1. Általános eljárási rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános eljárási rendelkezések"

Átírás

1 Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(I.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - a 16/2011.(IX. 15.), 24/2011. (XII.22.), 3/2012.(I.26.), és 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetbe szerkesztve től hatályos szöveg Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, valamint a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános eljárási rendelkezések 1. E rendelet személyi hatálya Téglás Város közigazgatási területén élő természetes személyek közül csak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyre terjed ki. 2. (1) Az e rendelet alapján adható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri hivatalnál kell benyújtani. (2) Az igénylő, illetőleg az ellátásban részesülő jövedelmi viszonyainak igazolásaként elfogadható dokumentumok: a) az igénylő, ellátásban részesülő és a vele egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók, havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, b) a postai átutalással érkező rendszeres jövedelmek, valamint rendszeres pénzellátások utolsó havi szelvénye, vagy utolsó havi lakossági folyószámla egyenlegértesítő, c) vagyon hasznosításából származó jövedelmek esetén a hatályos szerződés, d) a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén, a kifizető által a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagára vonatkozó igazolás, e) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagára vonatkozó igazolás: adóbevallással lezárt időszakról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított jövedelemigazolás, az adóbevallással már lezárt időszakot követő hónapok és a kérelem benyújtását megelőző hónapokról a vállalkozás könyvelője által kiállított igazolás, f) alkalmi munkából származó jövedelem esetén az igénylő, illetve az ellátásban részesülő és vele egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók nyilatkozata az alkalmi munkából származó jövedelemről, g) nyilatkozat arról, hogy az igénylő illetve az ellátásban részesülő és vele egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek. (3) A nyilatkozatok, igazolások tartalmi kellékei: a) a benyújtott nyilatkozat tartalmazza

2 aa) a nyilatkozatot tevő személyi adatait (név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcíme); ab) a nyilatkozatot tevőnek, a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét havi jövedelem, egy havi átlagára vonatkozó, nem rendszeres munkából (alkalmi munkából) származó jövedelmét; ac) dátumot, a nyilatkozó aláírását. b) A munkáltatói igazolás tartalmi követelményei: ba) a munkáltató adatai: név, telephely, adószám; bb) a munkavállaló adatai: neve (születési név), anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme; bc) a munkavállalónak a munkáltatóval fennálló jogviszonya megnevezése, időtartama; bd) a munkavállaló munkaköre, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresete; be) dátum, aláírás, hivatalos bélyegző. (4) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok nem szerezhetők be, azokat az ügyfél nyilatkozattal pótolhatja. 3. (1) A megállapított ellátás a Városellátó Szervezet pénztárában készpénzben kerül kifizetésre, vagy a jogosult kérésére a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél nyitott lakossági folyószámlára kerül átutalásra. A természetbeni szociális ellátásként megállapított lakásfenntartási támogatás a közüzemi szolgáltatónak kerül átutalásra, az önkormányzat és a közüzemi szolgáltató között létrejött megállapodásban foglaltak szerint. 1 (2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését a támogatást megállapító rendeli el. (3) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki. 2. Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 4. Az időskorúak járadékát a jegyző a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerint, az előírt minimális összegben állapítja meg. Aktív korúak ellátása 1 5. (1) A jegyző az aktív korúak ellátására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezéseit alkalmazza. (2) A jegyző a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a rendszeres szociális segélyt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései alapján akkor állapítja meg és folyósítja, ha a kérelmező, illetőleg a jogosult lakókörnyezete az általa lakott lakás, ház-, és annak udvara, kertje, a ház kerítésével kívül határos területe és az ingatlan előtti járda rendezett és tiszta. (3) A lakókörnyezet akkor rendezett és tiszta, ha hulladéktól mentes, a ház kertjében parlagfű és más gyom nem található, füvesített, vagy kultúrnövénnyel került beültetésre. A füvesített kertben a fű nyírott, a járda hó és síkosság-mentesített. (4) A lakókörnyezet rendezettségét és tisztaságát helyszíni szemle lefolytatásával kell ellenőrizni. 1 24/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosítással től hatályos

3 (5) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet nem rendezett és tiszta, úgy ennek teljesítésére az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével 8 napos határidőt kell előírni. A feltételek teljesítését ismételt helyszíni szemlével kell ellenőrizni. (6) Ha a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a számára meghatározott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget, úgy kérelmét el kell utasítani, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát a határidő lejártát követő naptól meg kell szüntetni. 6. (A 24/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte től) Rendszeres szociális segély 7. (1) A jegyző a rendszeres szociális segélyre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket alkalmazza. (2) A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak is, aki: a) az I. fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény szerint második alkalommal is alkalmatlan minősítést kapott a számára felajánlott munkakörre, b) szülész-nőgyógyász szakorvos igazolásával igazolja, hogy legalább 12 hetes terhes vagy, c) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára tekintettel állandó orvosi kezelésre szorul. (3) A (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi és mentális állapot fennállását 30 napnál nem régebbi orvosi igazolással kell bizonyítani. (4) A (2) bekezdés szerinti-, és az Szt. 37. (1) bekezdés b) pontja szerinti aktív korú rendszeres szociális segélyre jogosult személy a támogatás megállapításának és folyósításának feltételeként az önkormányzat által kijelölt Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretein belül létrejött, 4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. alatt működő Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban: Szolgálat) köteles együttműködni, amelynek keretében: a) megjelenik a Szolgálatnál, és nyilvántartásba veteti magát; b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a Szolgálattal; c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (5) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy a Szolgálattal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a) nyilvántartásba vétele céljából a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenik a Szolgálatnál, és részt vesz az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában; b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program megvalósítására megállapodást ír alá és betartja a megállapodásban foglaltakat; c) folyamatosan kapcsolatot tart a Szolgálat munkatársával a beilleszkedést segítő program megvalósítása érdekében. (6) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködésére vonatkozó beilleszkedést segítő programok típusai: a) egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódot formáló tanácsadáson való részvétel; b) életvezetési tanácsadás; c) munkavégzésre felkészülést segítő program; d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel. (7) Az önkormányzat az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személyek együttműködése keretében előírt beilleszkedési programok feltételeinek biztosítása érdekében megállapodást köt a Szolgálattal.

4 (8) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi ha: a) a (5) bekezdés a) pontjában előírt határidőben nem jelenik meg a Szolgálatnál; b) nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait; c) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat. (9) A Szolgálat az együttműködési kötelezettség első ízben történő megszegéséről írásban figyelmezteti a rendszeres szociális segélyben részesülőt. Az együttműködési kötelezettség második alkalommal történő megszegéséről 10 napon belül írásban értesíti a támogatást megállapító szervet. Ebben az esetben a támogatást megállapító szerv a rendszeres szociális segély folyósítását az együttműködés második megszegésének napjától megszüntetni. (10) Ha az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi a támogatást megállapító szerv intézkedik a segély folyósításának megszüntetéséről. Ápolási díj 8. A jegyző az ápolási díjra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott szabályokat alkalmazza. Lakásfenntartási támogatás 9. (1) A lakásfenntartási támogatást a jegyző állapítja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint. A lakásfenntartási támogatás megállapítható természetbeni szociális ellátás formájában is, az alábbiakban felsorolt költségekhez: a) víz- és csatorna használati díj; b) gáz díj; c) villamos energia díja. 2 Átmeneti segélyezési formák 10. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a polgármester átmeneti segélyt állapíthat meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint. (2) Az átmeneti segélyezés formái: a) egyszeri segély; b) kamatmentes szociális kölcsön. Egyszeri segély 11. (1) Egyszeri segélyben az a személy részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élőnél a 150%-át nem haladja meg. (2) Az egyszeri segély mértéke 4000 forint. (3) Egyszeri segélyként a polgármester gyorssegélyt állapíthat meg abban az esetben, ha a késedelem helyrehozhatatlan kárral, vagy veszéllyel jár. (4) A gyorssegély mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a. 2 5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosítással től hatályos

5 (5) Egyszeri segély folyósítható készpénzben, vagy természetben. Természetbeni juttatásként az alábbi célokra lehet egyszeri segélyt nyújtani: a) élelmiszer-vásárlás; b) tüzelő-beszerzés; c) ruhanemű vásárlás; d) közüzemi díjhátralék. Kamatmentes szociális kölcsön 12. (1) Kamatmentes szociális kölcsönt az kaphat, akinek a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében annak 150 %-át, b) a kölcsön visszafizetése rendszeres havi jövedelméből biztosított. (2) Kamatmentes szociális kölcsönt az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a jogosult, vagy családtagja gyógykezelésével összefüggő kiadásokhoz; b) hozzátartozó eltemettetéséhez; c) elemi kár elhárítására. (3) A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege forint. (4) A kamatmentes kölcsönt legfeljebb 12 havi részletekben kell visszafizetni. Az első törlesztés a folyósítást követő második hónap tizedik napjáig esedékes. 3. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 13. A közköltségen történő eltemettetésről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben leírt szabályoknak megfelelően a polgármester intézkedik. Közgyógyellátás 14. (1) A jegyző a közgyógyellátásra való jogosultságról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben leírt szabályoknak megfelelően dönt. (2) A jegyző a közgyógyellátásra való jogosultságot akkor is megállapítja, ha a szociálisan rászorult személy havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át meghaladja, és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át.

6 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 15. Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultságot a jegyző a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben leírt szabályoknak megfelelően állapítja meg. 4. Záró rendelkezések 16. (1) Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2004. (IV. 30.) rendelet 11. -ának szabályai szerint méltányossági alapon megállapított ápolási díjak felülvizsgálatáról, és megszüntetéséről átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik. A polgármester az Szt ában szabályozott eseteken túl, a méltányossági alapon megállapított ápolási díj megszüntetését rendeli el, amennyiben az ápolást végző személy családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülállónál az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, vagy ápolási kötelezettségét nem teljesíti. Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha az ápolt személy élelmezéséről, személyi és környezeti higiéniájáról, egészségi állapotának megőrzéséről nem megfelelően, vagy egyáltalán nem gondoskodik. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2010. (I. 28.) számú rendelet. C z i b e r e Béla polgármester V a t a i Imréné címzetes főjegyző

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.08.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.08.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.08.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és

Részletesebben

Vaja város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Vaja város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Vaja város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Vaja Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015 (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(V.19.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szociális ellátásokról Módosított rendelet azonosítója: 7/2006.(V.19.)

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról [Egységes szerkezetben a 16/2011. (V. 31.), a 20/2011.

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2012.(II.09.)számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben