- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben től hatályos szöveg -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -"

Átírás

1 Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, valamint a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános eljárási rendelkezések 1. E rendelet személyi hatálya Téglás Város közigazgatási területén élő természetes személyek közül csak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyre terjed ki. 2. (1) A rendeletben szabályozott támogatásokat a Téglási Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: polgármesteri hivatal) benyújtott kérelemben kell igényelni. A kérelem elektronikus úton nem nyújtható be. (2) Az ellátás igényléséhez a kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, és a jövedelmi adatokra vonatkozó dokumentumokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. (3) Az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás és a közgyógyellátás iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete szerinti, illetve az önkormányzati segélyek iránti kérelmet a polgármesteri hivatal által megszövegezett kérelem nyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatványok Téglás hivatalos honlapjáról (teglas.hu) is letölthetők, vagy a polgármesteri hivatal 1. számú irodájában kérhetők. (4) Az igénylő, illetőleg az ellátásban részesülő jövedelmi viszonyainak igazolásaként elfogadható dokumentumok: a) az igénylő, ellátásban részesülő és a vele egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók, havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból-, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, b) a postai átutalással érkező rendszeres jövedelmek, valamint rendszeres pénzellátások utolsó havi szelvénye, vagy utolsó havi lakossági folyószámla egyenlegértesítő, c) vagyon hasznosításából származó jövedelmek esetén a hatályos szerződés, d) a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén, a kifizető által a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagára vonatkozó igazolás, e) vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagára vonatkozó igazolás: adóbevallással lezárt időszakról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított jövedelemigazolás, az adóbevallással már lezárt időszakot követő hónapok és a kérelem benyújtását megelőző hónapokról a vállalkozás, illetve az őstermelői tevékenység könyvelője által kiállított igazolás,

2 f) alkalmi munkából származó jövedelem esetén az igénylő, illetve az ellátásban részesülő és vele egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók nyilatkozata az alkalmi munkából származó jövedelemről, g) nyilatkozat arról, hogy az igénylő illetve az ellátásban részesülő és vele egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek. (5) A nyilatkozatok, igazolások tartalmi kellékei: a) a benyújtott nyilatkozat tartalmazza aa) a nyilatkozatot tevő személyi adatait (név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcíme); ab) a nyilatkozatot tevőnek, a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét havi jövedelem, egy havi átlagára vonatkozó, nem rendszeres munkából (alkalmi munkából) származó jövedelmét; ac) dátumot, a nyilatkozó aláírását. b) A munkáltatói igazolás tartalmi követelményei: ba) a munkáltató adatai: név, telephely, adószám; bb) a munkavállaló adatai: neve (születési név), anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme; bc) a munkavállalónak a munkáltatóval fennálló jogviszonya megnevezése, időtartama; bd) a munkavállaló munkaköre, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresete; be) dátum, aláírás, hivatalos bélyegző. (6) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok nem szerezhetők be, azokat az ügyfél nyilatkozattal pótolhatja. 3. (1) A polgármesteri hivatal ügyintézői, feladatkörükben, a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása céljából, az előkészítő eljárás keretében, ellenőrizhetik a támogatást igénylő személyek jogosultsági feltételeinek meglétét. Az ellenőrzés során, lakáson helyszíni ellenőrzést végezhetnek, amely tapasztalatait környezettanulmányban, jegyzőkönyvben rögzítik. (2) A megállapított ellátás a Városellátó Szervezet pénztárában készpénzben kerül kifizetésre, vagy a jogosult kérésére a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél nyitott lakossági folyószámlára kerül átutalásra. A természetbeni szociális ellátásként megállapított lakásfenntartási támogatás a közüzemi szolgáltatónak kerül átutalásra, az önkormányzat és a közüzemi szolgáltató között létrejött megállapodásban foglaltak szerint. (3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését a támogatást megállapító rendeli el. (4) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki. 2. Pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 4. (1) A jegyző az aktív korúak ellátására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezéseit alkalmazza. (2) A jegyző a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a rendszeres szociális segélyt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései alapján akkor állapítja meg és folyósítja, ha a kérelmező, illetőleg a jogosult lakókörnyezete az általa lakott lakás, ház-, és annak udvara, kertje, a ház kerítésével kívül határos területe és az ingatlan előtti járda rendezett és tiszta. (3) A lakókörnyezet akkor rendezett és tiszta, ha hulladéktól mentes, a ház kertjében parlagfű és más gyom nem található. A füvesített kertben a fű nyírott, a járda hó és síkosság-mentesített.

3 (4) A lakókörnyezet rendezettségét és tisztaságát helyszíni szemle lefolytatásával kell ellenőrizni. (5) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet nem rendezett és tiszta, úgy ennek teljesítésére az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével 8 napos határidőt kell előírni. A feltételek teljesítését ismételt helyszíni szemlével kell ellenőrizni. (6) Ha a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a számára meghatározott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget, úgy kérelmét el kell utasítani, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát a határidő lejártát követő naptól meg kell szüntetni. Rendszeres szociális segély 5. (1) A jegyző a rendszeres szociális segélyre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket alkalmazza. (2) A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak is, aki: a) az I. fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény szerint második alkalommal is alkalmatlan minősítést kapott a számára felajánlott munkakörre, b) szülész-nőgyógyász szakorvos igazolásával igazolja, hogy legalább 12 hetes terhes vagy, c) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára tekintettel állandó orvosi kezelésre szorul. (3) A (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi és mentális állapot fennállását 30 napnál nem régebbi orvosi igazolással kell bizonyítani. (4) A (2) bekezdés szerinti-, és az Szt. 37. (1) bekezdés b) pontja szerinti aktív korú rendszeres szociális segélyre jogosult személy a támogatás megállapításának és folyósításának feltételeként az önkormányzat által kijelölt Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működtetett, 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. alatti Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban: Szolgálat) köteles együttműködni, amelynek keretében: a) megjelenik a Szolgálatnál, és nyilvántartásba veteti magát; b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a Szolgálattal; c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (5) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy a Szolgálattal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a) nyilvántartásba vétele céljából a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenik a Szolgálatnál, és részt vesz az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában; b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program megvalósítására megállapodást ír alá és betartja a megállapodásban foglaltakat; c) folyamatosan kapcsolatot tart a Szolgálat munkatársával a beilleszkedést segítő program megvalósítása érdekében. (6) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködésére vonatkozó beilleszkedést segítő programok típusai: a) egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódot formáló tanácsadáson való részvétel; b) életvezetési tanácsadás; c) munkavégzésre felkészülést segítő program; d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel. (7) Az önkormányzat az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személyek együttműködése keretében előírt beilleszkedési programok feltételeinek biztosítása érdekében megállapodást köt a Szolgálattal. (8) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi ha: a) a (5) bekezdés a) pontjában előírt határidőben nem jelenik meg a Szolgálatnál; b) nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait;

4 c) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat. (9) A Szolgálat az együttműködési kötelezettség első ízben történő megszegéséről írásban figyelmezteti a rendszeres szociális segélyben részesülőt. Az együttműködési kötelezettség második alkalommal történő megszegéséről 10 napon belül írásban értesíti a támogatást megállapító szervet. Ebben az esetben a támogatást megállapító szerv a rendszeres szociális segély folyósítását az együttműködés második megszegésének napjától megszüntetni. (10) Ha az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi a támogatást megállapító szerv intézkedik a segély folyósításának megszüntetéséről. Lakásfenntartási támogatás 6. A lakásfenntartási támogatást a jegyző állapítja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint. A lakásfenntartási támogatás megállapítható természetbeni szociális ellátás formájában is, az alábbiakban felsorolt költségekhez: a) víz- és csatorna használati díj; b) gáz díj; c) villamos energia díja. Önkormányzati segély 7. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a polgármester önkormányzati segélyt állapít meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint. (2) Az önkormányzati segély formái: a) eseti jelleggel nyújtott önkormányzati segély; b) kamatmentes szociális kölcsön. Eseti jelleggel nyújtott önkormányzati segély 8. (1) Az eseti jelleggel nyújtott önkormányzati segélyben az a személy részesülhet, aki önmaga és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásai különösen betegség, elemi kár, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, miatt anyagi segítségre szorul, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-át, egyedül élőnél a 200 %-át nem haladja meg. (2) *A polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg annak a személynek is, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 160 %-át, egyedül élőnél a 350 %-át nem haladja meg, feltéve hogy havi igazolt gyógyszerköltségének, valamint az igazolt havi lakáscélú hiteltörlesztésének együttes összege eléri vagy meghaladja a család havi jövedelmének a 30 %-át egyedül élőnél az 50 %-át. (3) Az eseti jelleggel nyújtott önkormányzati segély mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a. (4) Az eseti jelleggel nyújtott önkormányzati segély folyósítható készpénzben, vagy természetben. (5) A polgármester jövedelemvizsgálat nélkül természetbeni juttatásként élelmiszer csomagban részesítheti a 70. életévüket betöltött személyeket.

5 Kamatmentes szociális kölcsön 9. (1) Kamatmentes szociális kölcsönt az kaphat, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, feltéve, hogy a kölcsön visszafizetése rendszeres havi jövedelméből biztosított. (2) Kamatmentes szociális kölcsönt az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a jogosult, vagy családtagja gyógykezelésével összefüggő kiadásokhoz; b) hozzátartozó eltemettetéséhez; c) elemi kár elhárítására. (3) A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege forint. (4) A kamatmentes kölcsönt legfeljebb 12 havi részletekben kell visszafizetni. Az első törlesztés a folyósítást követő második hónap tizedik napjáig esedékes. 3. Természetben nyújtott szociális ellátások 10. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni ellátás formájában a jegyző lakásfenntartási támogatást, a polgármester eseti jelleggel nyújtott önkormányzati segélyt állapít meg. (2) A természetbeni ellátást Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, a szolgáltató számlájára történő közüzemi díj átutalása, tankönyv- és tanszervásárlása, tandíj, gyermekintézmények térítési díjának kifizetése formájában kell nyújtani. Közgyógyellátás 11. A polgármester a közgyógyellátásra való jogosultságot akkor állapítja meg, ha a szociálisan rászorult személy havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át eléri vagy meghaladja, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át. 4. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2004. (IV. 30.) rendelet 11. -ának szabályai szerint méltányossági alapon megállapított ápolási díjak felülvizsgálatáról, és megszüntetéséről átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik. A polgármester az Szt ában szabályozott eseteken túl, a méltányossági alapon megállapított ápolási díj megszüntetését rendeli el, amennyiben az ápolást végző személy családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülállónál az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, vagy ápolási kötelezettségét nem teljesíti. Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha az ápolt személy élelmezéséről, személyi és környezeti higiéniájáról, egészségi állapotának megőrzéséről nem megfelelően, vagy egyáltalán nem gondoskodik. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 19/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelet, továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 15.) rendelet.

6 C z i b e r e Béla polgármester V a t a i Imréné címzetes főjegyző

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben