4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:"

Átírás

1 I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései: 1) A rendelet rendelkezéseit: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálandó szociális rászorultság igazolására, házi segítségnyújtás, valamint idősotthoni ellátás esetében vizsgálandó gondozási szükséglet megállapítására kell alkalmazni. 2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetben a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményének bemutatásával kell igazolni. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő háziorvosa az igénylő egészségi állapotáról a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolást tölti ki. 3) A gondozási szükséglet vizsgálatát a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 2. számú melléklete szerint kell kezdeményezni. A kérelemhez a rendeletben meghatározott gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények fennállásának a kivételével mellékelni kell az igénylő gondozási szükségletének megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát. A gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményét a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 4. számú melléklete szerinti szakvélemény igazolja. A házi segítségnyújtásra kiállított szakvélemény, illetve másolata valamennyi további házi segítségnyújtást biztosító, az idősotthoni ellátásra kiállított szakvélemény, illetve másolata pedig valamennyi további idősotthoni ellátást vagy házi segítségnyújtást biztosító intézménynél, szolgáltatónál felhasználható a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. 4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével igazoltak; b) az ellátást igénylő egyedül él, és ba) nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít, vagy bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy

2 bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes szakvélemény másolatával igazoltak, be) I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjfolyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes szakvélemény másolatával igazoltak. 5) Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. A házi segítségnyújtás hiányát, valamint a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja. A szükséges igazolásokat a kérelemhez mellékelni kell, és a kérelemben fel kell tüntetni, hogy a gondozási szükséglet megállapítását a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet szerinti egyéb körülményekre tekintettel kérik. Az igazolások beszerzésében az előgondozást végző személy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek. Az egyéb körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét nem kell a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlap alapján vizsgálni, a gondozási szükséglet fennállását a 4. számú melléklet szerinti szakvélemény 3.1. pontjának kitöltésével kell igazolni. 6) A gondozási szükséglet vizsgálatáról készült szakvélemény felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell a szakvélemény, valamint a kitöltött értékelő adatlap másolatát. Az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól szóló 11/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet alapján január 1-jét megelőzően kiadott igazolások, illetve szakvélemények érvényességi idejükön belül továbbra is felhasználhatók. 1. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez IGAZOLÁS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő egészségi állapotáról Név (születési név): Születési hely, idő: Lakóhely:

3 TAJ-szám: 1. Egészségi állapota alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás [*] biztosítása indokolt nem indokolt 2. Felülvizsgálat szükséges: igen nem Ha szükséges, a következő felülvizsgálat időpontja: Dátum:... Orvos neve, aláírása:... P. H. [*] A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 2. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 1. Személyes adatok Kérelem gondozási szükséglet megállapításához A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve): Születési helye, ideje: TAJ-szám: Lakcíme vagy tartózkodási helye: Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: Az ellátást igénylő egyedül él 2. Igényelt személyes gondoskodási forma Házi segítségnyújtás Idősotthoni ellátás Soron kívüli elhelyezés indokolt 3. Az idősotthoni ellátás igénybevételéhez szükséges gondozási szükséglet megállapítását a rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott egyéb körülmény alapján kérem [1] :

4 3.1. a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata 3.2. az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte, és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít 3.3. az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte, és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan 3.4. az ellátást igénylő egyedül él, és hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül 3.5. az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg 3.6. az ellátást igénylő egyedül él, és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül 3.7. az ellátást igénylő egyedül él, és munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg 4. A gondozási szükséglet mértékével kapcsolatos adatok [2] 4.1. A személyes gondoskodást igénylő ismert betegségei: 4.2. A személyes gondoskodást igénylő önkiszolgálási képességét befolyásoló egyéb tényezők: 4.3. A személyes gondoskodást igénylő gondozási szükségletét befolyásoló életkörülményei: 4.4. Hozzájárulok a gondozási szükségletem lakóhelyemen (tartózkodási helyemen) történő vizsgálatához.... Személyes gondoskodást igénylő vagy törvényes képviselője aláírása 5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 63. -ának (4) bekezdése / 68/A. -ának (1) bekezdése alapján kérelmezem a személyes gondoskodást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

5 ... Intézményvezető (jegyző vagy beutaló szerv vezető) aláírása Kitöltési útmutató A lakóhely vagy tartózkodási hely rovatban a lakóhelyen történő vizsgálat helyét kell feltüntetni. Házi segítségnyújtás igénylésekor minden esetben a 4. pontot kell kitölteni. Idősotthoni ellátás igénylésekor ha a 3. pont szerinti körülmények valamelyike fennáll, és az igazolására előírt dokumentumok rendelkezésre állnak, a 3. pontot, egyéb esetben a 4. pontot kell kitölteni. A 3. pont szerinti egyéb körülmények igazolására a következő dokumentumokat kell csatolni: 3.1. a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy az ORSZI szakvéleménye 3.2. személyazonosításra alkalmas okmány életkort igazoló másolata és a jegyző házi segítségnyújtás hiányáról szóló igazolása 3.3. személyazonosításra alkalmas okmány életkort igazoló másolata és a jegyzőnek a közműves vízellátás vagy a közműves villamosenergia-ellátás hiányáról szóló igazolása 3.4. az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata 3.5. az ORSZI, illetve jogelődje (Országos Orvosszakértői Intézet) érvényes szakvéleményének másolata 3.6. a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata 3.7. az ORSZI, illetve jogelődje (Országos Orvosszakértői Intézet) érvényes szakvéleményének másolata Az egyes körülményekhez előírt dokumentumok teljes körű csatolása nélkül a kérelem hiányos, és a gondozási szükséglet nem állapítható meg. Ha az igazolások nem állnak rendelkezésre, a gondozási szükséglet vizsgálatát a 4. pont szerint lakóhelyen történő vizsgálat lefolytatásával lehet kérni. Az egyedül élésről az 1. (személyes adatok) pontban kell nyilatkozni. A 4. pontban feltüntetett adatok igazolására szolgáló leletek, illetve szakvélemények másolatát csak akkor kell mellékelni, ha azok rendelkezésre állnak; az iratok hiánya nem akadályozza a gondozási szükséglet vizsgálatát. [1] A kérelemhez csatolni kell a bejelölt egyéb körülmény igazolásához a rendelet 4. -ában meghatározott, a kitöltési útmutatóban felsorolt dokumentumokat. [2] Akkor kell kitölteni, ha a gondozási szükséglet megállapítását nem a 3. pont alapján kérik. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő gondozási szükségletének megítélését szolgáló leletek és szakvélemények másolatát. 4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

6 Szakvélemény gondozási szükséglet vizsgálatáról 1. Személyes adatok A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve): Születési helye, ideje: TAJ-szám: Lakcíme vagy tartózkodási helye: Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: 2. Házi segítségnyújtás (a városi jegyző által a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló Korm. rendelet alapján működtetett szakértői bizottság tölti ki): A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete : nincs 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra vagy ezt meghaladó... bizottsági tag bizottsági tag A szakvélemény felülvizsgálatát az ORSZI ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltségénél lehet kérni. 3. Idősotthoni ellátás (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet elsőfokú szakértői bizottsága tölti ki): 3.1. Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a rendelet 4. (1) bekezdésének... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn 3.2. Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete 1 : A napi 4 órát meghaladja A napi 4 órát nem haladja meg A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi... óra előadó szakértő A szakvélemény felülvizsgálatát az ORSZI ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti regionális igazgatóságánál lehet kérni. 4. Felülvizsgálat 4.1. Házi segítségnyújtás (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet elsőfokú

7 szakértői bizottsága tölti ki): A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete: nincs 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra vagy ezt meghaladó előadó szakértő 4.2. Idősotthoni ellátás (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet másodfokú szakértői bizottsága tölti ki): Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a rendelet 4. (1) bekezdésének... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete 5 : A napi 4 órát meghaladja A napi 4 órát nem haladja meg A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi... óra előadó szakértő 1 Akkor kell kitölteni, ha a gondozási szükséglet nem a 3.1. pont alapján, felülvizsgálat esetén a pont alapján áll fenn. 2 A szakvélemény a megjelölt óraszámban, 4 órát meghaladó szükséglet esetén 4 órában házi segítségnyújtás igényléséhez felhasználható.

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com

6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com Idősek Otthona 6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:.

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:. 1. számú melléklet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név: Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐ igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐ igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐ SOTTHONI ellátás igénybevételéhez A 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: TAJ száma: Születési helye, időpontja:

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: TAJ száma: Születési helye, időpontja: Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Pécsi Egyházmegye Skóciai Szent Margit Gondozóotthonában (7362 Vásárosdombó Margitmajor 9. tel.: 72/553-300;303) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:. Anyja neve:..

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:. Anyja neve:.. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Választott intézmény neve: Aranyfürt Idősek Otthona 6070 Izsák, Kossuth L. u. 49. A A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás

Részletesebben

KÉRELEM (tartós bentlakásos intézményi elhelyezéshez)

KÉRELEM (tartós bentlakásos intézményi elhelyezéshez) Őszi Napfény Idősek Otthona 3881.Abaújszántó,Petőfi út 18.sz. Tel:06/47-530-530,Fax:06/47-530-531 e-mail.:oszinapfeny2@freemail.hu Ikt.szám: /2014 Az ellátást igénybe vevő adatai KÉRELEM (tartós bentlakásos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2010. szeptember 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól

az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 14.484-1/2006-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Információk Időseknek

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Információk Időseknek Szociális és Munkaügyi Minisztérium Információk Időseknek 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor

Részletesebben

2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom

2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom 2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom I. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK... 2 I.1. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK... 2 Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás... 2 Étkeztetés...

Részletesebben

*eltartási szerződés esetén Törvényes képviselőjének Név:.Szül.név... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:...

*eltartási szerződés esetén Törvényes képviselőjének Név:.Szül.név... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... 1 Szent Kamill Idősek Otthona 8330. Sümeg, Rendeki utca 14. szám Tel.,Fax.:87/550-233, 87/550-232 e-mail: szentkamillegyhaz@citromail.hu, idosekotthona@citromail.hu web: www.szentkamillegyhaz.t-online.hu

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Egri Idősek Otthona 3300. Eger, Petőfi Sándor utca 26/b. Telefon: 36 (517-733), e-mail: hmoidoeg@upcmail.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL...2 II. A LEGUTÓBBI FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Részletesebben

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

13/2005. (III. 3.) RENDELETE

13/2005. (III. 3.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Egri Idősek Otthona : 06-36/517-733 3300. Eger, Petőfi S. u. 26/b. : 06-36/517-732 e-mail: hmoidoeg@upcmail.hu ágazati azonosító: S0011958 HÁZIREND

Egri Idősek Otthona : 06-36/517-733 3300. Eger, Petőfi S. u. 26/b. : 06-36/517-732 e-mail: hmoidoeg@upcmail.hu ágazati azonosító: S0011958 HÁZIREND Egri Idősek Otthona : 06-36/517-733 3300. Eger, Petőfi S. u. 26/b. : 06-36/517-732 e-mail: hmoidoeg@upcmail.hu ágazati azonosító: S0011958 HÁZIREND 1 TARTALOM 1. BEVEZETŐ, A HÁZIREND HATÁLYA 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben