Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl"

Átírás

1 Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel ) Karancsalja község Önkormányzat ( továbbiakban : Önkormányzat ) Képviselı testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi. LXV. törvény. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) helyi alkalmazása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelı, a szociális rászorultságtól függı, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátás helyi rendszerét, az egyes ellátási formák igénybevételének feltételeit, eljárási szabályait, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja község Önkormányzat közigazgatási területén élı, az Sztv 3. (1) (7) bekezdésében meghatározott személyekre. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a személyekre, akik lakóhelyüktıl legalább 6 hónapja távol tartózkodnak a Sztv. által szabályozott esetek kivételével. (3) A szociális ellátásokra való jogosultságot - a testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben e rendelet keretei között a Polgármester állapítja meg, a Polgármesteri Hivatal közremőködésével. Jogszabály rendelkezése esetén a jogosultság megállapítására a Jegyzı is jogosult. II. Fejezet Értelmezı rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában az Sztv. 4. -ában foglalt értelmezı rendelkezéseket kell alkalmazni.

2 2 III. Fejezet Eljárási szabályok 4. (1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemmel igényelhetık. A kérelmeket formanyomtatványon, Karancsalja Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. A kérelmezı köteles: a.) saját valamint a vele közös háztartásban élı hozzátartozók személyi adatait igazolni, b.) a Sztv. 4. -a szerinti jövedelmi, vagyoni viszonyait, valamint a tartásra köteles és képes hozzátartozókra vonatkozó nyilatkozatokat kitölteni, c.) a jogosultság megállapításhoz, illetve a kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat, iratokat a kérelemhez- annak benyújtásakor csatolni vagy az igazolások Polgármesteri Hivatal által történı beszerzését kérni. d.) az azonos lakcímmel rendelkezı, de nyilatkozatuk alapján különélı házastársak esetén a különélés tényét a bírósági eljárás megindítását igazoló okirattal bizonyítani. (2) Amennyiben a kérelem elbírálásához, a tényállás tisztázásához szükséges a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készíthet. Különösen indokolt a környezettanulmány, ha a család nem rendelkezik jövedelemmel. Nem kell környezettanulmányt készíteni abban az esetben, ha az igénylı életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal más ügy kapcsán már vizsgálta és nincs hivatalos tudomás arról, hogy azokban változás állott be. (3) Sürgıs szükség esetén az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján megadható a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. (4) A benyújtott kérelem elbírálásánál a.) a havi rendszerességgel mérhetı jövedelmek esetén az Sztv. 10. (2) bekezdésének a) pontjában, b.) a havi rendszerességgel nem mérhetı jövedelmek esetén a Sztv. 10. (2) bekezdésének b) pontjában és 10. (3) bekezdésében szereplı jövedelmet kell figyelembe venni. (5) A döntésrıl a kérelmezıt határozatban kell értesíteni, amely ellen jogorvoslatnak van helye. (6) A szociális ellátásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, körülmények megváltozását ( lakcímváltozás, jövedelemváltozás, munkavállalás) a változás beálltától számított 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. (7) A jogosulatlanul felvett ellátás megtérítésére, elengedésére, részletfizetés engedélyezésére az Sztv ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. (8) A szociális igazgatási eljárásra a Közigazgatási Hatósági Eljárás és Szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit és az Sztv-ben és az e rendeletben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

3 3 (9) Az adatfelvétel, adatkezelés során figyelemmel kell lenni az Sztv aiban, továbbá a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény elıírásaira. IV. Fejezet Pénzbeli ellátások 5. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése minden hónap 3. és 5. napján történik a Polgármesteri Hivatalban. (2) A pénzbeli ellátás felvételére a határozatban megjelölt személy, illetve meghatalmazottja jogosult. Amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltehetı, hogy a készpénz támogatást a jogosult nem a rendeltetésének megfelelıen használja fel, akkor azt a családsegítı szolgálat családgondozója részére kell kifizetni, aki az összeg felhasználásáról 15 napon belül számlákkal köteles elszámolni. (3) A Polgármester azok számára akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek, mérlegelési jogkörében maximum Ft vissza nem térítendı támogatást nyújthat. Rendkívüli élethelyzetnek, a Rendelet 14. (2) bekezdésben foglaltak minısülnek. 6. Az Sztv. rendelkezései és az e rendeletben meghatározott feltételek alapján az Önkormányzat az Sztv.25. 3) bekezdés szerinti szociális ellátásokat biztosítja. Szociális rászorultságtól függı pénzellátások Idıskorúak járadéka 7. (1) Az idıskorúak járadékának megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére a Sztv. 32/B- 32/E - t kell alkalmazni. (2) Az idıskorúak járadékának havi összege az Sztv. 32/C.. (1) bekezdésében meghatározott összeg. Aktív korúak ellátása 8. (1) Aktív korúak ellátására való jogosultságot a Sztv. 33. (1) bekezdésében meghatározott személyek számára kell megállapítani. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülı személyek vonatkozásában az egészségkárosodott személyek kivételével az együttmőködésre kijelölt szerv a Salgótarjáni Kistérség

4 4 Többcélú Társulása Szolgáltató Központ Családsegítı Szolgálata (továbbiakban Családsegítı Szolgálat), mellyel a jogosult a juttatás folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködés keretében a.)a Családsegítı Szolgálatnál a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b.)írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedési programról c.)teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, köteles a Családsegítı Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk elıírt idıpontban megjelenni, d.)az Sztv-ben elıírt kötelezettségeinek eleget tenni. Bérpótló juttatás 9. (1) Bérpótló juttatásra való jogosultságot a Sztv. 35. (1) bekezdésében meghatározott személyek számára kell megállapítani. (2) Bérpótló juttatásra való jogosultság Sztv. 35. (2) bekezdés szerinti egyéb feltételei : a) a jogosult által életvitelszerően lakott lakóépület, annak, udvara és kertje tisztán tartása, melyet havi rendszerességgel ellenırizni kell és az ellenırzés megállapításait feljegyzés formájában a jogosulttal alá kell íratni, b) a jogosult tulajdonában álló kert vagy egyéb, mezıgazdasági mővelésre alkalmas földterület 30 m 2 -ig történı felásása és az Önkormányzat által számára biztosított vetımagokkal történı beültetése, a kifejıdött növények gondozása, majd érést követıen a termés betakarítása, mely munkálatok elvégzését a munkafolyamatok befejezését követı 3 munkanapon belül ellenırizni kell és az ellenırzés megállapításait feljegyzés formájában a jogosulttal alá kell íratni, vagy c) a község iskola elıtti zebrákon tanítási napokon reggel 7.00 órától 8.00 óráig és az adott tanítási nap utolsó tanóráját követı egy óra idıtartamon a tanulók biztonságos átkelésének biztosítása, melyrıl jelenléti ívet kell vezetni, vagy d) a község területén biciklis vagy gyalogos járır szolgálat 1 hó idıtartamra, minden második este órától óráig, melyrıl jelenléti ívet kell vezetni. (3) A bérpótló juttatás következı évi jogosultságnak megállapításához a 9. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak teljesítése kötelezı. A 9. (2) bekezdés b.) d.) pontjában foglaltak közérdekő munkavégzésnek minısülnek. 10. (1) A Családsegítı Szolgálat kötelezettségei: a.)figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának, bérpótló juttatásnak megállapításáról szóló határozatban megállapított határidı betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat alapján a Szolgálatnál történı megjelenéskor nyilvántartásba veszi,

5 5 b.)tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre, bérpótló juttatásra jogosult személyt a beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködési eljárás szabályairól, c.)a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt. d.)folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre, bérpótló juttatásra jogosult személlyel és legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását, e.)legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult, bérpótló juttatásban részesülı bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról f.)jelzi a jegyzınek, ha rendszeres szociális segélyre, bérpótló juttatásra jogosult személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, h.)a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. (2.) A jegyzı kötelezettségei: a.) a rendszeres szociális segélyre és bérpótló juttatásra jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottat) az ak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Családsegítı Szolgálatnak, b.) tájékoztatja a Családsegítı Szolgálatot - az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésérıl - a bérpótló juttatás jogosultsági feltételeinek megszőnésérıl és a szociális törvény 35. -ának (3) bekezdése szerinti együttmőködési elıírásáról. 11. (1) A beilleszkedést segítı program az együttmőködı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed a a.)a Családsegítı Szolgálattal való kapcsolattartásra b.)az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre, c.)a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésre. (2) A beilleszkedést segítı program tartalmi elemei: a.)a foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erısítése, pszichoszociális megerısítés, egyéni tanácsadás esetkezelésen belül személyes megerısítés, álláskeresési készségek erısítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és

6 6 konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/ esetkezelés, b.) szinten tartás karbantartás- társadalmi integráció erısítése: egészségügyi szociális mentális állapotot javító, reszociálizáció elısegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, tanácsadás a.) más ellátásba juttatás segítése b.) nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési támogatások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaerı - piaci kapcsolódásokról (3) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy számára felróható okból: a.) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidın belül nem jelenik meg a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál. b.) A Családsegítı Szolgálat által elıírt idıpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, c.) A számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt d.) A beilleszkedést segítı programban meghatározottakat nem hajtja végre, Lakásfenntartási támogatás 12. (1) A Polgármester az Sztv. 38. (6)-(8) bekezdései alapján meghatározott összegő normatív lakásfenntartási támogatást nyújt annak, aki az Sztv. 38. (2)-(4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelel. (2) Helyi lakásfenntartási támogatás annak nyújtható, aki: a) normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult és b. ) a normatív támogatás összege a Ft-ot nem éri el. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege azzal az összeggel egyezik meg, mellyel a normatív támogatás összege Ft ra kiegészül. A helyi lakásfenntartási támogatás a normatív lakásfenntartási támogatással együttesen kerül megállapításra és folyósításra. (4) A lakásfenntartási támogatás részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában ( tüzelı segély, közüzemi díjak kifizetése ) is nyújtható. (5) Ugyanazon lakásra vonatkozóan több jogosult esetében a lakásfenntartási támogatást a lakás tulajdonosa vagy bérlıje vagy tényleges használója részére kell megállapítani. (6) A támogatás megszőnik, ha a támogatásra jogosult: a) elhunyt, b) elköltözött, c) jövedelmi viszonyai oly módon változtak meg, hogy a támogatás feltételeinek a továbbiakban már nem felel meg, d) kérelemre.

7 7 Ápolási díj 13. (1) Ápolási díjat kell megállapítani annak a kérelmezınek, aki az Sztv ban, 43/A -ban foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel, továbbá a Polgármester - átruházott hatáskörben az Sztv. 43/B -ban foglaltak alapján. (2) A kérelemhez az Sztv ban rögzített igazolásokat csatolni kell. (3) Az ápolási díj havi összegét az Sztv. 44. (1) (3) bekezdésében rögzítettek szerint kell megállapítani. (4) A folyósítás kezdete a kérelem benyújtásának napja. (5) Háztartásában 18. évet betöltött, tartós beteg ápolását végzı személy, amennyiben az ápolt hozzátartozója és egészségi állapota, életvitele alapján alkalmas az ápolásra, akkor részesíthetı ápolási díjban, ha a háztartásban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (6) Az ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni az Sztv ában rögzített esetekben. (7) Az ápolást végzı személy akkor nem teljesíti ápolási, gondozási kötelezettségét, amennyiben a gondozott személy szükség szerinti napi étkeztetésérıl, tisztán tartásáról, öltöztetésérıl nem gondoskodik, az illemhely használatát, lakáson belüli közlekedtetését nem biztosítja. Az ápolást végzı személy fenti kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást ellátó személy/családsegítı szolgálat rendszeresen, legalább negyedévente, szükség esetén gyakrabban ellenırzi helyszíni szemle során. Átmeneti segély 14. (1) A Polgármester átruházott hatáskörben - alkalmanként átmeneti segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek családjában az egy fıre esı havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át, illetve egyedül élık esetén annak 200%-át nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdés szempontjából létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetnek minısül különösen: a) bekövetkezett elemi kár, vagy mőszaki hiba elhárítása miatt felmerült rendkívüli anyagi kiadások a lakhatást, illetve a normális életvitelt veszélyeztetı kár elhárításának mértékéig (pl.: elektromos, főtési rendszer meghibásodása, épület megrongálódása stb.) b)alkalmanként jelentkezı nem rendszeres többletkiadás (pl.: egyszeri gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz beszerzése) (3) Az átmeneti segély a kérelmezı részére egy éven belül legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg, melynek összege alkalmanként maximum Ft-ig terjedhet. (4) Az átmeneti segély megállapítható vissza nem térítendı támogatás, illetve visszatérítendı,

8 8 kamatmentes kölcsön formájában. A vissza nem térítendı támogatás összege az Ftot, a visszatérítendı kamatmentes kölcsön összege pedig a Ft-ot nem haladhatja meg. A visszatérítendı kamatmentes kölcsön kérelmezı részére évente 1 alkalommal adható, és 6 havi egyenlı részletben törlesztendı. (5) A támogatást elsısorban természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, élelmiszersegély, gyógyszer kiváltás, illetve a hiba-, kár-elhárítás számlával igazolt költségének, valamint közüzemi díj (vagy egy részüknek) közvetlen megfizetése útján. (6) Az a személy, aki visszafizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, átmeneti segélyben 2 évig nem részesíthetı. Temetési segély 15. (1) Polgármester temetési segélyben részesítheti azt az eltemettetıt, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott. (2) A temetési segély összege: Ft. (3) Az eltemettetı a segélyre való jogosultságot a halott anyakönyvi kivonattal és a temetési számla benyújtásával igazolja. V. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 16. Az Önkormányzat költségvetésének terhére a Polgármester a Sztv ában foglaltaknak megfelelıen köztemetést rendelhet el. Közgyógyellátás 17. (1) (2) Az Sztv. 50. (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a képviselı-testület által itt meghatározott feltételek fennállnak: - az egy fıre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj 150 %-át egyedül élı esetén 200 %-át nem haladja meg, továbbá - a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri, vagy meghaladja. (3) A közgyógyellátás iránti kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi igazolá-

9 9 son túl szükséges az Szt ának (3) bekezdése szerinti igény esetén az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek fennállását igazoló irat. (4) A közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje 1 év. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 18. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság az Sztv. tv ában foglaltaknak megfelelıen kell megállapítani. VI. Fejezet Szociális szolgáltatások Étkeztetés 19. (1) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése a Polgármester hatáskörébe tartozik. (2) Az Önkormányzat az étkeztetést vállalkozóval kötött szerzıdés útján biztosítja, valamint szükséges esetben az étel házhozszállításáról maga gondoskodik. (3) Az ellátásért tárgyévben fizetendı térítési díjat az Önkormányzat a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletében határozza meg. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtást a Sztv a alapján az Önkormányzat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásával kötött ellátási szerzıdés alapján térítés ellenében biztosítja. Az ellátásért tárgyévben fizetendı térítési díjat az Önkormányzat a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletében határozza meg. Családsegítés 21. Az önkormányzat a családsegítést a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ útján biztosítja. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Az önkormányzat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásával kötött ellátási szerzıdés alapján szeptember 1-jétıl a Szoc tv a alapján - térítés ellenében - jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosít. Az ellátásért tárgyévben fizetendı térítés díját az Önkormányzat a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletében határozza meg.

10 10 VII. fejezet Záró rendelkezések 23. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályukat vesztik a Karancsalja Község Önkormányzat Képviselı testületének 9/2006. (V.03.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl, valamint az ezt módosító 17/2007. (XII.19.) és 6/2008. (V.22.) rendeletek. Karancsalja, április 23. Lantos Sándor polgármester Fábián Diána jegyzı Kihirdetési záradék: Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete a 9/ ( VI.24 ) Ör. rendeletét április 24-én kihirdette. Karancsalja, április 24. Fábián Diána Jegyzı

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben