Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.08.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.08.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.08.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúhadház Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (továbbiakban: Szt) 10. (l) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 33. (7) bekezdésében 37. (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B -ában 45. (1) bekezdésében (2) bekezdésében, (3) bekezdésében és (4) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében és (3) bekezdésében, 47. (1) bekezdés c) pontjában, (2) bekezdésében 48. (4) bekezdésében 50. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Hajdúhadház város közigazgatási területén élő szociálisan rászoruló egyének és családok gondjainak enyhítése érdekében az Szt. rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a rászorultak számára adható pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, az önkormányzati ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. A rendelet hatálya 2. E rendelet személyi hatálya az Szt. 3. -ában meghatározottakra terjed ki, míg területi hatálya Hajdúhadház Város Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 3. (1) Az önkormányzat által e rendelet alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hatósági és Igazgatási Irodája Szociális Csoportjához (Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.) lehet benyújtani. (2) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásra való jogosultság elbírálása érdekében a kérelmezőnek csatolnia kell saját és családja jövedelmi viszonyairól az igazolást

2 2 (4) Az igénylő, illetőleg családja jövedelmi viszonyainak igazolásaként elfogadható bizonyítékok: a) az igénylő, ellátásban részesülő és a családja havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás; b)rendszeres pénzellátások esetén az utolsó havi postai szelvény, vagy bankszámlakivonat c)vagyon hasznosításából származó jövedelmek esetén a hatályos szerződés, a havonta rendszeresen nem mérhető jövedelmekről a kifizető (egy évnél nem régebbi ) igazolása; d) egyéni és társas vállalkozás esetén az előző évi adóbevallás; e) alkalmi munkából származó jövedelem esetén a kérelmező és családja nyilatkozata az alkalmi munkából származó jövedelemről; f) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező és családja semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek. (5) A nyilatkozatok, igazolások tartalmi kellékei: 1. A kérelmező által benyújtott nyilatkozat tartalmazza a) a kérelmező személyi adatait (név, szül. hely, szül. idő, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye, szálláshelye) b) a kérelmező havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelme esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét; c) dátumot, nyilatkozó aláírását. 2. A munkáltatói igazolás tartalmi követelményei: a) munkáltató adatai: név, telephely, adószám; b) munkavállaló adatai: neve (leánykori név), anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye; c) kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző havi nettó átlagkeresete; d) dátum, aláírás, hivatalos bélyegző. (6) Ha a (4) bekezdés c) pontja szerinti bizonyítékok nem szerezhetők be, azokat az ügyfél nyilatkozattal pótolhatja. (7) 1 Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a rendkívüli élethelyzetet, létfenntartási gondot igazoló bizonyítékokat. 4. (1) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való előkészítését a Polgármesteri Hivatal ügyintézői végzik. Az ügyintézők feladatkörükben gondoskodnak a szociális támogatások iránti kérelmekkel kapcsolatos előkészítő eljárás lefolytatásáról, valamint a döntések határidőben történő végrehajtásáról. 1 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos január 01-től.

3 3 5. (1) A képviselő-testület szociális hatásköreit a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat szervei gyakorolják. (2) 2 A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit: a) Szt. 43/B. -ában megállapított ápolási díj ügyekben b) méltányossági közgyógyellátás megállapítása (Szt. 50. (3) ) c) gyors segély megállapítása (Szt. 26. ) (3) 3 A képviselő-testület a Szoclilás, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottságra ruházza át az alábbi hatáskörét: önkormányzati segély megállapítása (Szt. 45. (1) ) A Polgármesteri Hivatal ügyintézői feladatkörükben a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása céljából az előkészítő eljárás keretében ellenőrizhetik a támogatást igénylő személyek jogosultsági feltételeinek meglétét. Az ellenőrzés során lakáson helyszíni ellenőrzést végezhetnek, amely tapasztalatait környezettanulmányban, (jegyzőkönyvben) rögzítik. 7. (1) Az önkormányzat által nyújtott - jogosulatlanul igénybe vett - szociális ellátás megtérítését a támogatást megállapítására e rendeletben foglaltak szerint hatáskörrel rendelkező önkormányzati szerv rendeli el. 6. (2) A megtérítés elrendelésére jogosult önkormányzati szerv a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, vagy részletekben fizettetheti meg, amennyiben annak megfizetése a kötelezett személy megélhetését súlyosan veszélyeztetné. (3) A visszafizetés elrendelése akkor veszélyezteti súlyosan a visszafizetésre kötelezett megélhetését, ha a kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. 8. (1) 4 Az önkormányzat által nyújtott ellátások a gyors segély kivételével kifizetéséről, valamint a tüzelőutalvány kiadásáról Hajdúhadház Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája gondoskodik,a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül. 2 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 2. -a. Hatályos január 01-től. 3 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 3. -a. Hatályos január 01-től. 4 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 4. -a. Hatályos január 01-től.

4 4 (2) A megállapított gyors segélyt a megállapító határozat keltétől számított 3 napon belül ki kell fizetni. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOK 9. 5 Hajdúhadház Önkormányzata az Szt. illetve e rendeletben meghatározott feltétek szerint az alábbi ellátásokat biztosítja 1. önkormányzati segély 2. köztemetés 3. méltányossági közgyógyellátás 4. gyors segély. Aktív korúak ellátására és a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei Rendszeres szociális segély 10. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult az Szt. 37. (1) bekezdés d. pontja alapján az a személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a) a szülész-nőgyógyász szakorvos igazolásával igazolja, hogy legalább 12 hetes terhes, vagy b) 6 akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 70 %-ot, c) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára tekintettel állandó szakorvosi kezelésre szorul, rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Az Szt. 37. (1) bekezdése b) és c) valamint d) pontja szerint a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, és akkor folyósítható ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartói Társulás Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban Családsegítő Szolgálat) az együttműködést nyilatkozatban vállalja. 11. (1) Az előírt együttműködés azt jelenti, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 5 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 5. -a. Hatályos január 01-től. 6 Módosította: a 2/2013. (I.31.) HÖ. sz. rendelet 1. -a. Hatályos: február 01. napjától.

5 5 a) rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül ügyfélfogadási időben - jelentkezik a Családsegítő Szolgálatnál, mint együttműködésre kijelölt szervnél és nyilvántartásba veteti magát; b) írásban megállapodik a Családsegítő Szolgálattal a beilleszkedést segítő programról. c) legalább háromhavonta, az előírt időpontban személyesen megjelenik a Családsegítő Szolgálatnál a beilleszkedést segítő program betartásának figyelemmel kísérése érdekében; d) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat; e) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjével együttműködik. (2) A beilleszkedést segítő program kidolgozására és az együttműködési megállapodás aláírására a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül kerül sor. (3) 7 A beilleszkedést segítő programban való részvétel során a Családsegítő Szolgálat és a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az írásbeli együttműködési megállapodásban a) meghatározza az elérendő célokat; b) rögzíti a program tartalmát; c) kiválasztja a megfelelő tevékenységet, szolgáltatást; A Családsegítő Szolgálat, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a 13. (1) bekezdésében meghatározott valamely együttműködési kötelezettségét megszegi, erről a jegyzőt 8 napon belül értesíti. 13. (1) 9 A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az 10. (2) bekezdésben foglaltak szerint együttműködési kötelezettségét megszegi, amennyiben a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelentkezik, és nem veteti nyilvántartásba magát a Családsegítő Szolgálatnál, mint együttműködésre kijelölt szervnél; b) a beilleszkedést segítő programot nem írja alá; c) nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat; d) a Családsegítő Szolgálatnál az előírt időpontra szóló megjelenési kötelezettségének önhibából, illetőleg az újbóli felszólítás kézhezvételétől számított 3 napon belül sem tesz eleget. (2) 10 A jegyző a Családsegítő Szolgálat 12. -ában tett értesítésére tett intézkedéséről a Családsegítő Szolgálatot a jogerős döntésével tájékoztatja. 7 Módosította: a 2/2013. (I.31.) HÖ. sz. rendelet 4. -a. Hatályos: február 01. napjától. 8 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) HÖ. sz. rendelet 2. - a. Hatályos február 01. napjától. 9 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) HÖ. sz. rendelet 2. - a. Hatályos február 01. napjától. 10 Beiktatta: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) HÖ. rendelet 3. -a. Hatályos február 01. napjától.

6 6 A lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó rendelkezések 14. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelem benyújtója, az ellátásra, illetve az ellátásra való jogosult a továbbfolyósításra akkor jogosult, amennyiben a lakókörnyezete rendezett és higiénikus. (2) Lakókörnyezet a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a ház kerítésével kívül határos terület, járda. (3) 11 A lakókörnyezet akkor rendezett, amennyiben hulladéktól mentes, a ház kertjében parlagfű nem található, a kert gyommentesített, gaztalanított. (4) 12 A lakókörnyezet akkor higiénikus, ha a lakás vagy ház ablakai, padlózata tiszta, a bútorok, berendezési tárgyak portalanok, a tűzhely, mosogató, fürdőkád vagy zuhanytálca, mosdókagyló, WC rendszeresen tisztán tartott és ha az ingatlanban vízöblítéses WC hiányában az ott lakók, tartózkodók számára legalább az udvaron, kertben kiépített, emberi használatra műszakilag alkalmas állapotú, s a közegészségügyi követelményeknek megfelelő tisztaságú WC. van megépítve, vagy telepítve, s azt az érintettek valóban használják is, nem pedig a szabadban végzik el szükségleteiket, s emberi fekáliával szennyezik be a környezetüket. 15. (1) 13 A lakókörnyezet rendezettségét és alapvető higiénikusságát helyszíni szemle lefolytatásával kell vizsgálni. (2) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezett nem rendezett, illetőleg nem higiénikus, úgy a 14. -ban foglaltak teljesítésére - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - 8 napos határidőt kell előírni. A feltételek teljesítését ismételt helyszíni szemlével kell ellenőrizni. 16. Hajdúhadház Város Önkormányzata a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításának egyéb feltételeként nem írja elő a lakókörnyezet rendezettségét. 11 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos augusztus 07. napjától, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 12 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos október 1. napjától, azzal, hogy az 1. rendelkezéseit az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti új ügyekben, valamint a már megállapított ellátások esetében (a folyamatban lévő ügyekben) a soron következő felülvizsgálatot követő felülvizsgálat során kell alkalmazni. 13 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 2. -a. Hatályos augusztus 07. napjától, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7 7 Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segély a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtható, ha családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. (2) E rendelet alkalmazásában 1. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: a) hirtelen fellépő betegség, baleset, gyógyászati segédeszköz beszerzése b) hozzátartozó halála c) ellátatlan marad (munkaviszony megszűnése, NYUFI, önkormányzat, MÁK által folyósított ellátás megszűnése) d) a lakhatás körülményeiben elemi csapás, vagy humanitárius katasztrófa miatt bekövetkezett körülmény, mely a kérelmező vagy családtagja, családtagjai életét, egészségét, kiskorú gyermekének egészséges értelmi, érzelmi fejlődését veszélyezteti e) kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, szabálysértés miatti élethelyzet f) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások. 2. Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási gond különösen: a) krónikus betegség miatti gyógykezelés, gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógyszerszükséglet b) közüzemi szolgáltatás éves elszámoló számla kifizetése, kikapcsolt közüzemi szolgáltatás újra üzembe helyezése c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetőleg a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése Az önkormányzati segély formái: a) alkalmanként adott segély pénzbeli ellátásként b) természetben nyújtott ellátásként adható élelmiszerre, tankönyvre, tüzelőre, a közüzemi díjakra, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére, valamint a család szükségletét szolgáló gazdálkodást segítő támogatásra c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély d) rendkívüli gyógyszersegély. 14 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 6. -a. Hatályos január 01-től. 15 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 6. -a. Hatályos január 01-től. 16 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 6. -a. Hatályos január 01-től.

8 (1) A 18. a), b) és d) pontjaiban meghatározott segély egy alkalommal folyósított összege, természetben nyújtott ellátás esetén annak pénzbeli ellenértéke nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-ánál. (2) Tüzelő segély az önkormányzat által kibocsájtott tüzelőfára vonatkozó utalvány formájában nyújtható a fűtési szezonban, ami minden év október 15. napjától kezdődően a következő év április hó 15. napjáig terjedő időszak. A tüzelősegély minimális mennyisége egy alkalommal fél m 3, maximális mennyisége egy fűtési szezonban három m 3. 19/A. 18 (1)Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége ,- Forint. (3) Amennyiben az önkormányzati segély a temetés költségeinek kifizetésére előre lett nyújtva, akkor a kérelmező köteles a temetés igazoló számláit a temetés időpontjától számított 15 napon belül bemutatni. Gyors segély 20. Gyors segélyben részesíthetők kérelemre azok a személyek, akik betegség, haláleset, vagy elemi kár miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 350%-át. 21. Gyors segély a tárgyév folyamán megállapítható együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladhatja meg. Az egy alkalommal folyósított segély összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-ánál. 21/A Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete 2. -a. Hatályos október 1. napjától. 18 Beiktatta: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 7. -a. Hatályos január 01-től. 19 Hatályon kívül helyezte: a 2/2013. (I.31.) HÖ. sz. rendelet 4. -a. Hatályát veszti február 01. napjától.

9 Temetési segély Közgyógyellátás Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri és meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át. Köztemetés 25. Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítése alól a) teljes egészében akkor mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át. b) 50%-ban akkor mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén 350%-át c) A köztemetés költségének megtérítésére kötelezett kérheti a megtérítés összegének részletekben való megfizetését, ami a 12 hónapot nem haladhatja meg. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 26. (1) Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 4/2007 (II.16) sz. rendelete 20. (3) bekezdése, illetve 21. (3) bekezdése szerint megállapított ápolási díjak felülvizsgálatáról és megszűntetéséről átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik. (2) A polgármester az Szt ában szabályozott eseteken túl, a méltányossági alapon megállapított ápolási díj megszűntetését rendeli el, amennyiben az ápolást végző személy 20 Hatályon kívül helyezte: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 8. -a. Hatálytalan január 01-től. 21 Hatályon kívül helyezte: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 8. -a. Hatálytalan január 01-től. 22 Módosította: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2013. (IV.26.) HÖ. sz. rendelete 2. - a. Hatályos: április 26. napjától, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10 10 családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át, vagy ápolási kötelezettségét nem teljesíti. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 27. (1) Ez a rendelet április 01-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 3/2011 (I.27.) önkormányzati rendelete, és az ezt módosító 17/2011 (VI.24) önkormányzati rendelete, a 24/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete és a 25/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. (3) Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 4/2007. (II.16) önkormányzati rendelete 20. (3) bekezdését, illetve 21. (3) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell. 28. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16.-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Dr. Suba Tamás jegyző Csáfordi Dénes polgármester Záradék: Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve. Hajdúhadház, március 08. Dr. Suba Tamás jegyző

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(V.19.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szociális ellátásokról Módosított rendelet azonosítója: 7/2006.(V.19.)

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben