KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL"

Átírás

1 KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról ész szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g/ pontja, a 134/E. -ában, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy Kál Nagyközség lakosainak a szociális biztonság megteremtése, illetve megırzésének érdekében a Képviselı-testület: a) Kál Nagyközség költségvetése terhére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi törvény (továbbiakban Szt.), és a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben biztosított ellátásokon túl továbbiakat határozzon meg. b) ha a jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmezı nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát illetve azok benyújtásának részletes szabályait. c) szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenırzésének szabályait. 2. Hatásköri rendelkezések 2. (1) E rendeletet alkalmazni kell Kál Nagyközségi önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel és életvitelszerően tartózkodási hellyel rendelkezı állampolgárokra és a hajléktalanokra: a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre. (2) A Képviselı-testület a Szt-ben meghatározott feladatok közül a polgármesterre ruházza át az alábbi feladatok hatásköreit: a) települési gyógyszertámogatás megállapítását, elutasítását, b) eseti települési temetési támogatás megállapítását, elutasítását, c) köztemetés megállapítása, megfizetése, köztemetés összegének behajtása, d) rendszeres települési lakásfenntartási támogatás megállapítását, elutasítását, megszüntetését. (3) A Képviselı-testület a Szt-ben meghatározott feladatok közül a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át az alábbi feladatok hatásköreit: a) eseti települési létfenntartási támogatás megállapítását, elutasítását, b) eseti települési gyermeknevelési támogatás megállapítását, elutasítását c) rendszeres települési ápolási támogatás megállapítását, elutasítását, megszüntetését. 1

2 3. Eljárás és az ellátások megállapításának szabályai 3. (1) Az önkormányzat által nem kötelezıen nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetıség, melyben az éves költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet alapján az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak. (2) A szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézıjénél lehet elıterjeszteni az arra rendszeresített formanyomtatványokon, a szükséges mellékletek csatolásával, mely e rendelet függelékeiben találhatók. (3) Rászorultsági alapon megállapítható szociális ellátások: települési támogatás esetén a kérelem benyújtásakor vizsgálni kell a kérelmezı és vele közös háztartásban élık vagyoni helyzetét is. II. Fejezet 4. Pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása és ellenırzése 4. (1) A jogerısen megállapított támogatásokat a pénzügyi csoport folyósítja a) a jogosultság megállapítását követı 8 napon belül. b) rendkívüli élethelyzet esetén a döntést követıen azonnal. (2) A támogatások kifizetése az Ügyfél nyilatkozata alapján történhet házi pénztárból való kifizetéssel, vagy lakossági folyószámlára történı átutalással. (3) A rendszeres pénzellátásokat a hatáskör gyakorlója a Szt-ben elıírt idıpontban felülvizsgálja és annak eredményérıl a vizsgálatot követı elsı Képviselı-testületi ülésen beszámol. 5. Települési támogatás Eseti támogatási formák 5. (1) Eseti települési létfenntartási támogatás nyújtható a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személy részére az e rendeletben meghatározottak szerint. (2) Eseti települési létfenntartási támogatásban elsısorban azt a személyt indokolt részesíteni, a) aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy b) akit alkalmanként jelentkezı, nem várt többletkiadás terhel haláleset, tartós betegség, baleset, orvosi kezelés, várandósság, vagy ba) valamilyen elıre nem látható esemény, önhibáján kívül bekövetkezett elemi kár elhárítása, vagy bb) gyermek fogadásának elıkészítéséhez, óvodai, iskolai nevelése miatt, vagy bc) aki a rendırségen tett feljelentést tartalmazó jegyzıkönyv másolatával igazoltan bőncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy bd) aki a nyugdíj, járadék, álláskeresési támogatás vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósításáig terjedı idıszakig ellátás nélkül van. 6. (1) A kérelem elbírálására jogosult a megállapító döntésétıl függıen az eseti települési létfenntartási támogatás egészben vagy részben természetbeni ellátásként is megállapítható, ha tartani lehet attól, hogy a kérelmezı a segélyt nem a rendeltetésének megfelelıen használja fel. 2

3 (2) A természetbeni ellátásként megállapított eseti települési létfenntartási támogatás formája lehet: a) tüzelıtámogatás, b) élelmiszervásárlási támogatás, c) gyógyszertámogatás. 7. (1) Eseti települési létfenntartási támogatás a 12. -ban foglalt kivétellel akkor állapítható meg, ha a kérelmezı családjában a havi egy fıre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, egyedül élınél 150%-át nem haladja meg. (2) Az eseti települési létfenntartási támogatás összege esetenként a 12. -ban foglaltak kivételével a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál kevesebb, de 150%-ánál több nem lehet. Eseti települési temetési támogatás 8. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként eseti települési temetési támogatás annak a kérelmezınek állapítható meg, aki a) a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy b) tartásra kötelezett hozzátartozó, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és c) akinek a családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át. (2) Nem állapítható meg eseti települési temetési támogatás, ha a temetési számla keltétıl 60 nap eltelt. (3) Az eseti települési temetési támogatás összege legfeljebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a, melyet a helyi RÉSZVÉTEM Bt. minden év január 30-áig meghatároz és a Polgármesteri Hivatalhoz benyújt. A költséget a rendelet 6. függeléke tartalmazza. 9.. (1) A helyben szokásos legolcsóbb hamvasztásos temetés költségeinek megfelelı visszafizetendı támogatás adható a fenti jövedelemmel rendelkezınek, ha a temetésre kötelezett nem képes az elhunyt eltemettetésérıl gondoskodni. (2) A megállapított támogatás visszafizetési ideje maximum 12 hónap, minimális összege havi 5.000, Ft. Eseti települési gyermekvédelmi támogatás 10. (1) 18. életévét be nem töltött gyermek részére egy naptári éven belül családonként legfeljebb 2 alkalommal nyújtható eseti települési gyermeknevelési támogatás abban az esetben, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át és a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást veszélyeztetetı rendkívüli élethelyzetbe kerül, melyet igazolni kell. (2) Az eseti települési gyermeknevelési támogatás összege családonként maximum 8.000, Ft. (3) A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani. (4) Kivételesen indokolt esetben kötelezhetı a támogatást igénylı arra, hogy a segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együtt használja fel. 3

4 11. (1) A bizottság kérelem nélkül a káli általános iskolába járó illetve káli állandó lakóhellyel rendelkezı, teljes tankönyv árat fizetı gyermekek részére egyszeri 6.000, Ft összegő települési támogatást állapít meg szeptember hónapban. A kifizetés az általános iskola igazgatójának lejelentése alapján vagy számla ellenében történik. Középfokú oktatási intézményben, nappali oktatásban résztvevı káli állandó lakóhellyel rendelkezık tanulók részére szeptember hónapban a Képviselı-testület egyszeri 6.000, Ft összegő támogatást nyújt. Felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló káli állandó lakóhellyel rendelkezık részére szeptember hónapban a Képviselı-testület egyszeri 8.000, Ft támogatást nyújt. (2) A közép- és felsıfokú oktatásban részesülıknek a támogatás kifizetéskor iskolalátogatási igazolást kell csatolni. Rendszeres támogatási formák 6. Rendszeres települési ápolási támogatás 12. (1) A hatáskör gyakorlója rendszeres települési ápolási támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki: a) beteg ápolása miatt fizetési szabadságot kénytelen igénybe venni. b) akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, és c) és akinek a családban nincs olyan ápolásra alkalmas személy, aki a beteg ápolását kereset veszteség nélkül tudná biztosítani. (2) A rendszeres települési ápolási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. (3) A rendszeres települési ápolási támogatást havi rendszerességgel maximum 12 hónapra lehet megállapítani. 13. (1) A rendszeres települési ápolási támogatás folyósításának megszüntetését vonja maga után, ha az ápoló a) az ápolt egészségi állapotához mérten a rendszeres házi orvosi ellenırzésrıl, b) a szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésérıl, illetve azok elıírás szerinti adagolásáról, c) a megfelelı étkeztetésrıl, d) idıjárásnak megfelelı öltöztetésérıl, valamint e) higiéniás ellátásáról bizonyíthatóan nem gondoskodik. (2) Az ápolást végzı személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végzı rendszeres idıközönként (6 havonta) 1-1 alkalommal ellenırzi, és az ellenırzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelı kötelezettségteljesítés esetében az ellenırzést követıen haladéktalanul értesíti a jegyzıt. 7. Gyógyszertámogatás 14. (1) A polgármester eseti vagy rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg kérelemre, a háziorvos javaslatára annak a személynek, aki a gyógyszerkiadások, betegségekhez kapcsolódó kiadások miatt idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. (2) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet haladéktalanul, a kérelem beérkezését követı három napon belül kell elbírálni. 4

5 15. (1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet megállapítani. (2) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmezı akkor jogosult, ha a) akkut betegségben szenved b) az egy fıre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj 150 %-át, c) egyedül élı esetén 200 %-át nem haladja meg, d) a gyógyszer kiadásai, illetve a betegséghez kapcsolódó kiadásai meghaladják a 3.000, Ft összeget. (3) A gyógyszer költséget a gyógyszertár által elızetesen kiállított irattal, vagy utólag, számlával kell igazolni, a kiváltást követı három napon belül. (4) Az egy alkalommal megállapított eseti gyógyszertámogatás maximális összege 5.000, Ft. 16. (1) Rendszeres gyógyszertámogatásra jogosult kérelemre az, a) aki a kérelem benyújtását megelızı 1 hónapon belül kelt jogerıs határozattal igazoltan nem részesül alanyi vagy normatív jogcímen a Járási Hivatal által megállapítható közgyógyellátásban, b) akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı esetében annak 200 %-át, c) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszer keret összege meghaladja a 8.000, Ft-ot, d) akinek családja nem rendelkezik az Szt-ben meghatározott vagyonnal. 17. A gyógyszerkeret számításánál nem lehet altatót, vitaminkészítményeket, nem vényköteles gyógyszert, gyógyászati segédeszközöket és étrend-kiegészítıket számításba és figyelembe venni. 18. Ha a gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jogerısen elutasították és az ismételt kérelem a havi gyógyszerkeret emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos havi gyógyszerkeret emelkedésére vonatkozó nyilatkozatát. 19. (1) A gyógyszertámogatás havi összege 5.000, Ft. (2) A gyógyszertámogatást félévre kell megállapítani, az erre irányuló kérelem bármikor benyújtható. (3)A gyógyszertámogatás folyósítását amennyiben haláleset miatt szőnik meg a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 8. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás 20. (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaikhoz nyújtott hozzájárulás. A támogatás szempontjából a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásnak minısül a villanyáram, a víz, a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díja és a tüzelıanyag költsége. (2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást kell megállapítani a legalább egy éve bejelentett, állandó káli lakóhellyel rendelkezı kérelmezı részére az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) a kérelmezı háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) az (1) bekezdésben felsorolt költségek valamelyikét a közmőszolgáltató által a nevére kiállított, számlával igazolható módon a kérelmezı viseli, 5

6 c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, d) a háztartásban együtt élık egyikének sincs az önkormányzattal szemben lejárt esedékességő adó vagy adók módjára behajtható köztartozása. (3) A támogatás további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesítse: a) az általa lakott ingatlan udvarán rendelkezzen 1 db rendeltetésszerően használt szeméttároló edénnyel, továbbá gondoskodjon b) a lakáshoz tartozó udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert és udvar tisztántartásáról, gaz, valamint rágcsálómentesítésérıl, az allergén növények irtásáról, d) az ingatlan elıtti járdának (járda hiányában 1 m széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területének tisztántartásáról, szemét és gyommentesítésérıl, téli idıszakban síkosság-mentesítésérıl, e) az ingatlanon található ház külsı karbantartásáról, a szükséges állagmegóvási munkák elvégzésérıl, f) a házban található helyiségek, az udvaron található illemhely tisztán, emberi tartózkodásra alkalmas tartásáról. (4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a határozat meghozatala elıtt az ügyintézési határidı betartásával a szociális ügyintézı helyszíni szemle lefolytatásával ellenırzi. (5) Amennyiben az ellenırzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmezı, illetve az ellátásra jogosult a (3) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette, a jegyzı az elvégzendı tevékenységek konkrét megjelölésével legalább öt napos határidı kitőzésével felszólítja a szükséges munkák elvégzésére. (6) Amennyiben a kérelmezı illetve az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó elıírásoknak, úgy a kérelmet el kell utasítani. 21. (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 22. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összegét az alábbi táblázat alapján kell megállapítani. 1 fıre jutó jövedelem támogatás havi összege az öregségi nyugdíjminium %-ában 0-50 % 5.000, Ft % 4.000, Ft % 3.000, Ft % 2.500, Ft 23. (1) Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak, a támogatást a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától kell megállapítani. 6

7 9. Aktív korúak ellátása 24. (1) Az aktív korúak ellátása kérelem benyújtója, illetve a támogatás jogosultja részére az Szt-ben foglaltakon túl egyéb jogosultsági feltételt nem ír elı. 25. A rendelet függelékei: 1. Kérelem eseti támogatásokra 2. Kérelem rendszeres települési ápolási díj megállapítására 3. Igazolás és szakvélemény ápolási díj megállapításhoz/felülvizsgálathoz 4. Kérelem települési rendszeres lakásfenntartási támogatás megállapítására 5. Vagyonnyilatkozat 6. Jövedelem nyilatkozat 7. Kérelem gyógyszertámogatás megállapításához 8. Igazolás temetési költségekrıl 10. Záró rendelkezés 26. (1) Ez a rendelet február 27-én kerül kihirdetésre és március 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet. Morvai János polgármester dr. Szabó Anikó jegyzı A rendelet kihirdetve: február 27. dr. Szabó Anikó jegyzı 7

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Vaja város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Vaja város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Vaja város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Vaja Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015 (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. február 27. ÉRDI V. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól 2 ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben