TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról"

Átírás

1 TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában és 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, és 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Tószeg község közigazgatási területén állandó, vagy tartózkodási lakóhellyel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. (2) Tószeg Község Önkormányzata tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. A rendelet hatálya a felsorolt ellátások tekintetében az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 2. Az ellátások formái 2. (1) A rendelet hatálya a következő szociális ellátásokra terjed ki: a) önkormányzati segély b) közgyógyellátás méltányosságból, c) köztemetés, d) szociális tűzifa támogatás támogatása (2) E rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó rendeletek rendelkezései, előírásai az irányadóak. 3. Hatáskör 3. (1) A rendeletben szabályozott támogatási kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Szociális Bizottság hatásköre: a) önkormányzati segély,

2 2 (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerint a polgármester hatásköre: a) köztemetés b) közgyógyellátás méltányosságból, 4. Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési szabályai Rendszeres szociális segély (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés b-d, pontja szerinti esetekben az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt. Ennek érdekében köteles együttműködni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központjával, és a Tószeg községben működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal. (2) Az együttműködési eljárás szabályai: 1., települési önkormányzat jegyzője a., Az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító, egyidejűleg a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban előírja az aktív korúak ellátására jogosult személy részére az együttműködési kötelezettséget. A határozatban megjelöli az együttműködésre kijelölt szerv pontos nevét, címét és a jelentkezési határidőt, valamint annak elmaradási következményeit. b., az együttműködésre kijelölt szervet az aktív korúak ellátására jogosult személy együttműködési kötelezettségének keletkezéséről és megszüntetéséről szóló határozat egy példányának megküldésével értesíteni kell. 2., együttműködésre kijelölt szerv feladata: a., nyilvántartásba veszi az együttműködésre kötelezett jogosultat. b., a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat a nyilvántartásba vételtől számított 8 napon belül írásban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét: - az együttműködésre való jelentkezés teljesítéséről, vagy annak elmulasztásáról - az együttműködési megállapodás aláírásáról vagy annak megtagadásáról - a program lezárásáról és minden lényeges változásról, körülményről. - meghatározza a beilleszkedést segítő program típusát, és az együttműködésre kötelezett személyekkel együttműködve kidolgozza az egyénre szabott beilleszkedést segítő programot, mely megvalósításához segítséget nyújt - tájékoztatja az együttműködésre kötelezettet az együttműködés menetéről és feltételeiről - 3 havonta írásban jelez a települési önkormányzat jegyzője részére az együttműködésre kötelezett személyekkel való kapcsolatról - az együttműködési kötelezettség megszegése, illetve súlyos megszegése esetén 5 napon belül jelzéssel él az Önkormányzat jegyzője felé

3 3 - együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központjával c., A családsegítő szolgálat jogosult: - együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezésére - a program lezárását követően javaslatot tenni arra, hogy a jövőre nézve milyen típusú együttműködést lát célszerűnek - kezdeményezheti az együttműködésre kötelezett személynek az együttműködési kötelezettség alóli mentesítését megfelelő indokolás mellett 3. A családsegítő szolgálattal való együttműködés keretében az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles - az együttműködésre kijelölt családsegítő szolgálattal nyilvántartásba vetetni magát a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül - 2 havonta egy alkalommal kapcsolatot tartani a kijelölt szervvel - beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel - a személyre szabott programjának kidolgozásában közreműködni, és teljesíteni az abban foglaltakat - az együttműködésre kötelezett személy joga, hogy indokainak feltárásával írásban kérje a családsegítő szolgálatot másik program kidolgozására, ha a szolgálattal közölt kidolgozott programmal alapos indok miatt nem ért egyet. (3) a beilleszkedést segítő program típusai az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a beilleszkedést segítő program típusai a következők a., az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás b., az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló tanácsadáson a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel c., a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzettségben való részvétel, különösen az Általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érdekében. (4) Az együttműködési megállapodás tartalmazza - az együttműködésre kötelezett személy nevét, születési helyét, idejét, lakcímét - a program típusát és a kezdő időpontját - az együttműködésre kötelezett kötelezettségeit - az együttműködésre kijelölt szerv által vállalt feladatokat

4 4 (5) Az együttműködési kötelezettség felróható két éven belüli ismételt megszegése esetén az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni a rendszeres szociális segélyben részesülő személynek. (6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül a., ha neki felróható okból írásban történő figyelmeztetésre sem veteti magát nyilvántartásba a kijelölt szervnél b., ha két alkalommal történő írásos figyelmeztetésre sem jelenik meg a kéthavonkénti kapcsolattartáson, és távolmaradását alapos indokkal nem tudja igazolni c., ha az egyénre szabott beilleszkedést segítő program meghatározott feladatait neki felróható okból nem teljesíti 5. Szociális ellátások 5.1. Önkormányzati segély 5. (1) Az önkormányzati segély megállapítására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén kerül sor. (2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén önkormányzati segélyben részesülhet az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %, egyedül élő esetén annak 180%-át. (3) Kivételesen indokolt esetben önkormányzati segélyben részesíthető, az alkalmanként jelentkező - igazolással vagy számlával - igazolt többletkiadások (közüzemi díj, magas gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz vásárlás, tartós betegség stb.) miatt anyagi segítségre szoruló igénylő, ha a háztartásban az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét. (4) A megítélt támogatás összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, ezen feltételtől a Pénzügyi és Szociális Bizottság különös méltánylást igénylő esetben eltekinthet. (5) A segély megállapításánál a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás ugyanazon alkalommal. (6) Az önkormányzati segélyt a Tószegi Polgármesteri Hivatala Pénztára, a megállapító határozatban meghatározott összegben, a határozatban foglalt módon fizeti ki az arra jogosultnak. 6. (1) Temetési költség mérséklésére nyújtható önkormányzati segély annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

5 5 tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési költség mérséklésére nyújtható önkormányzati segély annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő kérelmező esetén 250 %-át. (3) A temetési költség mérséklésére nyújtható önkormányzati segély megítélésénél a községben szokásos legolcsóbb Ft. temetési költség meghatározott százaléka állapítható meg, de a támogatás nem lehet alacsonyabb e költség 10 %-ánál. 7. (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek és a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek részére egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb két alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén legfeljebb egy alkalommal nyújtható önkormányzati segélyre az a személy jogosult akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani (tankönyv- és tanszer ellátás, étkezési díj). (3) A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető. (4) Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel. (6) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható. (7) Természetbeni ellátások formáira a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezései az irányadók azzal, hogy a lakásfenntartási támogatás esetében a közszolgáltatási díj átvállalása is természetbeni szociális ellátásnak minősül. A természetben nyújtott szociális ellátás megállapítása a pénzbeli szociális ellátásoknál meghatározott módon, az ellátás megállapításához szükséges feltételek megléte esetén adható. (8) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket az Tószeg Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalába (5091 Tószeg, Rákóczi út 37.) kell benyújtani. Az ellátás megállapítása iránti kérelem tartalmazza az ellátást igénylő személynek a nevét, születésének helyét, idejét, anyja leánykori nevét (a továbbiakban együtt: természetes személyazonosító adatok), belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám), továbbá az igényelt ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat, igazolásokat.

6 Köztemetés 8. (1) A polgármester a köztemetésről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglalt előírások szerint köteles gondoskodni, és a temetkezési szolgáltató felé intézkedni. (2) A köztemetés helye: Tószegi Temető (5091 Tószeg, Várkonyi út) (3) A temetésre kötelezett személyt (személyeket) a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. (4) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. (5) Különös méltánylást érdemlő körülményként kell figyelembe venni, ha az eltemettetésre köteles személy: a) egyedül élő, vagy b) három, illetve annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és vagyona sem neki, sem családtagjainak nincs, és a köztemetés költségének megtérítése létfenntartását veszélyeztetné, továbbá az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné. (6) A köztemetés költségeinek megfizetéséhez a polgármester legfeljebb hat havi részletfizetést engedélyezhet. 5.3.Közgyógyellátás méltányosságból 9. (1) Az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében az e rendeletben az alábbiak szerint meghatározott feltételek fennállnak: a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-ánál, egyedül élő esetén annak 200%-ánál alacsonyabb, továbbá b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. (2) A közgyógyellátás iránti kérelmeket az Tószeg Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál (5091 Tószeg, Rákóczi út 37.) kell benyújtani. Az ellátás megállapítása iránti kérelem tartalmazza az ellátást igénylő személynek a nevét, születésének helyét, idejét, anyja leánykori nevét (a továbbiakban együtt: természetes személyazonosító adatok), belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám), továbbá az igényelt ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat, igazolásokat. 5.4.Szociális tűzifa támogatás 10. (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket támogatásként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa segélyben részesíti. (2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint a) aktív korúak ellátására, b) időskorúak járadékára,

7 7 c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. (3) A tűzifa támogatás egy lakott ingatlanra, ugyanazon alkalommal csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 6. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai 11. (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportján keresztül, a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, házipénztár vagy postai úton történik. (2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is - a polgármesteri hivatal jegyzője bármikor jogosult ellenőrizni. (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a polgármesteri hivatal jegyzője az ellátás megszüntetése iránt intézkedik. (4) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szabályai szerint kell eljárni. 7. Záró rendelkezések 12. (1) A rendelet január 01. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tószeg Község Önkormányzata Képviselőtestületének Tószeg község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló 16/2010. (XII. 09.) önkormányzati rendelete. Tószeg, december 18. Dr. Gyuricza Miklós polgármester Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Kihirdetve: Tószeg, december 19. Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól egységes szerkezetbe a 5/2010. (IV. hó 7. nap) rendelettel Nyírbogdány

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013.(Xl.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l.. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2006.(III.28.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a módosításáról szóló 11/2006(VIII.1), 13/2006(X.12),

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Hangács községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Hangács

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben