(6) Az ápolási ás gondozási feladatok teljesítését az eljáró hatóság felkérésére - a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(6) Az ápolási ás gondozási feladatok teljesítését az eljáró hatóság felkérésére - a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és"

Átírás

1 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 8/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Tápiószentmártoni Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. ~ (2) bekezdésében, 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában, 26. ~-ában, 32. ~ (3) bekezdésében, 45. ~-ában, 48. ~ (4) bekezdésében, 92. ~ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. ~ (2) bekezdésében, 29. ~ (2) bekezdésében, 131. ~ (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 74. ~ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.~ Az 5.~ (2) bekezdés helyébe az alábbi 5.~ (2) bekezdése kerül: 5.~ (2) Az eljárás a Szt. 45.* (5) bekezdésében meghatározott esetekben hivatalból is megindítható. 2.~ A II. Fejezet helyébe az alábbi II. Fejezet kerül: II. Fejezet Szociális rászorultságtól rnggő pénzbeli ellátások 10. ~ Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) szociális rászorultságtól f~iggő pénzbeli ellátásokat biztosít települési támogatás formájában, az alábbiak szerint: a) ápolási támogatás b) gyógyszertámogatás c) adósságcsökkentési támogatás d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, e) rendkívüli települési támogatás. Ápolási támogatás 11.~ (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: SZEB) ápolási támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú és cselekvőképes személynek, aki a) 18. életévét betöltött, tartósan beteg, b) Tápiószentmártonban lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen is Tápiószentmártonban lakó hozzátartozója gondozását végzi. (2) Hozzátartozó a Ptk. szerinti hozzátartozó, a jegyes kivételével. (3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. (4) A (3) bekezdés szerinti tényt az ápolt személy háziorvosa igazolja a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon. (5) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentiakásos szociális intézményi ellátásban részesül, c) rendszeres pénzellátásban részesül vagy az arra való jogosultság megállapításához szükséges feltételekkel rendelkezik, d) nappali rendszerű képzés keretében folytat tanulmányokat, e) keresőtevékenységet folytat.

2 (6) Az ápolási ás gondozási feladatok teljesítését az eljáró hatóság felkérésére - a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tápiószentmártoni Irodájának munkatársa évente ellenőrzi. (7) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy kéri, d) az ápolt személy meghal, e) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, f) az ápolást végző az ápolási támogatásra való jogosultsága felülvizsgálatára irányuló eljárásban az eljáró hatóság felhívásának nem tesz eleget, g) az önkormányzat felkérésére a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tápiószentmártoni Irodájának munkatársa egymást követő két alkalommal sem tuja ellenőrizni az ápolási, gondozási feladatok teljesítését, h) a jogosultságot kizáró körülmény következik be. (8) Az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. (9) Az ápolási támogatás havi összege ,- Ft. (10) Az ápolási támogatás iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (11) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása határozott időre, max. 12 hónapra történik. (12) A jogosultságot megállapító szerv az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek j~ennállását évente legalább egyszer felülvizsgálhatja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátás további folyósításáról dönt. Gyógyszertámogatás 12.~ (1) A SZEB gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú személynek, akinek esetében a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a továbbiakban: gyógyszerköltség) legalább 7.125,-, és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át, c) ha a család valamennyi tagja öregségi nyugellátásban részesül, abban az esetben jogosult, ha a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén a 250%-át, feltéve, hogy a háziorvos által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 25%-át eléri. (2) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult. (3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (4) A gyógyszerköltséget a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon a háziorvos és a gyógyszertár igazolja. (5) A (4) bekezdés szerinti háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget lehet feltüntetni. (6) A gyógyszertámogatás havi összege 6.000,- Ft. Adósságcsökkentési támogatás

3 13.~ (1) A SZEB adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, a) akinek az egy szolgáltatónál nyilvántartott adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg a százötvenezer forintot, és a (4) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy b) akinek a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá c) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, valamint d) az adóssággal érintett lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője. (2) Az adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, fuggetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (3) Az adósságcsökkentési támogatás az alábbi adósságtípusok rendezéséhez nyújtható: a) vezetékes gázdíj tartozás, b) víz- és csatornahasználati díjtartozás, c) áramdíjtartozás, d) szemétszállítási díjtartozás. (4) Adósságcsökkentési támogatásban évente egyszer részesülhet a kérelmező, ,- Ft összegben. (5) Nem igényelheti az adósságcsökkentési támogatást, aki jelen rendelet alapján lakásfenntartási támogatásban részesül. (6) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; rendkívüli települési támogatás 14.~ (1) A SZEB az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, illetve rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45.~ (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) A Szt. 45.~ (4) bekezdésében foglaltakon túl a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása). b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. (baleset, elemi kár). (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; rendkívüli települési támogatás igényelhető: a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély), így különösen: ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy

4 bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. (4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek a 17. ~-ban foglalt kivétellel - aki a 13.~ szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, ha) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy bb) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy be) ha nagykorúvá vált a gyermek, aki 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás murikarendje szerint tanulmányokat folytat vagy, aki 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat c) egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg. (5) A települési támogatás egyszeri összege a 17. ~-ban foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb, mint Ft. (6) A települési támogatás családonként a 17. ~-ban foglalt kivétellel egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg. (7) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; rendkívüli települési támogatás - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg. (8) A SZEB a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat. (9) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (10) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 15. ~ (1) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott települési támogatás iránti igény megállapításának a 14.~ (1) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban. (2) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás. 16.~ (1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: támogatás) megállapításához csatolni kell az 5.~ (3) bekezdés szerinti jövedelemigazolásokat és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. (2) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek részére megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában a 17. ~-ban foglalt kivétellel alkalmazni kell a 14. ~ (4) b) bekezdése szabályait.

5 17. ~ (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyó sításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 32. ~ (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély mértéke: A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének Ha az eltemettető családjában az főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 35 % ha 100 % alatti 25 % ha 101 % és 200 % közötti, 15 % ha 201 % és 300 % közötti. Egyedülálló kérelmező esetén a fentiek szerint számolt segély összege további 10 %-kal megemelésre kerül (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költségének összegére vonatkozóan a polgármester tájékoztatást kér a községi köztemetőt üzemeltető temetkezési szolgáltatótól, ez évente a január 31-ig kiadott tájékoztató alapján kerül megállapításra. (5) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak: - akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, - ha a temetési költség a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 200 %-át meghaladja. (6) Elhunyt személy elternettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. (7) Temetési támogatás iránti igényt a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtatni. 3. ~ A 11. alcím helyébe az alábbi 11. alcím lép: 1 1. Lakásfenntartási támogatás 4.* A 18.* helyébe az alábbi 18.~ lép: 18.~ (1) A SZEB lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. (2) Lakásfenntartási támogatás a villanyáram fogyasztás díjához természetben nyújtandó támogatás. (3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője,

6 b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona. (4) Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra, aki normatív lakásfenntartási támogatásban részesül. (5) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (6) Fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (7) Ha a háztartásban a) (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, b) (6) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, c) gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot és a nevelőszülőt él, rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (8) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 5.000,- Ft. (9) A lakásfenntartási támogatás iránti igényt a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az V. Fejezet fejezetcíme helyébe az alábbi fejezetcím kerül: Települési támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 6.~ A 18. pont hatályát veszti val. 7.~ A 19. pont hatályát veszti val. 8.~ 20. pont helyébe az alábbi 20. pont kerül: 20. E rendelet szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 9.~ 28.~ (1) bekezdése helyébe az alábbi 28.~ (1) bekezdése kerül: 28.~ (1) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelmezőnek, illetve az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen. 10.~ 28.~ (2) bekezdése helyébe az alábbi 28.~ (2) bekezdése kerül: 28.~ (2) Az (1) bekezdés szerinti feltételnek az lakásfenntartási támogatásra jogosult személy felel meg, akinek életvitelszerűen lakott háza, lakása tisztántartott, rendezett, az ingatlan állagát folyamatos karbantartással védi, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja. Gondoskodik a háza, lakásának udvara a hozzátartozó kert gyommentesítéséről, az épületen kívül tárolt eszközöket, ingóságokat, tüzelőanyagokat szabályosan, rendezetten tárolja. Az ingatlan előtti árok, közút széléig terjedő közterületet gyommentesíti, téli időszakban a havat eltakarítja, a csúszásmentességről gondoskodik. 11.~. A VIII. Fejezet helybe az alábbi VIII. Fejezet kerül:

7 Átmeneti rendelkezések 31. ~ (1) március 31 -vel meg kell szüntetni a február 28-án méltányossági ápo lási díjban részesülők ellátását. Azok a személyek, akik február 28-ig méltányossági ápolási díjra voltak jogosultak március 1-től március 31-ig a korábbi feltételek és ellátási összeg szerint részesülnek az ellátásban. (2) Az önkormányzati segély megállapítása iránt március 1-jén folyamatban lévő ügyben kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő, illetve egyéb családok vagy személyek vonatkozásában a települési támogatás szabályait kell alkalmazni. (3) A március 1-jét megelőzően megállapított önkormányzati segélyek tekintetében (bérlethozzájárulás) a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (4) A december 31-ig megállapított normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 12. ~ A rendelet a következő IX. Fejezettel egészül ki: Záró rendelkezések 13.. ~ Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Györe László polgármester Wenhardt Lászlóné jegyző Ez a rendelet február 27-én kihirdetésre került. Wenhardt Lászlóné jegyző

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelete A helyi szociális ellátásokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 1./2015./II.28./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 1./2015./II.28./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 1./2015./II.28./ R e n d e l e t e a szociális igazgatásról és ellátásokról Vatta

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

KIVONAT KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.28) Önk. R E N D E L E T E. a szociális igazgatásról és ellátásokról

KIVONAT KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.28) Önk. R E N D E L E T E. a szociális igazgatásról és ellátásokról KIVONAT Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.28) Önk. R E N D E L E T

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1..

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1.. Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselő-testülete 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Hangács

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A R ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK című I. Fejezet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A R ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK című I. Fejezet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2008. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tahitótfalu

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Alsóörs Köz ség Önkormányzata 8226. Alsóörs, Ady E. u. 7. Tel.:(87)447-192 Fax: (87)447-221 E. mail:hivatal@alsoors.hu ELŐTERJESZTÉS Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i

Részletesebben

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben