Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7115/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény 4. -ában módosította az aktív korúak ellátásának szabályait. A törvény értelmében január 1-jétől bővül a rendszeres szociális segélyre jogosultak köre az alábbiak szerint: Aktív korúak ellátására jogosult az a személy, aki egészségkárosodott személynek minősül, vagy az 55. életévét betöltötte vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Családok támogatásáról szóló tv. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel. A települési önkormányzat rendeletében mentesítési feltételeket állapíthat meg az aktív korúak ellátására jogosult személynek a közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó, vagy kizáró családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel. Figyelemmel arra, hogy a jogszabály három kategóriát családi, egészségi, mentális sorol fel mentesítési feltételként, ezen kategóriákra javasolt bontani a szabályozást is. 1. Családi körülmények az egészségi és mentális problémával küzdő családtag felügyeletének, ápolásának szükségessége megalapozhatja a mentesség biztosítását azon esetekben, ahol egyéb szociális/egészségügyi szolgáltatások, ellátások igénybevételével a családtag ellátása nem biztosítható, az átlagtól eltérő általános készségek, képességek, kompetenciák vizsgálata (gyengébb kommunikációs készség, alacsony tudásszint (1-5. osztály elvégzése), alacsony motiváció a munkára, amely nem teszi lehetővé a rendszeres és elvárható teljesítményt.

2 2. Egészségi állapot az az aktív korúak ellátására jogosult személy, akinek az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a rendelkezésre állási támogatás folyósítása alatt az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (továbbiakban: ORSZI) vizsgálata szerint legalább 30 %-os egészségkárosodása áll fenn, várandós kismama. 3. Mentális állapot a munkavégzést akadályozó krónikus, vagy pszichés betegséggel, valamint szenvedélybetegséggel küzdő, de ORSZI által megállapított munkaképességcsökkenéssel nem rendelkező személyek. Mindhárom esetben szükséges a mentesítési feltétel megállapításához háziorvosi, vagy szakorvosi vélemény, amely alátámasztja az indokoltságot. A mentesítési eljárás egyik sarkalatos pontja, hogy ki dönt az ügyben: 1. a jegyzői hatáskörben eljáró szociális ügyintéző a rendelkezésére álló iratok alapján, vagy 2. a döntés meghozatalához szakértői bizottság alakul. Mindenképpen indokolt lehet több szakember véleményét megkérdezni, részvételükkel szakértői bizottságként javaslatot tenni az érintett ügyfél rendszeres szociális segélyre való jogosultságára. Több szakember véleményének megkérdezése biztosítaná az objektív, de szakmailag kompetens döntést. A bizottságba a Családsegítő Központ, Gondozási Központ, Gyermekjóléti Szolgálat illetékes családgondozója, a szociálpolitikai osztály, foglalkozásegészségügyi orvos, szükség esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség munkatársa vehetne részt, a mentesítési kategóriától függően. A bizottság a beérkezett kérelmeket, igazolásokat szakmailag véleményezné és a jegyző felé javaslatot tenne a döntés meghozatalához. Akinek a rendszeres szociális segélyre való jogosultsága megállapításra kerül, nem a rendelkezésre állási támogatás összegére, vagyis a ,-Ft-ra lesz jogosult, hanem a fogyasztási egységen alapuló segély összegére, amely függ a családtagok számától, és jövedelmétől is. A rendszeres szociális segély havi összege maximum a minimálbér nettó összege, havonta ,-Ft. Az önkormányzat helyi rendelete szerint megállapított rendszeres szociális segélyek esetében is a kifizetett támogatások 90 %-át téríti a központi költségvetés, a évi költségvetés tervezete is ezzel számol. Meg kell jegyezni, hogy a települési önkormányzat részére a szociális törvény csupán felhatalmazást ad arra, hogy a mentesítési feltételeket szabályozza, de nem teszi kötelezővé a helyi rendeletalkotást. Tapasztalataink viszont azt mutatják, hogy a jelenleg ellátásban részesülők között is találkozunk olyanokkal, akik az említett gondokkal, problémákkal küzdenek, és valójában nem tudunk számunkra megfelelő megoldást biztosítani.

3 A rendelkezésre állási támogatás részükre megállapításra kerül annak érdekében, hogy ne legyenek ellátás nélkül, viszont azt a jogszabályi kötelezettséget nem tudjuk teljesíteni, hogy közfoglalkoztatás keretében munkát végezzenek. Fentieket figyelembe véve ezért is rendkívül gondos mérlegelést igényel a közfoglalkoztatás alóli mentesítés, és a rendszeres szociális segély megállapítása, hogy az a valódi élethelyzetnek megfelelően történjen, és az egyenlő bánásmód elve érvényesüljön. A helyi rendeletben ezért javaslatot teszek a mentesítési feltételek, valamint az eljárási kérdések szabályozására oly módon, hogy a döntés előkészítéséhez a megfelelő szakemberekből álló szakmai testület létrehozását indítványozom, melynek működése keretében lehetőség lenne a szociális és munkaügyi szolgáltatások integrációjának jegyében az egyéni ügyeket érintő közös döntések meghozatalán túl a tapasztalatok és a felmerülő igények megbeszélésére és a lehetséges új, közös programok előkészítésére és kidolgozására is. Az előzőeknek megfelelően terjesztem be a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 24/1999. (IX.3.)Kt rendelet módosítására vonatkozó javaslatomat és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására. Szentes, február 7. Szirbik Imre

4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete.../ rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 24/1999.(IX.3.) Kt rendeletek módosításáról 1. A R 16/B -al egészül ki: 16/B (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, vagy c) gyermeket vár, vagy d) családi körülményei, vagy általános készségei, képességei nem teszik lehetővé a rendszeres és elvárható teljesítményt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesítési feltételek megállapításához minden esetben szükséges csatolni az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a háziorvos, vagy a szakorvos véleményét, vagy az iskolai végzettséget igazoló dokumentumot, amely alátámasztja az indokoltságot. (3) Az (1) bekezdés d) pontja vonatkozásában az egészségi és mentális problémával küzdő családtag felügyeletének, ápolásának szükségessége megalapozhatja a mentesség biztosítását azon esetekben, ahol egyéb szociális, egészségügyi szolgáltatások, ellátások igénybevételével a családtag ellátása nem biztosítható. Az átlagtól eltérő általános készségek, képességek, kompetenciák vizsgálata területén kiemelendő az alacsony motiváció a munkára, amely nem teszi lehetővé a rendszeres és elvárható teljesítményt (gyengébb kommunikációs készség, alacsony tudásszint 1-5. osztály elvégzése). (4) A mentesítésre irányuló eljárás kérelemre, illetve hivatalból is megindítható. Hivatalból kezdeményezheti a jegyző, a munkaügyi kirendeltség, a foglalkoztatást végző szerv, a kérelmezővel kapcsolatban álló szociális intézmény. (5) A mentesítésre irányuló kérelmet szakmai testület véleményezi, melynek tagjai: a Családsegítő Központ családgondozója, a Szociálpolitikai Osztály ügyintézője, a foglalkozásegészségügyi orvos, a Munkaügyi Kirendeltség ügyintézője, valamint szükség esetén a kérelmezővel kapcsolatban álló szociális intézmény munkatársa, a foglalkoztatást végző szerv képviselője. A szakmai testület rendszeres időközönként havonta, esetleg igény szerint ülésezik. Feladata a beérkezett kérelmek, igazolások szakmai véleményezése, és a kérelmező helyzetének mérlegelésével javaslattétel a jegyzőnek a döntés meghozatalához. (6) Az (1) bekezdésben felsorolt rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségére a 16/A -ban foglaltakat kell alkalmazni. (7) Amennyiben a rendszeres szociális segély valamely feltétele az aktív korúak ellátására való jogosultság (rendelkezésre állási támogatás) megállapítását követően következik be, a

5 jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani. (8) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultság (1) bekezdésben meghatározott feltételei már nem állnak fenn, és az állapotváltozást az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a háziorvos, vagy a szakorvos véleménye alátámasztja, a feltétel megszűnése, illetve az orvosi vélemény kiállítása hónapjának utolsó napjával a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. A feltétel megszűnésének hónapjára rendszeres szociális segély jár. Ha a kérelmező aktív korúak ellátására való jogosultsága továbbra is fennáll, részére rendelkezésre állási támogatást kell megállapítani, és együttműködési kötelezettséget kell előírni. (9) Az e rendelkezések alapján megállapított rendszeres szociális segélyek felülvizsgálatát az Szt.-ben meghatározottak szerint kell elvégezni. 2. (1) E rendelet március 1-jétől lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

Ápolási díj Átmeneti segély Szociális kölcsön

Ápolási díj Átmeneti segély Szociális kölcsön Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. III.29.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Nagytőke

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek felülvizsgálata Mell.: 2 db rendelet-tervezet 5 db számítási anyag

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek felülvizsgálata Mell.: 2 db rendelet-tervezet 5 db számítási anyag Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. C-21352-8/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (III. 26.) rendelete a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól * Püspökladány Város

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből:

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből: I n d o k o l á s A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás nyomán az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: l db rendelet-tervezet 1 db megállapodás-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: l db rendelet-tervezet 1 db megállapodás-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7070/2009. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: l db rendelet-tervezet

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 4/2009.( II.13.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászdózsa

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VI. 22.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: 1.) Az Szt. kiegészül: 1. Az Szt 10. - ának (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: /a jövedelemszámításnál

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE jelenlegi szabályozás A pénzben és természetben nytott szociális ellátásokról módosítási javaslat A szociális

Részletesebben

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról l. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) rendelete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VII. 20.) rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) Kenézlő

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben