I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. A rendelet hatálya 1.."

Átírás

1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV.tv. l6..-ában foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1999.évi CXXII.tv ával módosított 1997.évi XXXI.tv. 94.., valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 8/2000/II.2./Korm.rendelet 65.. alapján a gyermekvédelmi alapellátások körébe tartozó pénzbeni támogatások helyi végrehajtására a következő rendeletet alkotja. /1/ A rendelet hatálya kiterjed I. fejezet A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. /2/ E rendelet tárgyi hatálya a.) a rendszeres gyermekvédelmi támogatás b.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás c.) a természetben nyújtott ellátások d) felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, államilag finanszírozott oktatási rendszerben tanulók támogatása törvényi és kormányrendeleti szabályozásán túli megállapításai, juttatásai, eljárási és folyósítási feltételeit határozza meg. A hatáskör 2.. /1/ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv a/pontja valamint e rendelet alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatással, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással, ugyanezen törvény 18../2/bekezdése alapján az e rendeletben meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt szociális rászorultságára tekintettel az e törvényben meghatározott pénzbeni ellátás és a természetben nyújtott ellátásokkal összefüggő feladat-és hatáskörök a Képviselőtestületet illeti meg, amely e hatáskörének gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át. 1

2 II.fejezet Egyes ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 3.. /1/ Az Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó legkisebb összegét és a családban nevelés nem áll a gyermek érdekeivel ellentétben. /2/ A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hat hónap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. /3/ A támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő, melynek elbírálásáról a Szociális Bizottság dönt. /4/ A Szociális Bizottság a kérelmező családjánál vagyoni helyzet vizsgálatát rendelheti el, mely felhívásnak a kérelmező a felszólítástól számított 8 napon belül köteles eleget tenni. Ha az Önkormányzat vitatja a vagyonnyilatkozatot, az ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét, az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt intézkedik.járműre, gépi meghajtású termelő és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi értékét, akkor az értéket a jármű, munkaeszköz fogalmi adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és használtsága mértékének figyelembevételével állapítja meg. /5/ Azon tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek után, akire tekintettel a tárgyév szeptember hónapban rendszeres támogatást folyósítanak - kormányrendeletben meghatározott mértékű - egyszeri támogatás jár. Az egyszeri támogatás összegét a szeptember hónapban esedékes rendszeres támogatás folyósításával egyidejűleg kell kifizetni. /1/ A jelen rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén megállapított rendszeres gyermekvédelmi támogatás gyermekenkénti havi összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. /2/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételinek fennállását a Szociális Bizottság szükség szerint, a tv ában meghatározott alapulvételeivel évente legalább egyszer felülvizsgálja. /3/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a feltételek fennállása esetén a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a megállapított támogatás tovább 4.. 2

3 folyósítható, ha a jogosult oktatási intézményben tanul 23 éves korát, ha felsőoktatási intézményben tanul, a 25 éves korát még nem töltötte be. Ha a jogosult nagykorúvá válik, részére a támogatást saját jogán kell folyósítani. 4/A.. Felsőoktatási intézményben tanulók támogatása 1 /1/ Felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben hallgatói jogviszonyban álló támogatásban részesíthetők azon kérelmezők, akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelme alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 %-át és a család vagyona a vagyonnyilatkozatban közöltek alapján a nyugdíjminimum hetvenötszörösét. /2/ A kérelmező jövedelmét jövedelemnyilatkozat benyújtásával igazolja akként, hogy a nem rendszeresen mérhető jövedelmek esetében az előző év nettó jövedelmét, a rendszeresen mérhető jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelmét kell igazolni. A jövedelemnyilatkozatban közölt adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. /3/ A támogatás mértéke: Ft-tól maximum Ft/hó. a) A támogatás tanévre szól úgy, hogy a támogatásban részesülő a kérelem beadásakor tárgyév szeptember hónapban, és a tanév második félévének kezdetekor hallgatói jogviszonyának meglétét igazolja. b) A tanulói jogviszony igazolásának elmulasztása a támogatás megszüntetését kiváltó ok. c) A támogatás a tanuló bankszámlájára kerül átutalásra minden hónap 5.napjáig. A kérelem minden év szeptember 30.napjáig nyújtható be - kivéve a 2004-es évet, amelynek határideje 2004.november /B.. Óvodáztatási támogatás 2 /1/ Óvodáztatási juttatásban részesül az a szülő, akinek óvodáskorú gyermeke állandó bejelentett lakóhellyel Cserkeszőlő községben rendelkezik, életvitelszerűen Cserkeszőlő községben él, és a P. S. ÁMK. Cserkeszőlői tagintézményének óvodása, és rendszeresen jár óvodába. /2/ Nem részesül juttatásban az a szülő, akinek gyermeke a támogatás kifizetését megelőző nevelési évben három napot igazolatlanul hiányzott. Az erről szóló igazolást az óvodavezető adja ki. 1 Módosítva: 17/2011(VII. 28.)sz. rendelettel. 2 Módosítva: 17/2011(VII. 28.)sz. rendelettel 3

4 /3/ A támogatás mértéke: 8000 Ft./óvodás. A kifizetés határideje: tárgyév augusztus 15. /4/ A támogatást a szülő 8 x 1000 Ft.- összegű utalvány formájában kapja meg, melyet a gyermek részére ruházatra, tanszerre használhat fel az 1. számú mellékletben megjelölt beváltóhelyeken, vagy térítési díj beszámítást kérhet az oktatási intézménynél. 4/C.. Iskoláztatást segítő támogatás 3 /1/ Iskoláztatást segítő szociális juttatásban részesül az a szülő, akinek iskoláskorú gyermeke(i) állandó bejelentett lakóhellyel Cserkeszőlő községben rendelkezik, életvitelszerűen Cserkeszőlő községben él, és a P:S. ÁMK. cserkeszőlői tagintézményének tanulója. /2/ Nem részesül juttatásban az a szülő, akinek gyermeke a támogatás kifizetését megelőző tanítási évben három napot igazolatlanul hiányzott, melyet az év végi bizonyítvánnyal kell igazolni. /3/ A támogatás mértéke: Ft./tanuló. A kifizetés határideje: tárgyév augusztus 15. /4/ A támogatást a szülő 20 x 1000 Ft.- összegű utalvány formájában kapja meg, melyet a gyermek részére ruházatra, tanszerre használhat fel az 1. számú melléklet alapján vagy térítési díj beszámítást kérhet az oktatási intézménynél. 4/D.. Középiskoláztatást segítő és felsőoktatási intézményi hallgatói szociális juttatás 4 /1/ Középiskoláztatást segítő és felsőoktatási intézményi hallgatói szociális juttatásban részesülnek azon cserkeszőlői állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező közép és felsőfokú nappali tagozatos hallgatók max. 24 éves korig, akik az első szakképesítést, diplomát szerzik. /2/ Nem részesül támogatásban az a tanuló, valamint hallgató, aki az adott tanévben évismétlő, valamint az a tanuló, akinek a kifizetést megelőző tanévben három, vagy annál több nap igazolatlan hiányzása van. Az igazolatlan hiányzások számát és az évismétlés tényét tanulók esetében az év végi bizonyítvánnyal kell igazolni. /3 / A támogatás mértéke: Ft, mely készpénzben jár. Kifizetésének határideje: tárgyév szeptember 30-ig. 4/F.. 5 /1/ Nyári táboroztatási támogatásban részesülnek azok a Cserkeszőlő községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Cserkeszőlő községben élő általános 3 Módosítva: 17/2011(VII. 28.)sz. rendelettel 4 Módosítva: 17/2011(VII. 28.)sz. rendelettel 5 Módosítva: 17/2011(VII. 28.)sz. rendelettel 4

5 iskolai tanulók, akik a PS ÁMK Cserkeszőlői tagintézményében évben fejezik be a 6-7.osztályt. /2/ Nem részesülhet támogatásban az a tanuló, aki a 2011/2012.tanévben három napot igazolatlanul hiányzott, illetve aki az adott évben évet ismétlő. /3/ A támogatás mértéke: a felmerült költségek 50 %-a, maximum 30 e Ft/tanuló/év. Határidő: a táborozás megszervezésére 2012.május /1/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság megállapításának és folyósításának feltételeit a vonatkozó 149/1997/IX.10./sz. Korm. rendelet szerinti nyilatkozat és igazolás felhasználásával a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek kell igazolnia. Amennyiben a kérelmező a támogatás megállapításakor, illetve e rendelet 4.. /2/ bekezdése szerint a felülvizsgálat során a folyósítás feltételeit nem igazolja, a kérelmet el kell utasítani, vagy a támogatás folyósítását a felülvizsgálatra nyitva álló 4../2/ bekezdés szerinti határnap lejártával meg kell szüntetni. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6.. /1/ Az Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv figyelembe vételével a gyermekeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, különösen ha a betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorul. /1/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a 6. -ban foglaltak fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át. 7.. /2/ Az e rendelet 6.. és 7. -a szerint megítélt támogatás összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 8.. A gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítését indokolt esetben a helyi oktatási-nevelési intézmények, védőnői szolgálat, háziorvos is kezdeményezheti. Ilyen esetben a kérelemmel összefüggő nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal gyámügyi előadója szerzi be. 5

6 Természetben nyújtott ellátások 9.. /1/ Az Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján a rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható pénzbeli kifizetés helyett, különösen a védelembe vett gyermekek számára. /2/ E rendelet alkalmazásában természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermek tankönyv- és tanszer ellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítési díj kedvezményének megállapítása vagy a térítési dj átvállalása, illetve más egyéb gyermekjóléti ellátás kifizetésének átvállalása vagy az ahhoz való önkormányzati hozzájárulás. /3/ A természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatások megállapításáról a Szociális Bizottság dönt. /4/ A már megállapított támogatás formája különösen indokolt esetben - kérelemre - bármikor megváltoztatható. III. fejezet Eljárási szabályok 10.. /1/ A támogatás megállapításáról, összegének és formájában megváltoztatásáról, valamint a támogatás megszüntetéséről határozatban kell dönteni. /2/ A kérelem elbírálásáról a Szociális Bizottság dönt a kérelem benyújtását követő 30 napon belül, illetőleg soron következő legközelebbi ülésén. /3/ A tárgyhónapra esedékes rendszeres gyermekvédelmi támogatást a tárgyhónapot követő hó 5.napjáig kell kifizetni. A természetben nyújtott támogatások fedezetét közvetlenül az adott ellátást biztosító intézménynek kell átutalni. Az 1997.november folyamán benyújtott kérelmek alapján megállapított rendszeres támogatásokat 1997.decdember 31-ig kell folyósítani. IV. Záró rendelkezések 11.. /1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni. 6

7 12.. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális törvény helyi végrehajtásáról szóló többször módosított 1994.évi l3. sz. önkormányzati rendelet 1../3/ bekezdés d./ pontja, 3/A. -a. Cserkeszőlő,2011.július 28 Szokolai Lajos sk. polgármester Dr Héczei Eszter sk. jegyző Alaprendelet készült: 1997.december 10-én Egységes szerkezetbe foglalva: 2011.július 29. 7

8 8 8

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben