tisztségviselője, aki a kifizető tevékenységében nem közreműködik személyesen, aki saját jogú nyugdíjas, de az adózóval korábban nem állt munkaviszonyban, aki nem az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója Az étkezési hozzájárulást terhelő egyéb kötelezettségek Az adómentes étkezési hozzájárulás értéke után nem keletkezik munkaadói járulék-fizetési kötelezettség. Ha az étkezési hozzájárulás juttatása adóköteles, akkor a kifizetőt 3% munkaadói járulék terheli. Az adómentesen vagy adókötelesen juttatott étkezési hozzájárulás értéke után a kifizetőt további közteher-kötelezettség nem terheli Az étkezési hozzájárulás és az adóköteles béren kívüli juttatások január 1-jétől a munkáltató a munkavállalónak az Szja törvényben meghatározott béren kívüli juttatások együttes értékéből legfeljebb évi 400 ezer forintot adhat adómentesen, de az összeghatár számításánál nem kell figyelembe venni sem az adómentes, sem az adóköteles étkezési hozzájárulás értékét Adminisztráció Az étkezési hozzájárulás juttatását a munkáltatónak dokumentálnia kell. A nyilvántartásból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy ugyanaz a magánszemély ugyanazon hónapban - tehát egyidejűleg - csak az egyik fajta juttatásban részesül(t). Ha ugyanazon hónapra vonatkozóan vagy csak az egyiket vagy csak a másikat adják ki akár egyszerre, pl. év elején, akkor szabályosan járnak el, ha nem ezt teszik, akkor a mentesség nem áll fenn Kapcsolódó egyéb jogi anyagok 1998/117. Adózási kérdés a munkáltató által természetben nyújtott étkezés, vagy étkezési utalvány adómentessége nyugdíjas magánszemély esetében [Szja. tv. 1. számú melléklet] A természetben nyújtott étkezés, vagy a kizárólag készétel vásárlására jogosító utalvány értékéből a törvényben meghatározott mértékig járó adómentesség a magánszemélyt akkor is megilleti, ha nyugdíjas és a juttatást az a munkáltató (vagy annak jogutódja) nyújtja, amely munkáltató a nyugdíjba vonulás idején a magánszemélyt foglalkoztatta. Az adómentesség független attól, hogy a magánszemély a juttatás időpontjában az adott intézménynél nyugdíjasként dolgozike vagy sem. (PM Jövedelemadók főosztálya 3813/ APEH Adónemek főosztálya /1998.; AEÉ 1998/8.) - 4 -

5 1994/81. Adózási kérdés Az étkezési utalvány és a kiküldetési rendelvény alapján fizetett élelmezési költségtérítés adóztatása A hatályos személyi jövedelemadó törvény 30. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az egyidejűleg adott étkezési utalvány és a kiküldetési rendelvény alapján fizetett élelmezési költségtérítés után a munkavállalónak nem keletkezik adóköteles jövedelme. Amennyiben a gazdálkodószervezet élelmezési költségtérítésként a számla 110 Ft-ot meghaladó részét fizeti ki a munkavállalónak, akkor ez a hatályos személyi jövedelemadó törvény 29/A. (1) bekezdésének megfelelően jövedelemnek számít, melynek 44%-os mértékű forrásadóját nem a magánszemély, hanem a munkáltató fizeti meg. E természetbeni juttatásra fordított kiadást és a juttató által fizetett adót a társasági adó alanyánál a tevékenység érdekében felmerült költségként lehet elszámolni. (PM /1994. Jövedelemadók főosztálya - APEH /1994. Adónemek főosztálya, AEÉ. 1994/4.) 1995/77. Adózási kérdés A természetbeni étkeztetés adómentessége A szja törvény 7. (1) bekezdésének 4. r) pontja szerinti havi 1600 forint értékű adómentes természetbeni étkeztetésre akkor jogosult a magánszemély, ha azt a pontja szerinti munkahelyen vagy törvényes munkaközi étkezési szünet idejében, a munkahely elérhető körzetében lévő étkezőhelyen fogyasztja el a magánszemély. Vagyis a törvény több fogalom tekintetében nem állít korlátot. Így - nem határozza meg, hogy az 1600 forintnyi értéket hányszori étkezésre kell figyelembe venni, tehát végső soron a havi egyszeri alkalomnál is igénybe vehető; - a törvény munkáltatóról beszél, tehát az igényjogosultság feltétele főszabály szerint a munkavállalói minőség (és a törvény szerinti szakmunkástanuló, illetve nyugdíjas). Ebből viszont az vezethető le, hogy a jogosultság azzal nem zárható ki, ha a munkavállaló effektív munkát nem végez. Ez elvében teljesen azonos eljárás, mint amikor a nyugdíjast kell minősíteni, akinek viszont nincs munkavégzési napja. Az előzőekből következően a természetben nyújtott étkeztetésnél az 1600 forintos kedvezmény a munkát épp nem végzők esetén - gyes, gyed, szabadság, táppénz - azonos módon fennáll, mint a nyugdíjasnál, akinél - a dolgok természetéből fakadóan - szintén nem értelmezhető a munkavégzés napja. Ezekben az esetekben a 7. (1) bekezdés 4. r) pontban felsorolt feltételek fennállása a meghatározó azzal, hogy természetesen az étkezésnek a törvényben meghatározott helyen és időben kell megtörténni. Ezeknek természetesen kizárólag akkor van jelentősége, ha az említett állapotok egy hónap teljes ideje alatt fennálltak, hisz egyébként az akár egy napra is igénybe vehető szabály lép be. Mindezekből következik, hogy nem lehet jogosultként elfogadni azokat az eseteket, amelyeknél a magánszemély egyébként képtelen a törvényi feltételeknek megfelelni. Így például, ha a magánszemély egy hónapot meghaladóan folyamatosan szabadságon, vagy fizetés nélküli szabadságon van, amit külföldön tölt el (a lényeg, hogy ezalatt nem tartózkodik az étkeztetés elérhető körzetében), vagy egy teljes naptári hónapot meghaladóan kórházban (esetleg otthon) fekvő beteg. Tehát, ha a magánszemély a meghatározott helyen, a megjelölt időpontban a készétel elfogyasztására képtelen. Ezek az esetek azonban csak az 1600 forintos kedvezményből zárják ki, a havi 1200 forintos utalvány formájában adott természetbeni étkezési hozzájárulás adómentességére való jogosultságát ettől még nem veszti el. (PM Jövedelemadók főosztálya /95. - APEH adónemek főosztálya /1995. Adónemek főosztálya) (AEÉ 1995/5.) 1997/165. Adózási kérdés Az Szja törvény 1. számú melléklet pont alkalmazása - 5 -

6 Az étkezési kedvezmény havi összeg, vagyis a természetbeni étkezésre jogosító jegyek, vagy az étel vásárlására jogosító utalványok értékében az adóévi kedvezmény - adómentesen - nem lehet több, mint ahány hónapon át ez jár a magánszemélynek, tehát amíg munkaviszonyban van, vagy, ha nyugdíjas, akkor minden hónapban, és egyidejűleg a két kedvezmény nem adható. Az egyszerűsítés érdekében a jegyek és az utalványok egyszerre is kiadhatók akár előre, de akár utólag is. Az életszerűség követelménye miatt azonban nem lehet szabályozni, hogy a kiadott jegyeket, utalványokat mikor használják fel. A kétféle juttatást a munkáltatónak dokumentálnia kell. A nyilvántartásból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy ugyanaz a dolgozó ugyanazon hónapban - tehát egyidejűleg - csak az egyik fajta juttatásban részesül(t). Ha egyazon hónapra vonatkozóan vagy csak az egyiket vagy csak a másikat adják ki akár egyszerre, pl. év elején, akkor szabályosan járnak el, ha nem ezt teszik, akkor a mentesség nem áll fenn. Egyidejűleg hatályát veszti a PM Jövedelemadók főosztály / APEH Adónemek főosztálya /1994. által kiadott és az AEÉ évi 9. szám 257. pontja alatt közzétett álláspont. (PM Jövedelemadók főosztálya 1073/1997.; AEÉ 1997/8.) - 6 -

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2014/1 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei első hírlevelünkben foglalkozunk az adótörvények 2014. évi változásaival. Ezen a területen a legjelentősebb módosítás a családi adókedvezmény területén

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A MUNKAHELYEKEN Készítette : Tarsoly Imréné Lektorálta : Hódi Zoltán Szerkesztette : Fogarasi László VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 2007. március 1 SZOCIÁLIS ÉS BÉREN

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2015-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint:

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: Olvasói kérdések Kérdés: Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: bizonyos cikk mellé ajándékcikket adunk, a számlában megjelenik

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2013. január 2013. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A 1208. számú bevallás újdonságai

A 1208. számú bevallás újdonságai A 1208. számú bevallás újdonságai Adóvilág 2012. február XVI. Évfolyam 03. szám A személyi jövedelemadót érintő, valamint a járulékokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a 2012. január 1-jén hatályba

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2014. január 2014. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben