Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 1. (2) bekezdésében 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/D. (3) bekezdésében, 45. -ában, 46. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben biztosított szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed az Szoc.tv. 3. (1), (3) bekezdésében foglalt személyek közül a Borsosberény községben lakcímmel rendelkező személyekre. (2) E rendelet hatálya az Szoc.tv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az Szoc.tv. (1)-(3) bekezdésben foglalt személyek közül a Borsosberény községben tartózkodó személyekre. (3) E rendelet hatálya kiterjed az Szoc.tv. 6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Borsosberény község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (4) E rendelet hatálya a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az ellátást nyújtó szervezetre és az általa nyújtott ellátásokra terjed ki. Hatáskörök 3. (1) A képviselő-testület a a) temetési segély megállapításával b) köztemetés engedélyezésével c) ,-Ft összeghatárig átmeneti segély, kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély, természetben nyújtott átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (2) A polgármester határozata ellen a képviselő-testülethez 10 munkanapon belül benyújtott, írásbeli fellebbezéssel lehet élni. (3) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet. Eljárási szabályok 4. (1) Az egyes szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon, a borsosberényi Polgármesteri Hivatalban /továbbiakban Hivatal/ kell előterjeszteni. Amennyiben az adott ellátás megállapítása iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatvány nincs előírva, a kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és az adott ellátás igénylésénél figyelembe veendő személyek természetes személyazonosító adatait, és a kérelem részletes indokolását. A kérelmező büntetőjogi felelősséggel tartozik a kérelemben feltüntetett adatok valódiságáért és hitelességéért, a vagyoni és jövedelmi viszonyok teljeskörű feltüntetéséért. Az eljárás során, vélelmezni kell, hogy a

2 2 kérelmében benyújtott adatok vonatkozásban a kérelmező azok kezeléséhez, felhasználásához, ellenőrzéséhez, célhoz kötötten hozzájárul. A családtagok jövedelmével kapcsolatos bejelentést, annak a családtagnak, illetve kiskorú esetén a törvényes képviselőnek, az aláírásával igazolnia kell, aki az adott jövedelmet kapja. (2) A kérelmező köteles együttműködni a Hivatallal szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat, és mindazokat a bizonyítékokat, - vagy ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat megadni - melyeket jogszabály az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (3) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások: a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről kiállított munkáltatói igazolás b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye, vagy folyószámla-kivonata c) Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén az azt megállapító határozat d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap vállalkozási tevékenységből származó jövedelméről e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos jövedelemről. (4) A kérelmek elbírálása során a Szoc.tv. 4. (1) és (5) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandók. (5) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni, az ügyfél a kérelmét a határozat jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. (6) Amennyiben az ügyfél a kérelmét hiányosan nyújtotta be, egy alkalommal 5 munkanapos határidővel, hiánypótlásra kell felszólítani. A hiánypótlás kiadására a polgármester jogosult. A hiánypótlási határidő az ügyfél írásbeli, indokolt kérelmére egy alkalommal meghosszabbítható. A hiánypótlásnak tartalmaznia kell, az arra való utalást, hogy a hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. 5. (1) A megállapított pénzbeli ellátásokat a Hivatal pénztárosa egyedi határozat alapján egyszeri kifizetés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül, rendszeres kifizetés esetén először a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 5. napjáig, majd a tárgyhót követő hó 5. napjáig folyósítja. Az ellátás a jogosultsági feltételek fennállásának napjáig folyósítható. (2) A Hivatal pénztárosa gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, bejelentési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 6. Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról (különösen: személyi adatok, lakcím, jövedelmi viszonyok) 10 munkanapon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 7. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban az Szoc.tv ának figyelembevételével a hatáskörök gyakorlója dönt. 8. A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű fél hiányában egyszerűsített határozat hozható. II. FEJEZET PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Rendszeres szociális segélyezett személy együttműködési kötelezettsége 9.. (1) A Szoc.tv. 37/B.. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében az együttműködésre kijelölt szerv: Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. A fentiekben meghatározott szociális segélyezett a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló

3 3 határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, valamint a beilleszkedést segítő programról az együttműködésre kijelölt szervvel írásban megállapodni, és teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködő személy: a) az (1) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, b) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás szabályait megszegi, c) a számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban önhibájából nem vesz részt, d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben önhibájából nem vesz részt. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv 15 napon belül jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. Átmeneti segély 10. (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, ha családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. (2) Nem adható átmeneti segély annak a személynek: a) aki, vagy a családjában élő személy a Szoc.tv. rendelkezései alapján - időskorúak járadékában - aktív korúak ellátásában - lakásfenntartási támogatásban - ápolási díjban részesül, b) aki, vagy a családjában élő személy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül átmeneti segélyben, kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segélyben részesült. (3) Különös méltánylást igénylő esetben a Képviselő-testület a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaktól eltekinhet, illetve az (1) bekezdésben foglalt jövedelem határt 300%-ban veheti figyelembe. A méltányosság különösen a kérelmező, vagy családtagja hosszantartó betegsége, kórházi ápolása, balesete, vagy elemi kár, bűncselekmény sértetje, esetén gyakorolható. (4) Az átmeneti segély legkisebb összege 100,-Ft. A segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, a kölcsön összegét havi egyenlő részletekben legfeljebb 6 hónap, a (3) bekezdésben szabályozott esetben 12 hónap alatt kell visszafizetni. Temetési segély 11. (1) Kérelemre temetési segélyben részesíthető az, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik, és családjában az egy főre számított jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (2) A temetési segély összege ,-Ft (3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy ennek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulást, és az eltemettető nevére a temetési költséget igazoló számla másolatát. III. FEJEZET TERMÉSZETBEN NYÚJTANDÓ ELLÁTÁSOK 12. (1) Az önkormányzat az átmeneti segélyt, a temetési segélyt természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja.

4 4 (2) Természetbeni ellátás formái: a) vásárlási utalványok kiadása, b) a szükségletek kielégítését szolgáló anyagok, termékek átadása (pl. gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, élelmiszer, tüzelő, stb.) c) ellátást biztosító szolgáltatások számláinak kiegyenlítése. Köztemetés 13.. (1) A köztemetést a Szoc. tv ában foglalt szabályok szerint a polgármester rendeli el. (2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek az Szoc.tv. 48. (3) b) pontja szerinti megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha az elhunytnak nincs vagyona vagy a vagyon értéke a köztemetés költségeit nem fedezi. (3) Annak a személynek, akit a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítése alól nem mentesített, a temetési segély és a köztemetés költségének különbözetét kell megtéríteni. Szociális étkeztetés 14. (1) Az önkormányzat kérelemre napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít azon rászorulónak, illetve az eltartottjaik részére, aki a) 65. életévét betöltötte, vagy b) rokkantsági nyugdíjas, vagy c) baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy d) hajléktalan, vagy e) aki egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt a napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani és ezt háziorvos vagy szakorvos által kiállított igazolással bizonyítja. (2) A szociális étkezés térítési díját külön helyi rendelet állapítja meg. 14/A. 1 Az önkormányzat természetbeni szociális ellátásként szociális földprogramot működtet. A programban való részvétel feltételeit, az együttműködési megállapodás, és a szociális földprogram helyi végrehajtására vonatkozó szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. Záró rendelkezés 15. (1) E rendelet február 22. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2008. (IV.18.) számú rendelete a szociális ellátások rendjéről. (2) Az önkormányzati hatáskörben megállapított rendszeres szociális ellátásokat legkésőbb március 1. napjáig felül kell vizsgálni. Borsosberény, február Beillesztette: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2010. (II.18.) rendelet módosításáról szóló 5/2011. (VII.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos tól.

5 5 Busai István polgármester Dr. Ferenczi Gábor jegyző A rendelet kihirdetve: február 19. napján Dr. Ferenczi Gábor jegyző

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32.

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Vasszécseny Község Önkormányzata

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az 1/2011. (I.27.), a 6/2011. (II.24.), a 22/2011. (VIII. 31.), valamint a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák szabályozásáról (egységes szerkezetben) Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben