I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1."

Átírás

1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében,10. (1) bekezdésében, ában, 32 (3) bekezdésében, 37 (1) bekezdésében, 37/A (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (3) bekezdésben, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermeke védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény /továbbiakban Gyvt./ 18. (1) bekezdés b) pontja; a (2) és (5) bekezdésében, 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. E rendelet területi hatálya kiterjed a Levél község közigazgatási területére. A rendelet személyi hatályát a Sztv. 3., 6. és 7..; illetve a Gyvt. 4. -ai határozzák meg. 2. Eljárási rendelkezések 2. (1) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltségnél (9221 Levél, Fı u. 10.) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. (2) A kérelmezı a kérelmében köteles nyilatkozni saját, a családja, valamint a vele egy háztartásban élı személyek személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól. 3. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetését postai úton, vagy folyószámlára utalással, utólag

2 2 minden hónap 5-ig kell teljesesíteni. (2) A nem rendszeres pénzbeli ellátásokat a határozat meghozatalát vagy a határnap kitőzését követı 8 napon belül, a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltsége utalással teljesíti. II. fejezet PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 3. Aktív korúak ellátása 4. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy foglalkoztatást helyettesítı támogatás megállapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa. (2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása kiterjed: a) a kérelmezı, vagy a jogosult által életvitelszerően lakott lakás vagy ház rendeltetésszerő használatára, b) a lakáshoz tartozó udvar rendben tartására, kert gondozására, mővelésére, különös tekintettel az esetleg ott található szemét és lom eltávolítására és c) az ingatlan elıtti járdának, ároknak a tisztántartására, szemét és gyommentesítésére. (3) A foglalkoztatást helyettesítı támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követı 10 napon belül helyszíni szemle útján kell meggyızıdni a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésérıl. A (2) bekezdésben írt feltételeknek való megfelelést folyamatosan ellenırizni kell. (4) Amennyiben az ellenırzés során hiányosságot állapítanak meg, úgy, az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével - 8 napos határidı kitőzésével - fel kell hívni a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját a hiányosságok megszüntetésére, melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemlén kell meggyızıdni. (5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét felszólítás ellenére a kitőzött határidıre nem biztosítja, annak foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem állapítható meg, illetve a foglalkoztatást helyettesítı támogatását meg kell szüntetni. 5. (1) A rendszeres szociális segélyezettek vonatkozásában az együttmőködésre kijelölt szerv a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10., a továbbiakban: Központ) (2) A rendszeres szociális segélyezett a segély folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles a Központtal. (3) A rendszeres szociális segélyezett az együttmőködés keretében: a) a Központnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát,

3 3 b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítı programról c) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat, köteles a Központtal kapcsolatot tartani, az általuk elıírt idıpontban megjelenni és d) a szociális törvényben elıírt kötelezettségeinek eleget tenni. 6. (1) A rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedését segítı program az együttmőködı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed: a) a Központtal való kapcsolattartásra, b) az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre és c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére. (2) A beilleszkedést segítı programok tartalmi elemei, típusai: a) elıadások tartása. Téma: a munka interjúra és a munkavállalásra való felkészítés (az egészséges életmód, öltözködés, beszéd és viselkedés korrigálása, elutasítások esetén a kudarc pszichés elviselésének segítése) és b) állandó tanácsadás. (3) A program típusa lehet egyéni vagy csoportos. A típuson belül a foglalkozás tartalmát, követelményrendszerét a Központ határozza meg. (4) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyezett számára felróható okból: a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidın belül nem jelenik meg a Központnál, b) a Központ által elıírt idıpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, c) a számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, d) a beilleszkedést segítı programban meghatározottakat nem hajtja végre vagy e) a rendszeres szociális segély természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. 4. Lakásfenntartási támogatás 7. (1) Az Sztv. 38. (1) bekezdése alapján a jegyzı normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapít meg. (2) A lakásfenntartási támogatásra jogosult személy támogatás megállapítására való

4 4 jogosultságának egyéb feltétele, hogy a kérelmezı vagy jogosult lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa. (3) A lakókörnyezet akkor rendezett ha: az életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség biztosított. (4) A jegyzı a lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követı 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (5) Ha a lakókörnyezet a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı nyolcnapos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemlén gyızıdik meg. (6) Aki a lakókörnyezete rendezettségét felszólítás ellenére a kitőzött határidıre nem biztosítja, annak lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, illetve a lakásfenntartási támogatását meg kell szüntetni. (7) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelem a (6) bekezdés szerinti okból kerül elutasításra vagy megszüntetésre, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerıre emelkedésétıl számított 3 hónapon belül a háztartás egyik tagja sem nyújthat be normatív lakásfenntartási támogatás iránt kérelmet, valamint a döntés jogerıre emelkedésétıl számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a normatív lakásfenntartási támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtható. 5. Ápolási díj 8. (1) Személyi körülményeire tekintettel ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetı egy fıre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetén annak 200%- a. (2) Az önkormányzat az ápolási kötelezettség teljesítését a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény útján ellenırzi, aki az ellenırzés tapasztalatairól tájékoztatja az önkormányzatot. (3) A méltányossági ápolási díj mértéke az éves központi költségvetési törvényben meghatározott összeg 80%-a. (4) Az ápolási díjra való jogosultság fennállását kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. 6. Átmeneti segély 9. (1) A Képviselı-testület Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottsága létfenntartást

5 5 veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek, családok részére átmeneti segélyt állapíthat meg. (2) Átmeneti segélyben az (1) bekezdés értelmében rászorult személy részesíthetı, akinek az egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a) családban élık esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160%- át, b) egyedül élı személy esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. c) gyermekét egyedül nevelı szülı esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át d) olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek, illetve a családban fogyatékos felnıtt él a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át. e) Kivételes méltányosságból a jövedelemhatárt meghaladó, de az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250%-át el nem érı jövedelem esetén, évente egy alkalommal maximum ,-Ft átmeneti szociális segély állapítható meg a rendkívüli élethelyzetbe került rászorulónak, ha ennek hiánya a személy életét, testi épségét veszélyezteti. f) Különös méltánylást érdemlı, halasztást nem tőrı esetben Ft összegő átmeneti segély egyszeri megállapításáról a polgármester dönt. (3) Egy naptári évben legfeljebb hat alkalommal részesülhet átmeneti segélyben a kérelmezı, amennyiben a kérelmezı, és családjában élı személy nem részesül lakásfenntartási támogatásban, rendszeres szociális segélyben. (4) Egy naptári évben a folyósítás idıtartama alatt legfeljebb két alkalommal részesülhet átmeneti segélyben a kérelmezı, amennyiben ı, vagy családjában élı személy lakásfenntartási támogatásban részesül. (5) Egy naptári évben a folyósítás idıtartama alatt legfeljebb egy alkalommal kaphat átmeneti segélyt a kérelmezı, amennyiben ı, vagy családjában élı más személy két vagy több rendszeres támogatási formában részesül. (6) Az átmeneti segély alkalmanként megállapítható összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (7) Természetbeni juttatásként (pl.: élelmiszer, ruhanemő, tőzifa) kell a segélyt megállapítani, ha a segély céljának elérése készpénzben történı kifizetéssel nem látszik biztosítottnak. (8) Amennyiben átmeneti segély pénzbeli támogatásként kerül megállapításra, utólagos elszámolási kötelezettség is megállapítható. (9) Különös méltánylást érdemlı halasztást nem tőrı sürgıs esetben, ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják (pl. elemi kár, 15 napot meghaladó kórházi kezelés, haláleset, természeti katasztrófa), a Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az igénylı részére jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, rendkívüli átmeneti segélyt állapítson meg, melynek összege maximum Ft.

6 6 7. Temetési segély 10. (1) Temetési segély állapítható meg annak, a levéli lakosnak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségeket viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) a) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-a, amennyiben a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. b) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 30%-a amennyiben a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (3) A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés összegérıl a temetkezési szolgáltató által igazolt legolcsóbb temetési költség az irányadó, melyet az önkormányzat minden év január 31. napjáig felülvizsgál. Az aktuális legolcsóbb temetési összeg az 1. számú mellékletben található. (4) A temetési segély megállapítása iránti eljárásban a kérelemhez be kell nyújtani - halotti anyakönyvi kivonat másolatát - temetés költségeirıl a segélyt kérı vagy a vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozó nevére kiállított számlák eredeti példányát. (5) A temetési segély iránti kérelmet, a temetkezési vállalat által kiállított számla keltétıl számított, 90 napon belül kell benyújtani. 8.Köztemetés 11. A szociális törvényben meghatározott megtérítési kötelezettség alól méltányosságból mentesíthetı az eltemettetésre köteles személy, akinek: a) családban élık esetében az egy fıre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, b) egyedül élı esetében a havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át nem éri el.

7 7 9.Közgyógyellátás 12. Szociálisan rászorultnak kell tekinteni és méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, aki alanyi jogú, vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, és az egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg: a) családban élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja, b) egyedül élı személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %- át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át meghaladja. 10. Szülési támogatás 13. (1) Az Képviselı-testület gyermekenként ,- Ft egyösszegő szülési támogatásban részesíti azt a rendelet 1. -ban meghatározott a lakcímbejelentés szabályai szerint Levél községben a gyermeke születésének idıpontjától számított 2 évet megelızıen nyilvántartásba vett, és folyamatosan lakóhellyel rendelkezı szülıt, akinek a lakcímbejelentés szabályai szerint Levél községben nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkezı gyermeke született. (2) A támogatás összegét a Magyar Államkincstárnál a gyermek nevére nyitott Start- számlára- azaz babakötvényre történı utalással biztosítja. (3)A támogatás iránti kérelmet a születést követı 90 napon belül a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltségénél lehet benyújtani. (4) A kérelemhez csatolni kell: - számlanyitási szerzıdés másolatát, - a születési anyakönyvi kivonat másolatát, - lakcímet igazoló iratok másolatát.

8 8 11.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át, egyedülállónál 250%-át, és a család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került (pl. a gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülık munkanélkülivé válása). (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a , -Ft-ot. (3) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb ,- Ft erejéig részesíthetı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. (4) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy naptári éven belül legfeljebb ,- Ft erejéig részesíthetı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. (5) Sürgıs szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, jövedelemigazolástól, illetve a (3) (4) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást készpénzben csak akkor lehet megállapítani, ha annak célirányos felhasználása biztosított. Amennyiben a támogatást kérelmezı család életvitele azt indokolja, a megállapított támogatás folyósítása a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgáltató Központ családgondozója útján is történhet. III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 15. (1) Az önkormányzat az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja: a) Étkeztetés b) Házi segítségnyújtás c) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás d) Idısek klubja e) Aranykor Idısek Otthona f) Idısek Otthona g) Fogyatékkal élık nappali ellátása h) Hajléktalanok nappali ellátása i) Hajléktalanok Átmeneti Szállása j) Családsegítés k) Gyermekjóléti szolgáltatás

9 9 l) Gyermekek Átmeneti Otthona m) Családi napközi n) Bölcsıdei ellátás o) Település és térség fejlesztés (2) Gyermekjóléti alapellátások a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása (3) A (1) és (2) a) pontja szerinti szociális szolgáltatásokat az önkormányzat igény esetén társulási megállapodás alapján biztosítja. (4) A (2) b) pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátását a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola, és az Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda útján biztosítja. 12.Térítési díj 16. (1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi térítési díjának mértékét külön rendelet tartalmazza. IV. fejezet EGYÉB RENDELKEZÉSEK 17. A szociális ellátások hatásköri szabályait az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelete határozza meg. 18. (1) A kérelemhez a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében az ott felsorolt mellékleteket kell csatolni. Az egyéb ellátások tekintetében a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplı vagyonnyilatkozatot kell csatolni.

10 10 (1) E rendelet június 1.-én lép hatályba. V. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. (2) Hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Levél Községi Önkormányzat Képviselıtestületének: - a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 17/2011. (IX.30.)rendelete - valamint a gyermekvédelme helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (III.16.) rendelete (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Papp Zoltán polgármester dr. Horváth Szabolcs jegyzı A kihirdetés napja: málus 31. dr. Horváth Szabolcs jegyzı

11 11

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról ész szociális

Részletesebben

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı testülete a szociális

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.17.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól (egységes szerkezetben: 2011. június

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Remeteszılıs

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben