I. Fejezet Eljárási szabályok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Eljárási szabályok"

Átírás

1 Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 35. (2) bekezdésében, 37. (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában, 38. (9) bekezdésében, 43/B. -ában, 45. -ában, 46. -ában, 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében és a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. I. Fejezet Eljárási szabályok 1. (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási szabályokat az Szt a határozza meg. (2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. (3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. (1) bekezdése szerint kell alkalmazni. (4) Az eljárást a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban elıterjesztett kérelemre vagy b) hivatalból lehet megindítani. (5) A kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal igazolásokkal, nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani. (6) A hiányosan elıterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétıl számított 8 napon belül meg kell megtenni. (7) Nem a jogosult által elıterjesztett szociális ellátás iránti igény esetén az eljárást hivatalból kell megindítani. 2. A kérelmezınek a kérelemben és ha van, akkor az annak mellékleteként benyújtott dokumentumban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt ában meghatározottak szerint kell igazolnia. 3. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése fıszabályként utalással történik. (2) Amennyiben kérelmezı nem rendelkezik bankszámlával, készpénzben történik a pénzbeli ellátások kifizetése. (3) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minısülı helyzetekben utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások esetén az ellátás készpénzben történı kifizetésére a házipénztárból. 4. A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet elıírásai szerint történik. 1

2 5. (1) A Képviselı-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át a) lakásfenntartási támogatás aa) normatív lakásfenntartási támogatás ab) helyi lakásfenntartási támogatás b) átmeneti segély c) temetési segély d) az Szt. 43/B. -a szerinti ápolási díj. (2) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése elleni fellebbezéseket a Képviselı-testület bírálja el. II. Fejezet Pénzbeli ellátások 6. (1) Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására a következı pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg a) lakásfenntartási támogatás, b) ápolási díj, c) átmeneti segély, d) temetési segély. (2) Az önkormányzat képviselı-testülete az aktív korúak ellátására vonatkozóan eljárási szabályokat határoz meg. 1. Lakásfenntartási támogatás 7. (1) Az önkormányzat önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást biztosít annak a személynek, akinek a) a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át, és b) a háztartásában a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerint elismert havi költségek a) lakbér vagy albérleti díj, b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete, c) távhı-szolgáltatás díja, d) közös költség, e) csatornahasználati díj, f) szemétszállítás költsége, g) villanyáram költsége, h) víz-és gázfogyasztás díja, i) tüzelıanyag költsége. (3) A (2) bekezdésben meghatározott költségek számításánál irányadó idıszak a kérelem benyújtását megelızı 1 év. A költségek számításánál a kérelem benyújtásának hónapját figyelmen kívül kell hagyni. 2

3 (4) A (2) bekezdés szerinti elismert havi költséget a) a (2) bekezdés a) pontja esetén a lakásbérleti vagy albérleti szerzıdéssel, b) a (2) bekezdés b) pontja esetén a pénzintézet igazolásával, c) a (2) bekezdés c), e), f), g) és h) pontja esetén a közüzemi szolgáltatást végzı szervek által kiállított közüzemi számlákkal, d) a (2) bekezdés d) pontja esetén a költséget megállapító által kiállított és a befizetés megtörténtét bizonyító dokumentummal, e) a (2) bekezdés i) pontja esetén a háztartási tüzelıanyagot forgalmazó által kiállított számlával kell igazolni. (5) A kérelmezı csak akkor jogosult a támogatásra, ha a (2) bekezdés szerinti havi költségeit a (4) bekezdés szerint igazolja, vagy a nem igazolt költségek tekintetében nyilatkozik arról, hogy azok tekintetében tartozása, díjhátraléka van. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott helyi lakásfenntartási támogatást egy határozattal maximum 12 hónapra lehet megállapítani. (7) Az (1) bekezdés szerinti támogatás minimális összege havi 2500 Ft, maximális összege havi Ft (8) A támogatást a kérelem benyújtásának hónapjára kell elsı alkalommal, teljes összegben megállapítani. 8. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete kiegészítı ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást biztosít az ellátást kérelmezı normatív lakástámogatásban részesülı személynek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege havi Ft. (3) A támogatást havonta kell utalni a jogosult részére a normatív lakástámogatással egy idıben. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a normatív lakástámogatást megállapító határozatban szereplı idıtartamig kell megállapítani. 9. A ban meghatározott helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet egész évben be lehet nyújtani. 10. A helyi lakásfenntartási támogatás folyamatossága érdekében a jogosultnak a kérelmét évente meg kell újítania. 2. Ápolási díj 11. Az önkormányzat az Szt. 43/B. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj ellátást (a továbbiakban: helyi ápolási díj) biztosít. 12. Helyi ápolási díjra jogosult az, aki hozzátartozóként 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a háztartásában az egy fıre számított havi családi jövedelem a) nem egyedülálló kérelmezı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110%-át, b) egyedülálló kérelmezı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg. 13. Az ápolást végzı személy az Szt. 42. (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követı napon nem gondoskodik a) az ápolt személy alapvetı gondozási, ápolási igényének kielégítésérıl aa) a megfelelı legalább napi egyszeri meleg étel biztosításáról, ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról, 3

4 ac) egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról, b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelı higiéniás körülményének biztosításáról, különösen ba) a fürdetésrıl, mosdatásról, bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról, c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelızésérıl. 14. Az ápolást végzı személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végzı rendszeres idıközönként, évente legalább 4 alkalommal ellenırzi, és az ellenırzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelı kötelezettségteljesítés esetében az ellenırzést követıen haladéktalanul értesíti a jegyzıt. 15. A helyi ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-a. 3. Átmeneti segély 16. (1) Az önkormányzat átmeneti segélyre való jogosultságot állapít meg azon személyek részére, akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Az átmeneti segély formái a) eseti átmeneti segély, b) rendszeres átmeneti segély, c) kamatmentes kölcsön. 17. (1) Eseti átmeneti segélyre jogosult a 16. (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása mellett az a személy, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át nem haladja meg. (2) Eseti átmeneti segélyt egy naptári évben maximum két alkalommal lehet adni. (3) Az egy alkalommal kifizetett segély összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. (4) A kérelmezınek a kérelmében indokolnia és igazolnia kell a segélyre való rászorultságát. 18. (1) Rendszeres átmeneti segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élı esetén az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240%-át nem haladja meg, és tartós létfenntartási problémákkal küzd. (2) A létfenntartási problémák tényét a kérelemben ismertetni és igazolni kell. (3) A rendszeres átmeneti segély havi összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. (4) A rendszeres átmeneti segély kifizetése minden hónap 5. napjáig fıszabályként utalással történik. Ha kérelmezı nem rendelkezik bankszámlával, a segély készpénzben kerül kifizetésre. (5) Rendszeres átmeneti segély maximum 3 hónapig adható és egy naptári évben maximum két alkalommal kérhetı. 19. Az eseti és a rendszeres átmeneti segély közül egy naptári évben csak az egyik kérhetı. 20. (1) Kamatmentes kölcsönt annak a személynek lehet nyújtani, akinek a) családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élı esetén az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át nem haladja meg, és b) tartós létfenntartási problémával kell megküzdenie 4

5 ba) elemi kár vagy bőncselekmény miatt, vagy bb) a családjában bekövetkezett tartós betegség miatt. (2) A kamatmentes kölcsönt 12 hónap idıtartamra kell nyújtani. A kölcsön összege maximum Ft. Az ellátást adott családban lévı személyek részére évente csak egy alkalommal lehet biztosítani. (3) A kölcsön törlesztését az egyösszegő folyósítás hónapjától számított harmadik hónapban kell megkezdeni. A visszafizetés megkezdésének határideje az érintett hónap 10. napja. (4) Az (1) bekezdésben szereplı feltételek fennállását kérelmezınek igazolnia kell. 4. Temetési segély 21. (1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a) a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy b) tartására köteles hozzátartozóként gondoskodott a meghalt személy eltemettetésérıl és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott temetési segély nyújtásának feltétele, hogy a kérelmezı családjában az egy fıre jutó jövedelem ne érje el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén ne érje el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott temetési segély nyújtásának feltétele, hogy a kérelmezı családjában az egy fıre jutó jövedelem ne érje el az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 160 %-át, egyedül élı esetén ne érje el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át. 22. (1) A segély összegét kérelmenként a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegének %-ig terjedı összegben kell megállapítani. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. 23. (1) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a) a temetés költségeirıl a kérelmezı vagy a vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, b) a halotti anyakönyvi kivonatot, c) a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat. (2) A jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelızı három hónapot kell figyelembe venni. (3) A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni, és a számlát a kérelmezı részére vissza kell adni. 5. Aktív korúak ellátása 24. (1) Az Szt. 35. (2) bekezdése alapján a képviselı-testület a bérpótló juttatásra való jogosultság megállapításához az alábbi feltételeket határozza meg a) tiszta legyen aa) a lakás vagy a ház, ab) az aa) pontban meghatározott épület udvara, kertje, 5

6 ac) a kerítéssel kívül határos terület, a járda, b) az ingatlan olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerő használhatóságot, c) az ingatlan vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot. (2) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha a) a lakás vagy a ház valamennyi helyiségének padozata tiszta, b) a lakás vagy a ház berendezéseinek, felszereléseinek felülete portalan, c) a nyílászárók tiszták. (3) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített tárolóban található, b) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott, mely alatt évente legalább 2 alkalommal történı kaszálást kell érteni az alábbi idıpontokban ba) az elsı kaszálás ideje június 1-je és június 30-a között, míg bb) a második kaszálás ideje szeptember 1-je és szeptember 30-a között, c) csak fedett melléképületben találhatóak olyan eszközök, berendezések vagy egyéb holmik, melyek eredeti rendeltetésüknek megfelelıen fedett helyen történı tárolást igényelnek, d) az udvarban, kertben nincs veszélyesnek minısülı hulladék, építési törmelék, e) az udvarban, kertben az udvar és kert összterületének maximum 10 %-át kitevı alapterületén van használaton kívüli fémtárgy, tüzelı anyag, építési anyag, f) a kerti hulladék csak komposztáló helyen kerül tárolásra, g) az udvarban és kertben nincsenek lábon álló, elszáradt fás szárú növények. (4) Az (1) bekezdés a) pont ac) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha a) szilárd kommunális hulladéktól mentes az ingatlan kerítéssel kívül határos területe és a járda, b) a kerítés és a járda közötti terület, járda hiányában a közútig tartó terület karbantartott, mely alatt évente legalább 2 alkalommal történı kaszálást kell érteni az alábbi idıpontokban ba) az elsı kaszálás ideje június 1-je és június 30-a között, míg bb) a második kaszálás ideje szeptember 1-je és szeptember 30-a között, c) a téli hónapokban megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása, d) az érintett területen az ıszi lomb eltakarítása legkésıbb november 30-ig megtörténik. (5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha a) az ingatlan megfelel az építésügyi jogszabályok szerinti lakásfennmaradási engedély kiadási feltételeinek, b) a házon vagy a lakáson, a melléképületeken, az udvaron tárolt eszközökön, kerítéseken nem lehet észlelni anyagi jellegő kiadást nem igénylı karbantartási, javítási munkák elvégzésének hiányát, valamint balesetveszélyes állapotot. (6) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha a) az ingatlan tulajdonosa elvégzi a fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. (4) bekezdése szerinti egészségügyi kártevık elleni védekezést, b) az ingatlan lakhatásra használt helyiségei, valamint élelmiszer tárolására használt helyiségei higiénikusak, c) az ingatlanon biztosított a folyékony települési hulladék, azaz a szennyvíz zárt tárolása, valamint a megtelt tárolók rendszeres ürítése. 25. A jegyzı a 24. -ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet a) 5 napos határidı kitőzésével szólítja fel aa) a 24. (2) bekezdésében, ab) a 24. (3) bekezdés a) pontjában, ac) a 24. (4) bekezdés a) és c) pontjában, 6

7 b) 15 napos határidı kitőzésével szólítja fel ba) a 24. (3) bekezdés c) g) pontjában, bb) a 24. (5) bekezdésében, bc) a 24. (6) bekezdésében, c) legalább 5 napos határidıvel, de a kötelezettség jellegét figyelembe véve szólítja fel ca) a 24. (3) bekezdés b) pontjában, cb) a 24. (4) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott kötelezettség nem teljesülésekor. 26. (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján az Szt. 37. (1) bekezdés a) c) pontján túl az önkormányzat képviselı-testülete az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a) a családi körülményeire, b) az egészségügyi állapotára, c) a mentális állapotára való tekintettel rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapít meg. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti családi körülménynek minısül a) az egy háztartásban lévı, naponta 6 óra ápolást, gondozást igénylı beteg hozzátartozó, b) az egy háztartásban lévı, naponta együttesen 8 óra ápolást, gondozást igénylı beteg hozzátartozók, c) a nem egy háztartásban lévı, naponta 8 óra ápolást, gondozást igénylı beteg hozzátartozó. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi állapotnak minısül a) aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, b) aki 67 %-os mértékő egészségkárosodást szenvedett, c) aki vakok személyi járadékában részesül, d) aki fogyatékossági támogatásban részesül. (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti mentális állapotnak minısül a) az a személyiségzavar, amely a közfoglalkoztatás során a saját, valamint a környezetét veszélynek tenné ki, b) az a viselkedészavar, amely a közfoglalkoztatás során a saját, valamint a környezetét veszélynek tenné ki. (5) A (2) (4) bekezdés szerinti feltételek igazolásaként a háziorvos vagy szakorvos által kiállított, 1 hónapnál nem régebbi igazolást lehet elfogadni. 27. Az önkormányzat képviselı-testülete Budapest Fıváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Budaörsi Kirendeltségét jelöli ki az Szt. 37/A. (1) bekezdése szerinti együttmőködésre. 28. (1) Az önkormányzat hivatala a kérelmezıt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja a) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeirıl, valamint b) az együttmőködésre kijelölt szerv megnevezésérıl, elérhetıségérıl. (2) Az együttmőködésre kijelölt szerv számára az önkormányzati hivatal a rendszeres szociális segély megítélésérıl szóló határozatot a határozat kiadásától számított 5 napon belül megküldi. (3) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítélésérıl szóló határozat jogerıre emelkedését követı 10 napon belül személyesen megkeresni az együttmőködésre kijelölt szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát. (4) Az együttmőködésre kijelölt szerv ellenırzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (3) bekezdésben meghatározott határidıre nyilvántartásba vetette-e magát. 7

8 (5) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az együttmőködésre kijelölt szerv a (3) bekezdésben meghatározott határidı lejártát követı 8 napon belül írásban felszólítja a segélyezetett a nyilvántartásba vételi kötelezettsége teljesítésére, és vizsgálja a határidı mulasztásának okát. (6) Ha a segélyezett az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétıl számított újabb 8 napon belül nem tesz eleget, az együttmőködésre kijelölt szerv tájékoztatja a hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttmőködési kötelezettségének nem tett eleget. 29. (1) Az együttmőködésre kijelölt szerv a) a megjelent kérelmezıt nyilvántartásba veszi, b) a kérelmezıt nyilvántartásba vételt követıen tájékoztatja ba) a beilleszkedést segítı program elıkészítésének menetérıl, bb) a beilleszkedést segítı programok típusairól, bc) az együttmőködési szabályokról való megállapodási kötelezettségrıl, c) kidolgozza a segélyben részesülı személy szociális helyzetének és mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, d) a beilleszkedési programról a segélyben részesülı személlyel írásban a nyilvántartásba vételt követı 15 napon belül megállapodást köt, e) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel, és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elısegítı programban foglaltak betartását, f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a nem foglalkoztatott személy bevonásával módosítja a programot. (2) Az együttmőködésre kijelölt szerv köteles a) jelezni a jegyzınek, ha a nem foglalkoztatott személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, b) megküldeni a jegyzınek a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról szóló értékelését, ezzel tájékoztatva a program végrehajtásáról. 30. A beilleszkedést segítı programok típusai a következık a) kapcsolattartás az együttmőködésre kijelölt szervvel és a munkába állást segítı szervezetekkel az álláskeresık klubja, b) az egyéni képességeket fejlesztı foglalkozásokon való részvétel, c) az életmódformáló foglalkozásokon való részvétel, ezen belül ca) az életvezetési képesség megırzését, javítását célzó az egyént és családját érintı személyes megbeszélések, csoportos foglalkozások, cb) a különbözı problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató elıadások, cc) az alapvetı személyi higiénia kialakítására irányuló elıadások, cd) a segélyben részesülı lakókörnyezetének rendben tartását célzó elıadások, d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzése, e) a munkavégzésre történı felkészülési programban való részvétel, f) munkalehetıség felajánlása, g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresıként történı nyilvántartásba vétel, és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttmőködés, h) a munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történı rendszeres érdeklıdés, jelentkezés. 8

9 31. (1) Az együttmőködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, és folyamatosan kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítı programok intézményi hátterét biztosítják. Az együttmőködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges intézményi lehetıségekrıl így a) a Városi Napos Oldal Szociális Központ életmódformáló foglalkozásairól, b) a helyi szociális intézményhálózat szolgáltatásairól, c) a munkaügyi központ képzéseirıl. (2) Az együttmőködésre kijelölt szerv egyidejőleg több beilleszkedési programtípusba tartozó beilleszkedést segítı programban is megállapodik a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt. (3) A beilleszkedést segítı programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell a) a program tartalmát, b) a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, amelybıl egyértelmő, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg, ennek érdekében célszerő meghatározni a kötelezettség rendjét, idıtartamát és mértékét, c) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttmőködési kötelezettség megszegését jelenti. (4) A segélyezett megszegi az együttmőködési kötelezettségét akkor, ha a) a 28. (6) bekezdésében meghatározott eset áll fenn, b) nem mőködik közre a 29. (1) bekezdésében meghatározott és a segélyezett közremőködésével ellátható feladatok végrehajtásában, c) a segélyezett a beilleszkedést segítı programról kötött megállapodásban a számára elıírt kötelezettségeket nem, vagy nem az elıírt módon teljesíti. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 6. Közgyógyellátás 32. Az Szt. 50. (1) (2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinél a következı feltételek mindegyike teljesül a) az egy fıre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj 160 %-át, egyedül élı esetén 240 %-át nem éri el, b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri vagy meghaladja, c) a vagyona nem éri el az Ft-ot. 9

10 IV. Fejezet Szociális alapszolgáltatások 7. Étkeztetés 33. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. (2) Az Szt. 62. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy a) a jövedelmi helyzete miatt, akinek a háztartásában az fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) a kora miatt, ha egyedül élı és betöltötte 75. életévét, vagy nem egyedül élı esetén, ha átlagéletkoruk eléri a 70 évet, c) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, d) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, e) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, f) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. 34. (1) Az önkormányzat az étkeztetést a Városi Napos Oldal Szociális Központ közremőködésével látja el. (2) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni. 8. Házi- és jelzırendszeres házi segítségnyújtás 35. Az önkormányzat a) a házi segítségnyújtási feladatot a Városi Napos Oldal Szociális Központ, b) a jelzırendszeres házi segítségnyújtási feladatot a Városi Napos Oldal Szociális Központ közremőködésével látja el. 9. Családsegítés 36. (1) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Városi Napos Oldal Szociális Központ közremőködésével látja el. (2) Az (1) bekezdés szerinti szerv által nyújtott speciális szolgáltatások a) a családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás, 10

11 b) életvezetési (pl. nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás, vagy ennek megszervezése, c) az egyének és családok kapcsolatkészségének javítása, d) krízishelyzetben segítı beavatkozás, e) speciális támogató, önsegítı csoportok szervezésének és mőködésének segítése, f) természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése, g) hivatalos ügyek intézésének segítése, h) együttmőködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal. V. Fejezet Egyéb rendelkezések 37. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek, és más felsıbb szintő jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. VI. Fejezet Záró rendelkezések 38. Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. 39. E rendelet rendelkezéseit ha az az ügyfélre nézve kedvezıbb a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 40. E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 6/2007. (V.21.) önkormányzati rendelet. Remeteszılıs, január 31. P.H. Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Remeteszılıs, január 31. P.H. dr. Laukó Sándor jegyzı 11

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 / ( III.08. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 / ( III.08. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 / 2012. ( III.08. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajókápolna Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok

I. Fejezet Általános szabályok Mátraverebély Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Mátraverebély Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajólászlófalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Pilisszentlászló Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2012. (II. 10.) önkormányzati r e n d e l e t e a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı testülete a szociális

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Eljárási szabályok

TERVEZET. I. Fejezet Eljárási szabályok TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (V.17.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Velem közégi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és a

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete - a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról Tiszacsécse községi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. (Egységes

Részletesebben

Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete

Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. (IV.1.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. (IV.1.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. (IV.1.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 51/2010.(XII.22.)* módosító rendelettel Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010.(I.20.) számú rendelete

Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010.(I.20.) számú rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010.(I.20.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövő Község Önkormányzatának

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép:

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép: Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/2005. (IX. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2004. (IX. 8.) rendeletének módosításáról 1. (1) A 18/2004. (IX.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra.

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (VI. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1.. Az R 2.. (1) bekezdése

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Besenyőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Ravazd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális

Részletesebben

Magyarpolány község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2009. (II.12.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Magyarpolány község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2009. (II.12.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Magyarpolány község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2009. (II.12.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Magyarpolány Község Önkormányzati Képviselı-testülete a többször

Részletesebben