E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-i rendes ülésére"

Átírás

1 7207-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-i rendes ülésére Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 1. sz. egyszerűsített hatásvizsgálati lap

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-i rendes ülésére Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! 1. Az évi III. tv a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 132. (4) bekezdés b) pontja felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy rendeletben szabályozzák a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak a 37. (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túli, aktív korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára vonatkozó feltételeit, valamint a feltételek fennállásának igazolási szabályait. A Kúria Önkormányzati Tanácsának a Magyar Közlöny évi 89. számában megjelent Kö. 5046/2012/6. számú határozata alapján az önkormányzatok nem mérlegelhetnek abban, hogy e tárgyban alkotnak-e rendeletet vagy sem, mivel ebben az esetkörben meg kell határozniuk a jogosultsági feltételeit. Abban az esetben ugyanis, ha a rendszeres szociális segélyre való jogosultság ezen esete szabályozatlan marad, lehetetlenné tesz ezen a jogcímen történő segélyhez jutást, mely törvénysértő helyzetet eredményez. Figyelembe véve az ellátásra jelentkezőket, illetve az elutasítás indokát, megállapítható, hogy kb embert érinthet a szabályozás pozitívan településünkön. Ők eddig az ellátásból kimaradtak, de jellemzően más ellátásba alkalomszerűen bekerültek ( pl. átmeneti segély). Önkormányzati rendeletünkbe az alábbiak szerint javasoljuk beépíteni az ellátás eseteit, hogy a segélyhez jutást biztosítsuk: Aki a) legalább 50 %-os mértékben egészségkárosodottnak minősül, vagy munkaképességcsökkenésének mértéke legalább 50 %-os, b) közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább két alkalommal nem alkalmas minősítést kapott, c) gyermeket vár, betöltötte a terhesség 12. hetét és veszélyeztetett terhes, d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll, s betegsége akadályozza, vagy kizárja a közfoglalkoztatásban való részvételből. Javasoljuk, hogy a segély iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kelljen csatolni: a) esetben orvosszakértői szerv által kiadott, az egészségkárosodás vagy a munkaképesség-csökkenés mértékét tartalmazó, érvényes szakhatósági állásfoglalás vagy szakértői vélemény másolatát,

3 b) esetben a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményét tartalmazó szakvélemény másolatát, c) szakorvosi igazolás a terhesség veszélyeztetettségéről d) esetben a kezelést végző szakorvos által kiállított igazolást a rendszeres orvosi kezelés fennállásáról. Amennyiben a kérelmező orvosszakértői szerv által kiadott szakértői véleménnyel nem rendelkezik, az orvosszakértői vizsgálatra történő beutalásáról a jegyző gondoskodjon. 2. Rendeletünk felülvizsgálata keretében megállapítottuk továbbá, hogy a temetési segélynél hiányosan került meghatározásra a rászorulók köre, nem került minden esetben jövedelemhatár meghatározásra, így a kisebb összegű támogatást ( 15 ezer forint) rendeletünk értelmében bárki igényelhette volna, továbbá az egyedülállókra vonatkozóan nem tartalmaz külön rendelkezést. A temetési segély feltételeinek megállapítására a Szoc. tv. 46. (1) bekezdése adja a felhatalmazást és a keretszabályokat. Mindezek alapján javasoljuk, hogy a törvény fenti előírása alapján a temetési segély akkor legyen folyósítható, ha a kérelmezőknél a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj 160 %-át. Mindezen szabályok alapján ezen érintetti körnek a rendeletünkben meghatározott 20 ezer forintos segély jár. Javasoljuk továbbá, hogy család esetén a 150 %-os jövedelemhatár, illetve egyedül álló esetén a 200%-os jöveledelemhatár beépítését a rendeletbe a 15 ezer forintos segély folyósítási feltételeként. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad. 1. Az egészségkárosodottság tekintetében javasoljuk a 50%-os egészségkárosodottság, illetve a legalább 50%-os mértékű munkaképesség-csökkenés beépítését a rendeletbe, így biztosítva ellátást ezen embereknek, akik semmilyen ellátásra eddig jogosultak nem voltak. Jellemző probléma, hogy munkaköri alkalmatlanság miatt kerül ki az ellátórendszerből valaki, amikor munkát ajánlunk fel neki a közfoglalkoztatás keretében. Javasoljuk ezért, hogy aki két alkalommal nem alkalmas minősítést kap, az kaphasson ellátást, mert állapotában változás nem várható, tapasztalataink szerint. A gyermeket váró, veszélyeztetett terhes kismamák érdekében javasoltuk a jogosultság megadását, mely így a 12. héttől a gyermek megszületése előttig járhat az ellátás ( bár ilyen jellegű igény nagyon ritkán van). A pszichiátriai és szenvedélybetegséggel küzdők esetében szintén javasoljuk az ellátotti körbe bevonást, melyet csak akkor kaphatnak meg, ha a kezelésben vesznek részt ( tehát felvállalják a problémát) és erről igazolást hoznak. A 3/A -ban a kérelemhez mellékletként benyújtandó dokumentumokat határoztuk meg, értelemszerűen. ad. 2. A temetési segéllyel kapcsolatosan került pontos meghatározásra a rászorultsági feltétel, a jövedelemhatár család, illetve egyedülálló esetén, a Szoc. törvényben meghatározottak figyelembe vételével.

4 ad. 3. A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, valamint hogy a rendelkezések a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandóak, mivel az eddigi szabályokhoz képest megengedő feltételeket tartalmaz. A paragrafus ezen kívül a technikai deregulációt szolgáló hatályon kívül helyezési rendelkezést tartalmazza. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lapot a 2. számú melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, november 20. Dr. Kelemen Márk polgármester

5 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII....) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazása alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. b) pontja és 31. (1) bekezdés a) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, valamint az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) az alábbi 3/A. és 3/B. -okkal egészül ki: 3/A. Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel rendszeres szociális segélyt kell megállapítani annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a) legalább 50 %-os mértékben egészségkárosodottnak minősül, vagy munkaképesség-csökkenésének mértéke legalább 50 %-os és erről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, vagy szakvéleményét csatolja b) közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább két alkalommal nem alkalmas minősítést kapott, c) gyermeket vár, betöltötte a terhesség 12. hetét és veszélyeztetett terhes, d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételt akadályozza, vagy kizárja. 3/B. (1) A 3/A. szerinti rendszeres szociális segély iránti kérelemhez mellékelni kell a) a 3/A. a) pont szerinti esetben orvosszakértői szerv által kiadott, az egészségkárosodás vagy a munkaképesség-csökkenés mértékét tartalmazó, érvényes szakhatósági állásfoglalás vagy szakértői vélemény másolatát, b) a 3/A. b) pont szerinti esetben a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményét tartalmazó szakvélemény másolatát, c) a 3/A. c) pont szerinti esetben a terhesgondozási könyv másolatát és igazolást a veszélyeztetett terhességről, d) a 3/A. d) pont szerinti esetben a kezelést végző szakorvos által kiállított igazolást a rendszeres orvosi kezelés fennállásáról.

6 (2) Amennyiben a kérelmező a rendszeres szociális segély megállapítását a 3/A. a) pontja alapján kéri, és orvosszakértői szerv által kiadott szakértői véleménnyel nem rendelkezik, az orvosszakértői vizsgálatra történő beutalásáról a jegyző gondoskodik. 2. A R 5. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Ha a kérelmező a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül álló esetén annak 160%-át, a temetési segély összege húszezer forint, b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén 200 %-át, a temetési segély összege tizenötezer forint. 3. (1) Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyek elbírálása során is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet január 2. napján hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendelet december én kihirdetésre került. Kerekegyháza, december... Vincze Miklós jegyző

7 2. számú melléklet Egyszerűsített hatásvizsgálat lap Hatásvizsgálat típusa* előzetes / utólagos Vizsgálat ideje Vizsgált rendelet megnevezése A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 1. lépés: Stakeholder elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján Érintett 1 Érintett 2 Érintett 3 Érintett 4 Érintett 5 Azonosított Stakeholderek (érintetti csoportok) megnevezése: Céljaik azonosítása (pénzügyi, szakmai, kényelmi): Viselkedésük (pozitív, semleges vagy blokkoló): családi körülményei miatt szociálisan rászorultak ellátás elérhetőségének megteremtése egészségi állapota miatt szociálisan rászorultak ellátás elérhetőségének megteremtése mentális állapota miatt szociálisan rászorultak ellátás elérhetőségének megteremtése temetési segély igénylő családosok ellátás elérhetőségének pontos meghatározása temetési segélyt igénylő egyedülállóak uaz. pozitív pozitív pozitív pozitív pozitív 2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása 7

8 Vizsgálandó hatás Hatás (probléma) leírása Melyik Stakholder csoporttal kapcsolatos? Hatása a Stakholder csoportra: Érintett jogszabályi rendelkezés/ek ( ) Ügyfelekre gyakorolt hatás ellátás lehetőségének megnyílása mindegyiket érinti Szoc. tv. 37. (1) d) Foglalkoztatásra, szociális helyzetre gyakorolt hatás ellátás miatt jobb szociális körülmények, a foglalkoztatást nem segíti elő mindegyiket érinti Környezetre gyakorolt hatás család terhelése csökken mindegyiket érinti Gazdaságra, kötségvetésre gyakorolt hatás kismértékben növekedő kiadás mindegyiket érinti aktív korú ellátás elérhetőségének megteremtése Egészségre gyakorolt hatás rendszeres ellátáshoz jut, ezért pozitív mindegyiket érinti uaz. uaz. Szoc. tv. 46. uaz. Költségbecslés 3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés) Számszerűsíthető költség tétel** érintettek száma ca. 15 fő Számszerűsíthető költség mértéke 2570 ft/fő/hó ( rsz. ellátás 10 %-a önk. önrész) Egyéb költségek*** szociális ügyintéző bérköltsége 8

9 megnevezése Költség várható mértéke Számítás eredménye Várható haszon mértéke Várható költség mértéke a várható haszonhoz képest Szabálymódosítás szükséges* Módosítási javaslat Egyéb költség számszerűsített mértéke**** (pl.: esetleges kártérítés) Költség mennyisége Számítás eredménye érintettek száma x előfordulás gyakorisága = 15 főx2570 ft= ft/hó Éves költség: x12= ft ellátottak szociális helyeztének javulása, egyéb ellátásból kikerülés ( rendkívüli segélyezésből), temetési segély vonatkozásában: rászorultak lesznek csak jogosultak alacsony / közepes / magas igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem A hatályos rendelet módosítása a Szoc. tv (4) b) pontja alapján A hatályos rendelet módosítása a Szoc. tv ban meghatározottak szerint 9

10 10

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Ápolási díj Átmeneti segély Szociális kölcsön

Ápolási díj Átmeneti segély Szociális kölcsön Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. III.29.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Nagytőke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 5. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben