Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bekezdés b) pontjában, 33. (7) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az Szt.-ben előírt szabályozási kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, mértékét, az eljárás és az ellenőrzés szabályait, rendjét. A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya a szociális törvényben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Értelmező rendelkezések 3. (1) A rendelet végrehajtása során a szociális törvényben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni. (2) A jövedelemszámításra a szociális törvény rendelkezései az irányadóak. (3) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, b) a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt, c) a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet, egyezség másolatát, ennek hiányában nyilatkozatot, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt, d) egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt kell a kérelemhez mellékletként csatolni.

2 (4) A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként. A szociális rászorultságtól függő ellátások 4. (1) A szociálisan rászorult személyek részére az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén pénzbeli és természetbeni ellátások biztosíthatók. (2) Pénzbeli ellátások: önkormányzati segély. (3) Természetbeni ellátás: a) közgyógyellátás (méltányossági) b) köztemetés. 5. Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. (1) Önkormányzati segélyre jogosult: Pénzbeli ellátások Önkormányzati segély 6. a) a létfenntartási gonddal küzdő kérelmező b) rendkívüli esemény (elemi kár, váratlan haláleset, súlyos, krónikus betegség, baleset ) bekövetkezésekor, annak enyhítésére a kérelmező, c) a gyermeket gondozó család a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szoruló család. (2) Az önkormányzati segély összege ha e rendelet másként nem rendelkezik alkalmanként minimum Ft, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a. (3) Rendkívüli eseményre, krízishelyzetre tekintettel évente egy alkalommal nyújtható önkormányzati segély. 7. (1) A megállapított önkormányzati segély nyújtható készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában.

3 (2) Az önkormányzati segélyt a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani, a folyósításról a jegyző gondoskodik. (3) A soron kívül megállapított önkormányzati segélyt haladéktalanul folyósítani kell. (4) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelem indokoltságát megalapozó igazolásokat. (5) Rendkívüli esemény bekövetkeztét igazoló dokumentumként csatolható vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői szakvélemény, halotti anyakönyvi kivonat, az egészségi állapotra vonatkozó irat. (6) A családban élő, közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén igazolni kell a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását. (7) A segély megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás. 8. (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati segély állapítható meg az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy részére. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költségének összegét az 1. melléklet határozza meg. (3) A segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költségének 10 %-a. 9. (1) Az önkormányzati segély adható pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában. (2)A kérelmezővel kötött megállapodás tartalmazza: a.) az adott kölcsön összegét b.) célját c.) a visszafizetés határidejét d.) a visszafizetés módját e.) a havi törlesztő részletet f.) az elszámolás módját (3) A kölcsön folyósításának feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen rendszeres jövedelemmel. (4) A kölcsön kamatmentesen legfeljebb 6 hónapra adható. A kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni a felvételt követő hónaptól kezdődően. Amennyiben a jogosult a visszafizetés garanciáját egy összegben elérhető jövedelemben jelöli meg, azt a kölcsön felvételétől számított 6. hónap végéig tartozik visszafizetni. (5) Nem részesíthető kölcsönben, aki a korábban igénybe vett kölcsönt nem, vagy késedelmesen fizette vissza.

4 Természetben nyújtott ellátás Közgyógyellátás 10. Méltányosságból közgyógyellátásra az tarthat igényt, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át nem haladja meg feltéve, hogy az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. Aktív korúak ellátására jogosult személyekre vonatkozó szabályok 11. (1) A támogatásban részesülő kérelmező, vagy jogosult a jogosultság feltételeit érintő lényeges körülmények megváltozásáról ( pl: munkaviszony létesítés, jövedelemben bekövetkezett változás, lakcímváltozás stb.) 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, ennek elmulasztása esetén az Szt. megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, a megtérítés elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben. (2) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a.) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b.) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c.) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d.) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, beleértve az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok kommunális hulladéktól, növényzettől, felgyülemlett hordaléktól történő megtisztítása, e.) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: ea.) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, eb.) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, f.) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, (3) A kérelmező köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (4) Az Szt. 34 (2) valamint 36 (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (5) A jogosultság feltételeként a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartását a jegyző a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének bevonásával ellenőrzi. (6) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a jegyzővel írásban közölni.

5 Aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személyekre vonatkozó szabályok 12. (1) Az aktív korúak ellátására, s ezzel egyidejűleg rendszeres szociális segélyre jogosult egészségkárosodottnak nem minősülő személy köteles együttműködni a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban: Szolgálat). (2) Az együttműködés keretében az ellátásra jogosult személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni a Szolgálatot, ahol nyilvántartásba veszik. (3) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a Szolgálat a segélyre jogosult személy bevonásával együttműködési megállapodást köt, melynek keretében kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot. A programról a segélyben részesülő személlyel külön írásbeli megállapodást köt, melyről értesíti a Polgármesteri Hivatalt. (4) Az együttműködési megállapodás tartalmazza a beilleszkedést segítő program típusait, az együttműködési folyamat és a kapcsolattartás részletes szabályait, az együttműködésben résztvevők vállalásait és kötelezettségeit, az együttműködés megszegésének eseteit és annak következményeit. (5) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles: a) folyamatosan együttműködni a Szolgálattal, b) teljesíteni a megállapodásban, a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, c) részt venni a beilleszkedést segítő program számára előírt típusában. (6) A Szolgálat beilleszkedést segítő programjainak típusai: - az ügyfél saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni program - egyéni és/vagy csoportos képességeket fejlesztő, életmódot formáló tanácsadás, - egyéni munkavégzésre történő felkészülést segítő program, - igény szerint csoportos, munkavégzésre történő felkészülést segítő program, - iskolai végzettségnek megfelelő oktatás, képzés felkutatása, közvetítése. (7) Az együttműködés keretében a Szolgálat: a) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel kötött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint, de legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, c) évente írásos értékelést készít a program végrehajtásáról, melyet megküld a Polgármesteri Hivatal részére. Amennyiben a Szolgálat az együttműködés tapasztalatai alapján szükségesnek ítéli a segélyre jogosult bevonásával-, módosítja az együttműködési megállapodást, s erről értesíti a Polgármesteri Hivatalt. (8) Megszűnik az aktív korúak ellátására jogosultsága annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a segély folyósításának időtartama alatt a Szolgálattal fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. (9) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy:

6 a) az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem veteti magát nyilvántartásba a Szolgálatnál, b) nem köt írásban együttműködési megállapodást, c) nem teljesíti a megállapodásban és a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, d) nem jelenik meg személyes találkozás céljából a Szolgálatnál a számára előírt időpontban. (10) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének teljesítésében akadályozott, azt köteles személyesen vagy képviselője útján- szóban vagy írásban 3 munkanapon belül bejelenteni a Szolgálatnak. A vonatkozó részletes szabályokat az együttműködési megállapodás tartalmazza. Köztemetés 13. (1) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt a polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti a megtérítési kötelezettség alól. (2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek tekintendő, ha a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és vagyona sem neki, sem családjának nincs, illetve, ha a hagyatéki hitelezői igény érvényesítésére irányuló eljárás költsége meghaladja a hagyatéki vagyon értékét. Eljárási rendelkezések 14 (1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A ellátások iránti kérelmeket a szociális ügyintézőhöz kell benyújtani. (3) Az aktív korúak ellátásre való jogosultság ügyében a szociális törvény szerint a jegyző dönt. (4) A rendelet ban foglalt hatáskört a polgármester gyakorolja. (5) E rendeletben meghatározott ellátásokat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell folyósítani. (6) A rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, tárgyhó 5-éig kell átutalni. (7) A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az Szt. szerint kell eljárni. Szociálpolitikai kerek-asztal 15. (1) A szociálpolitikai kerek-asztal megbeszélés összehívása az Egészségügyi - Szociális és Kulturális Bizottság elnökének a feladata. (2) A szociálpolitikai kerek-asztal megbeszélés résztvevői: - a képviselő testület tagjai,

7 - az Egészségügyi Szociális és Kulturális Bizottság tagjai; - az óvodai és iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelősök; - a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; - a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője. Záró rendelkezések 16. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2012.(I.26.) és a 9/2012.(IV.25.) számú önkormányzati rendelet. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshida, december 17. Eszes Béla Dr. Voller Angéla polgármester jegyző Záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Jánoshida, 2013.december 17.. dr.voller Angéla jegyző 1. melléklet a 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: ,-Ft.

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról 1.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 13) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Gáborján Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 4/2009.( II.13.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászdózsa

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Eljárási szabályok

TERVEZET. I. Fejezet Eljárási szabályok TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (III. 26.) rendelete a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól * Püspökladány Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/ 2007. (II.6.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról (módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben