Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről"

Átírás

1 Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 157. (5) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről, a hiányzó szülő gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Beleg község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, - valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Chartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyar országon tartózkodó gyermekeire. (3) Kiterjed a rendelet hatálya a Beleg községben tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmére is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyerek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna (4) A rendelet hatálya a Beleg Község Önkormányzata által fenntartott intézményekre terjed ki.

2 2 (5) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai oktatás-nevelés, a kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az oktatásról szóló - többször módosított évi LXXIX. törvény a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetve a a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik. A gyermekek védelmének rendszere 3. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A képviselő-testület a rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeni és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető hozzájutást. (3) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a.) Pénzbeni és természetbeni ellátások: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - tanévkezdési támogatás, - Bursa Hungarica ösztöndíj. b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása, - gyermekek átmeneti gondozása. Eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Körjegyzőségnél (továbbiakban: hivatal) terjesztheti elő. A pénzbeni ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások megállapítása iránti eljárásokban az önkormányzat az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. (3) A jogosultsági feltételeket a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet melléklete szerinti dokumentumokkal kell igazolni.

3 3 4) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője ( a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. (5) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét a körjegyzőséghez, illetve az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújthatja be. II. fejezet Pénzbeni és természetbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. (1) A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós betegsége vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett 50 %-os mértékű jövedelemcsökkenés, illetve az elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás. (2) A rendkívüli támogatás egyszeri összege Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80 %-ánál magasabb nem lehet. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a szociális ellátásokról szóló rendelet alapján adható átmeneti segéllyel együtt sem haladhatja meg egy naptári éven belül a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Tanévkezdési támogatás 6. (1) A képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében meghatározott előirányzat figyelembevételével normatív tanévkezdési támogatást állapíthat meg. (2) Normatív tanévkezdési támogatásban részesülhetnek az (1) bekezdés szerinti keretösszeg terhére: a.) az általános iskolai és a középiskolai nappali tanulói jogviszonnyal rendelkezők, b.) nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőttek. (3) A tanévkezdési támogatás megállapításánál a jövedelmi viszonyokat nem kell vizsgálni. (4) A (2) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele az iskolalátogatási bizonyítvány körjegyzőséghez történő benyújtása.

4 4 (5) A tanévkezdési támogatást a hatáskör gyakorlója a szülő vagy az iskola kérésére természetben is megállapíthatja. (6) A tanévkezdési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Bursa Hungarica ösztöndíj 7. (1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig Bursa Hungarica ösztöndíjat állapíthat meg, amennyiben csatlakozik az évente meghirdetett programokhoz. (2) A támogatás feltételei és mértéke, a.) amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimumot, havi Ft, b.) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimumot eléri, de nem haladja meg annak másfélszeresét, havi Ft, c.) amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét meghaladja, de nem éri el annak kétszeresét, havi Ft, d.) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét eléri, vagy meghaladja havi Ft. (3) Amennyiben a kérelmező családjának vagyoni helyzete életkörülménye azt indokolják a képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérhet. Természetben nyújtott ellátások 8. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeni és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2) Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában megállapítani, ha: a.) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj támogatására irányul, b.) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében hátraléka keletkezett, c.) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordította vagy fordítja. IV. rész Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok

5 5 9. (1) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. (2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Körjegyzőségnél nyújthatja be. (3) E rendelet 12. -ában szabályozott ellátások igénybe vételére irányuló kérelem az oktatásinevelési intézménynél is benyújtható. (4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett a (3) bekezdésben megjelölt ellátás esetében az intézményvezető intézkedése alapozza meg. (5) Ha az intézményvezető a (4) bekezdés alapján nem intézkedik a személyes gondoskodás igénybevételéről, a kérelmet haladéktalanul megküldi a képviselő-testületnek. (6) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. (7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: - az ellátás tartamáról és feltételeiről, - az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásokról, - az intézmény házirendjéről, - a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról. (8) Az ellátásra jogosult köteles: - (7) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni, - az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, - a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni. Gyermekjóléti alapellátások 10. (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához. (2) Az önkormányzat a rendelet hatályba lépésétől kezdődően az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a.) gyermekjóléti szolgálat, b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében - bölcsőde, - óvoda, - iskolai napközis foglalkozás,

6 6 c.) gyermekek átmeneti gondozása. (3) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja: Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásokat a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása által működtetett bölcsőde, illetve a társulás keretében működő, segesdi székhelyű mikro-térségi társulás útján biztosítja. Gyermekjóléti szolgálat 11. (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, védőnői szolgálattal együttműködve. (2) A szolgálat feladatai különösen: - a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, - a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájárulás segítése, - a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése, - a helyettes szülői hálózat szervezése, - a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásnak segítése, - az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése, - felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A gyermekek napközbeni ellátása 12. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorában megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban olyan gyermekek számára kell biztosítani: - akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, - akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, - akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, - akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. (3) A gyermekek napközbeni ellátásnak intézményi formái:

7 7 - bölcsőde, - óvoda, - általános iskolai napközi. (4) A (3) bekezdés szerinti ellátásra nem jogosultak, de megfelelő felügyelet nélkül maradt gyermekek esetében a napközbeni ellátást az önkormányzat házi gyermekfelügyelet útján biztosítja. Gyermekek átmeneti gondozása 13. (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról gondoskodik. (2) A gyermekek átmeneti gondozása a szülő kérelmére vagy beleegyezésével történhet. (3) Az átmeneti gondozást elsősorban akkor kell teljes körű ellátással biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelése a családban nem megoldható. (4) A gyermekek átmeneti gondozása alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb hat hónapig tart. (5) A gondozást meg kell szüntetni, ha: - a megszüntetést a szülő kéri, - annak okai már nem állnak fenn. (6) Az átmeneti gondoskodással kapcsolatos feladatait az önkormányzat helyettes szülő kijelölésével biztosítja. V. rész Térítési díjak 14. (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg. Az intézményi térítési díjat a rendelet melléklete tartalmazza. (4) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

8 8 (5) A személyi térítési díjat az adott intézmény vezetője állapítja meg az intézményi térítési díj egy napja jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá a 14.. szerinti kedvezmények figyelembevételével. (6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (7) Ingyenes ellátást kell biztosítani, ha a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. Normatív kedvezmények 15. (1) Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak. (2) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 16. (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítés díjáról. (2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. Ebben az esetben a képviselőtestület a kérelem tárgyában határozatot hoz, határozattal dönt. (3) A személyi térítési díjat: a.) gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra utólag, b.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén havonta utólag kell megfizetni. (4) A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapot követő 15.napjáig kell megfizeti. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, s erről havonta tájékoztatja a polgármestert, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról. Az intézményi térítési díjat e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza. Záró rendelkezések 17. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a végrehajtására hozott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

9 9 (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2005.( I.11./, a 4/2005.(I.27.), a 11/2005.(VI.19.), és a 18/2005.(X.11.) rendeletekkel módosított 5/2003. /XI. 28./ számú. rendelet. Beleg, június 19 Tamás Csaba polgármester Veszner József körjegyző Kihirdetve: június 20. Veszner József körjegyző

10 számú melléklet Intézményi és személyi térítési díjak 1.) Intézményi térítési díjak: Gyermekek napközbeni ellátása a.) Bölcsődei ellátás nyersanyagnorma intézményi térítési díj 242 Ft/nap 242 Ft/nap (ÁFA nélkül) b.) Napközi otthonos óvoda tízórai, ebéd, uzsonna Ft/nap (ÁFA-val) ebből tízórai 32 Ft/nap (ÁFA-val) uzsonna 31 Ft/nap (ÁFA-val) 2.) Személyi térítési díjak: A normatív támogatásban nem részesülő gyermekek utáni személyi térítési díjak megállapítása során az intézményi térítési díj elengedésre kerül, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét. 1 Az 1. számú melléklet a./ pontját módosította a 19/2006/XII. 29/ rendelet 1. -a január 1. napjától, az 1.számú melléklet b./ pontját módosította a 19/2006/XII. 29./ rendelet 2. -a szeptember 1. napjától, valamint újból módosította a 6/2007/IV. 24./ rendelet 1. -a 2007.április 24-i hatállyal, majd módosította a 4/2008. /IV. 1./ rendelet 1. -a. április 1. napjával.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben